ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.มหาสารคาม เขต 3
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 451 344 281 212 97 2542
3927 ร้อยละ 11.48% 8.76% 7.16% 5.40% 2.47% 64.73%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 769 566 1121 372 374 9227
12429 ร้อยละ 6.19% 4.55% 9.02% 2.99% 3.01% 74.24%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 135 101 266 63 90 1300
1955 ร้อยละ 6.91% 5.17% 13.61% 3.22% 4.60% 66.50%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1355 1011 1668 647 561 13069
จำนวน 18311 คน ร้อยละ 7.40% 5.52% 9.11% 3.53% 3.06% 71.37%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.มหาสารคาม เขต 3
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 421 319 293 219 104 2575
3931 ร้อยละ 10.71% 8.11% 7.45% 5.57% 2.65% 65.50%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

766 516 1087 375 365 9322
12431 ร้อยละ 6.16% 4.15% 8.74% 3.02% 2.94% 74.99%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 130 95 279 60 85 1313
1962 ร้อยละ 6.63% 4.84% 14.22% 3.06% 4.33% 66.92%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1317 930 1659 654 554 13210
จำนวน 18324 คน ร้อยละ 7.19% 5.08% 9.05% 3.57% 3.02% 72.09%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.มหาสารคาม เขต 3
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.77% -0.65% +0.29% +0.17% +0.18% +0.77%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.03% -0.4% -0.28% +0.03% -0.07% +0.75%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.28% -0.33% +0.61% -0.16% -0.27% +0.42%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -38 -81 -9 +7 -7 +141

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 89.47%
2.  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 72.88%
3.  โรงเรียนบ้านส้มกบ 38.37%
4.  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 52.78%
5.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 64.00%
6.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 45.00%
7.  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 22.86%
8.  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 28.13%
9.  โรงเรียนบ้านโชคชัย 41.98%
10.  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 22.70%
11.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 42.59%
12.  โรงเรียนบ้านค้อ 52.50%
13.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 39.90%
14.  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 37.04%
15.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 37.47%
16.  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 31.03%
17.  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 37.04%
18.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 35.87%
19.  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 36.11%
20.  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 42.86%
21.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 31.25%
22.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 32.39%
23.  โรงเรียนบ้านป่าปอ 34.78%
24.  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 36.79%
25.  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 20.00%
26.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 31.58%
27.  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 26.37%
28.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 18.90%
29.  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 16.67%
30.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 32.18%
31.  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 19.57%
32.  โรงเรียนบ้านโพน 17.68%
33.  โรงเรียนบ้านกุดรัง 38.24%
34.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 25.84%
35.  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 30.91%
36.  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 29.96%
37.  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 30.59%
38.  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 26.79%
39.  โรงเรียนบ้านหนองชาด 37.50%
40.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 28.15%
41.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 36.14%
42.  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 28.29%
43.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 34.44%
44.  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 31.34%
45.  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 27.01%
46.  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 25.46%
47.  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 31.33%
48.  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 16.67%
49.  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 22.28%
50.  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 32.65%
51.  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 25.96%
52.  โรงเรียนบ้านวังจาน 16.33%
53.  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 23.28%
54.  โรงเรียนบ้านโนนสัง 27.42%
55.  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 29.10%
56.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 25.00%
57.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 25.84%
58.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 21.21%
59.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 24.26%
60.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 17.82%
61.  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 26.97%
62.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 26.32%
63.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 21.13%
64.  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 26.80%
65.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 27.91%
66.  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 22.73%
67.  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 21.74%
68.  โรงเรียนบ้านยางน้อย 22.03%
69.  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 15.60%
70.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 17.12%
71.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 24.44%
72.  โรงเรียนบ้านผือ 23.46%
73.  โรงเรียนบ้านผักแว่น 25.58%
74.  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 18.42%
75.  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 23.18%
76.  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 25.00%
77.  โรงเรียนบ้านหนองซอน 24.54%
78.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 21.43%
79.  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 18.75%
80.  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 18.47%
81.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 9.62%
82.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 11.17%
83.  โรงเรียนบ้านหนองโดน 22.32%
84.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 21.05%
85.  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 21.97%
86.  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 21.13%
87.  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 19.05%
88.  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 20.79%
89.  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 18.87%
90.  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 17.24%
91.  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 14.71%
92.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 18.18%
93.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 20.08%
94.  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 13.33%
95.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 18.68%
96.  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 19.61%
97.  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 17.39%
98.  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 18.08%
99.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 19.05%
100.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 14.44%
101.  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 13.25%
102.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 14.18%
103.  โรงเรียนบ้านหนองไห 17.65%
104.  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 10.47%
105.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 15.29%
106.  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 16.89%
107.  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 16.67%
108.  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 16.26%
109.  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 14.56%
110.  โรงเรียนบ้านทิพโสต 13.19%
111.  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 15.12%
112.  โรงเรียนบ้านคุยแพง 15.00%
113.  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 14.81%
114.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 7.57%
115.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 14.10%
116.  โรงเรียนบ้านผำ 13.99%
117.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 11.11%
118.  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 13.89%
119.  โรงเรียนบ้านโคกข่า 10.00%
120.  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 12.24%
121.  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 13.27%
122.  โรงเรียนบ้านผักหนอก 13.16%
123.  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 12.90%
124.  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 12.50%
125.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 12.50%
126.  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 10.94%
127.  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 10.94%
128.  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 11.54%
129.  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 7.77%
130.  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 11.43%
131.  โรงเรียนบ้านวังกุง 11.25%
132.  โรงเรียนบ้านกุดจอก 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านโนนทัน 10.34%
134.  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 10.17%
135.  โรงเรียนบ้านวังโพน 9.27%
136.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 8.16%
137.  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 6.67%
138.  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 6.17%
139.  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 5.39%
140.  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 4.48%
141.  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 1.95%
142.  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 1.64%
143.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านนาทอง 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านหัวขัว 73.68%
2.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 75.00%
3.  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 72.88%
4.  โรงเรียนบ้านวังกุง 34.38%
5.  โรงเรียนบ้านส้มกบ 39.08%
6.  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 52.78%
7.  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 28.13%
8.  โรงเรียนบ้านโชคชัย 43.59%
9.  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 23.31%
10.  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 21.90%
11.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 42.59%
12.  โรงเรียนบ้านค้อ 52.50%
13.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 39.27%
14.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 50.00%
15.  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 41.31%
16.  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 31.03%
17.  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 37.04%
18.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 35.71%
19.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 35.87%
20.  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 31.40%
21.  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 36.11%
22.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 33.80%
23.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 31.25%
24.  โรงเรียนบ้านป่าปอ 34.78%
25.  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 36.79%
26.  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 38.78%
27.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 31.58%
28.  โรงเรียนบ้านหนองแหน 18.90%
29.  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 34.48%
30.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 32.18%
31.  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 18.75%
32.  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 27.31%
33.  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 38.89%
34.  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 15.74%
35.  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 23.08%
36.  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 32.97%
37.  โรงเรียนบ้านหนองชาด 37.50%
38.  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 26.79%
39.  โรงเรียนบ้านหนองซอน 36.11%
40.  โรงเรียนบ้านโพน 17.41%
41.  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 29.41%
42.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 36.14%
43.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 24.72%
44.  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 32.94%
45.  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 24.87%
46.  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 27.85%
47.  โรงเรียนบ้านวังจาน 17.17%
48.  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 16.67%
49.  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 22.31%
50.  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 29.85%
51.  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 25.45%
52.  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 25.96%
53.  โรงเรียนบ้านโนนสัง 27.42%
54.  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 29.10%
55.  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 23.79%
56.  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 30.10%
57.  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 24.09%
58.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 17.82%
59.  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 27.27%
60.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 19.80%
61.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 24.62%
62.  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 26.62%
63.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 27.91%
64.  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 23.58%
65.  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 22.73%
66.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 19.72%
67.  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 15.60%
68.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 20.79%
69.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 18.49%
70.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 22.22%
71.  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 16.83%
72.  โรงเรียนบ้านผักแว่น 25.58%
73.  โรงเรียนบ้านยางน้อย 20.34%
74.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 24.18%
75.  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 22.22%
76.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 9.80%
77.  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 23.53%
78.  โรงเรียนบ้านกุดรัง 15.69%
79.  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 19.57%
80.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 21.05%
81.  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 21.13%
82.  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 21.48%
83.  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 15.63%
84.  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 19.87%
85.  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 21.36%
86.  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 14.71%
87.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 15.00%
88.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 17.53%
89.  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 17.39%
90.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 19.05%
91.  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 14.29%
92.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 14.44%
93.  โรงเรียนบ้านหนองโดน 17.86%
94.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 11.36%
95.  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 13.25%
96.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 15.28%
97.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 14.18%
98.  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 14.29%
99.  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 16.89%
100.  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 13.33%
101.  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 16.67%
102.  โรงเรียนบ้านผือ 16.05%
103.  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 16.00%
104.  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 14.29%
105.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 14.65%
106.  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 14.29%
107.  โรงเรียนบ้านคุยแพง 15.00%
108.  โรงเรียนบ้านหนองไห 14.71%
109.  โรงเรียนบ้านผำ 14.69%
110.  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 14.63%
111.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 7.57%
112.  โรงเรียนบ้านทิพโสต 13.19%
113.  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 14.10%
114.  โรงเรียนบ้านโนนทัน 10.34%
115.  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 13.77%
116.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 10.96%
117.  โรงเรียนบ้านโคกข่า 10.00%
118.  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 13.27%
119.  โรงเรียนบ้านผักหนอก 13.16%
120.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 13.16%
121.  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 12.90%
122.  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 10.94%
123.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 12.50%
124.  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 11.63%
125.  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 11.54%
126.  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 11.43%
127.  โรงเรียนบ้านกุดจอก 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 10.00%
129.  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 7.08%
130.  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 10.17%
131.  โรงเรียนบ้านวังโพน 10.13%
132.  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 9.76%
133.  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 9.72%
134.  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 6.25%
135.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 7.69%
136.  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 6.67%
137.  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 5.39%
138.  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 4.94%
139.  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 4.48%
140.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 4.08%
141.  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 1.95%
142.  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 0.55%
143.  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านนาทอง 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net