ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.พิษณุโลก เขต 1

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.พิษณุโลก เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 447 290 445 211 185 2823
4401 ร้อยละ 10.16% 6.59% 10.11% 4.79% 4.20% 64.14%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1004 659 2080 680 905 9224
14552 ร้อยละ 6.90% 4.53% 14.29% 4.67% 6.22% 63.39%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 160 103 390 74 103 1798
2628 ร้อยละ 6.09% 3.92% 14.84% 2.82% 3.92% 68.42%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1611 1052 2915 965 1193 13845
จำนวน 21581 คน ร้อยละ 7.46% 4.87% 13.51% 4.47% 5.53% 64.15%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.พิษณุโลก เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 341 254 448 191 155 3022
4411 ร้อยละ 7.73% 5.76% 10.16% 4.33% 3.51% 68.51%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

1051 631 2116 675 855 9233
14561 ร้อยละ 7.22% 4.33% 14.53% 4.64% 5.87% 63.41%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 152 108 373 75 101 1805
2614 ร้อยละ 5.81% 4.13% 14.27% 2.87% 3.86% 69.05%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1544 993 2937 941 1111 14060
จำนวน 21586 คน ร้อยละ 7.15% 4.60% 13.61% 4.36% 5.15% 65.13%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.พิษณุโลก เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2.43% -0.83% +0.05% -0.46% -0.69% +4.37%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +0.32% -0.2% +0.24% -0.03% -0.35% +0.02%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.28% +0.21% -0.57% +0.05% -0.06% +0.63%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -67 -59 +22 -24 -82 +215

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนวัดวังเป็ด 65.77%
2.  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 35.93%
3.  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 54.90%
4.  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 37.44%
5.  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 50.00%
6.  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 35.80%
7.  โรงเรียนสะพานที่ 3 48.28%
8.  โรงเรียนวัดท่าตะเคียน 38.89%
9.  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 29.35%
10.  โรงเรียนวัดทุ่งชา 42.00%
11.  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 31.38%
12.  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 36.25%
13.  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 27.92%
14.  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 44.83%
15.  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 38.71%
16.  โรงเรียนวัดจุฬามณี 33.60%
17.  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 41.67%
18.  โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย 44.44%
19.  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 21.89%
20.  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 36.90%
21.  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 45.61%
22.  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 35.40%
23.  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 39.81%
24.  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 28.36%
25.  โรงเรียนจ่าการบุญ 23.43%
26.  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 34.35%
27.  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 38.60%
28.  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 23.08%
29.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 38.30%
30.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 36.99%
31.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 32.61%
32.  โรงเรียนวัดกรับพวง 33.81%
33.  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 25.61%
34.  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 35.71%
35.  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 28.57%
36.  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 33.27%
37.  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 24.36%
38.  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 32.79%
39.  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 34.17%
40.  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 34.05%
41.  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 31.38%
42.  โรงเรียนวัดอรัญญิก 17.23%
43.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 16.67%
44.  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 30.69%
45.  โรงเรียนวัดแตน 20.88%
46.  โรงเรียนวัดคุยขวาง 24.14%
47.  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 21.67%
48.  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 29.78%
49.  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 28.78%
50.  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 19.33%
51.  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 24.24%
52.  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 14.52%
53.  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 20.81%
54.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 19.62%
55.  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 25.50%
56.  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 19.40%
57.  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 20.59%
58.  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 15.00%
59.  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 24.68%
60.  โรงเรียนบ้านคุยยาง 12.31%
61.  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 23.40%
62.  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 24.14%
63.  โรงเรียนวัดห้วงกระได 22.00%
64.  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 13.16%
65.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 21.85%
66.  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 23.39%
67.  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 15.19%
68.  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 16.67%
69.  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 22.22%
70.  โรงเรียนบ้านปลักแรด 21.83%
71.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 21.21%
72.  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 20.77%
73.  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 16.35%
74.  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 20.10%
75.  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 20.07%
76.  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 19.42%
77.  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 19.23%
78.  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 14.12%
79.  โรงเรียนวัดสระโคล่ 11.07%
80.  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 16.92%
81.  โรงเรียนบ้านคลองเตย 16.08%
82.  โรงเรียนวัดคุยม่วง 15.79%
83.  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 15.22%
84.  โรงเรียนวัดวังแร่ 12.66%
85.  โรงเรียนบางระกำ 14.19%
86.  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 14.85%
87.  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 14.42%
88.  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 14.29%
89.  โรงเรียนวัดหนองขานาง 11.76%
90.  โรงเรียนวัดจอมทอง 10.61%
91.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 13.59%
92.  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 9.73%
93.  โรงเรียนบ้านหินลาด 12.96%
94.  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 10.00%
95.  โรงเรียนวัดบึงบอน 12.33%
96.  โรงเรียนวัดวังอิทก 12.33%
97.  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 12.20%
98.  โรงเรียนบ้านพันเสา 8.62%
99.  โรงเรียนคลองวัดไร่ 10.34%
100.  โรงเรียนวัดดอนอภัย 9.20%
101.  โรงเรียนบ้านดงยาง 10.23%
102.  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 8.70%
103.  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 9.74%
104.  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 9.52%
105.  โรงเรียนบ้านวังยาง 9.26%
106.  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 5.33%
107.  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 6.50%
108.  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 4.41%
109.  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 5.45%
110.  โรงเรียนบ้านหนองแขม 4.46%
111.  โรงเรียนวัดบึงกอก 4.32%
112.  โรงเรียนวัดบ้านดง 1.84%
113.  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 0.00%
114.  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 0.00%
116.  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านคุยยาง 38.46%
2.  โรงเรียนวัดวังเป็ด 65.79%
3.  โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 35.59%
4.  โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 56.60%
5.  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 33.82%
6.  โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 35.80%
7.  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 47.83%
8.  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 31.52%
9.  โรงเรียนวัดทุ่งชา 42.00%
10.  โรงเรียนสะพานที่ 3 44.83%
11.  โรงเรียนวัดท่าตะเคียน 36.84%
12.  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 45.14%
13.  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 26.90%
14.  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 38.46%
15.  โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 33.51%
16.  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 32.46%
17.  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 36.15%
18.  โรงเรียนจ่าการบุญ 26.97%
19.  โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 21.43%
20.  โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) 38.56%
21.  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 35.32%
22.  โรงเรียนวัดจุฬามณี 27.05%
23.  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 37.62%
24.  โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย 37.04%
25.  โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 23.08%
26.  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 37.91%
27.  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 24.39%
28.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 36.49%
29.  โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 28.57%
30.  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 34.43%
31.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 29.87%
32.  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 26.19%
33.  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 23.46%
34.  โรงเรียนวัดแตน 19.78%
35.  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 32.26%
36.  โรงเรียนวัดอรัญญิก 18.22%
37.  โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 31.75%
38.  โรงเรียนวัดคุยขวาง 25.86%
39.  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 31.21%
40.  โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 21.67%
41.  โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 25.37%
42.  โรงเรียนวัดกรับพวง 27.34%
43.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 29.17%
44.  โรงเรียนวัดเนินมะคึก 19.33%
45.  โรงเรียนวัดศรีวนาราม 24.24%
46.  โรงเรียนวัดพรหมเกษร 26.62%
47.  โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 28.07%
48.  โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 27.92%
49.  โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 27.59%
50.  โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 14.52%
51.  โรงเรียนวัดห้วงกระได 23.53%
52.  โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ 21.58%
53.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 12.50%
54.  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 20.30%
55.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 22.69%
56.  โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 24.14%
57.  โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 15.00%
58.  โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 23.68%
59.  โรงเรียนบ้านปลักแรด 22.12%
60.  โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 22.76%
61.  โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 22.22%
62.  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 21.67%
63.  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 21.49%
64.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 15.09%
65.  โรงเรียนวัดหนองพะยอม 19.89%
66.  โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 16.04%
67.  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 19.67%
68.  โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 14.49%
69.  โรงเรียนบ้านเสวยซุง 17.65%
70.  โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 10.53%
71.  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 17.02%
72.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 17.75%
73.  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 17.69%
74.  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 16.67%
75.  โรงเรียนบ้านหนองกรับ 11.39%
76.  โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 13.43%
77.  โรงเรียนวัดคุยม่วง 15.79%
78.  โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 15.38%
79.  โรงเรียนบ้านคลองเตย 15.38%
80.  โรงเรียนบ้านดงวิทยา 15.38%
81.  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 11.25%
82.  โรงเรียนบางระกำ 14.19%
83.  โรงเรียนวัดหนองขานาง 11.76%
84.  โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 13.86%
85.  โรงเรียนวัดอินทรีย์ 13.64%
86.  โรงเรียนวัดจอมทอง 10.61%
87.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 13.59%
88.  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 8.65%
89.  โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ 10.59%
90.  โรงเรียนวัดวังแร่ 10.26%
91.  โรงเรียนวัดบึงบอน 12.33%
92.  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 12.20%
93.  โรงเรียนคลองวัดไร่ 10.34%
94.  โรงเรียนบ้านหินลาด 11.11%
95.  โรงเรียนวัดวังอิทก 10.14%
96.  โรงเรียนวัดดงโคกขาม 9.62%
97.  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 9.52%
98.  โรงเรียนบ้านพันเสา 9.20%
99.  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 8.44%
100.  โรงเรียนบ้านวังยาง 8.93%
101.  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 7.78%
102.  โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 8.70%
103.  โรงเรียนบ้านท่านางงาม 8.33%
104.  โรงเรียนวัดสระโคล่ 4.74%
105.  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 5.33%
106.  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 6.50%
107.  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 4.55%
108.  โรงเรียนบ้านดงยาง 5.68%
109.  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 5.45%
110.  โรงเรียนบ้านหนองแขม 5.41%
111.  โรงเรียนวัดดอนอภัย 4.60%
112.  โรงเรียนวัดบึงกอก 4.32%
113.  โรงเรียนวัดบ้านดง 2.21%
114.  โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 0.00%
115.  โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 0.00%
116.  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net