ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.สุโขทัย เขต 2

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.สุโขทัย เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 427 206 287 152 67 3022
4188 ร้อยละ 10.20% 4.92% 6.85% 3.63% 1.60% 72.16%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 991 480 1762 443 259 10396
14463 ร้อยละ 6.85% 3.32% 12.18% 3.06% 1.79% 71.88%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 129 56 269 33 37 1565
2089 ร้อยละ 6.18% 2.68% 12.88% 1.58% 1.77% 74.92%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1547 742 2318 628 363 14983
จำนวน 20740 คน ร้อยละ 7.46% 3.58% 11.18% 3.03% 1.75% 72.24%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.สุโขทัย เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 368 212 277 138 54 3127
4202 ร้อยละ 8.76% 5.05% 6.59% 3.28% 1.29% 74.42%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

867 474 1695 398 227 10644
14437 ร้อยละ 6.01% 3.28% 11.74% 2.76% 1.57% 73.73%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 115 55 217 35 39 1607
2068 ร้อยละ 5.56% 2.66% 10.49% 1.69% 1.89% 77.71%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1350 741 2189 571 320 15378
จำนวน 20707 คน ร้อยละ 6.52% 3.58% 10.57% 2.76% 1.55% 74.26%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.สุโขทัย เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.44% +0.13% -0.26% -0.35% -0.31% +2.26%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.84% -0.04% -0.44% -0.3% -0.22% +1.85%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.62% -0.02% -2.39% +0.11% +0.12% +2.79%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -197 -1 -129 -57 -43 +395

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 67.88%
2.  โรงเรียนบ้านท่าทอง 50.00%
3.  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 54.76%
4.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 60.00%
5.  โรงเรียนบ้านตึก 25.45%
6.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 34.09%
7.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 42.86%
8.  โรงเรียนบ้านลำโชค 45.24%
9.  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 51.11%
10.  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 40.91%
11.  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 37.27%
12.  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 38.89%
13.  โรงเรียนบ้านสุเม่น 45.76%
14.  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 39.64%
15.  โรงเรียนไชยะวิทยา 24.88%
16.  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 42.53%
17.  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 20.83%
18.  โรงเรียนบ้านวังธาร 40.66%
19.  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 38.46%
20.  โรงเรียนบ้านนาพง 39.29%
21.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 28.57%
22.  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 44.44%
23.  โรงเรียนบ้านดงยาง 38.27%
24.  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 34.04%
25.  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 37.91%
26.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 33.33%
27.  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 32.89%
28.  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 37.80%
29.  โรงเรียนบ้านกลางดง 39.00%
30.  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 25.56%
31.  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 38.51%
32.  โรงเรียนวัดวังค่า 37.50%
33.  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 30.51%
34.  โรงเรียนบ้านผาเวียง 19.75%
35.  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 36.52%
36.  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 18.18%
37.  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 36.36%
38.  โรงเรียนวัดแสนตอ 33.71%
39.  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 32.00%
40.  โรงเรียนบ้านธารชะอม 31.78%
41.  โรงเรียนบ้านท่าชัย 20.00%
42.  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 29.73%
43.  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 32.26%
44.  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 24.05%
45.  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 31.18%
46.  โรงเรียนบ้านหนองยาว 31.03%
47.  โรงเรียนวัดกรงทอง 30.91%
48.  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 30.88%
49.  โรงเรียนวัดภูนก 23.33%
50.  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 13.59%
51.  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 24.09%
52.  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 28.57%
53.  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 24.44%
54.  โรงเรียนบ้านสะท้อ 22.89%
55.  โรงเรียนวัดปากน้ำ 27.00%
56.  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 27.16%
57.  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 26.42%
58.  โรงเรียนบ้านสารจิตร 25.87%
59.  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 23.76%
60.  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 25.64%
61.  โรงเรียนบ้านเขาทอง 25.44%
62.  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 24.50%
63.  โรงเรียนบ้านป่ายาง 21.43%
64.  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 25.00%
65.  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 22.95%
66.  โรงเรียนบ้านนา 24.44%
67.  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 12.12%
68.  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 24.00%
69.  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 24.00%
70.  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 23.29%
71.  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 18.22%
72.  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 20.59%
73.  โรงเรียนวัดคลองกระจง 21.74%
74.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 21.74%
75.  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 18.95%
76.  โรงเรียนบ้านสันหีบ 19.34%
77.  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 7.29%
78.  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 19.68%
79.  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 18.52%
80.  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 22.22%
81.  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 20.09%
82.  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 20.31%
83.  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 21.59%
84.  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 5.41%
85.  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 21.21%
86.  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 15.45%
87.  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 19.50%
88.  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 20.00%
89.  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 18.29%
90.  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 19.44%
91.  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 19.23%
92.  โรงเรียนบ้านแม่ราก 19.05%
93.  โรงเรียนบ้านขอนซุง 16.06%
94.  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 14.58%
95.  โรงเรียนบ้านแก่ง 15.79%
96.  โรงเรียนบ้านป่าเลา 15.50%
97.  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 12.65%
98.  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 18.35%
99.  โรงเรียนบ้านปางสา 13.33%
100.  โรงเรียน 18.18%
101.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 15.48%
102.  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 17.19%
103.  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 9.38%
104.  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 16.13%
105.  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 14.08%
106.  โรงเรียนบ้านซ่าน 16.80%
107.  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 16.67%
108.  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 16.67%
109.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 16.32%
110.  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 15.57%
111.  โรงเรียนบ้านแม่คุ 15.69%
112.  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 13.21%
113.  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 12.98%
114.  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 14.29%
115.  โรงเรียนบ้านไม้งาม 14.04%
116.  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 7.69%
117.  โรงเรียนบ้านแม่สาน 13.73%
118.  โรงเรียนวัดเกาะ 13.70%
119.  โรงเรียนประชาอุทิศ 13.33%
120.  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 13.33%
121.  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 13.04%
122.  โรงเรียนบ้านบึงสวย 11.11%
123.  โรงเรียนบ้านป่าคา 5.63%
124.  โรงเรียนบ้านบึงบอน 12.56%
125.  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 10.00%
126.  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 12.50%
127.  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 8.22%
128.  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 10.61%
129.  โรงเรียนบ้านห้วยตม 11.94%
130.  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 11.82%
131.  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 11.48%
132.  โรงเรียนบ้านวังแร่ 10.48%
133.  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 9.09%
134.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 10.53%
135.  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 10.34%
136.  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 8.73%
137.  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 10.29%
138.  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 5.13%
139.  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 6.36%
140.  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 0.96%
141.  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 8.51%
142.  โรงเรียนบ้านวังทอง 8.20%
143.  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 8.20%
144.  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 4.44%
145.  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 8.06%
146.  โรงเรียนวัดศรีสังวร 7.87%
147.  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 7.69%
148.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 6.78%
149.  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 4.23%
150.  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 5.48%
151.  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 4.63%
152.  โรงเรียนบ้านปากสาน 4.55%
153.  โรงเรียนบ้านแม่สำ 4.44%
154.  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 3.77%
155.  โรงเรียนบ้านดงคู่ 2.17%
156.  โรงเรียนเชิงผา 1.43%
157.  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 1.39%
158.  โรงเรียนบ้านบึงงาม 0.00%
159.  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 0.00%
162.  โรงเรียนวัดไทรย้อย 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) 100.00%
2.  โรงเรียนบ้านธารชะอม 100.00%
3.  โรงเรียนบ้านท่าทอง 47.62%
4.  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีสำโรง) 59.52%
5.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 63.16%
6.  โรงเรียนบ้านสุเม่น 50.28%
7.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) 42.86%
8.  โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 55.56%
9.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 26.28%
10.  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 39.12%
11.  โรงเรียนบ้านน้ำขุม 21.88%
12.  โรงเรียนแม่สานสามัคคี 46.67%
13.  โรงเรียนไชยะวิทยา 24.88%
14.  โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 42.53%
15.  โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 27.27%
16.  โรงเรียนวัดป่าถ่อน 44.44%
17.  โรงเรียนบ้านดงยาง 38.27%
18.  โรงเรียนบ้านลำโชค 30.95%
19.  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 37.91%
20.  โรงเรียนบ้านหนองกลับ 38.19%
21.  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 32.57%
22.  โรงเรียนบ้านนาพง 33.73%
23.  โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 39.13%
24.  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 31.53%
25.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 23.21%
26.  โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 26.67%
27.  โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 37.16%
28.  โรงเรียนบ้านปากคะยาง 35.47%
29.  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 27.12%
30.  โรงเรียนบ้านตึก 8.59%
31.  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 32.57%
32.  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 34.85%
33.  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 22.79%
34.  โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 25.53%
35.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 23.08%
36.  โรงเรียนวัดกรงทอง 23.64%
37.  โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) 24.05%
38.  โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 25.82%
39.  โรงเรียนบ้านผาเวียง 16.56%
40.  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 30.88%
41.  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 25.58%
42.  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 28.00%
43.  โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) 13.59%
44.  โรงเรียนวัดแสนตอ 26.97%
45.  โรงเรียนบ้านกลางดง 28.43%
46.  โรงเรียนบ้านสะท้อ 22.89%
47.  โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 26.86%
48.  โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 27.16%
49.  โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 25.40%
50.  โรงเรียนบ้านตาลพร้า 26.83%
51.  โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 26.42%
52.  โรงเรียนวัดวังค่า 25.00%
53.  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 25.00%
54.  โรงเรียนบ้านเขาทอง 24.79%
55.  โรงเรียนบ้านนา 24.44%
56.  โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 20.59%
57.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 19.61%
58.  โรงเรียนวัดคลองกระจง 21.77%
59.  โรงเรียนบ้านสารจิตร 23.13%
60.  โรงเรียนบ้านหนองยาว 22.99%
61.  โรงเรียนบ้านสันหีบ 19.34%
62.  โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 7.29%
63.  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 5.71%
64.  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 19.57%
65.  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 22.17%
66.  โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 21.79%
67.  โรงเรียนวัดปากน้ำ 22.01%
68.  โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 18.52%
69.  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 22.02%
70.  โรงเรียนบ้านแม่เทิน 18.71%
71.  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 10.92%
72.  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 21.04%
73.  โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 16.19%
74.  โรงเรียนบ้านโซกม่วง 14.59%
75.  โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 18.38%
76.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 18.84%
77.  โรงเรียนวัดภูนก 13.33%
78.  โรงเรียนบ้านท่าชัย 17.24%
79.  โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 17.78%
80.  โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 17.46%
81.  โรงเรียนบ้านแม่ราก 19.05%
82.  โรงเรียน 18.75%
83.  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) 14.58%
84.  โรงเรียนวัดโบราณหลวง 18.35%
85.  โรงเรียนบ้านปางสา 13.33%
86.  โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 18.00%
87.  โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 17.46%
88.  โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 17.24%
89.  โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 14.08%
90.  โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 16.25%
91.  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 16.67%
92.  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 10.64%
93.  โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 16.44%
94.  โรงเรียนบ้านซ่าน 16.39%
95.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 16.23%
96.  โรงเรียนบ้านวังธาร 15.05%
97.  โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 15.57%
98.  โรงเรียนบ้านบึงบอน 15.81%
99.  โรงเรียนบ้านแม่คุ 15.69%
100.  โรงเรียนบ้านโซกเปือย 9.38%
101.  โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 15.57%
102.  โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 15.38%
103.  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 15.38%
104.  โรงเรียนวัดบ้านกรุ 15.32%
105.  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 15.28%
106.  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 13.21%
107.  โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 12.98%
108.  โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 14.75%
109.  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 13.24%
110.  โรงเรียนบ้านป่ายาง 14.29%
111.  โรงเรียนบ้านแก่ง 12.43%
112.  โรงเรียนบ้านขอนซุง 13.14%
113.  โรงเรียนบ้านดงย่าปา 7.69%
114.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร) 12.26%
115.  โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 12.90%
116.  โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 12.50%
117.  โรงเรียนวัดเกาะ 12.33%
118.  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 10.61%
119.  โรงเรียนประชาอุทิศ 12.12%
120.  โรงเรียนบ้านไม้งาม 11.86%
121.  โรงเรียนบ้านวังพิกุล 11.52%
122.  โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 11.43%
123.  โรงเรียนบ้านป่าคา 4.23%
124.  โรงเรียนบ้านวังยายมาก 11.11%
125.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 10.53%
126.  โรงเรียนบ้านวังแร่ 9.68%
127.  โรงเรียนบ้านห้วยตม 10.45%
128.  โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 10.34%
129.  โรงเรียนศีกษาเกษตรศิลป์ 8.73%
130.  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 5.13%
131.  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 7.50%
132.  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 5.93%
133.  โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 9.47%
134.  โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 7.58%
135.  โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 6.36%
136.  โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 8.51%
137.  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 8.33%
138.  โรงเรียนบ้านวังทอง 8.20%
139.  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 3.37%
140.  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 8.06%
141.  โรงเรียนวัดศรีสังวร 7.87%
142.  โรงเรียนบ้านป่าเลา 4.72%
143.  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 7.69%
144.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย) 6.78%
145.  โรงเรียนวัดเกาะน้อย 5.48%
146.  โรงเรียนบ้านปากสาน 4.65%
147.  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 4.63%
148.  โรงเรียนบ้านแม่สำ 4.44%
149.  โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 4.07%
150.  โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) 2.67%
151.  โรงเรียนบ้านแม่สาน 3.92%
152.  โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 3.77%
153.  โรงเรียนบ้านดงคู่ 2.21%
154.  โรงเรียนเชิงผา 1.43%
155.  โรงเรียนบ้านหมอนสูง 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านบึงงาม 0.00%
157.  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 0.00%
159.  โรงเรียนวัดไทรย้อย 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 0.00%
161.  โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านบึงสวย 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net