วัดจุกเฌอ, ,
วัดชนะสงสาร, 13.762282, 101.000182
วัดพรหมสุวรรณ, ,
วัดจรเข้น้อย, ,
สุเหร่าลาดน้ำขาว, ,
สุเหร่าสมอเซ, ,
สุเหร่าคลองใหญ่, ,
บ้านเกาะดอน, 13.683525, 100.930501
ตลาดเปร็ง, ,
แพ่งพิทยาภูมิ, ,
บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา), ,
สุเหร่าหลวงแพ่ง, ,
วัดคู้เกษมสโมสร, ,
วัดไชยธารา, 13.718601, 100.904473
วัดเทพนิมิตร, ,
วัดประตูน้ำท่าไข่, ,
วัดนิโครธาราม, ,
วัดบ้านนา, ,
บ้านบางแก้ว, 13.7390998628, 101.113378547
วัดเกาะจันทาราม, ,
วัดสมานรัตนาราม, ,
วัดเที่ยงพิมลมุข, ,
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ, 13.71383, 101.083042
วัดดอนทอง, ,
บ้านวนท่าแครง, ,
วัดเกาะ, 13.689548, 101.006858
วัดแพรกนกเอี้ยง, 13.683129, 100.971207
บ้านแขวงกลั่น, 13.710617, 100.968735
วัดบางปลานัก, 13.731052, 100.981495
วัดทด, ,
วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62, 13.654282, 101.049326
วัดบางปรง, 13.662669, 101.035241
วัดบางพระ, ,
วัดนครเนื่องเขต, ,
บ้านวังตะเคียน, ,
วัดหนามแดง, 13.746448, 100.965818
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์, ,
บ้านคลอง 21, ,
บ้านปลายคลอง 20, 13.924445, 101.065719
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์, 13.921505, 101.027224
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์, ,
สุเหร่าดอนเกาะกา, ,
วัดบึงตาหอม, 13.951525, 101.093662
บ้านดอนเกาะกา, ,
บ้านบึงพระอาจารย์, ,
สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์), 13.906052, 100.952474
สุเหร่าสมอเอก, ,
ตลาดคลอง 16, ,
เฉลิมช่วงวิทยาทาน, ,
วัดรามัญ, ,
สุเหร่าปากคลอง 20, 13.916487, 100.978031
สุเหร่าดอนกลาง, 13.920487, 100.975875
สุเหร่าคู้, ,
ปากคลองบางขนาก, ,
วัดเกตุสโมสร, ,
วัดประชาบำรุง, 13.858161, 101.12095
ประชาฤกษ์สมบูรณ์, 13.847266, 101.051866
บึงเทพยา, 13.817515, 100.991685
สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17, 13.837804, 100.971718
สุเหร่าแคราย, 13.838393, 100.986662
สกุลดีประชาสรรค์, 13.890473, 100.927703
วัดบึงน้ำรักษ์, 13.879683, 100.924441
สุเหร่าคลอง 15, ,
สุเหร่าดารุลนาอีม, 13.918819, 100.932152
สุเหร่าคลองหกวา, 13.96097, 100.923015
สุเหร่าคลอง 14, ,
สิทธิสุนทรอุทิศ, 13.800526, 101.054057
วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์), ,
วัดตะพังคลี, 13.79422, 101.108855
วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง, 13.781025, 101.033312
วัดญาณรังษาราม, 13.800642, 101.083168
สะแกโดดประชาสรรค์, 13.90068, 101.111588
วัดบางไทร, ,
วัดไผ่ดำ, ,
วัดหลวงแพ่ง, ,
วัดสว่างอารมณ์, 13.792367, 100.968763
วัดคลองเจ้า, ,
วัดบึงทองหลาง, ,
ปากบึงสิงโต, ,
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์, ,
สุเหร่าคลอง 20, ,
สุเหร่าคลอง 19, 13.889691, 101.013656
วัดพุทธอุดมวิหาร, ,
สุเหร่าคลอง 18, ,
บึงสิงโต, 13.863793, 100.987633
วัดคลอง 18, 13.867982, 101.055091
วัดเขาดิน, ,
วัดบางแสม, ,
คลองพานทอง, ,
บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ, ,
จันทร์เจริญ, ,
ประกอบราษฎร์บำรุง, ,
วัดท่าสะอ้าน, ,
วัดลาดยาว, ,
วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง), ,
วัดล่าง, 13.503282, 100.98706
วัดบน, ,
พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล), ,
พรหมานุเคราะห์, 13.496968, 100.963489
สามัคคีราษฎร์บำรุง, 13.501524, 100.962568
วัดบางผึ้ง, ,
บ้านบางข้าว, 13.528334, 101.057767
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์), ,
วัดบางสมัคร, ,
วัดพิมพาวาส, 13.600825, 100.932937
แสมขาววิทยาคาร, ,
วัดสองคลอง, 13.486225, 100.883293
บ้านสีล้ง, 13.482762, 100.850175
สกัด 80, ,
คลองขวาง, ,
วัดสุขาราม, ,
สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล), 13.508967, 100.924068
วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร), ,
วัดคลองสวน, ,
สุเหร่าเกาะไร่, ,
สุเหร่าจรเข้น้อย, 13.665736, 100.948279
วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74, ,
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม, 13.636729, 101.154147
วัดลาดบัว, ,
วัดใหม่ประเวศ, ,
วัดดอนทราย, ,
วัดประศาสน์โสภณ, ,
วัดเทพราช, 13.649356, 100.997405
วัดกลางราษฎร์บำรุง, 13.625709, 100.975641
วัดผาณิตาราม, 13.63099, 101.07353
วัดสนามจันทร์, ,
วัดคลองบ้านโพธิ์, ,
วัดคลองต้นหมัน, ,
วัดพิพิธประสาทสุนทร, 13.605475, 101.020641
วัดกระทุ่ม, 13.624307, 101.057109
วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์), ,
วัดประชาบำรุงกิจ, 13.605097, 101.164343
วัดแสนภูดาษ, 13.580993, 101.028289
วัดอินทาราม, ,
วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง), ,
วัดหนองกระสังสามัคคี, 13.576495, 101.239793
วัดอรัญญิการาม, 13.602834, 101.219809
วัดศรีมงคล, 13.583112, 101.220996