ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 419 253 323 141 62 3374
4572 ร้อยละ 9.16% 5.53% 7.06% 3.08% 1.36% 73.80%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1054 675 1451 355 263 9834
13632 ร้อยละ 7.73% 4.95% 10.64% 2.60% 1.93% 72.14%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 144 56 264 79 97 1889
2529 ร้อยละ 5.69% 2.21% 10.44% 3.12% 3.84% 74.69%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1617 984 2038 575 422 15097
จำนวน 20733 คน ร้อยละ 7.80% 4.75% 9.83% 2.77% 2.04% 72.82%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 333 196 336 116 44 3564
4589 ร้อยละ 7.26% 4.27% 7.32% 2.53% 0.96% 77.66%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

872 561 1418 262 218 10387
13718 ร้อยละ 6.36% 4.09% 10.34% 1.91% 1.59% 75.72%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 118 37 245 60 84 1853
2397 ร้อยละ 4.92% 1.54% 10.22% 2.50% 3.50% 77.30%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1323 794 1999 438 346 15804
จำนวน 20704 คน ร้อยละ 6.39% 3.84% 9.66% 2.12% 1.67% 76.33%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.9% -1.26% +0.26% -0.55% -0.4% +3.86%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.37% -0.86% -0.3% -0.69% -0.34% +3.58%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.77% -0.67% -0.22% -0.62% -0.34% +2.61%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -294 -190 -39 -137 -76 +707

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 100.00%
2.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 90.48%
3.  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 91.18%
4.  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 77.42%
5.  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 51.98%
6.  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 29.32%
7.  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 50.00%
8.  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 44.84%
9.  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 22.51%
10.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 49.36%
11.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 23.53%
12.  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 40.68%
13.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 43.26%
14.  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 41.46%
15.  โรงเรียนบ้านนา 45.71%
16.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 29.03%
17.  โรงเรียนบ้านโคกแสว 44.19%
18.  โรงเรียนรังงามวิทยา 30.08%
19.  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 45.14%
20.  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 17.05%
21.  โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 31.96%
22.  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 30.51%
23.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 43.59%
24.  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 43.42%
25.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 29.33%
26.  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 31.25%
27.  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 35.19%
28.  โรงเรียนบ้านดอนละนาม 32.73%
29.  โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 30.85%
30.  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 37.50%
31.  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 34.11%
32.  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 36.81%
33.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 20.83%
34.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 28.72%
35.  โรงเรียนวังกะอาม 30.23%
36.  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 31.43%
37.  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 21.97%
38.  โรงเรียนบ้านเดื่อ 33.71%
39.  โรงเรียนบ้านยางเครือ 13.33%
40.  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 30.48%
41.  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 28.83%
42.  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 29.35%
43.  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 30.45%
44.  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 18.42%
45.  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 21.57%
46.  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 31.25%
47.  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 23.33%
48.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 30.56%
49.  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 23.94%
50.  โรงเรียนบ้านท่ากูบ 22.27%
51.  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 27.69%
52.  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 21.95%
53.  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 29.27%
54.  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 28.05%
55.  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 23.81%
56.  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 23.81%
57.  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 16.98%
58.  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 10.00%
59.  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 26.96%
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 26.00%
61.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) 17.91%
62.  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 21.95%
63.  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 26.30%
64.  โรงเรียนหัวสระวิทยา 26.22%
65.  โรงเรียนบ้านวังพง 26.19%
66.  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 26.09%
67.  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 17.12%
68.  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 25.93%
69.  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 24.90%
70.  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 20.34%
71.  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 25.41%
72.  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 25.06%
73.  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 25.00%
74.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 23.08%
75.  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 14.29%
76.  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 23.62%
77.  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 24.39%
78.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) 16.67%
79.  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 23.75%
80.  โรงเรียนบ้านหนองตอ 23.33%
81.  โรงเรียนบ้านวังมน 17.58%
82.  โรงเรียนบ้านซับยาง 18.75%
83.  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 22.86%
84.  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 20.00%
85.  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 12.97%
86.  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 22.17%
87.  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 18.65%
88.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 22.22%
89.  โรงเรียนบ้านหนองโจด 21.21%
90.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 21.43%
91.  โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 21.31%
92.  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 21.15%
93.  โรงเรียนบ้านวังกุง 21.15%
94.  โรงเรียนบ้านบะเสียว 16.67%
95.  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 18.14%
96.  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 20.51%
97.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 19.74%
98.  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 13.99%
99.  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 17.70%
100.  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 18.00%
101.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 16.00%
102.  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 19.67%
103.  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 16.88%
104.  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 11.59%
105.  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 17.71%
106.  โรงเรียนปากจาบวิทยา 16.34%
107.  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 15.94%
108.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 18.23%
109.  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 17.95%
110.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 17.86%
111.  โรงเรียนบ้านหนองโสน 17.86%
112.  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 14.04%
113.  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 14.69%
114.  โรงเรียนบ้านท่าแตง 16.67%
115.  โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 14.29%
116.  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 15.23%
117.  โรงเรียนบ้านซับหมี 15.79%
118.  โรงเรียนบ้านทามจาน 15.79%
119.  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 15.46%
120.  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 14.51%
121.  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 14.34%
122.  โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 14.06%
123.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 13.87%
124.  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 13.12%
125.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 10.81%
126.  โรงเรียนบ้านหนองดง 12.82%
127.  โรงเรียนบ้านหนองตานา 12.50%
128.  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 9.88%
129.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 9.02%
130.  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 11.26%
131.  โรงเรียนบ้านซับไทร 5.71%
132.  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 11.43%
133.  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 9.47%
134.  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 8.45%
135.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 10.87%
136.  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 10.13%
137.  โรงเรียนบ้านดงลาน 10.00%
138.  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 9.95%
139.  โรงเรียนซับมงคลวิทยา 9.92%
140.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 9.60%
141.  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 9.09%
142.  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 8.51%
143.  โรงเรียนบ้านซับใหม่ 8.04%
144.  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 5.52%
145.  โรงเรียนบ้านหนองแขม 5.80%
146.  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 6.62%
147.  โรงเรียนบ้านโคกไค 4.40%
148.  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 6.52%
149.  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 6.38%
150.  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 6.00%
151.  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 5.17%
152.  โรงเรียนบ้านตาล 4.92%
153.  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 3.88%
154.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 42.45%
158.  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 12.00%
159.  โรงเรียนบ้านห้วย 6.90%
160.  โรงเรียนบ้านหนองโดน 18.75%
161.  โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 3.91%
162.  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 23.17%
164.  โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 19.77%
167.  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน %
169.  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 23.53%
170.  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 35.11%
171.  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 25.71%
172.  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 0.00%
173.  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 17.65%
175.  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 20.77%
176.  โรงเรียนบ้านงิ้ว 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 5.75%
178.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 25.00%
181.  โรงเรียนบ้านดอนกอก 9.01%
182.  โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 100.00%
2.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 85.71%
3.  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 91.18%
4.  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 77.42%
5.  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 51.98%
6.  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 29.42%
7.  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 39.47%
8.  โรงเรียนบ้านโคกแสว 46.51%
9.  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 42.37%
10.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 43.26%
11.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 28.13%
12.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 24.38%
13.  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 33.03%
14.  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 44.59%
15.  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 27.97%
16.  โรงเรียนบ้านดอนละนาม 32.73%
17.  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 34.26%
18.  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 31.71%
19.  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 37.50%
20.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 22.22%
21.  โรงเรียนบ้านยางเครือ 22.22%
22.  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 27.27%
23.  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 33.65%
24.  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 36.36%
25.  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 15.58%
26.  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 34.38%
27.  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 31.43%
28.  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 29.35%
29.  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 23.68%
30.  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 11.63%
31.  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 23.33%
32.  โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 27.08%
33.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 26.67%
34.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 21.15%
35.  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 27.80%
36.  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 21.95%
37.  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 29.27%
38.  โรงเรียนบ้านท่ากูบ 21.82%
39.  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 28.99%
40.  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 22.54%
41.  โรงเรียนบ้านเดื่อ 28.09%
42.  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 10.00%
43.  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 24.32%
44.  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 26.96%
45.  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 24.59%
46.  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 27.73%
47.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) 19.40%
48.  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 25.35%
49.  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 26.74%
50.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 25.42%
51.  โรงเรียนบ้านวังมน 20.88%
52.  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 26.30%
53.  โรงเรียนหัวสระวิทยา 26.22%
54.  โรงเรียนบ้านวังพง 26.19%
55.  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 17.12%
56.  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 16.67%
57.  โรงเรียนวังกะอาม 23.26%
58.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 20.21%
59.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 24.36%
60.  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 14.29%
61.  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 16.98%
62.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 22.64%
63.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 24.53%
64.  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 24.42%
65.  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 24.39%
66.  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 21.43%
67.  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 18.64%
68.  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 23.71%
69.  โรงเรียนบ้านนา 20.59%
70.  โรงเรียนบ้านซับยาง 19.15%
71.  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 20.83%
72.  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 22.97%
73.  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 22.86%
74.  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 22.83%
75.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 22.58%
76.  โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 20.41%
77.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 22.22%
78.  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 22.20%
79.  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 21.29%
80.  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 16.36%
81.  โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 21.67%
82.  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 18.91%
83.  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 21.01%
84.  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 18.27%
85.  โรงเรียนบ้านหนองโจด 18.18%
86.  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 20.83%
87.  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 18.14%
88.  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 18.18%
89.  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 20.51%
90.  โรงเรียนบ้านหนองตอ 20.34%
91.  โรงเรียนรังงามวิทยา 20.33%
92.  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 13.99%
93.  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 19.33%
94.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 20.10%
95.  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 18.00%
96.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 19.08%
97.  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 14.63%
98.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 19.05%
99.  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 18.18%
100.  โรงเรียนบ้านทามจาน 18.92%
101.  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 15.94%
102.  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 18.18%
103.  โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 14.89%
104.  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 17.95%
105.  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 16.94%
106.  โรงเรียนบ้านวังกุง 17.31%
107.  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 11.43%
108.  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 10.06%
109.  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 16.39%
110.  โรงเรียนบ้านท่าแตง 16.22%
111.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 16.18%
112.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 11.54%
113.  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 14.89%
114.  โรงเรียนบ้านซับหมี 15.79%
115.  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 15.38%
116.  โรงเรียนปากจาบวิทยา 13.73%
117.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 13.00%
118.  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 10.79%
119.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 14.13%
120.  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 13.99%
121.  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 11.76%
122.  โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 12.90%
123.  โรงเรียนบ้านหนองดง 12.82%
124.  โรงเรียนบ้านบะเสียว 10.42%
125.  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 9.88%
126.  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 11.26%
127.  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 11.92%
128.  โรงเรียนบ้านซับไทร 5.88%
129.  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 11.47%
130.  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 8.45%
131.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) 10.10%
132.  โรงเรียนบ้านซับใหม่ 9.73%
133.  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 10.13%
134.  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 9.95%
135.  โรงเรียนซับมงคลวิทยา 9.92%
136.  โรงเรียนบ้านหนองตานา 9.38%
137.  โรงเรียนบ้านดงลาน 8.86%
138.  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 8.82%
139.  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 7.97%
140.  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 8.60%
141.  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 8.51%
142.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 8.40%
143.  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 7.75%
144.  โรงเรียนบ้านหนองแขม 5.80%
145.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 6.76%
146.  โรงเรียนบ้านโคกไค 4.40%
147.  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 6.52%
148.  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 4.83%
149.  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 6.00%
150.  โรงเรียนบ้านหนองโสน 5.44%
151.  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 5.32%
152.  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 5.30%
153.  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 5.17%
154.  โรงเรียนบ้านตาล 3.28%
155.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 30.48%
158.  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านห้วย 7.14%
160.  โรงเรียนบ้านหนองโดน 18.75%
161.  โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 2.76%
162.  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 23.35%
167.  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน %
169.  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 23.53%
170.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 31.18%
172.  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 22.86%
173.  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 17.65%
175.  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 20.73%
176.  โรงเรียนบ้านงิ้ว 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 5.88%
178.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 23.28%
181.  โรงเรียนบ้านดอนกอก 9.17%
182.  โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 40.74%
185.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net