ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.หนองคาย เขต 1

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.หนองคาย เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 404 234 251 220 134 3176
4419 ร้อยละ 9.14% 5.30% 5.68% 4.98% 3.03% 71.87%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1102 774 1396 652 589 11363
15876 ร้อยละ 6.94% 4.88% 8.79% 4.11% 3.71% 71.57%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 115 94 223 44 37 1493
2006 ร้อยละ 5.73% 4.69% 11.12% 2.19% 1.84% 74.43%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1621 1102 1870 916 760 16032
จำนวน 22301 คน ร้อยละ 7.27% 4.94% 8.39% 4.11% 3.41% 71.89%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.หนองคาย เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 324 204 245 173 136 3230
4312 ร้อยละ 7.51% 4.73% 5.68% 4.01% 3.15% 74.91%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

962 674 1275 530 446 12128
16015 ร้อยละ 6.01% 4.21% 7.96% 3.31% 2.78% 75.73%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 88 72 167 21 38 1636
2022 ร้อยละ 4.35% 3.56% 8.26% 1.04% 1.88% 80.91%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1374 950 1687 724 620 16994
จำนวน 22349 คน ร้อยละ 6.15% 4.25% 7.55% 3.24% 2.77% 76.04%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.หนองคาย เขต 1
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.63% -0.57% 0% -0.97% +0.12% +3.04%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.93% -0.67% -0.83% -0.8% -0.93% +4.16%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.38% -1.13% -2.86% -1.15% +0.04% +6.48%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -247 -152 -183 -192 -140 +962

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 90.91%
2.  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 46.43%
3.  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 40.82%
4.  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 39.52%
5.  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 59.02%
6.  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 50.00%
7.  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 40.00%
8.  โรงเรียนบ้านนากอ 56.34%
9.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 29.90%
10.  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 32.10%
11.  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 31.18%
12.  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 48.15%
13.  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 47.70%
14.  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 49.22%
15.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 36.05%
16.  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 50.50%
17.  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 54.67%
18.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 29.67%
19.  โรงเรียนบ้านปากโสม 53.10%
20.  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 25.00%
21.  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 22.83%
22.  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 39.81%
23.  โรงเรียนบ้านเดื่อ 25.41%
24.  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 21.93%
25.  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 18.08%
26.  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 34.74%
27.  โรงเรียนป่าสักวิทยา 28.40%
28.  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 43.24%
29.  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 17.65%
30.  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 40.58%
31.  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 38.41%
32.  โรงเรียนบ้านนาดง 28.36%
33.  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 36.61%
34.  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 36.44%
35.  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 37.42%
36.  โรงเรียนบ้านหนอง 39.60%
37.  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 16.37%
38.  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 28.32%
39.  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 30.23%
40.  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 25.56%
41.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 33.04%
42.  โรงเรียนบ้านตอแก 34.15%
43.  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 35.14%
44.  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 34.62%
45.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 33.13%
46.  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 32.61%
47.  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 29.97%
48.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 32.00%
49.  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 24.00%
50.  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 27.78%
51.  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 29.37%
52.  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 15.12%
53.  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 13.33%
54.  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 31.09%
55.  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 24.14%
56.  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 30.30%
57.  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 13.40%
58.  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 27.36%
59.  โรงเรียนบ้านหนองนาง 22.50%
60.  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 29.63%
61.  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 29.63%
62.  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 28.30%
63.  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 16.96%
64.  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 27.84%
65.  โรงเรียนบ้านสวยหลง 22.22%
66.  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 17.24%
67.  โรงเรียนบ้านนาบง 19.05%
68.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 26.09%
69.  โรงเรียนบ้านโพนพระ 15.13%
70.  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 11.93%
71.  โรงเรียนบ้านดงต้อง 25.26%
72.  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 19.00%
73.  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 16.29%
74.  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 23.75%
75.  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 21.28%
76.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 23.08%
77.  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 22.12%
78.  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 20.45%
79.  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 13.83%
80.  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 15.59%
81.  โรงเรียนหินโงมวิทยา 14.29%
82.  โรงเรียนบ้านวังมน 18.18%
83.  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 7.66%
84.  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 20.00%
85.  โรงเรียนบ้านม่วง 20.75%
86.  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 18.11%
87.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 14.29%
88.  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 13.18%
89.  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 18.98%
90.  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 16.20%
91.  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 12.50%
92.  โรงเรียนบ้านเสียว 15.49%
93.  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 18.28%
94.  โรงเรียนบ้านโคกคอน 17.42%
95.  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 13.08%
96.  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 17.24%
97.  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 17.24%
98.  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 12.31%
99.  โรงเรียนบ้านหัวทราย 14.86%
100.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 10.81%
101.  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 16.09%
102.  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 11.21%
103.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 14.71%
104.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 12.83%
105.  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 14.12%
106.  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 11.36%
107.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 13.27%
108.  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 10.53%
109.  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 12.99%
110.  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 9.40%
111.  โรงเรียนบ้านนาโคก 11.25%
112.  โรงเรียนบ้านน้อย 10.94%
113.  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 11.11%
114.  โรงเรียนบ้านไร่ 11.97%
115.  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 2.58%
116.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 11.57%
117.  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 10.74%
118.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 4.94%
119.  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 11.41%
120.  โรงเรียนบ้านขุมคำ 7.55%
121.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 11.04%
122.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 8.26%
123.  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 10.71%
124.  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 7.89%
125.  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 7.14%
126.  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 7.02%
127.  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 9.88%
128.  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 9.81%
129.  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 5.88%
130.  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 7.96%
131.  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 8.78%
132.  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 8.77%
133.  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 6.53%
134.  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 6.67%
135.  โรงเรียนบ้านดงบัง 7.69%
136.  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 7.14%
137.  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 6.15%
138.  โรงเรียนจันทราราม 5.97%
139.  โรงเรียนบ้านว่าน 5.88%
140.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 5.83%
141.  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 5.63%
142.  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 5.32%
143.  โรงเรียนบ้านสาวแล 5.26%
144.  โรงเรียนบ้านนาคลอง 5.17%
145.  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 1.54%
146.  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 2.94%
147.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 2.04%
148.  โรงเรียนบ้านวังยาง 1.56%
149.  โรงเรียนอนุบาลสังคม 0.60%
150.  โรงเรียนบ้านกองนาง 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านปากมาง 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านเป้า 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 90.63%
2.  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 44.64%
3.  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 36.99%
4.  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 39.52%
5.  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 50.82%
6.  โรงเรียนบ้านนากอ 56.34%
7.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 40.66%
8.  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 47.40%
9.  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 54.67%
10.  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 22.34%
11.  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 27.78%
12.  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 46.09%
13.  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 40.37%
14.  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 25.93%
15.  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 23.28%
16.  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 39.81%
17.  โรงเรียนบ้านเดื่อ 22.15%
18.  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 40.00%
19.  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 32.23%
20.  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 40.54%
21.  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 19.76%
22.  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 36.44%
23.  โรงเรียนบ้านนาดง 29.41%
24.  โรงเรียนป่าสักวิทยา 25.93%
25.  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 29.51%
26.  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 16.37%
27.  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 39.13%
28.  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 37.09%
29.  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 33.33%
30.  โรงเรียนบ้านหนอง 38.10%
31.  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 15.82%
32.  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 24.18%
33.  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 18.64%
34.  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 23.89%
35.  โรงเรียนบ้านตอแก 34.15%
36.  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 35.14%
37.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 33.76%
38.  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 24.07%
39.  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 33.08%
40.  โรงเรียนบ้านปากโสม 32.74%
41.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 32.00%
42.  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 30.55%
43.  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 24.14%
44.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 30.43%
45.  โรงเรียนบ้านหนองนาง 22.50%
46.  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 28.85%
47.  โรงเรียนบ้านดงต้อง 29.47%
48.  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 20.93%
49.  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 12.71%
50.  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 28.26%
51.  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 13.53%
52.  โรงเรียนบ้านนาบง 19.05%
53.  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 13.33%
54.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 26.15%
55.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 11.22%
56.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 21.51%
57.  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 9.14%
58.  โรงเรียนหินโงมวิทยา 17.65%
59.  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 21.92%
60.  โรงเรียนบ้านโพนพระ 13.82%
61.  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 24.24%
62.  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 24.21%
63.  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 24.12%
64.  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 23.78%
65.  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 21.28%
66.  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 23.08%
67.  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 20.45%
68.  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 22.22%
69.  โรงเรียนบ้านสวยหลง 16.67%
70.  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 20.35%
71.  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 18.87%
72.  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 18.11%
73.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 14.29%
74.  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 14.75%
75.  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 14.04%
76.  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 13.18%
77.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 18.27%
78.  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 12.25%
79.  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 18.29%
80.  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 18.98%
81.  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 12.50%
82.  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 13.85%
83.  โรงเรียนบ้านวังมน 15.15%
84.  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 18.18%
85.  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 16.35%
86.  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 17.50%
87.  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 17.24%
88.  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 17.20%
89.  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 8.51%
90.  โรงเรียนบ้านเสียว 14.08%
91.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 16.33%
92.  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 12.31%
93.  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 16.09%
94.  โรงเรียนบ้านหัวทราย 14.47%
95.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 14.71%
96.  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 7.14%
97.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 12.76%
98.  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 9.20%
99.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 8.11%
100.  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 11.17%
101.  โรงเรียนบ้านโคกคอน 13.41%
102.  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 10.53%
103.  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 12.99%
104.  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 10.42%
105.  โรงเรียนบ้านน้อย 10.94%
106.  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 12.50%
107.  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 2.58%
108.  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 8.37%
109.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 11.20%
110.  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 11.76%
111.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 4.94%
112.  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 11.41%
113.  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 11.36%
114.  โรงเรียนบ้านม่วง 11.32%
115.  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 7.55%
116.  โรงเรียนบ้านนาโคก 11.25%
117.  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 11.11%
118.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 8.26%
119.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 10.97%
120.  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 10.71%
121.  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 7.89%
122.  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 7.14%
123.  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 9.32%
124.  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 8.77%
125.  โรงเรียนบ้านไร่ 8.55%
126.  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 8.23%
127.  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 8.06%
128.  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 6.53%
129.  โรงเรียนบ้านดงบัง 7.69%
130.  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 7.65%
131.  โรงเรียนบ้านขุมคำ 5.66%
132.  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 6.33%
133.  โรงเรียนจันทราราม 5.97%
134.  โรงเรียนบ้านว่าน 5.85%
135.  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 5.80%
136.  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 5.63%
137.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 5.38%
138.  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 4.70%
139.  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 5.32%
140.  โรงเรียนบ้านนาคลอง 5.17%
141.  โรงเรียนบ้านสาวแล 4.21%
142.  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 3.45%
143.  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 1.54%
144.  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 2.94%
145.  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 2.67%
146.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 2.00%
147.  โรงเรียนบ้านวังยาง 1.56%
148.  โรงเรียนอนุบาลสังคม 0.60%
149.  โรงเรียนบ้านกองนาง 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านปากมาง 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านเป้า 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net