ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.พิจิตร เขต 2

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.พิจิตร เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 321 196 223 126 63 2909
3838 ร้อยละ 8.36% 5.11% 5.81% 3.28% 1.64% 75.79%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 654 341 1051 266 246 8580
11138 ร้อยละ 5.87% 3.06% 9.44% 2.39% 2.21% 77.03%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 82 48 250 43 29 1810
2262 ร้อยละ 3.63% 2.12% 11.05% 1.90% 1.28% 80.02%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1057 585 1524 435 338 13299
จำนวน 17238 คน ร้อยละ 6.13% 3.39% 8.84% 2.52% 1.96% 77.15%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.พิจิตร เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 277 209 204 111 54 2989
3844 ร้อยละ 7.21% 5.44% 5.31% 2.89% 1.40% 77.76%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

581 340 1006 221 226 8749
11123 ร้อยละ 5.22% 3.06% 9.04% 1.99% 2.03% 78.66%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 87 51 233 41 34 1809
2255 ร้อยละ 3.86% 2.26% 10.33% 1.82% 1.51% 80.22%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 945 600 1443 373 314 13547
จำนวน 17222 คน ร้อยละ 5.49% 3.48% 8.38% 2.17% 1.82% 78.66%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.พิจิตร เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.15% +0.33% -0.5% -0.39% -0.24% +1.97%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.65% 0% -0.4% -0.4% -0.18% +1.63%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +0.23% +0.14% -0.72% -0.08% +0.23% +0.20%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -112 +15 -81 -62 -24 +248

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนวัดวังเรือน 79.89%
2.  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 33.48%
3.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 55.17%
4.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 31.90%
5.  โรงเรียนวัดหนองง้าว 52.94%
6.  โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 32.31%
7.  โรงเรียนบ้านท่าบัว 47.92%
8.  โรงเรียนบ้านเขาโล้น 50.00%
9.  โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 36.11%
10.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 35.64%
11.  โรงเรียนวัดลำประดากลาง 42.42%
12.  โรงเรียนวัดท่าปอ 38.33%
13.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 19.00%
14.  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 18.71%
15.  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 42.86%
16.  โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 42.42%
17.  โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 41.46%
18.  โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 41.18%
19.  โรงเรียนบ้านเนินทราย 27.91%
20.  โรงเรียนบ้านแหลมรัง 17.57%
21.  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 33.97%
22.  โรงเรียนวัดบางเบน 33.33%
23.  โรงเรียนวัดวังแดง 16.52%
24.  โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 32.74%
25.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 20.17%
26.  โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 29.51%
27.  โรงเรียนวัดวังหินแรง 33.33%
28.  โรงเรียนวัดคลองข่อย 32.56%
29.  โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 30.65%
30.  โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 21.88%
31.  โรงเรียนบ้านคลองตางาว 31.25%
32.  โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 30.73%
33.  โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” 28.26%
34.  โรงเรียนวัดทับปรู 15.22%
35.  โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 29.41%
36.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 27.78%
37.  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 29.17%
38.  โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 28.33%
39.  โรงเรียนบ้านเนินแค 28.57%
40.  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 28.57%
41.  โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 28.40%
42.  โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 21.69%
43.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 25.53%
44.  โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 25.00%
45.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 26.92%
46.  โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” 26.88%
47.  โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 26.85%
48.  โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 25.20%
49.  โรงเรียนวังก้านเหลือง 24.11%
50.  โรงเรียนบ้านวังแดง 24.78%
51.  โรงเรียนวัดพร้าว 15.23%
52.  โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 25.45%
53.  โรงเรียนวัดวังสำโรง 20.98%
54.  โรงเรียนวัดวังไคร้ 24.05%
55.  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 21.88%
56.  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 25.00%
57.  โรงเรียนวัดชัยศรี 23.23%
58.  โรงเรียนวัดขวาง 24.39%
59.  โรงเรียนบ้านวังบงค์ 23.81%
60.  โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 23.81%
61.  โรงเรียนวัดป่าแดง 19.21%
62.  โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 22.93%
63.  โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 22.83%
64.  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 18.38%
65.  โรงเรียนวัดวังกระชัน 12.90%
66.  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 22.58%
67.  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 16.85%
68.  โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 20.77%
69.  โรงเรียนบ้านไดลึก 17.07%
70.  โรงเรียนบ้านหนองแขม 20.25%
71.  โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 20.00%
72.  โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 16.67%
73.  โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 19.30%
74.  โรงเรียนวัดป่าเรไร 13.39%
75.  โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 18.82%
76.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 12.50%
77.  โรงเรียนวัดเขารวก 17.28%
78.  โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 11.63%
79.  โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 11.96%
80.  โรงเรียนวัดวังหว้า 13.95%
81.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 12.50%
82.  โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 17.14%
83.  โรงเรียนวัดเขาทราย 7.36%
84.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 16.33%
85.  โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 14.77%
86.  โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 16.18%
87.  โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 10.82%
88.  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 13.51%
89.  โรงเรียนวัดเขาส้าน 15.00%
90.  โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง 9.84%
91.  โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 8.64%
92.  โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 14.55%
93.  โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 14.01%
94.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 13.55%
95.  โรงเรียนบ้านเขานกยูง 7.50%
96.  โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 10.53%
97.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 13.04%
98.  โรงเรียนวัดไดอีเผือก 12.71%
99.  โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 4.62%
100.  โรงเรียนวัดหนองสนวน 12.20%
101.  โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 10.83%
102.  โรงเรียนวัดคลองคูณ 8.63%
103.  โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 11.11%
104.  โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 11.11%
105.  โรงเรียนบ้านวังพร้าว 10.47%
106.  โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 9.78%
107.  โรงเรียนบ้านเขาพระ 5.34%
108.  โรงเรียนบ้านเนินม่วง 8.33%
109.  โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง 7.95%
110.  โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 7.69%
111.  โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 3.31%
112.  โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 7.41%
113.  โรงเรียนวัดวังตะกู 5.41%
114.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 7.02%
115.  โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 4.42%
116.  โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 6.45%
117.  โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 5.56%
118.  โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 5.38%
119.  โรงเรียนบ้านบึงลี 2.13%
120.  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 3.13%
121.  โรงเรียนวัดโพทะเล 3.74%
122.  โรงเรียนวัดคงคาราม 3.33%
123.  โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 0.00%
124.  โรงเรียนวัดทับหมัน 0.00%
125.  โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” 0.00%
126.  โรงเรียนวัดมะกอกงอ 0.00%
127.  โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 100.00%
2.  โรงเรียนวัดวังเรือน 79.89%
3.  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 32.17%
4.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 55.17%
5.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 31.90%
6.  โรงเรียนวัดหนองง้าว 50.00%
7.  โรงเรียนบ้านเขาโล้น 50.00%
8.  โรงเรียนวัดลำประดากลาง 43.08%
9.  โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 29.69%
10.  โรงเรียนวัดท่าปอ 38.33%
11.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 33.17%
12.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 19.00%
13.  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง 42.86%
14.  โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 42.15%
15.  โรงเรียนบ้านเนินทราย 23.26%
16.  โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 41.46%
17.  โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 41.18%
18.  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 34.63%
19.  โรงเรียนวัดวังแดง 17.11%
20.  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 14.84%
21.  โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 35.06%
22.  โรงเรียนวัดวังหินแรง 33.33%
23.  โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 29.79%
24.  โรงเรียนวัดคลองข่อย 31.82%
25.  โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 21.88%
26.  โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 30.73%
27.  โรงเรียนบ้านแหลมรัง 13.42%
28.  โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 24.24%
29.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 15.52%
30.  โรงเรียนบ้านเนินแค 28.57%
31.  โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 27.53%
32.  โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 21.69%
33.  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 27.08%
34.  โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 26.25%
35.  โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” 25.76%
36.  โรงเรียนบ้านคลองตางาว 25.00%
37.  โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 24.31%
38.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 23.61%
39.  โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 23.14%
40.  โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 24.54%
41.  โรงเรียนวัดป่าแดง 20.20%
42.  โรงเรียนบ้านวังแดง 24.11%
43.  โรงเรียนวัดวังไคร้ 22.78%
44.  โรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี” 23.91%
45.  โรงเรียนบ้านวังบงค์ 23.81%
46.  โรงเรียนวัดพร้าว 15.64%
47.  โรงเรียนวัดวังสำโรง 19.02%
48.  โรงเรียนวัดขวาง 23.17%
49.  โรงเรียนวัดชัยศรี 22.11%
50.  โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 23.08%
51.  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 23.08%
52.  โรงเรียนวังก้านเหลือง 21.13%
53.  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 22.83%
54.  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 18.38%
55.  โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 22.71%
56.  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 16.67%
57.  โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 20.45%
58.  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 18.75%
59.  โรงเรียนบ้านท่าบัว 18.75%
60.  โรงเรียนวัดทับปรู 10.87%
61.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 21.28%
62.  โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร 16.67%
63.  โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 19.57%
64.  โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 20.00%
65.  โรงเรียนวัดใหม่สำราญ 19.05%
66.  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 19.05%
67.  โรงเรียนบ้านหนองแขม 17.79%
68.  โรงเรียนวัดป่าเรไร 13.39%
69.  โรงเรียนบ้านไดลึก 14.63%
70.  โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง 14.96%
71.  โรงเรียนวัดเขารวก 17.21%
72.  โรงเรียนวัดวังกระชัน 11.29%
73.  โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 11.96%
74.  โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น 15.73%
75.  โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 16.90%
76.  โรงเรียนวัดเขาทราย 7.36%
77.  โรงเรียนวัดบางเบน 16.67%
78.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 16.33%
79.  โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 10.98%
80.  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 13.90%
81.  โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 11.69%
82.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 15.38%
83.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 15.22%
84.  โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล 15.22%
85.  โรงเรียนวัดเขาส้าน 15.00%
86.  โรงเรียนวัดวังหว้า 12.56%
87.  โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 7.41%
88.  โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 14.71%
89.  โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 13.49%
90.  โรงเรียนบ้านเขานกยูง 7.50%
91.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) 10.94%
92.  โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 12.74%
93.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 12.50%
94.  โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 11.07%
95.  โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 12.28%
96.  โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง 12.22%
97.  โรงเรียนวัดหนองสนวน 12.20%
98.  โรงเรียนวัดคลองคูณ 8.72%
99.  โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 11.11%
100.  โรงเรียนวัดไดอีเผือก 11.02%
101.  โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 6.15%
102.  โรงเรียนบ้านวังพร้าว 10.47%
103.  โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 8.92%
104.  โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 9.80%
105.  โรงเรียนบ้านเขาพระ 5.34%
106.  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 9.03%
107.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 8.77%
108.  โรงเรียนบ้านเนินม่วง 8.33%
109.  โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 7.89%
110.  โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 7.41%
111.  โรงเรียนวัดวังตะกู 5.45%
112.  โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง 6.82%
113.  โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 4.42%
114.  โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 6.45%
115.  โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม 6.38%
116.  โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 5.56%
117.  โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 5.38%
118.  โรงเรียนบ้านบึงลี 2.13%
119.  โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 2.48%
120.  โรงเรียนวัดคงคาราม 3.33%
121.  โรงเรียนวัดโพทะเล 2.67%
122.  โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 2.63%
123.  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 1.92%
124.  โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 0.00%
125.  โรงเรียนวัดทับหมัน 0.00%
126.  โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” 0.00%
127.  โรงเรียนวัดมะกอกงอ 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net