บ้านกระทุ่มราย, ,
บ้านเขว้าวิทยา, 15.526853, 102.617085
บ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย), 15.354919, 102.974677
วัดบ้านดอนตะหนิน, 15.550932, 102.627138
วัดบ้านสี่เหลี่ยม, 15.504248, 102.628815
วัดบ้านหนองเดิ่น, 15.52048, 102.635436
หนองกรดวิทยา, ,
บ้านละเลิงหิน, ,
บ้านหนองแสง, ,
ดอนมัน, 15.479238, 102.756978
ช่องแมวพิทยา, ,
ดอนใหญ่พัฒนา, 15.444196, 102.787842
วัดปลักแรต, 15.499693, 102.828918
สระประดู่, 15.47278, 102.808051
วัดบ้านหนองกก, 15.532435, 102.782871
ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา), ,
บ้านตลาดไทร, ,
บ้านประทาย, ,
วัดบ้านขี้เหล็ก, 15.509669, 102.685081
วัดบ้านทุ่งสว่าง, ,
บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก, 15.515938, 102.717756
บ้านฝาผนัง, 15.487983, 102.690898
บ้านวังม่วง, ,
บ้านหญ้าคา, 15.477583, 102.628784
วัดบ้านหนองสะแบง, 15.516322, 102.612416
บ้านโนนสูง, 15.467844, 102.608323
ปราสาทหินนางรำ, 15.502218, 102.612753
บ้านหนองห่าง, 15.648903, 102.683891
บ้านหนองบัวนาค, ,
รวมมิตรพัฒนา, ,
โนนเพ็ดวิทยา, 15.677811, 102.695498
ชุมชนประทาย, ,
บ้านเตยกระโตน, 15.544034, 102.704105
บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา), ,
บ้านหันเตย, ,
วัดบ้านถนนโพธิ์, 15.534511, 102.718324
วัดบ้านนางิ้ว, 15.560241, 102.722677
บ้านดอนวัว, 15.654533, 102.756037
บ้านดอนสามัคคี, 15.652627, 102.731722
เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล), 15.634347, 102.745684
วัดบ้านหนองคู, 15.651334, 102.746733
หนองม่วงหนองแวง, 15.643058, 102.72231
บ้านคึมหญ้านาง, 15.668681, 102.613104
บ้านโนนภิบาลโคกกลาง, 15.674035, 102.635436
บ้านหนองพลวงน้อย, 15.654901, 102.630412
วัดบ้านโคกพระ, 15.654901, 102.630412
วัดบ้านโคกสีโนนรัง, ,
วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว, ,
บ้านทุ่งมนวิทยาคาร, 15.570979, 102.762483
ไตรราษฎร์สามัคคี, 15.573884, 102.750637
วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา, ,
วัดบ้านตำแย, 15.613013, 102.763623
บ้านหนองพลวง, ,
วัดบ้านหนองขาม, 15.607966, 102.725732
วัดบ้านหนองคึม, 15.574535, 102.725901
หนองกุงวันชาติ, 15.584605, 102.69502
ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี, 15.578416, 102.686372
คมเพชรวิทยาคาร, 15.62541, 102.636512
บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง), 15.633145, 102.645057
สัมพันธมิตรวิทยา, 15.596355, 102.661243
สี่แยกศรีอรัญวิทยา, 15.625324, 102.686132
อัมพวันวิทยา, 15.600675, 102.673008
บ้านกระเบื้อง, 15.466846, 102.657713
บ้านตลาดประดู่, 15.401286, 102.569278
บ้านโนนตะแบก, 15.396959, 102.590315
บ้านโนนพุทรา, 15.431611, 102.687741
ราษฎร์สโมสร, 15.420088, 102.628787
บ้านกระเบื้องใหญ่, 15.245359, 102.451134
บ้านเตยประชาบำรุง, 15.286953, 102.466393
บ้านทับควาย, 15.3504, 102.559439
บ้านชีวาน, ,
บ้านซาด, 15.289528, 102.509224
บ้านดอนเขว้า, ,
บ้านขามใต้, 15.316703, 102.602855
บ้านดงประชานุกูล, 15.343186, 102.598022
บ้านโนนโชงโลง, 15.40803, 102.678551
บ้านมะกอก, ,
บ้านศาลา, ,
บ้านกล้วย, 15.294627, 102.6143
บ้านโนนม่วง, 15.311208, 102.54799
บ้านท่าหลวง, 15.252355, 102.525275
บ้านถนน, ,
จารย์ตำรา, ,
บ้านหวายโนนโพธิ์, ,
มะค่าสามัคคี, 15.1733, 102.409274
นิคมสร้างตนเองพิมาย 3, ,
นิคมสร้างตนเองพิมาย 6, ,
บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี, 15.113558, 102.524
บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา, 15.117111, 102.567874
บ้านสะแกงาม, ,
บ้านใหม่ฉมวก, ,
นิคมสร้างตนเองพิมาย 2, ,
กุลโน, ,
ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์), ,
บ้านม่วงขามประชารักษ์, ,
อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย, 15.217984, 102.497513
ชุมชนบ้านวังหิน, 15.184976, 102.504141
บ้านดอนแซะ, ,
บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา), 15.267015, 102.621747
ชุมชนบ้านหนองจิก, 15.279872, 102.644744
บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา), 15.170102, 102.633438
บ้านตะคร้อ, 15.22816, 102.65727
บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ", 15.247159, 102.591421
บ้านลุงตามัน, 15.171716, 102.63723
บ้านหนองขาม, 15.299557, 102.671131
บ้านฉกาจช่องโค, 15.194171, 102.519896
บ้านพุทรา, 15.223529, 102.56879
พิมายสามัคคี 1, 15.212052, 102.542114
นิคมสร้างตนเองพิมาย 5, ,
วัดวังน้ำ, ,
บ้านคล้า, ,
บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์), ,
บ้านท่าแดง, ,
บ้านสัมฤทธิ์, 15.207818, 102.386341
นิคมสร้างตนเองพิมาย 4, 15.129164, 102.458538
หนองบัวลอย, ,
บ้านดอนหวาย, 15.116042, 102.402865
บ้านหนองบัวคำ, 15.080839, 102.42747
บ้านหนองโสน, 15.130274, 102.418616
เพชรหนองขาม, 15.103272, 102.431284
พิกุลทอง, ,
หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ, 15.35781, 102.753991
ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา, ,
สองห้องแวงน้อยวิทยา, ,
บ้านหนองบัว, ,
บ้านหนองแวงสามัคคี, 15.17665, 102.807252
วัดเจริญราษฎร์บำรุง, 15.104158, 102.777178
วัดโพธิ์ศรีบรรจง, 15.134487, 102.807016
บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี, 15.209921, 102.778332
บ้านหนองตาด, 15.212873, 102.807747
ท่าลาด, 15.240634, 102.752382
บ้านพะงาดวิทยา, 15.217905, 102.684451
บ้านลุงประดู่, ,
บ้านหนองตะคลอง, 15.23102, 102.723388
บ้านหนองนกคู่, 15.254636, 102.729796
หนองปรือแก้ว, 15.199118, 102.71414
ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ), ,
ห้วยบงวิทยา, ,
บ้านโคกหินช้าง, 15.197133, 102.733238
โนนตูม, ,
บ้านสว่างนาดี, ,
บ้านสาหร่ายวิทยา, ,
บ้านหนองโดนรกฟ้า, 15.160963, 102.770809
บ้านหนองหว้าตาดำ, 15.163633, 102.710101
วัดสองพี่น้อง, ,
หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ), 15.163274, 102.710101
บ้านโนนยอ, 15.358491, 102.828795
บ้านยางวิทยา, 15.359826, 102.794932
อนุบาลชุมพวงวิทยา, 15.350458, 102.740575
บ้านโคกเพชร, ,
บ้านดงบัง(สว่างวิทยา), ,
บ้านโนนรัง, ,
บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์, 15.25382, 102.831943
บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา, 15.228329, 102.861579
บ้านใหม่พัฒนา, 15.277628, 102.814112
บ้านใหม่ปฎิรูป, 15.297834, 102.801986
บ้านละโว้, 15.3105, 102.717845
บ้านขามขุนร่ม, ,
บ้านดอนลำดวน, 15.356796, 102.716379
บ้านประสุข, ,
วัดโชติการาม, ,
อาสนาราม, 15.373485, 102.69547
ประโดกสามัคคี, 15.401947, 102.708617
บ้านเมืองไผ่, 15.440287, 102.714365
บ้านหนองหลักสามัคคี, ,
โนนขุยสามัคคี, ,
บ้านโกรกสำโรง, 15.426229, 102.486251
บ้านดอนยาว, 15.453622, 102.519383
บ้านนาดี, 15.442132, 102.494523
บ้านป่าตะแบง, 15.409261, 102.482473
ชุมชนโนนแดง, ,
บ้านจาบ, ,
บ้านดอนตัดเรือ, ,
บ้านหนองบง, ,
วัดบ้านตะเภาหนุน, ,
บ้านหนองม่วง, 15.000614, 102.129507
วัดบ้านโคกหนองแวง, ,
บ้านโนนตาเถร, 15.456321, 102.501835
วัดบ้านทุ่งรี, 15.495838, 102.626465
วัดบ้านหินตั้ง, 15.485489, 102.570772
วังหินประชาสรรค์, 15.498983, 102.563195
แกสำโรงวิทยา, 15.5156, 102.551231
บ้านฝาง, 15.465665, 102.551522
บ้านหนองหญ้าขาว, ,
บ้านสำพะเนียง, ,
คูเตยราษฎร์สามัคคี, ,
บ้านกระเบื้องวิทยาคาร, 15.442755, 102.969641
ท่าเรือวิทยา, ,
บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล, 15.400926, 102.933737
จตุคามพิทยาคม, ,
บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์, ,
บ้านโนนปีบ, 15.414779, 102.820284
เมืองจากวิทยา, ,
บ้านโนนตำหนัก, ,
อรพิมวิทยา, 15.416398, 102.849783
บ้านโนนไม้งาม, 15.431997, 102.870464
เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ", 15.424557, 102.89573
บ้านนางโทพัฒนา, 15.382021, 102.921626
บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์, 15.407198, 102.908442
บ้านโนนเพชรพิทยาคม, ,
โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ, 15.493235, 102.852409
บ้านครบุรีศึกษา, 15.496838, 102.917112
บ้านละหานสามัคคี, 15.502427, 102.879321
ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา, 15.356317, 102.903524
บ้านขุยวิทยา, ,
บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง), 15.356445, 102.893374
บ้านหนองไผ่พิทยาคม, 15.341393, 102.919763
บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา, ,
บ้านมาบป่าแดง, 15.266646, 102.870719
บ้านสี่เหลี่ยม, 15.271003, 102.906601
บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี, 15.28225, 102.906014
วัดจันทนาราม, 15.25976, 102.877908
บ้านหนองมะเขือ, 15.26223, 102.860603
บ้านหนองจานใต้, 15.319841, 102.918883
บ้านช่องแมว, ,
บ้านโสกดู่, 15.198363, 102.966042
บ้านหนองดู่, 15.200266, 102.874896
บ้านหนองม่วงวิทยาคาร, ,
บ้านหนองยาง, ,
บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา, 15.190465, 102.935459
หนองอ้อวิทยาคม, 15.224756, 102.906681
บ้านลำทะเมนชัย, 15.355425, 102.932192
บ้านไพล, 15.36184, 102.969791
บ้านหนองแวง(ประทาย), 15.531588, 102.667098
บ้านอ้อประชาสามัคคี, ,