ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.ลำพูน เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 193 114 90 69 41 1829
2336 ร้อยละ 8.26% 4.88% 3.85% 2.95% 1.76% 78.30%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 394 270 526 199 191 5619
7199 ร้อยละ 5.47% 3.75% 7.31% 2.76% 2.65% 78.05%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 55 46 96 22 21 950
1190 ร้อยละ 4.62% 3.87% 8.07% 1.85% 1.76% 79.83%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 642 430 712 290 253 8398
จำนวน 10725 คน ร้อยละ 5.99% 4.01% 6.64% 2.70% 2.36% 78.30%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.ลำพูน เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 162 103 89 66 42 1877
2339 ร้อยละ 6.93% 4.40% 3.81% 2.82% 1.80% 80.25%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

333 249 501 195 178 5597
7053 ร้อยละ 4.72% 3.53% 7.10% 2.76% 2.52% 79.36%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 48 40 97 22 20 946
1173 ร้อยละ 4.09% 3.41% 8.27% 1.88% 1.71% 80.65%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 543 392 687 283 240 8420
จำนวน 10565 คน ร้อยละ 5.14% 3.71% 6.50% 2.68% 2.27% 79.70%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.ลำพูน เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.33% -0.48% -0.04% -0.13% +0.04% +1.95%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.75% -0.22% -0.21% 0% -0.13% +1.31%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.53% -0.46% +0.2% +0.03% -0.05% +0.82%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -99 -38 -25 -7 -13 +22

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านแม่บอน 77.78%
2.  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 43.40%
3.  โรงเรียนบ้านห้วยหละ 42.68%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 26.32%
5.  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 43.78%
6.  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 29.01%
7.  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 22.67%
8.  โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 46.03%
9.  โรงเรียนบ้านดอยแดน 38.36%
10.  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 28.80%
11.  โรงเรียนบ้านป่าคา 28.21%
12.  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 31.62%
13.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 32.82%
14.  โรงเรียนบ้านป่าจี้ 26.83%
15.  โรงเรียนวัดหนองยวง 35.42%
16.  โรงเรียนบ้านแม่เทย 18.88%
17.  โรงเรียนบ้านท่าหลุก 26.32%
18.  โรงเรียนวัดวังสะแกง 27.66%
19.  โรงเรียนบ้านฮั่ว 15.38%
20.  โรงเรียนบ้านแม่แนต 26.92%
21.  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 11.76%
22.  โรงเรียนบ้านวังมน 26.47%
23.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 25.00%
24.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 24.19%
25.  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 21.28%
26.  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 25.24%
27.  โรงเรียนวัดร้องธาร 21.88%
28.  โรงเรียนบ้านนาทราย 16.67%
29.  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 24.75%
30.  โรงเรียนบ้านหนองสูน 24.64%
31.  โรงเรียนบ้านแม่ลาน 24.51%
32.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 20.69%
33.  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 22.12%
34.  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 22.32%
35.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 22.22%
36.  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 14.21%
37.  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 17.95%
38.  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 21.58%
39.  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 18.56%
40.  โรงเรียนบ้านปวง 19.05%
41.  โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 20.00%
42.  โรงเรียนบ้านนากลาง 19.83%
43.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 13.04%
44.  โรงเรียนบ้านดง 12.77%
45.  โรงเรียนบ้านแม่แสม 8.00%
46.  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 13.67%
47.  โรงเรียนอนุบาลวังดิน 13.77%
48.  โรงเรียนบ้านผาต้าย 17.54%
49.  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 17.31%
50.  โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 14.10%
51.  โรงเรียนบ้านห้วยปิง 12.09%
52.  โรงเรียนวัดวังหลวง 15.48%
53.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 14.75%
54.  โรงเรียนบ้านปางส้าน 10.53%
55.  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 13.22%
56.  โรงเรียนบ้านไม้สลี 13.41%
57.  โรงเรียนบ้านห้วยแทง 7.55%
58.  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 12.96%
59.  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 12.96%
60.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 12.73%
61.  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 10.53%
62.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 10.28%
63.  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 8.25%
64.  โรงเรียนบ้านห้วยกาน 11.20%
65.  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 10.32%
66.  โรงเรียนบ้านดงสักงาม 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 8.45%
68.  โรงเรียนบ้านสันวิไล 9.52%
69.  โรงเรียนบ้านผาลาด 4.26%
70.  โรงเรียนบ้านป่าพลู 7.95%
71.  โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 7.81%
72.  โรงเรียนบ้านดอนมูล 7.56%
73.  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 4.96%
74.  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 4.44%
75.  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 3.70%
76.  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 2.17%
77.  โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 4.76%
78.  โรงเรียนบ้านปาง 4.44%
79.  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 2.86%
80.  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 2.33%
81.  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านแม่บอน 78.57%
2.  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 43.40%
3.  โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 26.32%
4.  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 44.02%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยหละ 40.24%
6.  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 22.67%
7.  โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 46.03%
8.  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 27.96%
9.  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 28.80%
10.  โรงเรียนบ้านป่าคา 26.83%
11.  โรงเรียนบ้านดอยแดน 33.78%
12.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 36.62%
13.  โรงเรียนบ้านท่าหลุก 31.58%
14.  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 27.35%
15.  โรงเรียนบ้านป่าจี้ 26.19%
16.  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 26.32%
17.  โรงเรียนวัดวังสะแกง 27.66%
18.  โรงเรียนวัดหนองยวง 29.79%
19.  โรงเรียนบ้านแม่แนต 21.15%
20.  โรงเรียนวัดวังหลวง 11.61%
21.  โรงเรียนบ้านวังมน 26.47%
22.  โรงเรียนวัดร้องธาร 21.88%
23.  โรงเรียนบ้านหนองสูน 24.64%
24.  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 10.78%
25.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 20.69%
26.  โรงเรียนบ้านฮั่ว 12.31%
27.  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 17.82%
28.  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 21.62%
29.  โรงเรียนบ้านแม่เทย 13.25%
30.  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 14.29%
31.  โรงเรียนบ้านปวง 20.00%
32.  โรงเรียนบ้านแม่ลาน 20.59%
33.  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 20.18%
34.  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 20.00%
35.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 18.42%
36.  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 18.18%
37.  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 15.38%
38.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 12.86%
39.  โรงเรียนบ้านดง 7.98%
40.  โรงเรียนอนุบาลวังดิน 13.83%
41.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 14.87%
42.  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 17.31%
43.  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 16.82%
44.  โรงเรียนบ้านห้วยปิง 12.09%
45.  โรงเรียนบ้านแม่แสม 6.00%
46.  โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 16.00%
47.  โรงเรียนบ้านไม้สลี 15.85%
48.  โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 12.82%
49.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 14.75%
50.  โรงเรียนบ้านนากลาง 14.05%
51.  โรงเรียนบ้านผาต้าย 12.28%
52.  โรงเรียนบ้านดอนมูล 13.87%
53.  โรงเรียนบ้านห้วยแทง 7.55%
54.  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 12.96%
55.  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 10.79%
56.  โรงเรียนบ้านนาทราย 12.50%
57.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 12.50%
58.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 10.28%
59.  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 12.04%
60.  โรงเรียนบ้านห้วยกาน 11.20%
61.  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 10.74%
62.  โรงเรียนบ้านปางส้าน 10.53%
63.  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 10.53%
64.  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 10.31%
65.  โรงเรียนบ้านดงสักงาม 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านสันวิไล 9.52%
67.  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 8.73%
68.  โรงเรียนบ้านป่าพลู 7.95%
69.  โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 7.81%
70.  โรงเรียนบ้านผาลาด 3.55%
71.  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 5.63%
72.  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 6.67%
73.  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 4.65%
74.  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 3.70%
75.  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 2.17%
76.  โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 4.76%
77.  โรงเรียนบ้านปาง 4.48%
78.  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 2.78%
79.  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 2.33%
80.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net