ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.สุโขทัย เขต 1

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.สุโขทัย เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 376 216 288 114 74 3056
4124 ร้อยละ 9.12% 5.24% 6.98% 2.76% 1.79% 74.10%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 936 533 1415 289 470 10482
14125 ร้อยละ 6.63% 3.77% 10.02% 2.05% 3.33% 74.21%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 78 60 256 17 45 1681
2137 ร้อยละ 3.65% 2.81% 11.98% 0.80% 2.11% 78.66%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1390 809 1959 420 589 15219
จำนวน 20386 คน ร้อยละ 6.82% 3.97% 9.61% 2.06% 2.89% 74.65%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.สุโขทัย เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 334 208 299 92 51 3152
4136 ร้อยละ 8.08% 5.03% 7.23% 2.22% 1.23% 76.21%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

819 485 1348 259 414 10787
14112 ร้อยละ 5.80% 3.44% 9.55% 1.84% 2.93% 76.44%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 72 60 233 18 43 1701
2127 ร้อยละ 3.39% 2.82% 10.95% 0.85% 2.02% 79.97%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1225 753 1880 369 508 15640
จำนวน 20375 คน ร้อยละ 6.01% 3.70% 9.23% 1.81% 2.49% 76.76%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.สุโขทัย เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.04% -0.21% +0.25% -0.54% -0.56% +2.11%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.83% -0.33% -0.47% -0.21% -0.4% +2.23%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.26% +0.0099999999999998% -1.03% +0.05% -0.09% +1.31%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -165 -56 -79 -51 -81 +421

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 52.78%
2.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 32.08%
3.  โรงเรียนบ้านเพชรไฝ 71.43%
4.  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 35.06%
5.  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 67.65%
6.  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 42.71%
7.  โรงเรียนบ้านกล้วย 59.12%
8.  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 59.09%
9.  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 58.82%
10.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 46.30%
11.  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 46.67%
12.  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 42.14%
13.  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 26.92%
14.  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 31.03%
15.  โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 46.88%
16.  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 35.23%
17.  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 36.16%
18.  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 42.80%
19.  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 30.53%
20.  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 39.42%
21.  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 30.61%
22.  โรงเรียนบ้านหนองจัง 35.58%
23.  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 26.86%
24.  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 39.06%
25.  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 35.71%
26.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 37.84%
27.  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 32.44%
28.  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 37.21%
29.  โรงเรียนวัดศรีเมือง 36.59%
30.  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 26.85%
31.  โรงเรียนบ้านหนองตูม 25.48%
32.  โรงเรียนวัดหนองกก 35.00%
33.  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 29.00%
34.  โรงเรียนวัดสงฆาราม 24.56%
35.  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 30.77%
36.  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 29.21%
37.  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 28.18%
38.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 28.39%
39.  โรงเรียนวัดเสาหิน 20.99%
40.  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 23.94%
41.  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 21.88%
42.  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 27.42%
43.  โรงเรียนวัดทุ่ง 27.78%
44.  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 26.60%
45.  โรงเรียนบ้านวังวน 27.62%
46.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 24.32%
47.  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 27.07%
48.  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 23.15%
49.  โรงเรียนวัดเต่าทอง 26.58%
50.  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 24.58%
51.  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 25.23%
52.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 24.66%
53.  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 25.71%
54.  โรงเรียนวัดยางเอน 25.68%
55.  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 22.34%
56.  โรงเรียนบ้านสำนัก 25.00%
57.  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 22.22%
58.  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 17.07%
59.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 22.07%
60.  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 17.39%
61.  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 17.11%
62.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 21.74%
63.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 23.08%
64.  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 21.09%
65.  โรงเรียนบ้านนากาหลง 22.22%
66.  โรงเรียนบ้านวังแดด 19.79%
67.  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 20.29%
68.  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 21.31%
69.  โรงเรียนวัดปรักรัก 20.00%
70.  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 14.69%
71.  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 19.83%
72.  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 15.70%
73.  โรงเรียนวัดหางตลาด 19.63%
74.  โรงเรียนบ้านโป่งแค 17.65%
75.  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 17.70%
76.  โรงเรียนบ้านยางแหลม 19.28%
77.  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 13.10%
78.  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 18.97%
79.  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 15.56%
80.  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 17.39%
81.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 17.07%
82.  โรงเรียนบ้านลานทอง 16.67%
83.  โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 16.67%
84.  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 10.91%
85.  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 15.53%
86.  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 13.98%
87.  โรงเรียนบ้านวังหิน 15.96%
88.  โรงเรียนบ้านวังไทร 15.83%
89.  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 5.26%
90.  โรงเรียนวัดเชตุพน 15.79%
91.  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 15.38%
92.  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 14.14%
93.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 14.23%
94.  โรงเรียนบ้านวังลึก 13.30%
95.  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 10.52%
96.  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 14.42%
97.  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 13.67%
98.  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 13.76%
99.  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 12.37%
100.  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 12.09%
101.  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 13.00%
102.  โรงเรียนบ้านเนินยาง 12.12%
103.  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 6.38%
104.  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 5.00%
105.  โรงเรียนบ้านด่าน 9.70%
106.  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 9.62%
107.  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 4.51%
108.  โรงเรียนบ้านยางแดน 2.50%
109.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1.03%
110.  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 5.95%
111.  โรงเรียนวัดกกแรต 5.65%
112.  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 5.59%
113.  โรงเรียนวัดปากพระ 3.41%
114.  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 6.02%
115.  โรงเรียนวัดดงยาง 5.88%
116.  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 5.79%
117.  โรงเรียนบ้านดงเดือย 4.66%
118.  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 3.75%
119.  โรงเรียนบ้านปากแคว 2.25%
120.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2.99%
121.  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 2.63%
122.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1.62%
123.  โรงเรียนบ้านวังหาด 0.97%
124.  โรงเรียนบ้านยางเมือง 0.74%
125.  โรงเรียนบ้านหนองตม 0.00%
126.  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 32.08%
2.  โรงเรียนบ้านเพชรไฝ 71.43%
3.  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 31.33%
4.  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 58.82%
5.  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 58.82%
6.  โรงเรียนบ้านกล้วย 57.66%
7.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 35.14%
8.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 50.00%
9.  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 50.00%
10.  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 36.46%
11.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 38.89%
12.  โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 46.88%
13.  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 25.54%
14.  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 42.80%
15.  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 39.42%
16.  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 38.03%
17.  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 28.72%
18.  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 24.14%
19.  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 39.50%
20.  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 26.17%
21.  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 39.27%
22.  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 39.29%
23.  โรงเรียนวัดหนองกก 39.00%
24.  โรงเรียนวัดศรีเมือง 37.50%
25.  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 32.44%
26.  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 34.00%
27.  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 28.41%
28.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 31.23%
29.  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 26.47%
30.  โรงเรียนบ้านหนองจัง 27.88%
31.  โรงเรียนบ้านหนองตูม 22.78%
32.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 27.54%
33.  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 27.93%
34.  โรงเรียนวัดเสาหิน 20.99%
35.  โรงเรียนบ้านวังวน 29.52%
36.  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 21.88%
37.  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 27.42%
38.  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 27.12%
39.  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 27.84%
40.  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 18.22%
41.  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 26.92%
42.  โรงเรียนวัดเต่าทอง 26.58%
43.  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 25.00%
44.  โรงเรียนบ้านโป่งแค 24.00%
45.  โรงเรียนวัดยางเอน 25.68%
46.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 23.94%
47.  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 24.64%
48.  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 23.81%
49.  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 17.15%
50.  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 24.06%
51.  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 17.39%
52.  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 20.64%
53.  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 23.21%
54.  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 23.00%
55.  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 23.46%
56.  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 23.26%
57.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 23.08%
58.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 19.82%
59.  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 22.86%
60.  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 20.69%
61.  โรงเรียนบ้านนากาหลง 22.73%
62.  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 21.09%
63.  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 18.52%
64.  โรงเรียนบ้านวังแดด 19.79%
65.  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 15.70%
66.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 20.97%
67.  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 20.11%
68.  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 14.47%
69.  โรงเรียนวัดหางตลาด 19.63%
70.  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 13.25%
71.  โรงเรียนวัดปรักรัก 18.10%
72.  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 17.70%
73.  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 18.18%
74.  โรงเรียนบ้านเนินยาง 18.18%
75.  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 15.56%
76.  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 17.39%
77.  โรงเรียนบ้านวังหิน 17.20%
78.  โรงเรียนบ้านยางแหลม 17.07%
79.  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 14.76%
80.  โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 16.67%
81.  โรงเรียนบ้านสำนัก 16.67%
82.  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 15.52%
83.  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 10.91%
84.  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 14.41%
85.  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 15.30%
86.  โรงเรียนบ้านวังไทร 15.94%
87.  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 5.26%
88.  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 14.14%
89.  โรงเรียนบ้านลานทอง 15.09%
90.  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 15.08%
91.  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 13.67%
92.  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 13.76%
93.  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 10.11%
94.  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 11.54%
95.  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 11.89%
96.  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 12.09%
97.  โรงเรียนวัดเชตุพน 13.16%
98.  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 12.12%
99.  โรงเรียนวัดทุ่ง 12.50%
100.  โรงเรียนวัดสงฆาราม 12.28%
101.  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 7.43%
102.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 10.25%
103.  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 4.91%
104.  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 10.34%
105.  โรงเรียนบ้านวังลึก 8.97%
106.  โรงเรียนบ้านด่าน 9.63%
107.  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 9.62%
108.  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 4.51%
109.  โรงเรียนบ้านยางแดน 2.50%
110.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1.03%
111.  โรงเรียนวัดกกแรต 6.21%
112.  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 5.59%
113.  โรงเรียนวัดปากพระ 3.41%
114.  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 6.02%
115.  โรงเรียนวัดดงยาง 5.81%
116.  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 5.79%
117.  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 3.75%
118.  โรงเรียนบ้านดงเดือย 3.63%
119.  โรงเรียนบ้านปากแคว 2.25%
120.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2.99%
121.  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 2.63%
122.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1.39%
123.  โรงเรียนบ้านวังหาด 0.98%
124.  โรงเรียนบ้านยางเมือง 0.74%
125.  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหนองตม 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 0.00%
128.  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net