บ้านปูยู, 6.227667, 102.04483
บ้านศรีพงัน, 6.200383, 102.077729
บ้านตะเหลี่ยง, 6.231118, 102.063388
บ้านเกาะสะท้อน, 6.205133, 102.06376
บ้านปะลุกา, ,
บ้านสะหริ่ง, 6.190287, 102.043258
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223, 6.165907, 102.057532
บ้านปลักปลา, ,
วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร), ,
บ้านตาบา, ,
บ้านหัวคลอง, 6.247829, 102.058451
บ้านแฆแบ๊ะ, 6.115925, 102.068153
บ้านปะดะดอ, 6.157709, 102.072841
วัดเกษตรธิการาม, 6.144474, 102.077079
บ้านโคกงู, ,
บ้านบางขุนทอง, 6.257431, 101.963016
ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน, ,
วัดโคกมะม่วง, 6.240746, 102.024612
วัดพระพุทธ, ,
วัดสิทธิสารประดิษฐ์, 6.194735, 102.02902
บ้านกูบู, ,
บ้านสะปอม, 6.367589, 101.915335
บ้านโคกยามู, 6.340596, 101.933915
บ้านไพรวัน, 6.310238, 101.971161
วัดเกาะสวาด, 6.303805, 101.975911
วัดทรายขาว, ,
บ้านตอหลัง, 5.909194, 101.868194
วัดโคกมะเฟือง, ,
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ, 6.280475, 102.032232
บ้านคลองตัน, ,
บ้านศาลาใหม่, 6.284652, 102.001743
บ้านสามแยก, 5.968317, 101.894511
บ้านบาโง, 5.980295, 101.88388
บ้านไม้ฝาด, 5.970051, 101.925009
บ้านศาลาอูมา, ,
บ้านตอออ, 5.956746, 101.927744
บ้านจะมาแกะ, 5.919061, 101.884238
บ้านบางขุด, 5.911137, 101.915398
บ้านตําเสาพัฒนา, ,
นิคมสร้างตนเองแว้ง, 5.877554, 101.882116
บ้านแม่ดง, 5.899674, 101.849778
บ้านตอแล, 5.909194, 101.868194
บ้านยะหอ, 5.918278, 101.864254
บ้านบูเกะตา, ,
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2, ,
บ้านนูโร๊ะ, 6.143993, 101.69708
บ้านเจ๊ะยอ, ,
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง), 5.834991, 101.861434
เทพประทานไทยยืนยง, 5.815875, 101.864205
บ้านฆอเลาะทูวอ, 5.937542, 101.897928
บ้านกูวา(แว้ง), 5.939713, 101.859247
บ้านกรือซอ, 5.934154, 101.835238
บ้านเจ๊ะเหม, 5.933655, 101.850435
บ้านแว้ง, 5.928399, 101.881954
บ้านแอแว, 5.976895, 101.85891
บ้านตือมายู, 5.966733, 101.844455
เพลินพิศ, 5.979822, 101.837783
บ้านแขยง, 5.971908, 101.866655
นิคมพัฒนา2, ,
บ้านน้ำใส, 5.96907, 101.75381
รักไทย, 5.799117, 101.71176
บ้านภูเขาทอง, 5.802682, 101.743465
สุคิริน, 5.940527, 101.780795
นิคมพัฒนา 4, 5.910584, 101.779034
นิคมพัฒนา10, 5.88828, 101.765087
บ้านน้ำทุเรียน, 6.068815, 101.756478
บ้านบาลูกายาอิง, 6.049109, 101.741702
บ้านร่วมใจ, 6.002797, 101.730026
นิคมพัฒนา5, 5.938449, 101.751227
นิคมพัฒนา 6, 5.915394, 101.717846
บ้านจุฬาภรณ์ 12, 5.922041, 101.641555
นิคมพัฒนา7, 5.951069, 101.713156
นิคมพัฒนา9, ,
บ้านซรายอ, 6.024171, 101.95156
บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172, ,
บ้านลูโบ๊ะซามา, 6.054789, 101.98664
บ้านกวาลอซีรา, 6.055516, 102.004891
บ้านมือบา, 6.070836, 102.009679
บ้านลาแล, 6.089351, 102.006686
บ้านโต๊ะเวาะ, 6.097893, 102.01235
บ้านกูแบอีแก, 6.13401, 102.02789
บ้านมูโนะ, 6.07256, 102.036185
บ้านปาดังยอ, 6.089499, 102.056777
บ้านลูโบ๊ะลือซง, 6.100244, 102.033125
บ้านปูโป๊ะ, 6.116676, 102.040885
บ้านสุไหงโก-ลก, 6.023028, 101.962504
บ้านกาวะ, ,
บ้านสายะ, ,
ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา), 6.030752, 101.911356
บ้านบาโงฮูมอ, 5.990947, 101.865708
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง, 6.025467, 101.868265
บ้านไอบาตู, 6.098602, 101.883291
บ้านบือราแง, 6.11712, 101.881252
บ้านโผลง, ,
บ้านโต๊ะเด็ง, 6.116307, 101.858954
อิสลามบํารุง, 6.090159, 101.88212
บ้านปะลุรู, 6.11863, 101.897683
บ้านปอเนาะ, 6.048464, 101.926144
บ้านละหาน, ,
บ้านโคกตา, 6.084399, 101.880308
บ้านตาเซะใต้, 6.079922, 101.923391
บ้านกูวา(ปาดี), 6.037745, 101.871265
บ้านดอเฮะ, ,
บ้านบาโงกือเต, 6.047861, 101.860999
บ้านตาเซะเหนือ, 6.09392, 101.924338
วัดโบราณสถิตย์, ,
วัดประดิษฐ์บุปผา, 6.142103, 101.919493
บ้านตลิ่งสูง, 6.16611, 101.875467
ราชภักดี, 6.258868, 101.918306
วัดประชุมชลธารา, 6.145334, 101.900168
บ้านตะโละบูเก๊ะ, 6.053088, 101.84866
บ้านสากอ, ,
บ้านไม้แก่น, 6.004975, 101.831701
บ้านกลูบี, 5.993071, 101.840394
บ้านจือแร, 6.003757, 101.863527
บ้านบอเกาะ, 5.992243, 101.85108
บ้านบาโงมาแย, 5.990947, 101.865708