ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.ขอนแก่น เขต 5

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 588 373 395 305 204 4718
6583 ร้อยละ 8.93% 5.67% 6.00% 4.63% 3.10% 71.67%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1668 1104 2332 1090 1059 16105
23358 ร้อยละ 7.14% 4.73% 9.98% 4.67% 4.53% 68.95%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 244 157 373 90 107 2869
3840 ร้อยละ 6.35% 4.09% 9.71% 2.34% 2.79% 74.71%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 2500 1634 3100 1485 1370 23692
จำนวน 33781 คน ร้อยละ 7.40% 4.84% 9.18% 4.40% 4.06% 70.13%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 501 349 373 270 171 4946
6610 ร้อยละ 7.58% 5.28% 5.64% 4.08% 2.59% 74.83%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

1544 1018 2280 1164 1063 16268
23337 ร้อยละ 6.62% 4.36% 9.77% 4.99% 4.55% 69.71%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 232 149 352 95 91 2915
3834 ร้อยละ 6.05% 3.89% 9.18% 2.48% 2.37% 76.03%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 2277 1516 3005 1529 1325 24129
จำนวน 33781 คน ร้อยละ 6.74% 4.49% 8.90% 4.53% 3.92% 71.43%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.ขอนแก่น เขต 5
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.35% -0.39% -0.36% -0.55% -0.51% +3.16%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.52% -0.37% -0.21% +0.32% +0.02% +0.76%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.3% -0.2% -0.53% +0.14% -0.42% +1.32%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -223 -118 -95 +44 -45 +437

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 100.00%
2.  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 62.50%
3.  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 54.76%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 76.92%
5.  โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 86.67%
6.  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 60.00%
7.  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 32.08%
8.  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 57.14%
9.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 52.88%
10.  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 32.67%
11.  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 43.59%
12.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 27.83%
13.  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 47.00%
14.  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 42.73%
15.  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 38.82%
16.  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 36.05%
17.  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 35.32%
18.  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 30.36%
19.  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 32.60%
20.  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 38.18%
21.  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 44.83%
22.  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 22.45%
23.  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 39.16%
24.  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 24.50%
25.  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 38.51%
26.  โรงเรียนบ้านนาเปือย 32.43%
27.  โรงเรียนบ้านค้อ 35.42%
28.  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 32.78%
29.  โรงเรียนบ้านยางคำ 38.32%
30.  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 37.78%
31.  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 36.69%
32.  โรงเรียนบ้านซำจำปา 30.77%
33.  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 26.32%
34.  โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 36.36%
35.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 35.47%
36.  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 32.14%
37.  โรงเรียนบ้านธาตุ 24.86%
38.  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 20.00%
39.  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 32.89%
40.  โรงเรียนบ้านขนวน 39.70%
41.  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 17.88%
42.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 37.66%
43.  โรงเรียนนาฝายวิทยา 40.16%
44.  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 29.41%
45.  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 29.59%
46.  โรงเรียนบ้านป่าน 28.57%
47.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 29.87%
48.  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 34.90%
49.  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 33.33%
50.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 38.57%
51.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 34.12%
52.  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 28.43%
53.  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 15.70%
54.  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 35.19%
55.  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 27.16%
56.  โรงเรียนบ้านเขาวง 36.96%
57.  โรงเรียนบ้านโนนโก 24.88%
58.  โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 35.90%
59.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 29.22%
60.  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 28.89%
61.  โรงเรียนบ้านหนองโก 26.76%
62.  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 32.67%
63.  โรงเรียนบ้านหนองสระ 25.00%
64.  โรงเรียนบ้านสะอาด 23.81%
65.  โรงเรียนโนนงามศึกษา 23.08%
66.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 33.64%
67.  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 32.85%
68.  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 29.81%
69.  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 27.78%
70.  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 33.33%
71.  โรงเรียนบ้านสองคอน 32.43%
72.  โรงเรียนบ้านหัวภู 32.26%
73.  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 28.00%
74.  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 24.22%
75.  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 18.39%
76.  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 26.67%
77.  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 25.55%
78.  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 27.78%
79.  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 30.23%
80.  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 30.19%
81.  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 21.51%
82.  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 23.47%
83.  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 22.09%
84.  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 21.05%
85.  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 19.30%
86.  โรงเรียนบ้านหอย 27.84%
87.  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 21.21%
88.  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 28.57%
89.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 28.57%
90.  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 27.03%
91.  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 18.75%
92.  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 19.00%
93.  โรงเรียนบ้านโนนงาม 28.00%
94.  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 16.86%
95.  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 17.02%
96.  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 27.59%
97.  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 27.47%
98.  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 27.27%
99.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 27.27%
100.  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 26.50%
101.  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 20.51%
102.  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 24.18%
103.  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 25.50%
104.  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 10.75%
105.  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 18.60%
106.  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 11.63%
107.  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 24.82%
108.  โรงเรียนบ้านนาหว้า 17.72%
109.  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 25.30%
110.  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 25.00%
111.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 25.00%
112.  โรงเรียนบ้านนาดี 22.03%
113.  โรงเรียนบ้านซำยาง 16.54%
114.  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 19.30%
115.  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 20.93%
116.  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 22.41%
117.  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 16.00%
118.  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 22.52%
119.  โรงเรียนบ้านโนนทอง 21.25%
120.  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 19.75%
121.  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 14.18%
122.  โรงเรียนบ้านผาขาม 21.68%
123.  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 22.75%
124.  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 17.39%
125.  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 22.89%
126.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 16.67%
127.  โรงเรียนบ้านโนนคอม 22.07%
128.  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 21.79%
129.  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 13.61%
130.  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 16.89%
131.  โรงเรียนท่ากุญชร 14.86%
132.  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 21.62%
133.  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 21.61%
134.  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 10.75%
135.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 17.86%
136.  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 21.37%
137.  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 21.05%
138.  โรงเรียนบ้านร่องแซง 20.97%
139.  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 8.33%
140.  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 20.83%
141.  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 20.41%
142.  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 17.01%
143.  โรงเรียนบ้านเม็ง 19.91%
144.  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 20.34%
145.  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 13.46%
146.  โรงเรียนบ้านนาเพียง 20.00%
147.  โรงเรียนบ้านพระบาท 20.00%
148.  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 13.16%
149.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 18.31%
150.  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 19.64%
151.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 15.28%
152.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 12.90%
153.  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 8.28%
154.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 19.30%
155.  โรงเรียนบ้านวังยาว 11.36%
156.  โรงเรียนแสงบัวทอง 14.29%
157.  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 11.90%
158.  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 18.00%
159.  โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ 18.60%
160.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 18.46%
161.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 18.42%
162.  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 18.31%
163.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 18.18%
164.  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 17.86%
165.  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 15.29%
166.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 17.65%
167.  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 17.39%
168.  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 16.88%
169.  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 16.67%
170.  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 15.28%
171.  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 14.23%
172.  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 16.41%
173.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 2.70%
174.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 16.16%
175.  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 16.00%
176.  โรงเรียนบ้านสงเปือย 16.00%
177.  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 7.58%
178.  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 14.76%
179.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 14.71%
180.  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 14.52%
181.  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 8.21%
182.  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 9.09%
183.  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 7.92%
184.  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 12.31%
185.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 13.25%
186.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11.76%
187.  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 13.24%
188.  โรงเรียนบ้านหนองแดง 12.99%
189.  โรงเรียนบ้านโนนลาน 12.50%
190.  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 12.50%
191.  โรงเรียนบ้านไชยสอ 9.88%
192.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 9.76%
193.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 10.00%
194.  โรงเรียนบ้านชุมแพ 12.00%
195.  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 11.94%
196.  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 11.76%
197.  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 10.29%
198.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 11.67%
199.  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 11.67%
200.  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 10.34%
201.  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 9.55%
202.  โรงเรียนบ้านแดง 11.36%
203.  โรงเรียนบ้านนาอุดม 10.45%
204.  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 11.11%
205.  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 8.59%
206.  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 10.91%
207.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 9.90%
208.  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 8.51%
209.  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 10.20%
210.  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 9.38%
211.  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 7.84%
212.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 8.66%
213.  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 8.65%
214.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 8.33%
215.  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 7.50%
216.  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 7.14%
217.  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 6.25%
218.  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 3.29%
219.  โรงเรียนบ้านกุดเลา 7.18%
220.  โรงเรียนบ้านดอนแขม 3.85%
221.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 7.69%
222.  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 5.00%
223.  โรงเรียนบ้านหาด 5.97%
224.  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 7.32%
225.  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 7.27%
226.  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 0.00%
227.  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 4.41%
228.  โรงเรียนบ้านหว้า 0.00%
229.  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 7.04%
230.  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 6.67%
231.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 4.69%
232.  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 5.98%
233.  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 5.69%
234.  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 5.52%
235.  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 4.14%
236.  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 5.48%
237.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 4.88%
238.  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 0.00%
239.  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 4.44%
240.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 4.42%
241.  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 3.30%
242.  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 3.92%
243.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 3.92%
244.  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 3.77%
245.  โรงเรียนบ้านกุดแคน 2.22%
246.  โรงเรียนบ้านเรือ 1.82%
247.  โรงเรียนภูห่านศึกษา 0.53%
248.  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 0.00%
249.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 0.00%
250.  โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม 0.00%
251.  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 0.00%
252.  โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง 0.00%
253.  โรงเรียนบ้านโนนชาติ 0.00%
254.  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 0.00%
255.  โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี 0.00%
256.  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 0.00%
257.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 0.00%
258.  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 0.00%
259.  โรงเรียนโคกสูงสำราญ 0.00%
260.  โรงเรียนบ้านหัน 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 86.67%
2.  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 100.00%
3.  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 60.00%
4.  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 54.76%
5.  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 61.11%
6.  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 60.00%
7.  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 32.08%
8.  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 57.14%
9.  โรงเรียนบ้านซำจำปา 46.76%
10.  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 28.75%
11.  โรงเรียนบ้านค้อ 41.67%
12.  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 31.33%
13.  โรงเรียนบ้านศรีสุข 49.21%
14.  โรงเรียนบ้านโคกสูง 27.96%
15.  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 40.51%
16.  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 36.05%
17.  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 25.77%
18.  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 33.19%
19.  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 37.78%
20.  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 45.98%
21.  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 29.83%
22.  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 39.16%
23.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 38.46%
24.  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 36.76%
25.  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 36.72%
26.  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 36.44%
27.  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 26.32%
28.  โรงเรียนบ้านยางคำ 36.61%
29.  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 31.83%
30.  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 22.49%
31.  โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 36.36%
32.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 34.46%
33.  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 32.14%
34.  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 28.57%
35.  โรงเรียนบ้านธาตุ 24.86%
36.  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 32.89%
37.  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 29.09%
38.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 38.67%
39.  โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 38.46%
40.  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 17.93%
41.  โรงเรียนบ้านป่าน 28.57%
42.  โรงเรียนบ้านนาเปือย 25.68%
43.  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 34.90%
44.  โรงเรียนบ้านสองคอน 37.84%
45.  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 15.70%
46.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 26.27%
47.  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 22.92%
48.  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 19.33%
49.  โรงเรียนบ้านขนวน 34.13%
50.  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 27.16%
51.  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 28.89%
52.  โรงเรียนบ้านโนนโก 24.69%
53.  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 32.16%
54.  โรงเรียนบ้านหนองสระ 25.00%
55.  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 30.43%
56.  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 24.71%
57.  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 32.12%
58.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 32.73%
59.  โรงเรียนบ้านหัวภู 32.26%
60.  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 28.00%
61.  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 24.22%
62.  โรงเรียนโนนงามศึกษา 21.71%
63.  โรงเรียนบ้านสะอาด 21.09%
64.  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 26.52%
65.  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 30.23%
66.  โรงเรียนนาฝายวิทยา 30.08%
67.  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 24.24%
68.  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 19.30%
69.  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 28.92%
70.  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 21.18%
71.  โรงเรียนบ้านโนนงาม 28.00%
72.  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 26.00%
73.  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 27.46%
74.  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 19.35%
75.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 24.64%
76.  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 21.10%
77.  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 27.27%
78.  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 27.14%
79.  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 20.51%
80.  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 26.67%
81.  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 24.18%
82.  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 24.84%
83.  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 19.00%
84.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 25.76%
85.  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 25.69%
86.  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 11.63%
87.  โรงเรียนบ้านหนองโก 19.72%
88.  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 20.37%
89.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 25.00%
90.  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 21.08%
91.  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 20.99%
92.  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 19.30%
93.  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 24.53%
94.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 24.49%
95.  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 20.00%
96.  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 18.18%
97.  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 16.00%
98.  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 23.77%
99.  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 23.68%
100.  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 22.75%
101.  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 13.95%
102.  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 22.54%
103.  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 17.39%
104.  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 23.08%
105.  โรงเรียนบ้านเขาวง 22.92%
106.  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 16.49%
107.  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 22.45%
108.  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 14.06%
109.  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 21.79%
110.  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 21.62%
111.  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 16.82%
112.  โรงเรียนบ้านร่องแซง 20.97%
113.  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 20.94%
114.  โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ 20.93%
115.  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 20.85%
116.  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 20.83%
117.  โรงเรียนบ้านโนนทอง 17.07%
118.  โรงเรียนบ้านหอย 19.59%
119.  โรงเรียนบ้านเม็ง 19.91%
120.  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 20.34%
121.  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 13.46%
122.  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 13.42%
123.  โรงเรียนบ้านสงเปือย 20.00%
124.  โรงเรียนบ้านพระบาท 20.00%
125.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 15.29%
126.  โรงเรียนบ้านนาเพียง 20.00%
127.  โรงเรียนบ้านนาดี 18.22%
128.  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 19.21%
129.  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 13.16%
130.  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 11.83%
131.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 12.90%
132.  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 19.30%
133.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 19.21%
134.  โรงเรียนแสงบัวทอง 14.29%
135.  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 11.90%
136.  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 18.00%
137.  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 18.92%
138.  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 18.68%
139.  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 16.28%
140.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 15.12%
141.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 18.46%
142.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 18.42%
143.  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 18.28%
144.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 18.18%
145.  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 18.00%
146.  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 17.86%
147.  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 13.70%
148.  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 16.44%
149.  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 17.01%
150.  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 13.11%
151.  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 17.54%
152.  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 17.39%
153.  โรงเรียนบ้านซำยาง 11.28%
154.  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 17.24%
155.  โรงเรียนบ้านวังยาว 10.71%
156.  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 16.95%
157.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 11.11%
158.  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 16.67%
159.  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 14.29%
160.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 16.49%
161.  โรงเรียนบ้านนาหว้า 11.39%
162.  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 16.44%
163.  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 16.41%
164.  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 9.93%
165.  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 11.83%
166.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 13.04%
167.  โรงเรียนบ้านโนนคอม 14.48%
168.  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 15.74%
169.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 13.89%
170.  โรงเรียนท่ากุญชร 14.86%
171.  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 10.08%
172.  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 7.35%
173.  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 8.06%
174.  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 8.33%
175.  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 6.21%
176.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 14.29%
177.  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 7.92%
178.  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 12.31%
179.  โรงเรียนบ้านแดง 13.64%
180.  โรงเรียนบ้านห้วยบง 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านนาอุดม 11.85%
182.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 13.25%
183.  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 13.25%
184.  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 13.24%
185.  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 12.41%
186.  โรงเรียนบ้านผาขาม 12.50%
187.  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 12.88%
188.  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 10.86%
189.  โรงเรียนบ้านโนนลาน 12.50%
190.  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 12.22%
191.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 10.00%
192.  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 10.29%
193.  โรงเรียนบ้านหนองแดง 11.04%
194.  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 11.67%
195.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 11.67%
196.  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 11.59%
197.  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 10.34%
198.  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 11.11%
199.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 11.11%
200.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 8.54%
201.  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 10.91%
202.  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 9.24%
203.  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 8.51%
204.  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 10.61%
205.  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 8.62%
206.  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 10.29%
207.  โรงเรียนบ้านชุมแพ 10.00%
208.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 9.76%
209.  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 0.00%
210.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7.35%
211.  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 8.77%
212.  โรงเรียนบ้านขามป้อม 8.66%
213.  โรงเรียนบ้านไชยสอ 6.10%
214.  โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม 0.00%
215.  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 7.14%
216.  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 7.50%
217.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 8.33%
218.  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 8.00%
219.  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 0.82%
220.  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 3.29%
221.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 7.84%
222.  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 6.86%
223.  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 4.23%
224.  โรงเรียนบ้านกุดเลา 7.18%
225.  โรงเรียนบ้านดอนแขม 3.85%
226.  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 7.55%
227.  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 5.00%
228.  โรงเรียนบ้านหาด 5.97%
229.  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 7.32%
230.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 7.14%
231.  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 4.36%
232.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 5.94%
233.  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 6.86%
234.  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 6.85%
235.  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 6.67%
236.  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 4.35%
237.  โรงเรียนบ้านหว้า 0.00%
238.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 4.76%
239.  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 5.69%
240.  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 5.48%
241.  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 4.08%
242.  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 4.44%
243.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 4.37%
244.  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 3.92%
245.  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 3.77%
246.  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 3.42%
247.  โรงเรียนบ้านกุดแคน 2.22%
248.  โรงเรียนบ้านเรือ 1.82%
249.  โรงเรียนภูห่านศึกษา 1.06%
250.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 0.00%
251.  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 0.00%
252.  โรงเรียนโคกสูงสำราญ 0.00%
253.  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 0.00%
254.  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 0.00%
255.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0.00%
256.  โรงเรียนบ้านหัน 0.00%
257.  โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี 0.00%
258.  โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง 0.00%
259.  โรงเรียนบ้านโนนชาติ 0.00%
260.  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net