บ้านเขาตั้ง, 8.161822, 98.937505
ทุ่งพะยอม, 8.150024, 98.963585
บ้านนานอก, 8.108236, 98.930216
บ้านน้ำจาน, 8.158914, 98.962934
วัดโพธิ์เรียง, 8.173221, 98.967276
บ้านหว่างคลอง, 8.180867, 98.985822
บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ), 8.239099, 98.808198
ชุมชนบ้านทุ่ง, 8.215288, 98.810007
ทุ่งต้นปีก, 8.265616, 98.808758
บ้านหนองจิก, 8.222108, 98.784617
บ้านไหนหนัง, 8.224714, 98.769011
บ้านเขาเทียมป่า, 8.154575, 98.797787
บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ, 8.178475, 98.780304
บ้านเขาทอง, 8.165566, 98.750017
บ้านบางขนุน, 8.077979, 98.936556
บ้านเกาะกลาง, 8.055481, 98.931268
บ้านคลองกำ, 8.022192, 98.941228
บ้านคลองประสงค์, 8.036803, 98.923418
วัดห้วยโต้, 8.239557, 98.894701
บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123, 8.127916, 98.866776
บ้านทับปริก, 8.18136, 98.880769
บ้านคลองใหญ่, 8.148289, 98.891476
อนุบาลกระบี่, 8.057033, 98.917592
อุตรกิจ, 8.056428, 98.915182
บ้านหนองกก, 8.059615, 98.909802
บ้านอ่าวน้ำเมา, 8.057033, 98.917592
บ้านแหลมโพธิ์, 8.032544, 98.891903
บ้านหนองทะเล, 8.086888, 98.820757
บ้านคลองม่วง, 8.049396, 98.759264
บ้านดินแดงน้อย, 8.122506, 98.802756
ชุมชนบ้านเขากลม, 8.107127, 98.80059
บ้านคลองแห้ง, 8.052656, 98.807897
บ้านอ่าวนาง, 8.04756, 98.838328
บ้านแหลมตง, 7.782235, 98.760792
พระราชทานบ้านเกาะพีพี, 7.736456, 98.778816
บ้านกอตง, 8.344548, 99.063676
บ้านควนม่วง, 8.348704, 99.092837
วัดภูมิบรรพต, 8.34104, 99.035559
บ้านหนองน้ำแดง, 8.24204, 99.037199
บ้านทับพล, 8.269118, 99.027228
บ้านห้วยเสียด, 8.273841, 99.050155
บ้านเขาพนม, 8.195412, 99.031926
บ้านโคกหาร, 8.21393, 99.314298
บ้านหินลูกช้าง, 8.153071, 99.2838
บ้านโคกกลาง, 8.2906, 99.080015
วัดพรุเตียว, 8.27119, 99.08841
บ้านบางเหรียง, 8.23963, 99.150952
บ้านทุ่งปรือ, 8.213364, 99.152634
บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา, 8.250399, 99.245472
บ้านมะม่วงเอน, 8.24958, 99.319866
บ้านห้วยสาร, 8.249979, 99.240973
บ้านควนกลาง, 8.247653, 99.294974
บ้านโคกคา, 8.307049, 99.296806
บ้านถ้ำโกบ, 8.315522, 99.007262
บ้านห้วยน้ำแก้ว, 8.336145, 98.938219
บ้านเขาดิน, 8.357862, 98.995479
บ้านร่าหมาด, 7.710713, 99.06891
บ้านร่าปู, 7.717711, 99.090862
บ้านคลองย่าหนัด, 7.742893, 99.091302
บ้านลิกี, 7.733722, 99.067304
บ้านปากคลอง, 7.76707, 99.024878
บ้านนาทุ่งกลาง, 7.789603, 99.057812
บ้านโละใหญ่, 7.614966, 99.116852
บ้านทุ่งวิทยพัฒน์, 7.635132, 99.110991
บ้านคลองโตนด, 7.665402, 99.097679
บ้านหลังสอด, 7.679129, 99.064162
บ้านคลองหิน(เกาะลันตา), 7.508261, 99.064193
วัดเกาะลันตา, 7.530044, 99.089808
บ้านเจ๊ะหลี, 7.560971, 99.07112
บ้านคลองนิน, 7.545218, 99.051964
บ้านเกาะปอ, 7.529838, 99.105326
บ้านสังกาอู้, 7.496967, 99.12469
บ้านเขาฝาก, 7.808504, 99.074829
บ้านหลังโสด, 7.839981, 99.065217
บ้านคลองยาง, 7.812645, 99.114755
บ้านโคกยูง, ,
บ้านทุ่งหยีเพ็ง, 7.596222, 99.068556
ชุมชนบ้านศาลาด่าน, 7.648166, 99.0359
บ้านพระแอะ, 7.590054, 99.034868
คลองท่อมมิตรภาพที่160, 7.945647, 99.144285
อนุบาลคลองท่อม, 7.930533, 99.14333
ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน), 7.94569, 99.136024
บ้านเหนือ, 7.913884, 99.147642
บ้านแชงเปิง, 7.933808, 99.181426
บ้านคลองท่อมเหนือ, 7.98903, 99.247968
บ้านบางคราม, 7.951174, 99.228522
บ้านบางเตียว, 7.930539, 99.231138
บ้านท่ามะพร้าว, 7.72211, 99.18014
บ้านหินเพิง, 7.843671, 99.228104
บ้านคลองปิ้ง, 7.831721, 99.173335
บ้านดินนา, 7.810373, 99.195616
บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่, 7.830555, 99.212534
คลองพน, 7.805083, 99.203306
บ้านทุ่งครก, 7.74739, 99.174557
บ้านคลองไคร, 7.785434, 99.173769
บ้านคลองแรด(อ่าวลึก), 8.342365, 98.681351
บ้านห้วยลึก, 7.760004, 99.240067
บ้านห้วยพลูหนัง, 7.736811, 99.252217
บ้านพรุพี, ,
บ้านบ่อมะม่วง, 7.680291, 99.220806
บ้านทรายขาว, 7.745455, 99.266967
บ้านทุ่งคา, 7.749166, 99.260369
บ้านนางรอง, 8.115264, 99.227929
บ้านทุ่งนุ้ย, 8.009444, 99.213215
บ้านเขาสามหน่วย, 8.009444, 99.213215
บ้านพรุดินนา, 8.04916, 99.23804
บ้านทับไทร, 8.030785, 99.228694
บ้านคลองชะมวง, 8.016758, 99.260244
บ้านพรุเตย, 8.095682, 99.144151
บ้านท่าประดู่, 7.911385, 99.08894
บ้านควนใต้, 7.818899, 99.138724
บ้านน้ำร้อน, 7.899259, 99.125367
บ้านห้วยน้ำขาว, 7.855247, 99.16815
บ้านทุ่งเสม็ด, 7.840778, 99.117154
บ้านทุ่งสูง, 8.493723, 98.716177
บ้านเขาล่อม, 8.456763, 98.683921
วัดไพรสณฑ์, 8.438735, 98.74076
บ้านเขาแก้ว, 8.365705, 98.911203
บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี), 8.249979, 99.240973
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2, 8.247653, 99.294974
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3, 8.394082, 98.876773
บ้านช่องไม้ดำ, 8.324188, 98.868285
บ้านศาลาพระม่วง, 8.282517, 98.799171
บ้านคลองหิน(อ่าวลึก), 8.302735, 98.814511
วัดบางโทง, 8.53307, 98.711048
ชุมชนวัดนาเหนือ, 8.505664, 98.694348
บ้านบางเจริญ, 8.541158, 98.72381
บ้านหนองหลุมพอ, 8.305297, 98.77927
บ้านกลางมิตรภาพที่44, 8.333085, 98.769817
บ้านเขางาม, 8.351488, 98.786643
บ้านคลองแรด(คลองท่อม), 8.342365, 98.681351
วัดสถิตโพธาราม, 8.311271, 98.663364
บ้านแหลมสัก, 8.27824, 98.649964
บ้านอ่าวน้ำ, 7.530044, 99.089808
อ่าวลึก, 8.108358, 98.939687
บ้านถ้ำเสือ, 7.596222, 99.068556
บ้านห้วยปริศนา, 8.423557, 98.765995
บ้านอ่าวลึกน้อย, 8.302006, 98.745589
บ้านควนโอ, 7.508261, 99.064193
บ้านบากัน, 8.305104, 98.721547
ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ, 8.394041, 98.743652
บ้านในยวน, 8.360957, 98.754478
บ้านคลองปัญญา, 8.584301, 98.820374
บ้านนาเทา, 8.531045, 98.79519
วัดช่องแบก, 8.501848, 98.780653
วิทยาประชาคม, 8.548389, 98.820475
วัดเขาต่อ, 8.58032, 98.741205
บ้านโคกยอ, 8.579632, 98.741476
วัดบ้านนา, 8.616911, 98.758832
บ้านบางโสก, 8.58431, 98.758497
บ้านบางหอย, 8.646831, 98.77295
สหกรณ์ประชาอุทิศ, 8.448054, 98.860226
วัดบางเหลียว, 8.449017, 98.832658
บ้านบกเก้าห้อง, 8.45713, 98.79173
ชุมชนวัดหาดถั่ว, 8.556375, 98.908369
วัดนทีมุขาราม, 8.501874, 98.860668
บ้านบางเหียน, 8.554747, 98.878011
บ้านปากหยา, 8.497299, 98.834174
บ้านคลองพระยา, 8.480694, 98.896735
บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง, 8.489555, 98.826456
บ้านคลองพวนประทีปบำรุง, 8.640774, 98.89051
บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ, 8.638603, 98.848729
บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว, 8.659678, 98.864363
บ้านดินแดง, 8.009793, 99.390862
บ้านควนแดง, 8.059944, 99.361424
บ้านเขาดินประชาพัฒน์, 8.105496, 99.384133
บ้านเสม็ดจวน, 8.092823, 99.33689
บ้านหนองจูด, 8.108404, 99.377277
บ้านสะพานพน, 8.003469, 99.325514
บ้านเกาะไทร(เหนือคลอง), 8.061985, 99.264223
บ้านย่านอุดม, 8.092823, 99.33689
บ้านลำทับ, 8.064821, 99.295443
บ้านนาพรุ, 8.093866, 99.291813
บ้านไร่พัฒนา, 7.976246, 99.344927
บ้านเกาะจำ, 7.679129, 99.064162
บ้านเกาะปู, 7.857845, 98.975087
บ้านเกาะศรีบอยา, 7.889794, 99.027139
บ้านเกาะฮั่ง, ,
บ้านคลองเตาะ, 7.918234, 98.992559
บ้านติงไหร, 7.821235, 98.971021
บ้านควน, 8.013496, 99.003778
บ้านคลองหมาก, 7.990058, 99.00559
บ้านคลองหวายเล็ก, 7.942037, 99.036552
บ้านแหลมกรวด, 7.912427, 99.026621
บ้านท่ายาง, 8.068596, 99.000289
บ้านควนต่อ, 8.035461, 98.971004
บ้านคลองเขม้า, 8.027727, 98.986701
บ้านนาวง, 8.031665, 98.996887
ราชประชานุเคราะห์2, 8.044192, 99.070417
บ้านควนเกาะจันทร์, 8.080646, 99.088567
บ้านควนนกหว้า, 8.069102, 99.069031
วัดโคกยาง, 8.069102, 99.069031
บ้านคลองรั้ว, 7.947258, 98.974117
บ้านคลองยวน, 7.97511, 98.97547
บ้านตลิ่งชัน, 7.992974, 98.972325
บ้านปากหรา, 7.990431, 98.945807
บ้านหาดยาว, 7.976285, 98.950657
บ้านทุ่งสาคร, 7.999794, 99.07443
บ้านเกาะไทร, 8.061985, 99.264223
บ้านทุ่งประสาน, 7.999734, 99.074418
วัดธรรมาวุธสรณาราม, 8.056023, 99.027813
บ้านห้วยยูง, 8.115964, 99.001578
บ้านนาปง, 8.132567, 99.064945
บ้านบกห้อง, 8.22019, 99.113298
บ้านท่านุ่น, 8.082809, 99.017726
บ้านนาออก, 8.047388, 99.01343
ราชประชานุเคราะห์ ๑, 8.066253, 99.002718
บ้านไร่ใหญ่, 8.049062, 98.993486
บ้านไสโป๊ะ, 8.077203, 98.995779
บ้านทุ่ง, ,