ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.มหาสารคาม เขต 2

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.มหาสารคาม เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 493 286 310 285 163 3666
5203 ร้อยละ 9.48% 5.50% 5.96% 5.48% 3.13% 70.46%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1093 643 1562 656 683 12180
16817 ร้อยละ 6.50% 3.82% 9.29% 3.90% 4.06% 72.43%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 163 102 260 84 96 1893
2598 ร้อยละ 6.27% 3.93% 10.01% 3.23% 3.70% 72.86%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1749 1031 2132 1025 942 17739
จำนวน 24618 คน ร้อยละ 7.10% 4.19% 8.66% 4.16% 3.83% 72.06%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.มหาสารคาม เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 417 232 326 228 147 3864
5214 ร้อยละ 8.00% 4.45% 6.25% 4.37% 2.82% 74.11%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

931 545 1497 514 585 12782
16854 ร้อยละ 5.52% 3.23% 8.88% 3.05% 3.47% 75.84%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 121 68 235 58 65 2041
2588 ร้อยละ 4.68% 2.63% 9.08% 2.24% 2.51% 78.86%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1469 845 2058 800 797 18687
จำนวน 24656 คน ร้อยละ 5.96% 3.43% 8.35% 3.24% 3.23% 75.79%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.มหาสารคาม เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.48% -1.05% +0.29% -1.11% -0.31% +3.65%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.98% -0.59% -0.41% -0.85% -0.59% +3.41%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.59% -1.3% -0.93% -0.99% -1.19% +6.00%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -280 -186 -74 -225 -145 +948

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 100.00%
2.  โรงเรียนบ้านปลาขาว 44.26%
3.  โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 47.37%
4.  โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 36.16%
5.  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 46.67%
6.  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 46.79%
7.  โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 35.29%
8.  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 52.94%
9.  โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 32.00%
10.  โรงเรียนบ้านดู่ 26.83%
11.  โรงเรียนบ้านเม็กดำ 46.64%
12.  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 32.08%
13.  โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 28.86%
14.  โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 45.21%
15.  โรงเรียนบ้านดงแคน 38.82%
16.  โรงเรียนบ้านหวาย 38.89%
17.  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 27.94%
18.  โรงเรียนบ้านดอนหมี 33.33%
19.  โรงเรียนบ้านหนองแสน 26.11%
20.  โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 35.46%
21.  โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 45.83%
22.  โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 39.53%
23.  โรงเรียนบ้านมะโบ่ 38.49%
24.  โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 22.27%
25.  โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 31.91%
26.  โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 34.82%
27.  โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 33.47%
28.  โรงเรียนบ้านสระบาก 39.87%
29.  โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 36.11%
30.  โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 22.39%
31.  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 32.57%
32.  โรงเรียนบ้านหนองฮี 33.33%
33.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 20.53%
34.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 30.91%
35.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 16.05%
36.  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 38.14%
37.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 26.32%
38.  โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 21.43%
39.  โรงเรียนบ้านหนองบึง 37.19%
40.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 27.69%
41.  โรงเรียนบ้านสระแคน 32.39%
42.  โรงเรียนบ้านดอนหัน 29.27%
43.  โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 36.54%
44.  โรงเรียนบ้านนาเลา 29.23%
45.  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 17.61%
46.  โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 21.21%
47.  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 35.00%
48.  โรงเรียนบ้านนาฝาย 23.81%
49.  โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 33.82%
50.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 20.78%
51.  โรงเรียนบ้านโนน 32.52%
52.  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 19.10%
53.  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 20.59%
54.  โรงเรียนบ้านโพนทราย 29.09%
55.  โรงเรียนบ้านขามเรียน 28.81%
56.  โรงเรียนบ้านหนองแปน 32.43%
57.  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 15.42%
58.  โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 31.91%
59.  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 17.61%
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 25.71%
61.  โรงเรียนบ้านโกทา 23.08%
62.  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 14.09%
63.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 30.85%
64.  โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 15.38%
65.  โรงเรียนบ้านจอกขวาง 26.14%
66.  โรงเรียนบ้านดง 24.44%
67.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 29.69%
68.  โรงเรียนบ้านหนองสระ 29.46%
69.  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 15.82%
70.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 23.38%
71.  โรงเรียนบ้านศาลา 25.71%
72.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 19.05%
73.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 24.39%
74.  โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 15.03%
75.  โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 17.49%
76.  โรงเรียนโนนจานวิทยา 18.18%
77.  โรงเรียนบ้านหนองผง 27.27%
78.  โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 25.42%
79.  โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 25.00%
80.  โรงเรียนบ้านสนาม 22.99%
81.  โรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) 21.13%
82.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 17.86%
83.  โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 25.00%
84.  โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 25.00%
85.  โรงเรียนบ้านนาข่า 24.87%
86.  โรงเรียนบ้านหนองแคน 26.39%
87.  โรงเรียนบ้านนาค่าย 26.09%
88.  โรงเรียนบ้านก่อ 20.19%
89.  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 25.71%
90.  โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 21.11%
91.  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 24.88%
92.  โรงเรียนบ้านเตาบ่า 12.68%
93.  โรงเรียนบ้านเครือซูด 25.27%
94.  โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 14.29%
95.  โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 25.00%
96.  โรงเรียนบ้านโนนแคน 25.00%
97.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 23.81%
98.  โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 14.29%
99.  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 22.58%
100.  โรงเรียนบ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) 23.64%
101.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 23.64%
102.  โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 17.76%
103.  โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 22.97%
104.  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 15.63%
105.  โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 19.88%
106.  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 20.93%
107.  โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 20.90%
108.  โรงเรียนบ้านดงยาง 18.18%
109.  โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 6.35%
110.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 8.16%
111.  โรงเรียนบ้านดงเย็น 20.37%
112.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 11.11%
113.  โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 16.95%
114.  โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 20.00%
115.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 17.76%
116.  โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 19.57%
117.  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 18.75%
118.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 19.44%
119.  โรงเรียนบ้านโนนรัง 17.30%
120.  โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 18.41%
121.  โรงเรียนบ้านไก่นา 10.85%
122.  โรงเรียนบ้านโสกยาง 19.05%
123.  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 19.05%
124.  โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 16.67%
125.  โรงเรียนบ้านโดน 16.78%
126.  โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 18.75%
127.  โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 17.09%
128.  โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 16.81%
129.  โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 18.38%
130.  โรงเรียนบ้านตาลอก 15.00%
131.  โรงเรียนบ้านสว่าง 18.33%
132.  โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 17.06%
133.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 18.18%
134.  โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 12.00%
135.  โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) 11.73%
136.  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 16.76%
137.  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 15.08%
138.  โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 15.87%
139.  โรงเรียนบ้านโคกยาว 15.12%
140.  โรงเรียนบ้านหัวสระ 9.76%
141.  โรงเรียนบ้านโนนแร่ 16.95%
142.  โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 16.67%
143.  โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 16.19%
144.  โรงเรียนบ้านโคกเต่า 15.87%
145.  โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 14.29%
146.  โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 15.56%
147.  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 11.11%
148.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 15.38%
149.  โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 5.56%
150.  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 14.67%
151.  โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 14.55%
152.  โรงเรียนบ้านประแหย่ง 14.29%
153.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 14.29%
154.  โรงเรียนบ้านหัวหมู 10.38%
155.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 13.98%
156.  โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 11.63%
157.  โรงเรียนบ้านเมืองเตา 13.91%
158.  โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 13.56%
159.  โรงเรียนบ้านตำแย 13.41%
160.  โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 13.16%
161.  โรงเรียนบ้านหนองข่า 13.10%
162.  โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 11.97%
163.  โรงเรียนบ้านหนองแก 12.94%
164.  โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 11.39%
165.  โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 8.33%
166.  โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 9.92%
167.  โรงเรียนบ้านสระบัว 12.24%
168.  โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 12.12%
169.  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 12.09%
170.  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 8.89%
171.  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 5.88%
172.  โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 10.91%
173.  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 7.55%
174.  โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 10.77%
175.  โรงเรียนบ้านหนองปอ 10.71%
176.  โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 6.14%
177.  โรงเรียนบ้านนาภู 6.98%
178.  โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 10.39%
179.  โรงเรียนบ้านหัวงัว 10.34%
180.  โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 10.34%
181.  โรงเรียนบ้านหนองป้าน 10.26%
182.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 10.00%
183.  โรงเรียนบ้านป่าแดง 7.69%
184.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 6.95%
185.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 8.86%
186.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 8.84%
187.  โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 8.70%
188.  โรงเรียนบ้านหนองหิน 7.41%
189.  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 8.33%
190.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 7.53%
191.  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 8.00%
192.  โรงเรียนบ้านโนนจาน 5.26%
193.  โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 5.13%
194.  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 7.50%
195.  โรงเรียนบ้านคึมบง 7.45%
196.  โรงเรียนบ้านแคน 6.82%
197.  โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 6.67%
198.  โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 6.45%
199.  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 5.83%
200.  โรงเรียนบ้านหนองแดง 5.63%
201.  โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 5.36%
202.  โรงเรียนบ้านหัวดง 4.92%
203.  โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด 4.76%
204.  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 4.65%
205.  โรงเรียนบ้านอีโต้ 4.48%
206.  โรงเรียนบ้านหนองผือ(วาปีปทุม) 4.41%
207.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 4.00%
208.  โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 3.33%
209.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 3.28%
210.  โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 3.13%
211.  โรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน) 3.08%
212.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 2.97%
213.  โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 0.00%
214.  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 2.44%
215.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1.10%
216.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 0.00%
217.  โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 0.00%
218.  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 0.00%
219.  โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 0.00%
220.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 0.00%
221.  โรงเรียนบ้านหารฮี 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 33.93%
2.  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 46.67%
3.  โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 35.90%
4.  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 46.79%
5.  โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 51.72%
6.  โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 32.00%
7.  โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 35.38%
8.  โรงเรียนบ้านหวาย 40.74%
9.  โรงเรียนบ้านปลาขาว 29.51%
10.  โรงเรียนบ้านดอนหมี 32.00%
11.  โรงเรียนบ้านดงแคน 38.82%
12.  โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 28.19%
13.  โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 35.97%
14.  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 30.08%
15.  โรงเรียนบ้านหนองฮี 50.00%
16.  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 25.74%
17.  โรงเรียนบ้านหนองแสน 22.29%
18.  โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 29.41%
19.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 25.64%
20.  โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 21.92%
21.  โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 41.67%
22.  โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 31.91%
23.  โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 34.88%
24.  โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 31.53%
25.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 28.72%
26.  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 35.90%
27.  โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 29.29%
28.  โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 24.24%
29.  โรงเรียนบ้านสระแคน 33.82%
30.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 30.00%
31.  โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 21.43%
32.  โรงเรียนบ้านหนองบึง 26.45%
33.  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 29.89%
34.  โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 36.54%
35.  โรงเรียนบ้านนาเลา 29.23%
36.  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 34.75%
37.  โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 33.82%
38.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 12.35%
39.  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 19.10%
40.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 18.37%
41.  โรงเรียนบ้านโพนทราย 29.09%
42.  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 18.98%
43.  โรงเรียนบ้านหนองแปน 32.43%
44.  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 25.56%
45.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 22.73%
46.  โรงเรียนบ้านศาลา 28.57%
47.  โรงเรียนบ้านโนน 29.45%
48.  โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 30.88%
49.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 30.85%
50.  โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 15.38%
51.  โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 30.43%
52.  โรงเรียนบ้านดง 24.44%
53.  โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 29.79%
54.  โรงเรียนบ้านหนองสระ 29.46%
55.  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 26.47%
56.  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 23.38%
57.  โรงเรียนบ้านเม็กดำ 24.83%
58.  โรงเรียนบ้านหนองผง 27.27%
59.  โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 25.00%
60.  โรงเรียนบ้านนาฝาย 23.81%
61.  โรงเรียนบ้านดอนหัน 21.95%
62.  โรงเรียนบ้านนาข่า 25.00%
63.  โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 14.51%
64.  โรงเรียนบ้านเตาบ่า 13.89%
65.  โรงเรียนบ้านโนนแคน 25.97%
66.  โรงเรียนบ้านเครือซูด 25.27%
67.  โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 14.29%
68.  โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 25.00%
69.  โรงเรียนบ้านจอกขวาง 21.59%
70.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 21.54%
71.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 15.82%
72.  โรงเรียนโนนจานวิทยา 16.49%
73.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 23.64%
74.  โรงเรียนบ้านหนองแคน 23.61%
75.  โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 17.76%
76.  โรงเรียนบ้านขามเรียน 19.49%
77.  โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 21.80%
78.  โรงเรียนบ้านตำแย 23.17%
79.  โรงเรียนบ้านก่อ 20.19%
80.  โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 22.97%
81.  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 11.36%
82.  โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 14.00%
83.  โรงเรียนบ้านดู่ 17.07%
84.  โรงเรียนบ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) 21.82%
85.  โรงเรียนบ้านนาค่าย 21.74%
86.  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 21.67%
87.  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 21.43%
88.  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 10.97%
89.  โรงเรียนบ้านหนองป้าน 21.15%
90.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 18.85%
91.  โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 20.90%
92.  โรงเรียนบ้านดงยาง 18.18%
93.  โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 6.35%
94.  โรงเรียนบ้านดงเย็น 20.37%
95.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 20.31%
96.  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 19.55%
97.  โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 20.00%
98.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 18.69%
99.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 19.35%
100.  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 8.67%
101.  โรงเรียนบ้านโนนรัง 17.23%
102.  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 19.05%
103.  โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 19.05%
104.  โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 16.67%
105.  โรงเรียนบ้านโดน 16.78%
106.  โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 18.75%
107.  โรงเรียนบ้านโกทา 11.06%
108.  โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 15.25%
109.  โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 17.39%
110.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 11.11%
111.  โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 16.81%
112.  โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 18.38%
113.  โรงเรียนบ้านตาลอก 15.00%
114.  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 17.32%
115.  โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 16.86%
116.  โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) 11.73%
117.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 16.26%
118.  โรงเรียนบ้านสระบาก 16.45%
119.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 17.65%
120.  โรงเรียนบ้านโสกยาง 17.50%
121.  โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 7.10%
122.  โรงเรียนบ้านโคกยาว 15.12%
123.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 17.29%
124.  โรงเรียนบ้านหนองหิน 16.05%
125.  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 16.13%
126.  โรงเรียนบ้านหัวสระ 9.76%
127.  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 14.81%
128.  โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 16.67%
129.  โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 15.22%
130.  โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 14.57%
131.  โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 14.29%
132.  โรงเรียนบ้านโคกเต่า 15.87%
133.  โรงเรียนบ้านหัวหมู 13.46%
134.  โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 14.29%
135.  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 11.11%
136.  โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 13.93%
137.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 15.38%
138.  โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 5.56%
139.  โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 14.55%
140.  โรงเรียนบ้านประแหย่ง 14.29%
141.  โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 14.29%
142.  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 10.94%
143.  โรงเรียนบ้านโนนแร่ 14.04%
144.  โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 11.63%
145.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 13.89%
146.  โรงเรียนบ้านหัวงัว 13.79%
147.  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 7.84%
148.  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 11.90%
149.  โรงเรียนบ้านสว่าง 13.33%
150.  โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 13.33%
151.  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 13.33%
152.  โรงเรียนบ้านหนองแก 12.94%
153.  โรงเรียนบ้านสนาม 10.92%
154.  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 9.43%
155.  โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 11.25%
156.  โรงเรียนบ้านเมืองเตา 12.17%
157.  โรงเรียนบ้านมะโบ่ 12.13%
158.  โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 11.93%
159.  โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 11.43%
160.  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 7.55%
161.  โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 8.89%
162.  โรงเรียนบ้านหนองปอ 10.71%
163.  โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 10.53%
164.  โรงเรียนบ้านโนนจาน 7.89%
165.  โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 10.34%
166.  โรงเรียนบ้านนาภู 9.09%
167.  โรงเรียนบ้านไก่นา 6.20%
168.  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 10.00%
169.  โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 8.26%
170.  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 9.80%
171.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 9.52%
172.  โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 9.23%
173.  โรงเรียนบ้านแคน 9.09%
174.  โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 8.57%
175.  โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 8.96%
176.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 8.86%
177.  โรงเรียนบ้านป่าแดง 6.80%
178.  โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 8.70%
179.  โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 8.45%
180.  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 8.33%
181.  โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 4.17%
182.  โรงเรียนบ้านหนองข่า 8.24%
183.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 7.53%
184.  โรงเรียนบ้านสระบัว 8.16%
185.  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 4.00%
186.  โรงเรียนบ้านคึมบง 7.53%
187.  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 7.50%
188.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 5.81%
189.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 6.67%
190.  โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 6.67%
191.  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 6.67%
192.  โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 6.45%
193.  โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 3.51%
194.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 6.12%
195.  โรงเรียนบ้านหนองแดง 5.63%
196.  โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 5.36%
197.  โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 3.85%
198.  โรงเรียนบ้านหัวดง 4.92%
199.  โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด 4.76%
200.  โรงเรียนบ้านหนองผือ(วาปีปทุม) 4.62%
201.  โรงเรียนบ้านอีโต้ 4.48%
202.  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 4.40%
203.  โรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) 4.23%
204.  โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 4.17%
205.  โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 4.03%
206.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 4.00%
207.  โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 3.33%
208.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 3.28%
209.  โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 3.23%
210.  โรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน) 3.08%
211.  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 2.44%
212.  โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 0.00%
213.  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 2.38%
214.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1.98%
215.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1.10%
216.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 0.00%
217.  โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 0.00%
218.  โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 0.00%
219.  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 0.00%
220.  โรงเรียนบ้านหารฮี 0.00%
221.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net