ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.กระบี่

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.กระบี่
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 606 460 478 321 201 5534
7600 ร้อยละ 7.97% 6.05% 6.29% 4.22% 2.64% 72.82%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1633 1263 2941 965 1047 21589
29438 ร้อยละ 5.55% 4.29% 9.99% 3.28% 3.56% 73.34%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 162 114 290 87 100 2261
3014 ร้อยละ 5.37% 3.78% 9.62% 2.89% 3.32% 75.02%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 2401 1837 3709 1373 1348 29384
จำนวน 40052 คน ร้อยละ 5.99% 4.59% 9.26% 3.43% 3.37% 73.36%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.กระบี่
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 493 408 480 243 179 5836
7639 ร้อยละ 6.45% 5.34% 6.28% 3.18% 2.34% 76.40%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

1513 1172 2859 827 1009 22018
29398 ร้อยละ 5.15% 3.99% 9.73% 2.81% 3.43% 74.90%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 141 89 293 64 99 2289
2975 ร้อยละ 4.74% 2.99% 9.85% 2.15% 3.33% 76.94%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 2147 1669 3632 1134 1287 30143
จำนวน 40012 คน ร้อยละ 5.37% 4.17% 9.08% 2.83% 3.22% 75.33%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.กระบี่
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.52% -0.71% -0.0099999999999998% -1.04% -0.3% +3.58%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.4% -0.3% -0.26% -0.47% -0.13% +1.56%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.63% -0.79% +0.23% -0.74% +0.01% +1.92%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -254 -168 -77 -239 -61 +759

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 0.00%
2.  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 100.00%
3.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) 74.00%
4.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 55.29%
5.  โรงเรียนบ้านควนโอ 60.87%
6.  โรงเรียนบ้านนาพรุ 55.93%
7.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 45.45%
8.  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 51.09%
9.  โรงเรียนวิทยาประชาคม 60.95%
10.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 43.75%
11.  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 33.22%
12.  โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 41.18%
13.  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 47.50%
14.  โรงเรียนอ่าวลึก 39.68%
15.  โรงเรียนบ้านนางรอง 29.21%
16.  โรงเรียนบ้านควนต่อ 21.83%
17.  โรงเรียนบ้านน้ำจาน 19.40%
18.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) 43.67%
19.  โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 45.24%
20.  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 37.31%
21.  โรงเรียนวัดห้วยโต้ 46.15%
22.  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 24.52%
23.  โรงเรียนบ้านสะพานพน 21.21%
24.  โรงเรียนบ้านเขาพนม 35.96%
25.  โรงเรียนบ้านทับปริก 43.73%
26.  โรงเรียนบ้านคลองหมาก 26.32%
27.  โรงเรียนบ้านนาเทา 40.00%
28.  โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 43.21%
29.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 25.42%
30.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 34.74%
31.  โรงเรียนบ้านทับไทร 37.11%
32.  โรงเรียนบ้านไหนหนัง 18.05%
33.  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 27.21%
34.  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 28.32%
35.  โรงเรียนวัดโคกยาง 26.42%
36.  โรงเรียนบ้านนานอก 24.32%
37.  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 24.16%
38.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 30.00%
39.  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 34.07%
40.  โรงเรียนบ้านควนใต้ 17.02%
41.  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 23.56%
42.  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 26.14%
43.  โรงเรียนบ้านหนองจิก 24.64%
44.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 31.25%
45.  โรงเรียนบ้านหนองกก 23.97%
46.  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 33.33%
47.  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 23.40%
48.  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 20.14%
49.  โรงเรียนบ้านบางคราม 34.75%
50.  โรงเรียนบ้านแชงเปิง 33.33%
51.  โรงเรียนบ้านเหนือ 28.13%
52.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 21.56%
53.  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 26.09%
54.  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 34.48%
55.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 34.38%
56.  โรงเรียนบ้านนาออก 21.36%
57.  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 30.43%
58.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 19.69%
59.  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 16.83%
60.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ 18.75%
61.  โรงเรียนบ้านห้วยสาร 32.05%
62.  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 28.46%
63.  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 24.40%
64.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 31.96%
65.  โรงเรียนบ้านหินเพิง 16.30%
66.  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 24.19%
67.  โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 29.87%
68.  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 27.03%
69.  โรงเรียนบ้านโคกยูง 16.89%
70.  โรงเรียนบ้านพรุดินนา 25.99%
71.  โรงเรียนวัดเขาต่อ 22.16%
72.  โรงเรียนบ้านคลองยาง 27.78%
73.  โรงเรียนคลองพน 21.96%
74.  โรงเรียนอุตรกิจ 28.80%
75.  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 19.95%
76.  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 28.85%
77.  โรงเรียนวัดบางเหลียว 26.73%
78.  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 17.86%
79.  โรงเรียนบ้านควน 26.19%
80.  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 21.59%
81.  โรงเรียนบ้านพระแอะ 17.75%
82.  โรงเรียนบ้านติงไหร 21.21%
83.  โรงเรียนบ้านควนม่วง 17.39%
84.  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 20.51%
85.  โรงเรียนบ้านนาวง 14.49%
86.  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 27.21%
87.  โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 16.05%
88.  โรงเรียนวัดเกาะลันตา 21.19%
89.  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 19.66%
90.  โรงเรียนบ้านบางโสก 22.81%
91.  โรงเรียนบ้านหาดยาว 21.28%
92.  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 20.26%
93.  โรงเรียนบ้านนาปง 21.43%
94.  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 25.15%
95.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 15.94%
96.  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 24.02%
97.  โรงเรียนบ้านหลังโสด 18.09%
98.  โรงเรียนบ้านควนกลาง 23.70%
99.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 18.47%
100.  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 23.53%
101.  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 22.41%
102.  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 23.81%
103.  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 21.82%
104.  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 23.53%
105.  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 4.35%
106.  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 13.58%
107.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 22.75%
108.  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 19.23%
109.  โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 23.08%
110.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 22.93%
111.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 15.36%
112.  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 16.98%
113.  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 17.86%
114.  โรงเรียนบ้านแหลมตง 22.58%
115.  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 22.00%
116.  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 18.05%
117.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 21.07%
118.  โรงเรียนบ้านโคกหาร 15.92%
119.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) 10.94%
120.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 21.15%
121.  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 17.43%
122.  โรงเรียนบ้านเขาล่อม 21.33%
123.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 14.75%
124.  โรงเรียนบ้านในยวน 21.21%
125.  โรงเรียนบ้านร่าปู 16.16%
126.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 16.98%
127.  โรงเรียนบ้านดินนา 20.67%
128.  โรงเรียนบ้านบางเหียน 11.38%
129.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 16.30%
130.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 19.49%
131.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 18.58%
132.  โรงเรียนบ้านหนองทะเล 14.59%
133.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 19.31%
134.  โรงเรียนวัดบ้านนา 11.39%
135.  โรงเรียนบ้านทับพล 13.51%
136.  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ 15.29%
137.  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 17.58%
138.  โรงเรียนบ้านเกาะปอ 11.86%
139.  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 12.24%
140.  โรงเรียนวัดพรุเตียว 13.39%
141.  โรงเรียนบ้านเกาะปู 12.35%
142.  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 11.76%
143.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 17.55%
144.  โรงเรียนทุ่งพะยอม 14.29%
145.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 16.51%
146.  โรงเรียนบ้านลิกี 16.08%
147.  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 15.28%
148.  โรงเรียนบ้านบางขนุน 16.67%
149.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 16.67%
150.  โรงเรียนบ้านหินราว 16.67%
151.  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 10.66%
152.  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 16.13%
153.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 14.83%
154.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 15.94%
155.  โรงเรียนบ้านบางเตียว 15.00%
156.  โรงเรียนบ้านเขาทอง 10.19%
157.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 15.45%
158.  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 14.81%
159.  โรงเรียนบ้านพรุพี 14.81%
160.  โรงเรียนบ้านหนองจูด 14.54%
161.  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 7.14%
162.  โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 8.88%
163.  โรงเรียนบ้านบกห้อง 12.82%
164.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 12.31%
165.  โรงเรียนบ้านควนแดง 13.04%
166.  โรงเรียนบ้านคลองไคร 13.63%
167.  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 13.10%
168.  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 8.70%
169.  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 12.73%
170.  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 12.62%
171.  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 9.09%
172.  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 12.24%
173.  โรงเรียนบ้านดินแดง 10.30%
174.  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 8.97%
175.  โรงเรียนบ้านย่านอุดม 9.95%
176.  โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 4.93%
177.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 9.55%
178.  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 11.15%
179.  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 9.21%
180.  โรงเรียนบ้านโคกคา 11.06%
181.  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 9.30%
182.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 7.75%
183.  โรงเรียนบ้านร่าหมาด 10.77%
184.  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 10.71%
185.  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 10.61%
186.  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 7.89%
187.  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 7.69%
188.  โรงเรียนบ้านพรุเตย 10.14%
189.  โรงเรียนบ้านปากหยา 8.75%
190.  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 9.52%
191.  โรงเรียนบ้านโคกยอ 8.82%
192.  โรงเรียนบ้านคลองนิน 7.26%
193.  โรงเรียนบ้านคลองกำ 6.47%
194.  โรงเรียนบ้านลำทับ 4.43%
195.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 6.80%
196.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร 5.47%
197.  โรงเรียนบ้านบางหอย 6.72%
198.  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 6.49%
199.  โรงเรียนบ้านปากหรา 5.66%
200.  โรงเรียนบ้านคลองยวน 5.15%
201.  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 4.84%
202.  โรงเรียนบ้านบากัน 2.88%
203.  โรงเรียนบ้านหลังสอด 4.02%
204.  โรงเรียนวัดบางโทง 1.54%
205.  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านเขางาม 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านกอตง 0.00%
209.  โรงเรียนวัดช่องแบก 0.00%
210.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 0.00%
211.  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) 73.08%
2.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 0.00%
3.  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ 100.00%
4.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 55.29%
5.  โรงเรียนบ้านควนโอ 60.87%
6.  โรงเรียนบ้านนาพรุ 60.32%
7.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 41.56%
8.  โรงเรียนวิทยาประชาคม 58.68%
9.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 43.75%
10.  โรงเรียนบ้านน้ำจาน 24.63%
11.  โรงเรียนบ้านทับไทร 45.92%
12.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 29.91%
13.  โรงเรียนอ่าวลึก 39.68%
14.  โรงเรียนวัดห้วยโต้ 50.77%
15.  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน 26.87%
16.  โรงเรียนบ้านควนต่อ 21.26%
17.  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 45.24%
18.  โรงเรียนบ้านนางรอง 26.51%
19.  โรงเรียนบ้านทับปริก 45.71%
20.  โรงเรียนบ้านเขาพนม 37.21%
21.  โรงเรียนบ้านสะพานพน 21.21%
22.  โรงเรียนบ้านนาเทา 40.00%
23.  โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 40.48%
24.  โรงเรียนบ้านควนใต้ 18.95%
25.  โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง 41.46%
26.  โรงเรียนบ้านคลองหมาก 23.03%
27.  โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี 31.40%
28.  โรงเรียนวัดโคกยาง 24.04%
29.  โรงเรียนบ้านนานอก 23.63%
30.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 37.29%
31.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) 34.18%
32.  โรงเรียนบ้านหินเพิง 19.57%
33.  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 25.61%
34.  โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม 19.95%
35.  โรงเรียนบ้านเขาล่อม 21.05%
36.  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ 24.72%
37.  โรงเรียนบ้านหนองจิก 22.46%
38.  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 20.79%
39.  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ 16.00%
40.  โรงเรียนบ้านหนองกก 22.31%
41.  โรงเรียนบ้านไหนหนัง 14.93%
42.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 28.25%
43.  โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน 28.89%
44.  โรงเรียนบ้านเกาะกลาง 20.96%
45.  โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง 30.05%
46.  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 21.10%
47.  โรงเรียนคลองพน 23.29%
48.  โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน 30.25%
49.  โรงเรียนบ้านโคกยูง 16.89%
50.  โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า 22.60%
51.  โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย 26.09%
52.  โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย 16.35%
53.  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 21.13%
54.  โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย 25.37%
55.  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง 23.39%
56.  โรงเรียนบ้านบางหอย 25.56%
57.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 29.22%
58.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ 16.95%
59.  โรงเรียนบ้านคลองยาง 26.77%
60.  โรงเรียนอุตรกิจ 28.55%
61.  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า 28.85%
62.  โรงเรียนบ้านห้วยสาร 28.21%
63.  โรงเรียนบ้านคลองรั้ว 25.00%
64.  โรงเรียนบ้านหาดยาว 22.45%
65.  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 21.59%
66.  โรงเรียนบ้านนาออก 14.56%
67.  โรงเรียนบ้านพระแอะ 17.20%
68.  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 19.50%
69.  โรงเรียนบ้านนาวง 14.49%
70.  โรงเรียนบ้านอ่าวนาง 20.73%
71.  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 19.95%
72.  โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง 16.07%
73.  โรงเรียนวัดเขาต่อ 18.93%
74.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 21.30%
75.  โรงเรียนบ้านควน 23.85%
76.  โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง 21.54%
77.  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด 25.53%
78.  โรงเรียนบ้านบางโสก 22.03%
79.  โรงเรียนบ้านควนม่วง 18.53%
80.  โรงเรียนบ้านคลองไคร 25.22%
81.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 25.19%
82.  โรงเรียนบ้านพรุดินนา 17.22%
83.  โรงเรียนบ้านบางคราม 23.75%
84.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 15.94%
85.  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง 24.56%
86.  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 24.52%
87.  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 24.24%
88.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 22.33%
89.  โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา 21.82%
90.  โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม 18.06%
91.  โรงเรียนบ้านเขาทอง 12.96%
92.  โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 23.08%
93.  โรงเรียนบ้านกอตง 19.26%
94.  โรงเรียนบ้านติงไหร 15.15%
95.  โรงเรียนวัดเกาะลันตา 18.22%
96.  โรงเรียนบ้านคลองเตาะ 18.75%
97.  โรงเรียนบ้านเกาะจำ 17.92%
98.  โรงเรียนบ้านท่านุ่น 22.06%
99.  โรงเรียนวัดบางเหลียว 20.79%
100.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) 21.67%
101.  โรงเรียนบ้านบางเหียน 10.98%
102.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม 13.93%
103.  โรงเรียนบ้านหลังโสด 15.96%
104.  โรงเรียนบ้านแชงเปิง 21.21%
105.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 20.65%
106.  โรงเรียนบ้านแหลมสัก 20.60%
107.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง 21.01%
108.  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 13.18%
109.  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา 15.09%
110.  โรงเรียนบ้านร่าปู 16.16%
111.  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 16.99%
112.  โรงเรียนบ้านเหนือ 18.75%
113.  โรงเรียนบ้านหินราว 20.00%
114.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 16.67%
115.  โรงเรียนบ้านในยวน 20.00%
116.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 16.14%
117.  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ 11.11%
118.  โรงเรียนทุ่งต้นปีก 16.03%
119.  โรงเรียนบ้านบางขนุน 19.05%
120.  โรงเรียนบ้านทับพล 13.51%
121.  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 16.39%
122.  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 12.24%
123.  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม 11.30%
124.  โรงเรียนบ้านควนกลาง 18.05%
125.  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 15.03%
126.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 17.55%
127.  โรงเรียนบ้านเกาะปู 12.87%
128.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 16.52%
129.  โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 17.34%
130.  โรงเรียนบ้านดินนา 17.33%
131.  โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 13.58%
132.  โรงเรียนบ้านเกาะปอ 10.34%
133.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 17.17%
134.  โรงเรียนทุ่งพะยอม 14.29%
135.  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 16.44%
136.  โรงเรียนบ้านโคกหาร 11.94%
137.  โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง 15.66%
138.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 12.50%
139.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 16.67%
140.  โรงเรียนบ้านลิกี 15.97%
141.  โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ 12.94%
142.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 16.24%
143.  โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด 7.94%
144.  โรงเรียนบ้านควนแดง 15.00%
145.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 11.80%
146.  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง 15.52%
147.  โรงเรียนบ้านโละใหญ่ 13.89%
148.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด 13.74%
149.  โรงเรียนบ้านโคกคา 15.03%
150.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 14.56%
151.  โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) 14.85%
152.  โรงเรียนบ้านพรุพี 14.81%
153.  โรงเรียนบ้านหนองจูด 14.65%
154.  โรงเรียนบ้านเขาฝาก 9.33%
155.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) 8.28%
156.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ 12.31%
157.  โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ 8.28%
158.  โรงเรียนบ้านคลองโตนด 13.60%
159.  โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง 13.25%
160.  โรงเรียนบ้านบกห้อง 11.90%
161.  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน 8.70%
162.  โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ 9.09%
163.  โรงเรียนบ้านสังกาอู้ 12.96%
164.  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 12.62%
165.  โรงเรียนวัดพรุเตียว 10.24%
166.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 8.09%
167.  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 12.50%
168.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 12.11%
169.  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง 12.04%
170.  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร 10.45%
171.  โรงเรียนบ้านหนองทะเล 9.04%
172.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 9.62%
173.  โรงเรียนบ้านย่านอุดม 9.95%
174.  โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว 4.93%
175.  โรงเรียนบ้านนาปง 10.99%
176.  โรงเรียนบ้านดินแดง 10.37%
177.  โรงเรียนบ้านบางเตียว 10.98%
178.  โรงเรียนบ้านร่าหมาด 10.77%
179.  โรงเรียนบ้านแหลมตง 10.71%
180.  โรงเรียนวัดบ้านนา 5.26%
181.  โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 7.89%
182.  โรงเรียนบ้านปากหยา 9.09%
183.  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก 7.69%
184.  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ 10.20%
185.  โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 7.38%
186.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว 7.91%
187.  โรงเรียนบ้านทุ่งสูง 9.52%
188.  โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 7.56%
189.  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต 8.46%
190.  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง 9.09%
191.  โรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 8.82%
192.  โรงเรียนบ้านโคกยอ 8.82%
193.  โรงเรียนบ้านคลองนิน 7.24%
194.  โรงเรียนบ้านปากหรา 8.33%
195.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 6.90%
196.  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 8.17%
197.  โรงเรียนบ้านคลองพระยา 8.16%
198.  โรงเรียนบ้านเกาะไทร 5.47%
199.  โรงเรียนบ้านพรุเตย 7.02%
200.  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา 6.49%
201.  โรงเรียนบ้านลำทับ 3.84%
202.  โรงเรียนบ้านคลองกำ 4.53%
203.  โรงเรียนบ้านคลองยวน 5.70%
204.  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 4.84%
206.  โรงเรียนบ้านหลังสอด 4.02%
207.  โรงเรียนวัดบางโทง 1.61%
208.  โรงเรียนบ้านบากัน 0.64%
209.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา 0.00%
210.  โรงเรียนวัดช่องแบก 0.00%
211.  โรงเรียนบ้านเขางาม 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net