ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 323 310 180 234 115 2336
3498 ร้อยละ 9.23% 8.86% 5.15% 6.69% 3.29% 66.78%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 511 718 821 414 424 6992
9880 ร้อยละ 5.17% 7.27% 8.31% 4.19% 4.29% 70.77%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 96 117 154 89 102 1584
2142 ร้อยละ 4.48% 5.46% 7.19% 4.15% 4.76% 73.95%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 930 1145 1155 737 641 10912
จำนวน 15520 คน ร้อยละ 5.99% 7.38% 7.44% 4.75% 4.13% 70.31%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 268 352 189 217 119 2354
3499 ร้อยละ 7.66% 10.06% 5.40% 6.20% 3.40% 67.28%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

491 832 883 368 465 6817
9856 ร้อยละ 4.98% 8.44% 8.96% 3.73% 4.72% 69.17%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 100 86 152 72 81 1679
2170 ร้อยละ 4.61% 3.96% 7.00% 3.32% 3.73% 77.37%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 859 1270 1224 657 665 10850
จำนวน 15525 คน ร้อยละ 5.53% 8.18% 7.88% 4.23% 4.28% 69.89%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.57% +1.2% +0.25% -0.49% +0.11% +0.50%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.19% +1.17% +0.65% -0.46% +0.43% -1.60%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +0.13% -1.5% -0.19% -0.83% -1.03% +3.42%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -71 +125 +69 -80 +24 -62

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 95.16%
2.  โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 65.22%
3.  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 64.17%
4.  โรงเรียนบ้านผาสำราญ 32.26%
5.  โรงเรียนบ้านสบสอย 37.14%
6.  โรงเรียนเสรีวิทยา 37.66%
7.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 40.00%
8.  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 68.03%
9.  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 27.81%
10.  โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 38.71%
11.  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 29.95%
12.  โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 22.00%
13.  โรงเรียนบ้านแม่ปิง 19.90%
14.  โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 20.33%
15.  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 20.11%
16.  โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 31.82%
17.  โรงเรียนบ้านสบสา 45.83%
18.  โรงเรียนขุนยวม 24.93%
19.  โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 22.52%
20.  โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 47.73%
21.  โรงเรียนบ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง 41.18%
22.  โรงเรียนบ้านแม่สุริน 28.89%
23.  โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 46.67%
24.  โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 16.92%
25.  โรงเรียนบ้านแม่สะงา 38.71%
26.  โรงเรียนบ้านปางคาม 33.58%
27.  โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 41.55%
28.  โรงเรียนบ้านสบแพม 39.29%
29.  โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 42.64%
30.  โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา 42.37%
31.  โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 24.09%
32.  โรงเรียนบ้านผามอน 32.73%
33.  โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง 41.67%
34.  โรงเรียนบ้านแกงหอม 41.18%
35.  โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 33.19%
36.  โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 31.53%
37.  โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 32.26%
38.  โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 28.00%
39.  โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 33.33%
40.  โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 28.30%
41.  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 37.50%
42.  โรงเรียนบ้านเมืองแปง 34.53%
43.  โรงเรียนบ้านหัวปอน 35.71%
44.  โรงเรียนบ้านห้วยขาน 17.97%
45.  โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 15.22%
46.  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 30.30%
47.  โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 34.15%
48.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 17.96%
49.  โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 31.30%
50.  โรงเรียนบ้านเมืองแพม 32.69%
51.  โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 26.32%
52.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 31.48%
53.  โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 19.48%
54.  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 16.24%
55.  โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 28.26%
56.  โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 29.73%
57.  โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 15.03%
58.  โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 19.30%
59.  โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 22.22%
60.  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล 26.47%
61.  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 17.05%
62.  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 14.73%
63.  โรงเรียนบ้านหมอแปง 16.00%
64.  โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 23.61%
65.  โรงเรียนบ้านคาหาน 25.74%
66.  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 27.59%
67.  โรงเรียนบ้านขุนสาใน 26.92%
68.  โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 14.93%
69.  โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 26.67%
70.  โรงเรียนบ้านห้วยผา 24.09%
71.  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 15.15%
72.  โรงเรียนบ้านน้ำริน 24.68%
73.  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 25.68%
74.  โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 24.59%
75.  โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 20.00%
76.  โรงเรียนบ้านปางแปก 25.00%
77.  โรงเรียนบ้านใหม่ 13.16%
78.  โรงเรียนบ้านซอแบะ 23.08%
79.  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 22.99%
80.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 18.52%
81.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 23.53%
82.  โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 23.40%
83.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 23.08%
84.  โรงเรียนบ้านป่ายาง 16.42%
85.  โรงเรียนบ้านแม่หาด 21.43%
86.  โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ 20.51%
87.  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 18.06%
88.  โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 14.52%
89.  โรงเรียนบ้านโป่งสา 19.31%
90.  โรงเรียนบ้านพัฒนา 19.15%
91.  โรงเรียนบ้านดอยผีลู 18.89%
92.  โรงเรียนบ้านสบป่อง 18.81%
93.  โรงเรียนบ้านกลาง 18.75%
94.  โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 17.31%
95.  โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 12.58%
96.  โรงเรียนบ้านแพมบก 16.22%
97.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 12.90%
98.  โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 15.91%
99.  โรงเรียนบ้านรักไทย 12.38%
100.  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 15.79%
101.  โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 13.33%
102.  โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 13.21%
103.  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 12.20%
104.  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 13.46%
105.  โรงเรียนบ้านในสอย 13.27%
106.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 13.58%
107.  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 11.94%
108.  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) 9.89%
109.  โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 11.90%
110.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) 11.42%
111.  โรงเรียนบ้านวนาหลวง 8.06%
112.  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 7.35%
113.  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 10.55%
114.  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 9.36%
115.  โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 10.26%
116.  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก 9.38%
117.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 8.89%
118.  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 5.56%
119.  โรงเรียนบ้านป่าลาน 8.20%
120.  โรงเรียนบ้านแม่ละนา 8.00%
121.  โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 7.50%
122.  โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 6.90%
123.  โรงเรียนบ้านแม่ออ 6.25%
124.  โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านคำสุข 5.71%
126.  โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 60 5.17%
127.  โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 4.76%
128.  โรงเรียนบ้านปางตอง 4.23%
129.  โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 3.57%
130.  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 2.47%
131.  โรงเรียนบ้านน้ำฮู 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านหว่าโน 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 95.16%
2.  โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 48.11%
3.  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 64.17%
4.  โรงเรียนบ้านน้ำฮู 100.00%
5.  โรงเรียนบ้านผาสำราญ 32.26%
6.  โรงเรียนเสรีวิทยา 27.92%
7.  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 27.81%
8.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 32.50%
9.  โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 27.93%
10.  โรงเรียนขุนยวม 26.89%
11.  โรงเรียนบ้านสบสอย 29.41%
12.  โรงเรียนบ้านปางคาม 43.40%
13.  โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 47.83%
14.  โรงเรียนบ้านแม่ปิง 22.12%
15.  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 22.83%
16.  โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 18.68%
17.  โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 45.45%
18.  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 28.93%
19.  โรงเรียนบ้านใหม่ 21.93%
20.  โรงเรียนบ้านสบแพม 39.29%
21.  โรงเรียนบ้านแม่สุริน 28.89%
22.  โรงเรียนบ้านแม่สะงา 41.94%
23.  โรงเรียนบ้านผามอน 32.73%
24.  โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 40.64%
25.  โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 28.00%
26.  โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 40.00%
27.  โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 33.33%
28.  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 36.36%
29.  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 37.50%
30.  โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 37.21%
31.  โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 29.03%
32.  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 36.89%
33.  โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 14.00%
34.  โรงเรียนบ้านหมอแปง 20.80%
35.  โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 21.53%
36.  โรงเรียนบ้านหัวปอน 35.71%
37.  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 22.39%
38.  โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 16.13%
39.  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 29.29%
40.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 19.16%
41.  โรงเรียนบ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง 35.29%
42.  โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 33.04%
43.  โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 18.18%
44.  โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 34.15%
45.  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 17.94%
46.  โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง 33.33%
47.  โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 31.42%
48.  โรงเรียนบ้านเมืองแพม 32.69%
49.  โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 8.70%
50.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 16.13%
51.  โรงเรียนบ้านห้วยขาน 17.19%
52.  โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 18.18%
53.  โรงเรียนบ้านคาหาน 29.70%
54.  โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา 31.36%
55.  โรงเรียนบ้านปางแปก 31.03%
56.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 30.51%
57.  โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 30.43%
58.  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 16.07%
59.  โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 19.30%
60.  โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 22.22%
61.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 22.22%
62.  โรงเรียนบ้านเมืองแปง 25.18%
63.  โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 26.35%
64.  โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 24.32%
65.  โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 12.32%
66.  โรงเรียนบ้านขุนสาใน 25.64%
67.  โรงเรียนบ้านซอแบะ 24.18%
68.  โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 20.00%
69.  โรงเรียนบ้านสบสา 25.00%
70.  โรงเรียนบ้านกลาง 25.00%
71.  โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 24.44%
72.  โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 22.22%
73.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 23.08%
74.  โรงเรียนบ้านป่ายาง 16.42%
75.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 22.22%
76.  โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 9.23%
77.  โรงเรียนบ้านหว่าโน 20.75%
78.  โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ 17.95%
79.  โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 20.45%
80.  โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 20.00%
81.  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 18.72%
82.  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 19.54%
83.  โรงเรียนบ้านน้ำริน 19.48%
84.  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 18.75%
85.  โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 8.96%
86.  โรงเรียนบ้านโป่งสา 19.31%
87.  โรงเรียนบ้านสบป่อง 18.81%
88.  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล 15.15%
89.  โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 17.07%
90.  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 15.38%
91.  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 16.90%
92.  โรงเรียนบ้านห้วยผา 14.60%
93.  โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 12.58%
94.  โรงเรียนบ้านแพมบก 16.22%
95.  โรงเรียนบ้านดอยผีลู 15.56%
96.  โรงเรียนบ้านรักไทย 11.88%
97.  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 14.93%
98.  โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 14.89%
99.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 14.81%
100.  โรงเรียนบ้านแกงหอม 14.71%
101.  โรงเรียนบ้านแม่หาด 14.29%
102.  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 13.70%
103.  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) 9.89%
104.  โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 10.26%
105.  โรงเรียนบ้านในสอย 12.70%
106.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) 12.60%
107.  โรงเรียนบ้านแม่ออ 12.50%
108.  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 11.32%
109.  โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 11.29%
110.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 11.11%
111.  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 9.76%
112.  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 10.09%
113.  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 4.17%
114.  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 9.70%
115.  โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 8.89%
116.  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 7.35%
117.  โรงเรียนบ้านป่าลาน 8.68%
118.  โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 60 8.62%
119.  โรงเรียนบ้านพัฒนา 8.51%
120.  โรงเรียนบ้านแม่ละนา 8.00%
121.  โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 7.14%
122.  โรงเรียนบ้านวนาหลวง 5.16%
123.  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก 6.25%
124.  โรงเรียนบ้านคำสุข 5.71%
125.  โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านปางตอง 4.21%
127.  โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 3.39%
128.  โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 2.50%
129.  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 2.47%
130.  โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 1.79%
131.  โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 1.75%
132.  โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net