ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.พิษณุโลก เขต 3

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.พิษณุโลก เขต 3
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 532 391 325 163 94 2937
4442 ร้อยละ 11.98% 8.80% 7.32% 3.67% 2.12% 66.12%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1137 879 1365 525 449 8895
13250 ร้อยละ 8.58% 6.63% 10.30% 3.96% 3.39% 67.13%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 249 153 376 95 92 2583
3548 ร้อยละ 7.02% 4.31% 10.60% 2.68% 2.59% 72.80%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1918 1423 2066 783 635 14415
จำนวน 21240 คน ร้อยละ 9.03% 6.70% 9.73% 3.69% 2.99% 67.87%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.พิษณุโลก เขต 3
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 473 374 322 154 97 3002
4422 ร้อยละ 10.70% 8.46% 7.28% 3.48% 2.19% 67.89%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

1024 790 1310 453 416 9167
13160 ร้อยละ 7.78% 6.00% 9.95% 3.44% 3.16% 69.66%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 220 141 358 85 82 2658
3544 ร้อยละ 6.21% 3.98% 10.10% 2.40% 2.31% 75.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1717 1305 1990 692 595 14827
จำนวน 21126 คน ร้อยละ 8.13% 6.18% 9.42% 3.28% 2.82% 70.18%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.พิษณุโลก เขต 3
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.28% -0.34% -0.04% -0.19% +0.07% +1.77%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.8% -0.63% -0.35% -0.52% -0.23% +2.53%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.81% -0.33% -0.5% -0.28% -0.28% +2.20%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -201 -118 -76 -91 -40 +412

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 100.00%
2.  โรงเรียนวัดวังวน 62.64%
3.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 100.00%
4.  โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 71.43%
5.  โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 65.79%
6.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 79.00%
7.  โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 61.05%
8.  โรงเรียนบ้านหลังเขา 66.67%
9.  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 59.72%
10.  โรงเรียนบ้านชาติตระการ 34.04%
11.  โรงเรียนวัดธรรมาราม 31.18%
12.  โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 26.83%
13.  โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 42.50%
14.  โรงเรียนวัดหางไหล 40.10%
15.  โรงเรียนวัดบ่อภาค 41.57%
16.  โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 32.68%
17.  โรงเรียนบ้านพร้าว 41.53%
18.  โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 29.41%
19.  โรงเรียนบ้านหนองลาน 32.73%
20.  โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 40.30%
21.  โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 42.67%
22.  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) 21.46%
23.  โรงเรียนบ้านนาหล่ม 42.31%
24.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 44.39%
25.  โรงเรียนวัดคันโช้ง 38.30%
26.  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 45.10%
27.  โรงเรียนบางยางพัฒนา 36.15%
28.  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 24.44%
29.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 39.34%
30.  โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 34.94%
31.  โรงเรียนบ้านหนองหิน 34.00%
32.  โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 37.14%
33.  โรงเรียนบ้านนาจาน 36.84%
34.  โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 29.41%
35.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 39.76%
36.  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 33.33%
37.  โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 24.21%
38.  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 24.27%
39.  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 38.14%
40.  โรงเรียนวัดหอกลอง 40.00%
41.  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 37.10%
42.  โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 20.65%
43.  โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 31.43%
44.  โรงเรียนวัดน้ำคบ 36.13%
45.  โรงเรียนวัดหนองมะคัง 18.75%
46.  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 26.42%
47.  โรงเรียนวัดสนามไชย 35.71%
48.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 35.62%
49.  โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 29.41%
50.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 32.55%
51.  โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 24.62%
52.  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 33.33%
53.  โรงเรียนบ้านยางโกลน 27.45%
54.  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 30.61%
55.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง 31.25%
56.  โรงเรียนบ้านปากรอง 26.53%
57.  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 32.00%
58.  โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 31.96%
59.  โรงเรียนวัดวังมะด่าน 31.78%
60.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 31.78%
61.  โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 18.75%
62.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 28.30%
63.  โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 29.03%
64.  โรงเรียนห้วยปลาไหล 26.53%
65.  โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 24.49%
66.  โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 26.83%
67.  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 23.65%
68.  โรงเรียนบ้านแยง 12.64%
69.  โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 24.85%
70.  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 28.27%
71.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 27.84%
72.  โรงเรียนบ้านป่าแดง 24.24%
73.  โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 24.46%
74.  โรงเรียนศึกษากุลบุตร 24.53%
75.  โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 23.42%
76.  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 25.79%
77.  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 25.29%
78.  โรงเรียนบ้านนาตอน 25.45%
79.  โรงเรียนบ้านน้ำพริก 14.38%
80.  โรงเรียนบ้านนาแฝก 20.00%
81.  โรงเรียนวัดนาขุม 22.83%
82.  โรงเรียนบ้านนาหนอง 22.97%
83.  โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 21.21%
84.  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 23.13%
85.  โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 23.88%
86.  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 22.99%
87.  โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 8.50%
88.  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 18.59%
89.  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 22.06%
90.  โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 18.35%
91.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 12.50%
92.  โรงเรียนบ้านท่าสะแก 21.72%
93.  โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 16.22%
94.  โรงเรียนบ้านนาเปอะ 18.99%
95.  โรงเรียนบ้านน้ำจวง 19.84%
96.  โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 19.94%
97.  โรงเรียนประชาสามัคคี 18.75%
98.  โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 17.16%
99.  โรงเรียนบ้านมะต้อง 20.45%
100.  โรงเรียนบ้านนาล้อม 18.73%
101.  โรงเรียนวัดท่าช้าง 20.21%
102.  โรงเรียนวัดนาขาม 20.16%
103.  โรงเรียนวัดท้องโพลง 14.49%
104.  โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 16.09%
105.  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 18.87%
106.  โรงเรียนบ้านน้ำตาก 18.60%
107.  โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 16.67%
108.  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 11.11%
109.  โรงเรียนบ้านกกม่วง 14.55%
110.  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 18.18%
111.  โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 15.86%
112.  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 15.58%
113.  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 12.77%
114.  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 16.48%
115.  โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 16.67%
116.  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 13.88%
117.  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 15.66%
118.  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 12.93%
119.  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 11.54%
120.  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 15.15%
121.  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 14.67%
122.  โรงเรียนวัดเสนาสน์ 14.59%
123.  โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 14.52%
124.  โรงเรียนวัดวงฆ้อง 14.14%
125.  โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 7.44%
126.  โรงเรียนวัดหินลาด 13.94%
127.  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 13.33%
128.  โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 11.81%
129.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 7.49%
130.  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 12.20%
131.  โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 12.12%
132.  โรงเรียนบ้านป่ารวก 11.90%
133.  โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 11.90%
134.  โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 11.76%
135.  โรงเรียนบ้านนาเมือง 11.67%
136.  โรงเรียนบ้านป่าคาย 9.30%
137.  โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 11.19%
138.  โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 10.71%
139.  โรงเรียนบ้านนาคล้าย 10.29%
140.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 10.20%
141.  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 8.57%
142.  โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 8.06%
143.  โรงเรียนผดุงวิทยา 8.40%
144.  โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 7.44%
145.  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 8.89%
146.  โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 5.15%
147.  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 5.33%
148.  โรงเรียนบ้านน้ำลอม 3.57%
149.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 6.19%
150.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 6.78%
151.  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 6.45%
152.  โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 5.56%
153.  โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 3.08%
154.  โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 4.44%
155.  โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 4.00%
156.  โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1.99%
157.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 2.24%
158.  โรงเรียนวัดทับยายเชียง 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 0.00%
162.  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 100.00%
2.  โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 65.79%
3.  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 100.00%
4.  โรงเรียนวัดวังวน 62.64%
5.  โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 68.24%
6.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 76.00%
7.  โรงเรียนบ้านหลังเขา 66.83%
8.  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 59.72%
9.  โรงเรียนบ้านชาติตระการ 41.92%
10.  โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 25.20%
11.  โรงเรียนวัดหางไหล 40.10%
12.  โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 40.00%
13.  โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 31.58%
14.  โรงเรียนวัดธรรมาราม 25.53%
15.  โรงเรียนบ้านพร้าว 41.53%
16.  โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 29.41%
17.  โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 42.67%
18.  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) 21.46%
19.  โรงเรียนบ้านนาหล่ม 42.31%
20.  โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 38.81%
21.  โรงเรียนวัดคันโช้ง 38.30%
22.  โรงเรียนบ้านหนองลาน 30.91%
23.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 40.33%
24.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 39.34%
25.  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 23.53%
26.  โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 24.19%
27.  โรงเรียนบ้านหนองหิน 33.71%
28.  โรงเรียนบ้านแยง 20.50%
29.  โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 29.41%
30.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 39.76%
31.  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 38.14%
32.  โรงเรียนบางยางพัฒนา 30.77%
33.  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 37.10%
34.  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 36.27%
35.  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 22.28%
36.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 35.48%
37.  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 36.54%
38.  โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 31.43%
39.  โรงเรียนวัดสนามไชย 35.71%
40.  โรงเรียนวัดหนองมะคัง 18.48%
41.  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 25.93%
42.  โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 21.05%
43.  โรงเรียนวัดหอกลอง 33.33%
44.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 33.11%
45.  โรงเรียนบ้านปากรอง 26.53%
46.  โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 31.96%
47.  โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 31.82%
48.  โรงเรียนบ้านยางโกลน 25.49%
49.  โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 26.60%
50.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง 29.03%
51.  โรงเรียนวัดวังมะด่าน 30.47%
52.  โรงเรียนวัดน้ำคบ 30.37%
53.  โรงเรียนศึกษากุลบุตร 28.30%
54.  โรงเรียนวัดบ่อภาค 24.43%
55.  โรงเรียนบ้านนาตอน 27.27%
56.  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 29.08%
57.  โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 26.19%
58.  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 28.27%
59.  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 27.16%
60.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 27.32%
61.  โรงเรียนบ้านนาจาน 23.68%
62.  โรงเรียนห้วยปลาไหล 23.47%
63.  โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 20.59%
64.  โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 23.42%
65.  โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 24.46%
66.  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 20.27%
67.  โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 12.50%
68.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 24.66%
69.  โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 21.54%
70.  โรงเรียนวัดนาขุม 22.83%
71.  โรงเรียนบ้านนาหนอง 22.97%
72.  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 23.13%
73.  โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 23.39%
74.  โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 23.23%
75.  โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 8.50%
76.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 21.43%
77.  โรงเรียนบ้านน้ำพริก 13.01%
78.  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 18.59%
79.  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 22.35%
80.  โรงเรียนบ้านนาแฝก 17.78%
81.  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 22.16%
82.  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 22.06%
83.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 12.50%
84.  โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 16.22%
85.  โรงเรียนวัดวงฆ้อง 21.43%
86.  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 18.00%
87.  โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 19.94%
88.  โรงเรียนประชาสามัคคี 18.75%
89.  โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 17.16%
90.  โรงเรียนบ้านมะต้อง 20.45%
91.  โรงเรียนวัดท่าช้าง 20.21%
92.  โรงเรียนวัดนาขาม 20.16%
93.  โรงเรียนบ้านนาล้อม 17.98%
94.  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 18.67%
95.  โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 13.76%
96.  โรงเรียนบ้านน้ำจวง 16.76%
97.  โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 15.86%
98.  โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 16.05%
99.  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 13.88%
100.  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 15.66%
101.  โรงเรียนบ้านป่าแดง 13.74%
102.  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 11.54%
103.  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 15.15%
104.  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 6.25%
105.  โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 14.93%
106.  โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 14.71%
107.  โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 11.46%
108.  โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 14.63%
109.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 14.00%
110.  โรงเรียนบ้านนาเปอะ 12.66%
111.  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 12.31%
112.  โรงเรียนบ้านท่าสะแก 13.11%
113.  โรงเรียนวัดท้องโพลง 12.50%
114.  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 12.82%
115.  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 8.51%
116.  โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 12.50%
117.  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 12.09%
118.  โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 12.12%
119.  โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 11.02%
120.  โรงเรียนบ้านป่าคาย 9.30%
121.  โรงเรียนบ้านนาเมือง 11.48%
122.  โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 11.35%
123.  โรงเรียนบ้านกกม่วง 9.09%
124.  โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 5.79%
125.  โรงเรียนบ้านนาคล้าย 10.29%
126.  โรงเรียนวัดเสนาสน์ 10.22%
127.  โรงเรียนวัดหินลาด 10.00%
128.  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 8.57%
129.  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 9.84%
130.  โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 8.06%
131.  โรงเรียนบ้านป่ารวก 9.52%
132.  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 9.43%
133.  โรงเรียนบ้านน้ำตาก 9.30%
134.  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 9.05%
135.  โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 4.95%
136.  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 8.89%
137.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 6.17%
138.  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 5.33%
139.  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 7.95%
140.  โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 7.50%
141.  โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 3.70%
142.  โรงเรียนบ้านน้ำลอม 3.64%
143.  โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 7.14%
144.  โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 6.90%
145.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 6.78%
146.  โรงเรียนผดุงวิทยา 6.72%
147.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 5.56%
148.  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 6.45%
149.  โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 4.62%
150.  โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 5.88%
151.  โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 5.56%
152.  โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 4.00%
153.  โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1.99%
154.  โรงเรียนวัดทับยายเชียง 3.07%
155.  โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 2.38%
156.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 0.74%
157.  โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 0.00%
159.  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0.00%
161.  โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net