ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.พิษณุโลก เขต 2

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.พิษณุโลก เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 365 213 308 152 76 3253
4367 ร้อยละ 8.36% 4.88% 7.05% 3.48% 1.74% 74.49%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 938 480 1291 417 256 8971
12353 ร้อยละ 7.59% 3.89% 10.45% 3.38% 2.07% 72.62%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 229 111 422 85 88 2610
3545 ร้อยละ 6.46% 3.13% 11.90% 2.40% 2.48% 73.62%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1532 804 2021 654 420 14834
จำนวน 20265 คน ร้อยละ 7.56% 3.97% 9.97% 3.23% 2.07% 73.20%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.พิษณุโลก เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 296 181 304 122 66 3391
4360 ร้อยละ 6.79% 4.15% 6.97% 2.80% 1.51% 77.78%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

787 438 1291 402 228 9194
12340 ร้อยละ 6.38% 3.55% 10.46% 3.26% 1.85% 74.51%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 182 112 423 69 74 2691
3551 ร้อยละ 5.13% 3.15% 11.91% 1.94% 2.08% 75.78%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1265 731 2018 593 368 15276
จำนวน 20251 คน ร้อยละ 6.25% 3.61% 9.96% 2.93% 1.82% 75.43%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.พิษณุโลก เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.57% -0.73% -0.08% -0.68% -0.23% +3.29%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.21% -0.34% +0.010000000000002% -0.12% -0.22% +1.89%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.33% +0.02% +0.0099999999999998% -0.46% -0.4% +2.16%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -267 -73 -3 -61 -52 +442

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบึงราชนก 74.58%
2.  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 35.33%
3.  โรงเรียนบ้านวังสาร 41.84%
4.  โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 42.94%
5.  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 47.22%
6.  โรงเรียนบ้านกลาง 54.55%
7.  โรงเรียนบ้านผารังหมี 33.93%
8.  โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 31.85%
9.  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 44.13%
10.  โรงเรียนวัดทางลัด 50.00%
11.  โรงเรียนบ้านสะเดา 22.82%
12.  โรงเรียนบ้านน้ำริน 29.12%
13.  โรงเรียนบ้านหินประกาย 39.09%
14.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 47.37%
15.  โรงเรียนบ้านหนองพระ 41.94%
16.  โรงเรียนบ้านผาท่าพล 41.09%
17.  โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 41.13%
18.  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 30.43%
19.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 22.44%
20.  โรงเรียนบ้านหนองกลด 32.76%
21.  โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ 17.86%
22.  โรงเรียนบ้านน้ำปาด 19.40%
23.  โรงเรียนบ้านเจริญผล 33.14%
24.  โรงเรียนบ้านซำหวาย 38.37%
25.  โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 23.81%
26.  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 36.57%
27.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 19.62%
28.  โรงเรียนศึกษาลัย 25.55%
29.  โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 17.37%
30.  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 31.25%
31.  โรงเรียนบ้านนาพราน 32.11%
32.  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 26.39%
33.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 33.51%
34.  โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 30.10%
35.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 33.33%
36.  โรงเรียนบ้านลำภาศ 31.30%
37.  โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 32.94%
38.  โรงเรียนบ้านดินทอง 31.25%
39.  โรงเรียนบ้านพุกระโดน 28.09%
40.  โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 28.67%
41.  โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 31.51%
42.  โรงเรียนวัดท่านา 31.48%
43.  โรงเรียนวัดวังพิกุล 18.84%
44.  โรงเรียนบ้านซำรัง 26.07%
45.  โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 22.35%
46.  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 22.78%
47.  โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 26.56%
48.  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 22.39%
49.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 28.26%
50.  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 24.64%
51.  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 20.05%
52.  โรงเรียนราษฎร์เจริญ 26.32%
53.  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 20.90%
54.  โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 25.68%
55.  โรงเรียนบ้านเข็ก 20.22%
56.  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 23.20%
57.  โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 20.76%
58.  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 21.74%
59.  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 24.41%
60.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 24.34%
61.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 24.24%
62.  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 24.21%
63.  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 15.22%
64.  โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 14.55%
65.  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 20.41%
66.  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 22.56%
67.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 22.86%
68.  โรงเรียนห้วยพลู 15.45%
69.  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 21.78%
70.  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 17.46%
71.  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 22.22%
72.  โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 17.39%
73.  โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 17.11%
74.  โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 19.23%
75.  โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 20.19%
76.  โรงเรียนวัดบ้านมุง 19.62%
77.  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 17.78%
78.  โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 20.00%
79.  โรงเรียนบ้านปากยาง 15.44%
80.  โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 18.67%
81.  โรงเรียนวัดย่านยาว 19.05%
82.  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 18.18%
83.  โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 18.03%
84.  โรงเรียนบ้านตอเรือ 15.60%
85.  โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 17.31%
86.  โรงเรียนวัดพันชาลี 17.27%
87.  โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ 17.05%
88.  โรงเรียนบ้านน้ำพรม 7.38%
89.  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 16.67%
90.  โรงเรียนบ้านชมภู 14.04%
91.  โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 11.11%
92.  โรงเรียนบ้านหนองงา 11.32%
93.  โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 14.67%
94.  โรงเรียนบ้านดงพลวง 15.79%
95.  โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 15.22%
96.  โรงเรียนวัดดงข่อย 15.15%
97.  โรงเรียนบ้านน้ำยาง 9.09%
98.  โรงเรียนบ้านป่าขนุน 12.50%
99.  โรงเรียนบ้านวังพรม 12.71%
100.  โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 12.50%
101.  โรงเรียนวัดปลวกง่าม 10.91%
102.  โรงเรียนราษฎร์ดำริ 11.76%
103.  โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 9.47%
104.  โรงเรียนประชาสามัคคี 12.62%
105.  โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 12.50%
106.  โรงเรียนวัดตายม 12.12%
107.  โรงเรียนบ้านยางโทน 11.63%
108.  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 11.63%
109.  โรงเรียนวัดบึงลำ 11.48%
110.  โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 11.29%
111.  โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 10.31%
112.  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 6.85%
113.  โรงเรียนบ้านวังโพรง 10.33%
114.  โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 9.09%
115.  โรงเรียนวัดโคกสลุด 8.96%
116.  โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 5.68%
117.  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 5.80%
118.  โรงเรียนบ้านแม่ระกา 6.79%
119.  โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 6.41%
120.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 4.11%
121.  โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 6.32%
122.  โรงเรียนสามัคคีธรรม 5.94%
123.  โรงเรียนบ้านเขาเขียว 5.41%
124.  โรงเรียนบ้านโป่งปะ 4.93%
125.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 4.48%
126.  โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 2.06%
127.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 3.57%
128.  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 34.67%
2.  โรงเรียนบึงราชนก 55.00%
3.  โรงเรียนบ้านวังสาร 41.84%
4.  โรงเรียนวัดทางลัด 50.00%
5.  โรงเรียนบ้านกลาง 50.00%
6.  โรงเรียนบ้านสะเดา 25.24%
7.  โรงเรียนบ้านหินประกาย 38.21%
8.  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 38.49%
9.  โรงเรียนบ้านน้ำริน 25.26%
10.  โรงเรียนบ้านซำหวาย 37.66%
11.  โรงเรียนบ้านหนองพระ 38.10%
12.  โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 40.32%
13.  โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 38.89%
14.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 22.44%
15.  โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 33.33%
16.  โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 22.22%
17.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 38.10%
18.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 32.97%
19.  โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 28.57%
20.  โรงเรียนศึกษาลัย 25.15%
21.  โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 19.71%
22.  โรงเรียนวัดบ้านมุง 27.54%
23.  โรงเรียนบ้านดินทอง 33.33%
24.  โรงเรียนบ้านน้ำปาด 17.16%
25.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 34.21%
26.  โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 32.59%
27.  โรงเรียนบ้านผารังหมี 21.43%
28.  โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 23.78%
29.  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 32.14%
30.  โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ 17.86%
31.  โรงเรียนบ้านคลองเป็ด 28.87%
32.  โรงเรียนบ้านลำภาศ 29.57%
33.  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 22.22%
34.  โรงเรียนวัดวังพิกุล 19.57%
35.  โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 27.20%
36.  โรงเรียนบ้านผาท่าพล 28.68%
37.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 15.82%
38.  โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 29.41%
39.  โรงเรียนวัดท่านา 29.09%
40.  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 22.28%
41.  โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 28.77%
42.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 27.78%
43.  โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 27.40%
44.  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ 20.90%
45.  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 20.59%
46.  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 18.12%
47.  โรงเรียนบ้านหนองกลด 20.69%
48.  โรงเรียนบ้านนาพราน 23.68%
49.  โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 20.50%
50.  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 18.26%
51.  โรงเรียนบ้านเจริญผล 23.67%
52.  โรงเรียนบ้านพุกระโดน 20.00%
53.  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 14.89%
54.  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 20.29%
55.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 23.03%
56.  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 20.30%
57.  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 22.63%
58.  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 20.83%
59.  โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 22.87%
60.  โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 22.22%
61.  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 20.97%
62.  โรงเรียนห้วยพลู 15.02%
63.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 21.83%
64.  โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 13.64%
65.  โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 17.39%
66.  โรงเรียนบ้านซำรัง 18.86%
67.  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 21.43%
68.  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 18.48%
69.  โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 20.63%
70.  โรงเรียนราษฎร์เจริญ 20.54%
71.  โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 19.23%
72.  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 19.84%
73.  โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 16.11%
74.  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 19.05%
75.  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 15.87%
76.  โรงเรียนบ้านเข็ก 15.22%
77.  โรงเรียนบ้านปากยาง 16.79%
78.  โรงเรียนบ้านตอเรือ 15.24%
79.  โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ 17.05%
80.  โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 15.33%
81.  โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 16.35%
82.  โรงเรียนบ้านดงพลวง 15.79%
83.  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 15.74%
84.  โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 14.06%
85.  โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 15.38%
86.  โรงเรียนวัดพันชาลี 15.32%
87.  โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 15.22%
88.  โรงเรียนบ้านน้ำยาง 9.09%
89.  โรงเรียนบ้านชมภู 11.97%
90.  โรงเรียนวัดย่านยาว 14.29%
91.  โรงเรียนวัดปลวกง่าม 11.59%
92.  โรงเรียนราษฎร์ดำริ 9.80%
93.  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 13.64%
94.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 12.77%
95.  โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 9.57%
96.  โรงเรียนบ้านวังพรม 11.02%
97.  โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 12.50%
98.  โรงเรียนวัดตายม 12.50%
99.  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 12.33%
100.  โรงเรียนบ้านน้ำพรม 4.70%
101.  โรงเรียนบ้านยางโทน 11.63%
102.  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 11.63%
103.  โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 11.54%
104.  โรงเรียนบ้านหนองงา 6.60%
105.  โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 11.11%
106.  โรงเรียนประชาสามัคคี 10.68%
107.  โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 9.33%
108.  โรงเรียนวัดดงข่อย 10.61%
109.  โรงเรียนวัดโคกสลุด 10.45%
110.  โรงเรียนบ้านวังโพรง 10.33%
111.  โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 8.99%
112.  โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 6.06%
113.  โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 8.97%
114.  โรงเรียนบ้านป่าขนุน 8.75%
115.  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 5.80%
116.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 4.11%
117.  โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 4.63%
118.  โรงเรียนบ้านแม่ระกา 6.04%
119.  โรงเรียนบ้านเขาเขียว 5.41%
120.  โรงเรียนสามัคคีธรรม 4.95%
121.  โรงเรียนบ้านโป่งปะ 4.93%
122.  โรงเรียนวัดบึงลำ 4.92%
123.  โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 4.60%
124.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 4.41%
125.  โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 2.06%
126.  โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 3.85%
127.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 3.57%
128.  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net