ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.เพชรบุรี เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 173 104 189 108 97 1736
2407 ร้อยละ 7.19% 4.32% 7.85% 4.49% 4.03% 72.12%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 415 202 1346 184 375 7317
9839 ร้อยละ 4.22% 2.05% 13.68% 1.87% 3.81% 74.37%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 18 8 71 6 18 510
631 ร้อยละ 2.85% 1.27% 11.25% 0.95% 2.85% 80.82%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 606 314 1606 298 490 9563
จำนวน 12877 คน ร้อยละ 4.71% 2.44% 12.47% 2.31% 3.81% 74.26%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.เพชรบุรี เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 170 83 177 102 97 1738
2367 ร้อยละ 7.18% 3.51% 7.48% 4.31% 4.10% 73.43%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

369 569 945 183 365 7269
9700 ร้อยละ 3.80% 5.87% 9.74% 1.89% 3.76% 74.94%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 16 8 72 4 18 513
631 ร้อยละ 2.54% 1.27% 11.41% 0.63% 2.85% 81.30%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 555 660 1194 289 480 9520
จำนวน 12698 คน ร้อยละ 4.37% 5.20% 9.40% 2.28% 3.78% 74.97%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.เพชรบุรี เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.010000000000001% -0.81% -0.37% -0.18% +0.069999999999999% +1.31%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.42% +3.82% -3.94% +0.02% -0.05% +0.57%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.31% 0% +0.16% -0.32% 0% +0.48%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -51 +346 -412 -9 -10 -43

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 28.57%
2.  โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 40.63%
3.  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 71.31%
4.  โรงเรียนบ้านบ่อขม 87.14%
5.  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 94.34%
6.  โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 76.67%
7.  โรงเรียนวัดบางลำภู 63.27%
8.  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 73.08%
9.  โรงเรียนบ้านบางกุฬา 54.05%
10.  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 51.46%
11.  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 24.01%
12.  โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 33.33%
13.  โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 45.83%
14.  โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 38.89%
15.  โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) 41.85%
16.  โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 20.90%
17.  โรงเรียนบ้านสามแพรก 31.71%
18.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 26.51%
19.  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 23.81%
20.  โรงเรียนบ้านแหลม 30.11%
21.  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 13.29%
22.  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 19.44%
23.  โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) 24.90%
24.  โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 26.73%
25.  โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 26.67%
26.  โรงเรียนบ้านหนองรี 23.85%
27.  โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 22.09%
28.  โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 22.50%
29.  โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 22.86%
30.  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 24.18%
31.  โรงเรียนบ้านเขาย้อย 20.76%
32.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 14.81%
33.  โรงเรียนบ้านคลองมอญ 16.83%
34.  โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 21.74%
35.  โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 21.70%
36.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 19.46%
37.  โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 9.76%
38.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 20.00%
39.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 13.33%
40.  โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 20.00%
41.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 20.00%
42.  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 19.05%
43.  โรงเรียนบ้านเนินรัก 16.94%
44.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 9.09%
45.  โรงเรียนบ้านจะโปรง 13.64%
46.  โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) 14.58%
47.  โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) 15.92%
48.  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 14.55%
49.  โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 15.98%
50.  โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 15.79%
51.  โรงเรียนบ้านดอนยาง 15.69%
52.  โรงเรียน วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) 15.63%
53.  โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 6.45%
54.  โรงเรียนบ้านสามเรือน 12.90%
55.  โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) 12.50%
56.  โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) 11.32%
57.  โรงเรียนวัดทรงธรรม 13.04%
58.  โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 12.35%
59.  โรงเรียนวัดหนองส้ม 1.02%
60.  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 11.97%
61.  โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) 11.69%
62.  โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) 11.54%
63.  โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) 7.55%
64.  โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 11.11%
65.  โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 8.96%
66.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 10.45%
67.  โรงเรียนบ้านท่าเสลา 8.05%
68.  โรงเรียนบ้านบ่อโพง 10.13%
69.  โรงเรียนบ้านพุพลู 9.73%
70.  โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 4.69%
71.  โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 8.46%
72.  โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 9.09%
73.  โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 5.97%
74.  โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) 8.33%
75.  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 7.14%
76.  โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 6.74%
77.  โรงเรียนบ้านสระพัง 3.33%
78.  โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 5.88%
79.  โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ 2.84%
81.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) 3.85%
82.  โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 2.15%
84.  โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) 1.85%
85.  โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 1.72%
86.  โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 0.00%
87.  โรงเรียนวัดอินทาราม 0.00%
88.  โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 0.00%
89.  โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 0.00%
90.  โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 0.00%
91.  โรงเรียน วัดนอกปากทะเล 0.00%
92.  โรงเรียนวัดในกลาง 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 28.57%
2.  โรงเรียนวัดอินทาราม 66.67%
3.  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 49.18%
4.  โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 53.13%
5.  โรงเรียนบ้านบ่อขม 84.29%
6.  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 94.34%
7.  โรงเรียนวัดบางลำภู 64.58%
8.  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 76.92%
9.  โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) 68.97%
10.  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 56.86%
11.  โรงเรียนบ้านบางกุฬา 56.76%
12.  โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 45.83%
13.  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 22.79%
14.  โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 33.33%
15.  โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) 40.58%
16.  โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 20.90%
17.  โรงเรียนบ้านสามแพรก 24.39%
18.  โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 27.78%
19.  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 23.81%
20.  โรงเรียนบ้านแหลม 29.75%
21.  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 12.14%
22.  โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 26.67%
23.  โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 25.71%
24.  โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 22.50%
25.  โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 21.69%
26.  โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 23.47%
27.  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 23.44%
28.  โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 22.86%
29.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 14.81%
30.  โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 21.26%
31.  โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) 20.23%
32.  โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 16.92%
33.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 19.31%
34.  โรงเรียนบ้านเขาย้อย 19.49%
35.  โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 9.88%
36.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 18.07%
37.  โรงเรียนบ้านหนองรี 19.27%
38.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 20.00%
39.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 13.33%
40.  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 19.08%
41.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 18.99%
42.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 9.09%
43.  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 12.96%
44.  โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 17.59%
45.  โรงเรียนบ้านจะโปรง 13.64%
46.  โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 16.67%
47.  โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) 14.58%
48.  โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) 15.92%
49.  โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 16.28%
50.  โรงเรียนบ้านคลองมอญ 15.79%
51.  โรงเรียนบ้านดอนยาง 15.69%
52.  โรงเรียนบ้านเนินรัก 14.67%
53.  โรงเรียน วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) 15.15%
54.  โรงเรียนบ้านสามเรือน 12.90%
55.  โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 6.45%
56.  โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 14.46%
57.  โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) 12.50%
58.  โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) 11.32%
59.  โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 13.04%
60.  โรงเรียนวัดหนองส้ม 1.02%
61.  โรงเรียนบ้านท่าเสลา 10.34%
62.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 10.45%
63.  โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 7.46%
64.  โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 4.92%
65.  โรงเรียนบ้านพุพลู 9.82%
66.  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 9.65%
67.  โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) 7.55%
68.  โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) 9.09%
69.  โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 9.09%
70.  โรงเรียนบ้านบ่อโพง 8.86%
71.  โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) 8.33%
72.  โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 5.97%
73.  โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 6.74%
74.  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 6.67%
75.  โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 5.88%
76.  โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) 5.38%
77.  โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ 2.84%
79.  โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) 2.80%
81.  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 2.15%
82.  โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) 1.85%
83.  โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 1.70%
84.  โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 0.00%
85.  โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 0.00%
86.  โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 0.00%
87.  โรงเรียน วัดนอกปากทะเล 0.00%
88.  โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 0.00%
89.  โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 0.00%
91.  โรงเรียนวัดทรงธรรม 0.00%
92.  โรงเรียนวัดในกลาง 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านสระพัง 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net