ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 406 345 319 192 144 3607
5013 ร้อยละ 8.10% 6.88% 6.36% 3.83% 2.87% 71.95%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 954 702 1339 504 476 10888
14863 ร้อยละ 6.42% 4.72% 9.01% 3.39% 3.20% 73.26%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 131 105 175 67 51 1603
2132 ร้อยละ 6.14% 4.92% 8.21% 3.14% 2.39% 75.19%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1491 1152 1833 763 671 16098
จำนวน 22008 คน ร้อยละ 6.77% 5.23% 8.33% 3.47% 3.05% 73.15%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 440 360 329 193 135 3570
5027 ร้อยละ 8.75% 7.16% 6.54% 3.84% 2.69% 71.02%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

973 748 1448 635 562 10474
14840 ร้อยละ 6.56% 5.04% 9.76% 4.28% 3.79% 70.58%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 167 148 220 67 41 1491
2134 ร้อยละ 7.83% 6.94% 10.31% 3.14% 1.92% 69.87%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1580 1256 1997 895 738 15535
จำนวน 22001 คน ร้อยละ 7.18% 5.71% 9.08% 4.07% 3.35% 70.61%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +0.65% +0.28% +0.18% +0.0099999999999998% -0.18% -0.93%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +0.14% +0.32% +0.75% +0.89% +0.59% -2.68%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1.69% +2.02% +2.1% 0% -0.47% -5.32%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +89 +104 +164 +132 +67 -563

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 72.22%
2.  โรงเรียนบ้านไผ่ 76.53%
3.  โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 67.07%
4.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 58.14%
5.  โรงเรียนบ้านมะยาง 22.22%
6.  โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 31.25%
7.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 49.41%
8.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 46.77%
9.  โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 44.20%
10.  โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 34.94%
11.  โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 56.39%
12.  โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) 26.24%
13.  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 23.18%
14.  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 42.31%
15.  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 38.46%
16.  โรงเรียนบ้านโทะ 38.57%
17.  โรงเรียนบ้านโคก 23.47%
18.  โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 42.17%
19.  โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 20.75%
20.  โรงเรียนบ้านโจดม่วง 22.93%
21.  โรงเรียนบ้านกระสังข์ 44.66%
22.  โรงเรียนบ้านหนองม้า 32.08%
23.  โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 20.98%
24.  โรงเรียนบ้านตัง 31.40%
25.  โรงเรียนบ้านผือ 24.60%
26.  โรงเรียนบ้านปะอาว 40.91%
27.  โรงเรียนบ้านจังเอิน 32.31%
28.  โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 37.10%
29.  โรงเรียนบ้านหว้า 41.58%
30.  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 37.59%
31.  โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 17.47%
32.  โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 19.44%
33.  โรงเรียนบ้านเปือยขาม 35.42%
34.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 35.41%
35.  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 36.36%
36.  โรงเรียนบ้านโซงเลง 23.75%
37.  โรงเรียนบ้านตาโกน 37.65%
38.  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 30.30%
39.  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 27.81%
40.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 25.58%
41.  โรงเรียนบ้านม่วง 27.27%
42.  โรงเรียนบ้านครั่ง 37.18%
43.  โรงเรียนบ้านกุงขาม 33.33%
44.  โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 16.24%
45.  โรงเรียนบ้านโนนสูง 34.39%
46.  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 31.35%
47.  โรงเรียนบ้านกอย 15.66%
48.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 24.00%
49.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 19.79%
50.  โรงเรียนบ้านหอย 27.59%
51.  โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 31.71%
52.  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 34.09%
53.  โรงเรียนบ้านยาง 34.06%
54.  โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 17.76%
55.  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 21.05%
56.  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 28.57%
57.  โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 25.40%
58.  โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 22.68%
59.  โรงเรียนบ้านปะหละ 28.13%
60.  โรงเรียนบ้านโคก 19.70%
61.  โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 18.18%
62.  โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 19.28%
63.  โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 25.94%
64.  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 18.41%
65.  โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 16.28%
66.  โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 29.70%
67.  โรงเรียนบ้านจิก 10.16%
68.  โรงเรียนบ้านมะฟัก 26.14%
69.  โรงเรียนบ้านโนนลาน 22.58%
70.  โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 28.24%
71.  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 17.83%
72.  โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 27.14%
73.  โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 12.82%
74.  โรงเรียนบ้านพะวร 26.69%
75.  โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 26.47%
76.  โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 26.74%
77.  โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 22.82%
78.  โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 21.43%
79.  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) 17.11%
80.  โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) 26.88%
81.  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 15.72%
82.  โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 24.49%
83.  โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 20.00%
84.  โรงเรียนบ้านดงแดง 21.95%
85.  โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 13.58%
86.  โรงเรียนบ้านขะยุง 14.89%
87.  โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 12.44%
88.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 19.33%
89.  โรงเรียนบ้านโดด 24.62%
90.  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 15.02%
91.  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 24.53%
92.  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 24.53%
93.  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 24.39%
94.  โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 24.29%
95.  โรงเรียนบ้านหนองแคน 21.74%
96.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 12.96%
97.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 24.00%
98.  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 23.40%
99.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37) 23.33%
100.  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 18.72%
101.  โรงเรียนบ้านเชือก 20.83%
102.  โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 11.43%
103.  โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 20.18%
104.  โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 14.29%
105.  โรงเรียนบ้านนาโนน 22.60%
106.  โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 20.90%
107.  โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 22.39%
108.  โรงเรียนบ้านพงสิม 22.31%
109.  โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 21.36%
110.  โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 21.35%
111.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 20.49%
112.  โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) 21.21%
113.  โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 21.05%
114.  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) 20.51%
115.  โรงเรียนบ้านคูสระ 18.64%
116.  โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 20.27%
117.  โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 11.34%
118.  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 19.19%
119.  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 18.45%
120.  โรงเรียนบ้านกุง 12.50%
121.  โรงเรียนบ้านบึงหมอก 18.64%
122.  โรงเรียนบ้านห้วย 13.73%
123.  โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 17.43%
124.  โรงเรียนบ้านอีสร้อย 10.97%
125.  โรงเรียนบ้านสะเดา 17.19%
126.  โรงเรียนบ้านตาทอง 16.67%
127.  โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 16.95%
128.  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 16.35%
129.  โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 13.95%
130.  โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 13.79%
131.  โรงเรียนบ้านพงพรต 13.14%
132.  โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 12.96%
133.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 15.52%
134.  โรงเรียนบ้านอะลาง 10.61%
135.  โรงเรียนบ้านกระเต็ล 13.45%
136.  โรงเรียนบ้านทุ่ม 14.89%
137.  โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 12.26%
138.  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 14.07%
139.  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 13.95%
140.  โรงเรียนบ้านเขวา 5.00%
141.  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) 11.60%
142.  โรงเรียนบ้านกงพาน 3.23%
143.  โรงเรียนบ้านบุยาว 12.63%
144.  โรงเรียนบ้านยางเอือด 12.40%
145.  โรงเรียนบ้านโกทา 10.14%
146.  โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 7.76%
147.  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 7.82%
148.  โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 12.00%
149.  โรงเรียนบ้านโนนกลาง 8.33%
150.  โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 11.76%
151.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 11.54%
152.  โรงเรียนบ้านหนองกก 8.45%
153.  โรงเรียนบ้านจาน 8.64%
154.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 9.26%
155.  โรงเรียนบ้านสระภู 9.09%
156.  โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 10.59%
157.  โรงเรียนบ้านเสียว 8.18%
158.  โรงเรียนบ้านขวาว 6.67%
159.  โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 7.50%
160.  โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 4.02%
161.  โรงเรียนบ้านแข้ 4.58%
162.  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 8.14%
163.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านท่า 7.69%
165.  โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 3.85%
166.  โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 7.55%
167.  โรงเรียนบ้านปลาขาว 7.50%
168.  โรงเรียนบ้านหนองแปน 6.82%
169.  โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 5.62%
170.  โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 4.76%
171.  โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 4.26%
172.  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1.41%
173.  โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 2.50%
175.  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 2.22%
176.  โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2) 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านโก 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0.00%
180.  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 72.22%
2.  โรงเรียนบ้านไผ่ 76.53%
3.  โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 67.90%
4.  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 64.86%
5.  โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) 67.38%
6.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 56.98%
7.  โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 31.25%
8.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 49.41%
9.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 46.77%
10.  โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 44.20%
11.  โรงเรียนบ้านหว้า 57.43%
12.  โรงเรียนบ้านโทะ 37.62%
13.  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 40.77%
14.  โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 17.49%
15.  โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 20.75%
16.  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 21.19%
17.  โรงเรียนบ้านโจดม่วง 25.00%
18.  โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 30.23%
19.  โรงเรียนบ้านตัง 30.89%
20.  โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 38.55%
21.  โรงเรียนบ้านปะอาว 40.91%
22.  โรงเรียนบ้านผือ 23.81%
23.  โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 42.11%
24.  โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 37.10%
25.  โรงเรียนบ้านกระสังข์ 37.86%
26.  โรงเรียนบ้านเปือยขาม 36.17%
27.  โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 20.00%
28.  โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 19.44%
29.  โรงเรียนบ้านมะยาง 12.96%
30.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 33.72%
31.  โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 22.50%
32.  โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 17.86%
33.  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 35.61%
34.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 19.79%
35.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 16.67%
36.  โรงเรียนบ้านโซงเลง 21.88%
37.  โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 22.89%
38.  โรงเรียนบ้านครั่ง 34.62%
39.  โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 19.75%
40.  โรงเรียนบ้านตาโกน 34.04%
41.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 22.00%
42.  โรงเรียนบ้านหนองม้า 30.19%
43.  โรงเรียนบ้านจังเอิน 23.08%
44.  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 29.82%
45.  โรงเรียนบ้านกอย 14.46%
46.  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 32.62%
47.  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 28.57%
48.  โรงเรียนบ้านปะหละ 28.13%
49.  โรงเรียนบ้านโนนสูง 29.94%
50.  โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 30.00%
51.  โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 21.57%
52.  โรงเรียนบ้านขะยุง 17.20%
53.  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 23.39%
54.  โรงเรียนบ้านโคก 14.55%
55.  โรงเรียนบ้านดงแดง 26.19%
56.  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 18.09%
57.  โรงเรียนบ้านหอย 24.14%
58.  โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 28.05%
59.  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 14.00%
60.  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) 18.83%
61.  โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 27.48%
62.  โรงเรียนบ้านกุงขาม 25.64%
63.  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 27.50%
64.  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 27.27%
65.  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 22.22%
66.  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 23.08%
67.  โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 23.21%
68.  โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 25.00%
69.  โรงเรียนบ้านม่วง 19.01%
70.  โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 21.50%
71.  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 15.29%
72.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 18.60%
73.  โรงเรียนบ้านพะวร 24.07%
74.  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 18.48%
75.  โรงเรียนบ้านห้วย 16.67%
76.  โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 21.16%
77.  โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 18.50%
78.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 23.77%
79.  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 24.53%
80.  โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 22.45%
81.  โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 24.39%
82.  โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 22.73%
83.  โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 24.19%
84.  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 12.78%
85.  โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 11.74%
86.  โรงเรียนบ้านมะฟัก 20.45%
87.  โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 13.48%
88.  โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 10.24%
89.  โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 23.19%
90.  โรงเรียนบ้านโคก 15.38%
91.  โรงเรียนบ้านเชือก 20.83%
92.  โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 14.29%
93.  โรงเรียนบ้านนาโนน 22.60%
94.  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 22.50%
95.  โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 22.39%
96.  โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 22.37%
97.  โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 20.63%
98.  โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 13.40%
99.  โรงเรียนบ้านหนองแคน 19.51%
100.  โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 21.11%
101.  โรงเรียนบ้านโก 19.74%
102.  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 20.75%
103.  โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 8.97%
104.  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) 20.51%
105.  โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 20.39%
106.  โรงเรียนบ้านยาง 20.29%
107.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 20.00%
108.  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 19.57%
109.  โรงเรียนบ้านจิก 9.38%
110.  โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 19.12%
111.  โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 15.00%
112.  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 17.96%
113.  โรงเรียนบ้านคูสระ 16.95%
114.  โรงเรียนบ้านโดด 17.46%
115.  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 14.47%
116.  โรงเรียนบ้านสะเดา 17.19%
117.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 15.09%
118.  โรงเรียนบ้านโนนลาน 12.90%
119.  โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) 16.13%
120.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37) 16.13%
121.  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 15.87%
122.  โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 15.25%
123.  โรงเรียนบ้านอะลาง 10.61%
124.  โรงเรียนบ้านเสียว 13.21%
125.  โรงเรียนบ้านทุ่ม 14.89%
126.  โรงเรียนบ้านตาทอง 14.86%
127.  โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 14.68%
128.  โรงเรียนบ้านกระเต็ล 13.45%
129.  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 13.95%
130.  โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 10.85%
131.  โรงเรียนบ้านกงพาน 1.61%
132.  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) 11.24%
133.  โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 7.69%
134.  โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 10.83%
135.  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 11.11%
136.  โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) 12.50%
137.  โรงเรียนบ้านกุง 8.33%
138.  โรงเรียนบ้านยางเอือด 12.40%
139.  โรงเรียนบ้านหนองกก 8.22%
140.  โรงเรียนบ้านพงสิม 12.30%
141.  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 8.10%
142.  โรงเรียนบ้านอีสร้อย 12.26%
143.  โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 12.24%
144.  โรงเรียนบ้านบุยาว 12.11%
145.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 12.07%
146.  โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 9.26%
147.  โรงเรียนบ้านโกทา 8.70%
148.  โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 10.47%
149.  โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 8.05%
150.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 5.88%
151.  โรงเรียนบ้านขวาว 6.67%
152.  โรงเรียนบ้านโนนกลาง 5.95%
153.  โรงเรียนบ้านพงพรต 8.03%
154.  โรงเรียนบ้านจาน 8.64%
155.  โรงเรียนบ้านบึงหมอก 8.47%
156.  โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 8.33%
157.  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 8.14%
158.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านท่า 7.69%
160.  โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 3.85%
161.  โรงเรียนบ้านแข้ 5.34%
162.  โรงเรียนบ้านปลาขาว 7.50%
163.  โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 3.45%
164.  โรงเรียนบ้านสระภู 6.06%
165.  โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 6.80%
166.  โรงเรียนบ้านเขวา 1.61%
167.  โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 6.25%
168.  โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 5.81%
169.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 5.77%
170.  โรงเรียนบ้านหนองแปน 5.68%
171.  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 2.82%
172.  โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 4.26%
173.  โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 3.64%
174.  โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 2.50%
176.  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 2.04%
177.  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2) 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) -54.61%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net