ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.หนองคาย เขต 2

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.หนองคาย เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 323 204 197 155 89 2479
3447 ร้อยละ 9.37% 5.92% 5.72% 4.50% 2.58% 71.92%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 663 534 921 369 312 8521
11320 ร้อยละ 5.86% 4.72% 8.14% 3.26% 2.76% 75.27%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 69 50 89 42 32 1098
1380 ร้อยละ 5.00% 3.62% 6.45% 3.04% 2.32% 79.57%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1055 788 1207 566 433 12098
จำนวน 16147 คน ร้อยละ 6.53% 4.88% 7.48% 3.51% 2.68% 74.92%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.หนองคาย เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 277 148 192 149 78 2608
3452 ร้อยละ 8.02% 4.29% 5.56% 4.32% 2.26% 75.55%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

615 468 887 360 295 8682
11307 ร้อยละ 5.44% 4.14% 7.84% 3.18% 2.61% 76.78%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 59 45 86 38 34 1113
1375 ร้อยละ 4.29% 3.27% 6.25% 2.76% 2.47% 80.95%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 951 661 1165 547 407 12403
จำนวน 16134 คน ร้อยละ 5.89% 4.10% 7.22% 3.39% 2.52% 76.87%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.หนองคาย เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.35% -1.63% -0.16% -0.18% -0.32% +3.63%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.42% -0.58% -0.3% -0.08% -0.15% +1.51%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.71% -0.35% -0.2% -0.28% +0.15% +1.38%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -104 -127 -42 -19 -26 +305

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 79.07%
2.  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 53.33%
3.  โรงเรียนบ้านกุดบง 25.68%
4.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 41.88%
5.  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 22.90%
6.  โรงเรียนบ้านบัว 32.03%
7.  โรงเรียนบ้านนาฮำ 21.99%
8.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 33.33%
9.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 36.00%
10.  โรงเรียนบ้านแบง 31.51%
11.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 29.17%
12.  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 15.29%
13.  โรงเรียนบ้านเซิม 30.10%
14.  โรงเรียนบ้านนาเมย 40.85%
15.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 36.79%
16.  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 26.19%
17.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 33.68%
18.  โรงเรียนบ้านนาดี 16.76%
19.  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 35.21%
20.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 18.71%
21.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 10.00%
22.  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 15.33%
23.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 30.16%
24.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 24.52%
25.  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 30.77%
26.  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 23.38%
27.  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 16.47%
28.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 31.48%
29.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 31.15%
30.  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 29.53%
31.  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 28.57%
32.  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 18.52%
33.  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 29.09%
34.  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 21.67%
35.  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 25.66%
36.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 27.59%
37.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 26.44%
38.  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 11.88%
39.  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 24.72%
40.  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 18.79%
41.  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 25.00%
42.  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 25.00%
43.  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 17.48%
44.  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 18.47%
45.  โรงเรียนบ้านโพนทัน 23.81%
46.  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 22.66%
47.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 20.73%
48.  โรงเรียนบ้านต้อน 11.35%
49.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 19.64%
50.  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 21.40%
51.  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 18.08%
52.  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 18.26%
53.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 21.95%
54.  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 21.30%
55.  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 17.50%
56.  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 18.31%
57.  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 20.31%
58.  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 20.63%
59.  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 19.41%
60.  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 18.46%
61.  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 19.15%
62.  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 13.97%
63.  โรงเรียนบ้านจับไม้ 2.82%
64.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 13.64%
65.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 15.60%
66.  โรงเรียนบ้านคำจำปา 19.23%
67.  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 12.05%
68.  โรงเรียนบ้านนายาง 18.82%
69.  โรงเรียนบ้านแป้น 13.50%
70.  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 15.82%
71.  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 18.27%
72.  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 15.87%
73.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 14.52%
74.  โรงเรียนบ้านปักหมู 17.65%
75.  โรงเรียนบ้านดงดาล 17.31%
76.  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 8.55%
77.  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 14.93%
78.  โรงเรียนบ้านนาตาล 13.21%
79.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 10.31%
80.  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 15.09%
81.  โรงเรียนบ้านตาลชุม 14.71%
82.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 12.62%
83.  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 10.53%
84.  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 14.38%
85.  โรงเรียนบ้านผือ 14.08%
86.  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 13.51%
87.  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 13.29%
88.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 13.11%
89.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 8.59%
90.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 2.27%
91.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 3.74%
92.  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 8.47%
93.  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 9.21%
94.  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 8.77%
95.  โรงเรียนบ้านปัก 5.48%
96.  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 7.48%
97.  โรงเรียนบ้านใหม่ 7.35%
98.  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 6.25%
99.  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 5.19%
100.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 3.23%
101.  โรงเรียนบ้านหนองคอน 3.70%
102.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 2.86%
103.  โรงเรียนบ้านนาหนัง 3.08%
104.  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านน้ำเป 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 46.15%
2.  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 77.11%
3.  โรงเรียนบ้านนาฮำ 28.45%
4.  โรงเรียนบ้านนาดี 28.16%
5.  โรงเรียนบ้านกุดบง 25.68%
6.  โรงเรียนบ้านบัว 32.49%
7.  โรงเรียนบ้านหนองแอก 35.65%
8.  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 35.21%
9.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 24.42%
10.  โรงเรียนบ้านนาเมย 46.48%
11.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 20.00%
12.  โรงเรียนบ้านโพนทัน 42.86%
13.  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 15.06%
14.  โรงเรียนบ้านเซิม 28.80%
15.  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 26.19%
16.  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 27.08%
17.  โรงเรียนบ้านแบง 27.20%
18.  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 17.56%
19.  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 15.09%
20.  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 15.33%
21.  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 30.77%
22.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 23.42%
23.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 25.60%
24.  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 28.85%
25.  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 14.81%
26.  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 25.00%
27.  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 29.09%
28.  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 28.99%
29.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 23.81%
30.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 27.78%
31.  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 27.27%
32.  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 16.47%
33.  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 12.42%
34.  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 18.33%
35.  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 18.44%
36.  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 23.16%
37.  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 23.53%
38.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 24.59%
39.  โรงเรียนบ้านต้อน 12.77%
40.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 20.73%
41.  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 23.08%
42.  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 21.93%
43.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 22.41%
44.  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 22.30%
45.  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 18.52%
46.  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 18.08%
47.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 21.69%
48.  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 18.31%
49.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 17.86%
50.  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 12.38%
51.  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 14.29%
52.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 15.60%
53.  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 18.41%
54.  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 15.36%
55.  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 19.05%
56.  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 15.29%
57.  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 14.52%
58.  โรงเรียนบ้านปักหมู 17.65%
59.  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 13.59%
60.  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 8.84%
61.  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 17.44%
62.  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 16.98%
63.  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 16.34%
64.  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 11.59%
65.  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 12.75%
66.  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 14.93%
67.  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 16.39%
68.  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 16.04%
69.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 9.09%
70.  โรงเรียนบ้านคำจำปา 15.53%
71.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 11.14%
72.  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 14.94%
73.  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 14.81%
74.  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 14.62%
75.  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 12.36%
76.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 12.62%
77.  โรงเรียนบ้านแป้น 11.52%
78.  โรงเรียนบ้านนายาง 14.29%
79.  โรงเรียนบ้านผือ 14.08%
80.  โรงเรียนบ้านดงดาล 13.46%
81.  โรงเรียนบ้านนาตาล 10.38%
82.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 8.59%
83.  โรงเรียนบ้านจับไม้ 12.68%
84.  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 12.64%
85.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 9.28%
86.  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 10.17%
87.  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 7.89%
88.  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 3.74%
89.  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 10.24%
90.  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 8.77%
91.  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 8.57%
92.  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 8.11%
93.  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 7.53%
94.  โรงเรียนบ้านใหม่ 7.35%
95.  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 6.67%
96.  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 6.49%
97.  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 6.25%
98.  โรงเรียนบ้านตาลชุม 5.88%
99.  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 5.88%
100.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 3.23%
101.  โรงเรียนบ้านปัก 3.42%
102.  โรงเรียนบ้านหนองคอน 3.70%
103.  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 2.86%
104.  โรงเรียนบ้านนาหนัง 2.32%
105.  โรงเรียนบ้านน้ำเป 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net