ตารางสรุปภาวะโภชนาการระดับเขตพื้นที่ สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.ลพบุรี เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 397 270 297 198 129 3124
4415 ร้อยละ 8.99% 6.12% 6.73% 4.48% 2.92% 70.76%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 992 722 1557 606 615 10066
14558 ร้อยละ 6.81% 4.96% 10.70% 4.16% 4.22% 69.14%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 206 125 447 100 165 2510
3553 ร้อยละ 5.80% 3.52% 12.58% 2.81% 4.64% 70.64%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1595 1117 2301 904 909 15700
จำนวน 22526 คน ร้อยละ 7.08% 4.96% 10.21% 4.01% 4.04% 69.70%ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ สพป.ลพบุรี เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 341 248 299 180 116 3225
4409 ร้อยละ 7.73% 5.62% 6.78% 4.08% 2.63% 73.15%
ระดับประถมศึกษา

จำนวน(คน)

886 663 1523 516 567 10424
14579 ร้อยละ 6.08% 4.55% 10.45% 3.54% 3.89% 71.50%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 206 126 442 90 145 2545
3554 ร้อยละ 5.80% 3.55% 12.44% 2.53% 4.08% 71.61%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 1433 1037 2264 786 828 16194
จำนวน 22542 คน ร้อยละ 6.36% 4.60% 10.04% 3.49% 3.67% 71.84%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ สพป.ลพบุรี เขต 2
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1.26% -0.5% +0.05% -0.4% -0.29% +2.39%
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -0.73% -0.41% -0.25% -0.62% -0.33% +2.36%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0% +0.03% -0.14% -0.28% -0.56% +0.97%
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -162 -80 -37 -118 -81 +494

 


10 มิถุนายน
30 กันยายน

 

ร้อยละภาวะทุพโภชนาการจากมากไปน้อย ข้อมูล 10 มิถุนายน / 30 กันยายน ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 64.29%
2.  โรงเรียนบ้านหนองไทร 60.78%
3.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 60.66%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 68.42%
5.  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 46.60%
6.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 34.81%
7.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 48.70%
8.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 30.99%
9.  โรงเรียนบ้านซับจำปา 41.51%
10.  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 41.05%
11.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 30.77%
12.  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 54.76%
13.  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 28.30%
14.  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 33.88%
15.  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 31.01%
16.  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 25.07%
17.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 30.12%
18.  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 38.62%
19.  โรงเรียนบ้านบัวชุม 23.98%
20.  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 41.05%
21.  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 35.18%
22.  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 22.22%
23.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 34.57%
24.  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 34.45%
25.  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 38.14%
26.  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 42.86%
27.  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 33.74%
28.  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 39.89%
29.  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 33.96%
30.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 38.24%
31.  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 32.93%
32.  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 39.73%
33.  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 38.80%
34.  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 36.67%
35.  โรงเรียนบ้านคลอง 27.57%
36.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 26.83%
37.  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 31.82%
38.  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 32.32%
39.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 32.60%
40.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 28.40%
41.  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 32.00%
42.  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 19.11%
43.  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 29.82%
44.  โรงเรียนวัดโคกสลุง 32.18%
45.  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 26.67%
46.  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 31.50%
47.  โรงเรียนวัดดำรงบุล 15.93%
48.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 29.31%
49.  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 31.00%
50.  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 18.18%
51.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 18.34%
52.  โรงเรียนบ้านสระเพลง 28.57%
53.  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 26.19%
54.  โรงเรียนบ้านซับโศก 17.61%
55.  โรงเรียนบ้านยางราก 21.98%
56.  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 27.78%
57.  โรงเรียนบ้านดีลัง 13.54%
58.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 27.27%
59.  โรงเรียนช่องสาริกา 13.79%
60.  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 26.32%
61.  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 10.68%
62.  โรงเรียนบ้านวังทอง 14.29%
63.  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 22.07%
64.  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 24.51%
65.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 25.30%
66.  โรงเรียนบ้านเขารวก 25.00%
67.  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 23.68%
68.  โรงเรียนพรหมรังษี 22.01%
69.  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 16.35%
70.  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 23.94%
71.  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 24.18%
72.  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 23.66%
73.  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 10.57%
74.  โรงเรียนบ้านหนองบง 14.94%
75.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 22.89%
76.  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 13.21%
77.  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 17.90%
78.  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 22.74%
79.  โรงเรียนวัดหนองนา 21.74%
80.  โรงเรียนบ้านเขาราบ 22.40%
81.  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 22.07%
82.  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 12.50%
83.  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 16.33%
84.  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 20.33%
85.  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 20.00%
86.  โรงเรียนบ้านวังแขม 19.51%
87.  โรงเรียนบ้านยางโทน 19.33%
88.  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 12.74%
89.  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 13.04%
90.  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 18.39%
91.  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 18.39%
92.  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 12.99%
93.  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 12.03%
94.  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 8.79%
95.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 17.54%
96.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 15.70%
97.  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 16.11%
98.  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 15.79%
99.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 10.69%
100.  โรงเรียนบ้านหัวลำ 10.60%
101.  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 15.38%
102.  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 13.46%
103.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 15.22%
104.  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 15.00%
105.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 14.63%
106.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 14.55%
107.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 13.58%
108.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 11.48%
109.  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 12.50%
110.  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 10.13%
111.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 10.94%
112.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 12.50%
113.  โรงเรียนบ้านซับไทร 7.32%
114.  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 12.12%
115.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 11.76%
116.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 5.36%
117.  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 11.49%
118.  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 10.57%
119.  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 10.34%
120.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 9.64%
121.  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 9.30%
122.  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 6.82%
123.  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 8.27%
124.  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 5.68%
125.  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 6.25%
126.  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 4.17%
127.  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 3.33%
128.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 6.52%
129.  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 5.41%
130.  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 5.11%
131.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 3.25%
132.  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 4.79%
133.  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 4.76%
134.  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 3.77%
136.  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 3.70%
137.  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 2.90%
138.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านนาโสม 0.00%
30 กันยายน
ลำดับที่ โรงเรียน ภาวะทุพโภฯ
1.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 57.14%
2.  โรงเรียนบ้านหนองไทร 68.63%
3.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 67.21%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 68.42%
5.  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 43.14%
6.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 30.77%
7.  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 43.68%
8.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 31.85%
9.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 43.22%
10.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 26.32%
11.  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 26.00%
12.  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 50.00%
13.  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 29.18%
14.  โรงเรียนบ้านซับจำปา 30.19%
15.  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 25.63%
16.  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 38.78%
17.  โรงเรียนบ้านบัวชุม 23.98%
18.  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 36.03%
19.  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 38.14%
20.  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 33.23%
21.  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 38.98%
22.  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 39.59%
23.  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 33.26%
24.  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 24.04%
25.  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 41.38%
26.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 38.24%
27.  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 33.33%
28.  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 39.73%
29.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 23.81%
30.  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 36.67%
31.  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 38.10%
32.  โรงเรียนวัดดำรงบุล 19.28%
33.  โรงเรียนบ้านคลอง 27.44%
34.  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 34.14%
35.  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 32.00%
36.  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 29.82%
37.  โรงเรียนวัดโคกสลุง 32.18%
38.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 30.94%
39.  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 13.58%
40.  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 27.78%
41.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 26.72%
42.  โรงเรียนบ้านวังทอง 17.27%
43.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 21.95%
44.  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 27.78%
45.  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 28.44%
46.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 17.75%
47.  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 28.30%
48.  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 27.88%
49.  โรงเรียนบ้านดีลัง 14.12%
50.  โรงเรียนช่องสาริกา 14.18%
51.  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 27.63%
52.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 27.27%
53.  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 23.94%
54.  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 26.32%
55.  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 25.74%
56.  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 25.56%
57.  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 18.18%
58.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 25.00%
59.  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 16.35%
60.  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 23.94%
61.  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 23.50%
62.  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 10.48%
63.  โรงเรียนบ้านซับโศก 16.20%
64.  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 22.22%
65.  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 22.80%
66.  โรงเรียนบ้านสระเพลง 22.71%
67.  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 18.45%
68.  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 10.68%
69.  โรงเรียนวัดหนองนา 21.30%
70.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 14.55%
71.  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 15.38%
72.  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 13.21%
73.  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 20.72%
74.  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 13.36%
75.  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 20.41%
76.  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 20.33%
77.  โรงเรียนบ้านเขารวก 20.29%
78.  โรงเรียนพรหมรังษี 19.72%
79.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 17.54%
80.  โรงเรียนบ้านยางราก 17.70%
81.  โรงเรียนบ้านวังแขม 19.83%
82.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 19.77%
83.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 12.35%
84.  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 18.39%
85.  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 18.18%
86.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 17.36%
87.  โรงเรียนบ้านยางโทน 17.33%
88.  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 12.03%
89.  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 17.35%
90.  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 17.17%
91.  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 13.85%
92.  โรงเรียนบ้านเขาราบ 16.80%
93.  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 15.91%
94.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 15.73%
95.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 10.90%
96.  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 15.00%
97.  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 8.75%
98.  โรงเรียนบ้านหนองบง 9.20%
99.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 13.91%
100.  โรงเรียนบ้านหัวลำ 10.14%
101.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 13.11%
102.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 13.92%
103.  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 13.61%
104.  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 13.46%
105.  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 6.52%
106.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 10.94%
107.  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 10.68%
108.  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 8.33%
109.  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 11.32%
110.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 10.91%
111.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 6.51%
112.  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 10.34%
113.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 9.76%
114.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 9.64%
115.  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 7.69%
116.  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 7.81%
117.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 8.65%
118.  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 8.53%
119.  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 5.68%
120.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 7.35%
121.  โรงเรียนบ้านซับไทร 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 4.17%
123.  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 5.75%
124.  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 3.33%
125.  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 5.41%
126.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 3.57%
127.  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 5.11%
128.  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 2.27%
129.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 3.77%
130.  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 3.70%
131.  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 3.37%
133.  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 3.17%
134.  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 2.90%
135.  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 2.27%
136.  โรงเรียนบ้านนาโสม 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 0.00%
139.  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 0.00%

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net