ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.ลำปาง เขต 3

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.ลำปาง เขต 3
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 110 54 75 45 8 1108
1400 ร้อยละ 7.86% 3.86% 5.36% 3.21% 0.57% 79.14%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 323 233 525 87 66 3672
4906 ร้อยละ 6.58% 4.75% 10.70% 1.77% 1.35% 74.85%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 40 20 49 9 2 438
558 ร้อยละ 7.17% 3.58% 8.78% 1.61% 0.36% 78.49%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 473 307 649 141 76 5218
จำนวน 6864 คน ร้อยละ 6.89% 4.47% 9.46% 2.05% 1.11% 76.02%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.ลำปาง เขต 3
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 106 53 81 38 9 1116
1403 ร้อยละ 7.56% 3.78% 5.77% 2.71% 0.64% 79.54%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

289 221 507 87 67 3735
4906 ร้อยละ 5.89% 4.50% 10.33% 1.77% 1.37% 76.13%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 37 20 46 8 2 446
559 ร้อยละ 6.62% 3.58% 8.23% 1.43% 0.36% 79.79%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 432 294 634 133 78 5297
จำนวน 6868 คน ร้อยละ 6.29% 4.28% 9.23% 1.94% 1.14% 77.13%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.ลำปาง เขต 3
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.3% -0.08% +0.41% -0.5% +0.07% +0.40%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.69% -0.25% -0.37% 0% +0.02% +1.28%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.55% 0% -0.55% -0.18% 0% +1.30%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -41 -13 -15 -8 +2 +79

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านไฮ 66.67%
2.  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 50.00%
3.  โรงเรียนบ้านแป้น 52.43%
4.  โรงเรียนบ้านกล้วย 35.19%
5.  โรงเรียนบ้านแม่หีด 50.00%
6.  โรงเรียนบ้านดอนไชย 50.00%
7.  โรงเรียนบ้านแม่ตา 47.83%
8.  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 40.96%
9.  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 29.27%
10.  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 42.86%
11.  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 30.77%
12.  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 41.18%
13.  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 31.18%
14.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 35.48%
15.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 29.33%
16.  โรงเรียนบ้านขาม 34.09%
17.  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 38.10%
18.  โรงเรียนบ้านไร่ 36.36%
19.  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 32.94%
20.  โรงเรียนบ้านป่าแขม 30.00%
21.  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 24.37%
22.  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 28.71%
23.  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 29.93%
24.  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 24.00%
25.  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 29.63%
26.  โรงเรียนบ้านสบลี 25.00%
27.  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 17.86%
28.  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 22.84%
29.  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 27.59%
30.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 27.42%
31.  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 0.00%
32.  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 17.39%
33.  โรงเรียนบ้านถ้ำ 26.67%
34.  โรงเรียนบ้านหนองนาว 25.25%
35.  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 24.62%
36.  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 25.81%
37.  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 14.29%
38.  โรงเรียนบ้านหนองกอก 25.00%
39.  โรงเรียนบ้านแม่พริก 24.53%
40.  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 23.53%
41.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 23.08%
42.  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 22.00%
43.  โรงเรียนบ้านก่อ 20.41%
44.  โรงเรียนบ้านสาแพะ 21.74%
45.  โรงเรียนบ้านวังมน 14.89%
46.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 14.13%
47.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 20.59%
48.  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 18.37%
49.  โรงเรียนบ้านปงคอบ 20.00%
50.  โรงเรียนบ้านปงดอน 20.00%
51.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 0.00%
52.  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 20.00%
53.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 20.00%
54.  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 11.11%
55.  โรงเรียนบ้านหนอง 0.00%
56.  โรงเรียนวังทองวิทยา 14.48%
57.  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 17.65%
58.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 17.65%
59.  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 15.42%
60.  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 17.28%
61.  โรงเรียนบ้านปางดะ 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 7.14%
63.  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 16.67%
64.  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 12.43%
65.  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 16.36%
66.  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 14.29%
67.  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 16.27%
68.  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 15.79%
69.  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 11.84%
70.  โรงเรียนบ้านแพะ 14.46%
71.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 15.00%
72.  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 14.89%
73.  โรงเรียนบ้านจ๋ง 14.71%
74.  โรงเรียนผาช่อวิทยา 13.19%
75.  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 11.76%
76.  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 11.67%
77.  โรงเรียนบ้านแม่สุก 11.63%
78.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11.11%
79.  โรงเรียนบ้านป่าเหว 0.93%
80.  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 6.31%
81.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 9.09%
82.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 7.88%
83.  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 6.84%
84.  โรงเรียนบ้านม่วง 2.38%
85.  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 6.90%
86.  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 6.82%
87.  โรงเรียนบ้านเลาสู 6.25%
88.  โรงเรียนบ้านนางาม 6.25%
89.  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 4.20%
90.  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 3.85%
91.  โรงเรียนปลายนาวิทยา 1.85%
92.  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านไฮ 66.67%
2.  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 54.17%
3.  โรงเรียนบ้านแป้น 52.43%
4.  โรงเรียนบ้านแม่หีด 50.00%
5.  โรงเรียนบ้านกล้วย 25.93%
6.  โรงเรียนบ้านดอนไชย 50.00%
7.  โรงเรียนบ้านแม่ตา 50.00%
8.  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 40.96%
9.  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 29.27%
10.  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 42.86%
11.  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 30.77%
12.  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 41.18%
13.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 30.67%
14.  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 38.10%
15.  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 27.96%
16.  โรงเรียนบ้านขาม 34.09%
17.  โรงเรียนบ้านไร่ 36.36%
18.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 32.26%
19.  โรงเรียนบ้านป่าแขม 29.67%
20.  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 30.81%
21.  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 28.71%
22.  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 22.69%
23.  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 24.00%
24.  โรงเรียนบ้านสบลี 25.00%
25.  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 27.19%
26.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 27.42%
27.  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 0.00%
28.  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 21.83%
29.  โรงเรียนบ้านถ้ำ 26.67%
30.  โรงเรียนบ้านแม่พริก 26.42%
31.  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 24.62%
32.  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 11.11%
33.  โรงเรียนบ้านก่อ 22.45%
34.  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 14.29%
35.  โรงเรียนบ้านหนองกอก 25.00%
36.  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 24.73%
37.  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 24.07%
38.  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 23.53%
39.  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 15.33%
40.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 23.08%
41.  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 22.00%
42.  โรงเรียนบ้านหนองนาว 20.79%
43.  โรงเรียนบ้านสาแพะ 21.74%
44.  โรงเรียนบ้านวังมน 14.89%
45.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 20.59%
46.  โรงเรียนบ้านปงคอบ 20.00%
47.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 20.00%
48.  โรงเรียนบ้านปงดอน 20.00%
49.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 0.00%
50.  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 20.00%
51.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 15.22%
52.  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 19.10%
53.  โรงเรียนบ้านหนอง 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 18.18%
55.  โรงเรียนวังทองวิทยา 14.48%
56.  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 17.65%
57.  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 15.42%
58.  โรงเรียนบ้านปางดะ 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 7.14%
60.  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 12.43%
61.  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 14.29%
62.  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 14.29%
63.  โรงเรียนบ้านแม่สุก 16.28%
64.  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 16.25%
65.  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 16.22%
66.  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 15.79%
67.  โรงเรียนบ้านแพะ 14.46%
68.  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 14.89%
69.  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 14.81%
70.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 14.71%
71.  โรงเรียนบ้านจ๋ง 14.71%
72.  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 10.53%
73.  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 14.35%
74.  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 11.76%
75.  โรงเรียนผาช่อวิทยา 11.49%
76.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11.11%
77.  โรงเรียนบ้านป่าเหว 0.93%
78.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 10.00%
79.  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 6.14%
80.  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 8.33%
81.  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 6.84%
82.  โรงเรียนบ้านม่วง 2.38%
83.  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 6.98%
84.  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 6.90%
85.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 6.49%
86.  โรงเรียนบ้านนางาม 6.25%
87.  โรงเรียนบ้านเลาสู 6.25%
88.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 5.45%
89.  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 4.20%
90.  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 2.75%
91.  โรงเรียนปลายนาวิทยา 3.70%
92.  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net