ศาลาสามัคคี, 16.28824, 101.943544
บ้านระหัด, ,
บ้านขามป้อม, 16.337949, 101.983003
บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์), 16.293501, 101.908216
บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร), 16.29026, 101.937888
บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์, ,
บ้านเมืองกลางวิทยา, ,
บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา, ,
บ้านโนนเห็ดไคล, 16.20664, 101.950114
บุปผาราม, 16.195629, 101.944221
บ้านโนนเขวา, ,
บ้านโนนทอง, 16.3011, 101.908244
บ้านโนนหนองไฮ, 16.362894, 101.817758
บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง, 16.354761, 101.825999
บ้านกลาง, 16.378831, 101.804837
บ้านแก้งตาดไซ, 16.382382, 101.797131
บ้านหนองบัว(บ้านแท่น), ,
บ้านนาสีดา, 16.499775, 101.755634
บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา, ,
บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์), 16.121799, 101.905423
บ้านหัวโสก, 16.114382, 101.914993
บึงมะนาววิทยา, ,
บ้านจมื่น, 16.147808, 101.910212
บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา, ,
บ้านโนนงิ้ว, ,
บ้านเขวา, 16.233689, 101.910153
บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา), 16.284272, 101.927594
บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี, ,
บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา), ,
บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร), 16.382177, 101.946322
บ้านพรมห้วยข่าวิทยา, ,
บ้านโนนชาด, 16.382096, 101.946469
ชุมชนบ้านเมืองเก่า, ,
บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี, ,
บ้านหนองแต้, ,
เกษตรศิลปวิทยา, ,
ชุมชนบ้านหัน, ,
บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า, ,
บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง, ,
บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์), ,
บ้านตลาดอุดมวิทย์, 16.311897, 102.008327
สระโพนทอง, ,
บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์), ,
บ้านหนองคูวิทยาคม, 16.26159, 101.970342
บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง), 16.242594, 101.952688
บ้านพีพวย, 16.222238, 101.946764
บ้านโจดพิทยาคาร, 16.153883, 101.876734
บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา), 16.20614, 101.907733
บ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์), ,
บ้านท่าคร้อโนนศิลา, ,
บ้านนาสมบูรณ์, 16.120106, 101.841246
บ้านห้วยยางดำ, ,
บ้านหนองแดงกุดจิก, 16.127065, 101.844136
บ้านหนองโพนงาม, 16.422891, 101.968644
บ้านหนองไผ่, 16.448772, 101.959735
บ้านสารจอด, ,
บ้านวังม่วง, ,
บ้านโคกสง่า, 16.404874, 101.86604
บ้านทิกแล้ง, ,
บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์, ,
บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์), ,
บ้านสารจอดเก่า, 16.433786, 101.923938
บ้านดอนหัน, 16.416948, 101.942106
ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน, ,
บ้านสวนอ้อย, ,
บ้านหนองปอแดง, 16.292465, 102.249797
บ้านกวางโจนโนนทอง, ,
คุรุราษฎร์วิทยา, ,
บ้านดอนจำปา, ,
บ้านหนองกุง, ,
กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร), ,
บ้านเรือ, ,
บ้านโนนสาทร, ,
ม่วงราษฎร์สามัคคี, ,
บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์), 16.486533, 102.127945
บ้านกุดโคลน, ,
บ้านหนองไรไก่, ,
บ้านกุดแดง, ,
บ้านโนนสาวเอ้, 16.466707, 102.131303
บ้านกุดจอก, ,
บ้านหนองปลา, 16.489025, 102.108652
บ้านธาตุ, ,
บ้านหนองกุงใหม่, ,
บ้านฝายพญานาค, ,
บ้านตาดรินทอง, ,
บ้านหนองคัน, 16.223583, 102.193304
บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์), ,
บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง), ,
บ้านนาหัวแรด, 16.432093, 102.002466
บ้านโนนหินแร่, ,
บ้านดอนเตาเหล็ก, ,
บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา, ,
บ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว), ,
บ้านหนองแซง, ,
บ้านโป่งดินดำ, 16.418581, 102.091293
บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์), ,
บ้านฉนวน(ภูเขียว), ,
บ้านห้างสูง, ,
บ้านดอนไก่เถื่อน, ,
บ้านกุดหมากเห็บ, ,
ฉิมพลีมา, 16.327835, 102.294027
บ้านดงเมย , ,
เพชรราษฎร์บำรุง, 16.325672, 102.271313
เพชรราษฎร์สามัคคี, ,
บ้านหนองงูเหลือม, ,
บ้านโป่งโพธิ์, ,
บ้านกุดขอนแก่น, ,
บ้านเมืองคง, ,
บ้านหนองขาม(แก้งคร้อ), ,
บ้านโนนดินแดง, ,
บ้านโนนสลวย, 16.362492, 102.142726
บ้านหนองสองห้อง, ,
ภูมิวิทยา, ,
บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา), ,
บ้านหว้าทอง, 16.34043, 102.161277
ชุมชนบ้านหนองเซียงซา, 16.400422, 102.131874
บ้านโนนงาม, ,
บ้านพรมใต้พิทยาคาร, ,
บ้านกุดหัวช้าง, ,
บ้านหนองบัวพรม, ,
หนองเบนประภากร, ,
บ้านหนองคอนไทย, ,
บ้านมูลกระบือ, ,
บ้านสีปลาด, 16.463865, 102.203501
บ้านโนนข่า, ,
บ้านหัวหนอง, ,
บ้านหนองหญ้าข้าวนก, 16.361502, 102.086033
หนองเมยสามัคคี, ,
บ้านแดงสว่าง, ,
โนนเสลาประสาทวิทย์, ,
เนรมิตศึกษา, ,
บ้านโนนดินจี่, ,
บ้านหนองแวง(ภูเขียว), 16.324526, 102.200435
บ้านห้วยพลวง, ,
บ้านหนองเม็ก, 16.36213, 102.382724
บ้านหินลาดพัฒนา, 16.340779, 102.375632
บ้านดอนดู่, ,
บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย, ,
บ้านหนองแฝก, ,
บ้านวังหิน, 16.355157, 102.378428
ชัยชุมพลวิทยา, ,
ชุมชนแท่นประจัน, ,
บ้านมอญ, ,
หัวนานคร, ,
บ้านโนนคูณ(บ้านแท่น), 16.396511, 102.333735
บ้านนาดี, ,
บ้านหนองผักหลอด, ,
บ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์), 16.086417, 101.902665
บ้านข่าเชียงพิน, ,
บ้านสะเดาหนองไผ่, ,
ไตรมิตรพิทยา, ,
บ้านถนนกลาง, ,
บ้านนายม, ,
บ้านดอนหันนาสวรรค์, ,
บ้านหินลาด, ,
โคกสะอาดศึกษา, ,
บ้านเหมือดแอ่หนองโดน, ,
บ้านหลุบค่าย, ,
สามสวนวิทยา, ,
บ้านโจดโนนข่า, ,
บ้านหนองคู, 16.313368, 102.393166
บ้านหนองเรือ, 16.313074, 102.393467
หนองมะเกลือบำรุงวิทย์, ,
บ้านดอนเค็ง, ,
บ้านหนองดินดำ, ,
บ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น), 16.314303, 102.372699
บ้านหนองพีพ่วน, ,
บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์, ,
บ้านเก่าวิทยานุกูล, ,
บ้านหนองม่วงบำรุง, ,
บ้านเซียมป่าหม้อ, ,
บ้านโคกกุง, 16.130097, 102.177929
บ้านตลุกหิน, 16.094653, 102.130198
บ้านหนองแวง(แก้งคร้อ), ,
บ้านโปร่งสังข์, 16.112682, 102.18811
ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่, ,
ศรีแก้งคร้อ, ,
บ้านหนองแสงวิทยา, ,
บ้านหนองไฮ, ,
บ้านสระแต้, 16.156667, 102.259288
บ้านยางคำวิทยา, ,
บ้านท่ามะไฟหวาน, ,
บ้านกุดโง้งดงสวรรค์, ,
บ้านท่าทางเกวียน, ,
บ้านทุ่งคำหลวง, ,
บ้านนกเขาทอง, ,
บ้านโคกล่าม, ,
บ้านโคกงาม, ,
บ้านดงพอง, 16.034058, 102.167739
บ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ), ,
บ้านนาแก, ,
บ้านหนองรวก, ,
บ้านหนองไผ่ล้อม, 16.028278, 102.149614
บ้านโคกสูง-วังศิลา, ,
หว้านไพรสามัคคี, ,
กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์, ,
บ้านดงขีสะเดาหวาน, ,
บ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง), 16.148159, 102.303057
บ้านแก้ง-โนนส้มกบ, ,
บ้านหนองขาม(ภูเขียว), ,
บ้านหนองแห้วปรางค์กู่, ,
บ้านโนนงิ้วงาม, ,
บ้านหนองช้างเอก, 16.177186, 102.215636
บ้านซำมูลนาก, ,
บ้านหนองสามขา, ,
บ้านโปร่ง, ,
บ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง), 16.141745, 102.253741
บ้านหนองแกหนองโน, ,
บ้านหนองสังข์, 16.237457, 102.346716
หนองพอกกองศรี, ,
หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น, ,
หนองแต้วรวิทย์, 16.246814, 102.371625
โคกม่วงศึกษา, 16.270826, 102.380934
บ้านหนองหญ้าปล้อง, 16.246814, 102.371625
บ้านก่าน, ,
บ้านหนองปลามันหนองไร่, ,
โนนศิลาเหล่าเกษตร, ,
บ้านเหล่ากาดย่า, ,
บ้านภูดินหินกอง, 16.179778, 102.215071
บ้านเลิงทุ่ม, 16.211671, 102.261379
บ้านโคกไพรวัน, ,
บ้านโสกหว้าโนนหอม, ,
บ้านหลุบคา, ,
บ้านคอนสาร, 16.615168, 101.920951
บ้านน้ำพุปางวัว, ,
บ้านคลองบอน, ,
บ้านดงกลาง, ,
บ้านดงใต้, 16.524741, 102.014108
บ้านหนองตากล้า, 15.881024, 101.664491
บ้านกุดแคน, 16.532183, 102.026965
บ้านท่าศาลา, 16.526623, 101.960416
บ้านโคกนกทา, 16.548262, 101.99279
บ้านดงบัง, ,
บ้านม่วง, 16.600125, 101.955838
บ้านนาบัว, ,
บ้านหินรอยเมย, 16.567443, 101.926767
บ้านนาเกาะ, ,
บ้านน้ำอุ่น, 16.584199, 101.908244
บ้านนาวงเดือน, ,
บ้านน้ำพุหินลาด, ,
บ้านโนนหัวนา, ,
บ้านทุ่งพระ, ,
บ้านห้วยแก้ว, ,
บ้านห้วยไห, 16.625672, 101.899014
บ้านท่าเริงรมย์, ,
บ้านห้วยทรายทอง, ,
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร), 16.624495, 101.850024
บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์), ,
บ้านน้ำทิพย์, ,
บ้านหนองเชียงรอด, ,
บ้านโนนโจด, 16.485873, 102.053702
บ้านโนนสง่า, 16.518933, 102.02283
บ้านโนนคูณ(คอนสาร), 16.496997, 102.050538
บ้านโสกมะตูม, 16.482714, 102.021483
บ้านโจดกลาง, ,
บ้านดอนอุดม, ,
ชุมชนห้วยยาง, ,
บ้านหนองหล่มคลองเตย, 16.504818, 101.923024
บ้านโนนเพิ่ม, ,
บ้านป่าว่าน, ,
บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก, ,
บ้านปากช่องผาเบียด, 16.553255, 101.866731