บ้านเกาะเทโพ, 15.376815, 100.07241
วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ), 15.381628, 100.0766
วัดหนองตางู, 15.417113, 100.023975
บ้านท่าซุง, 15.306408, 100.07565
บ้านดงยางใต้, 15.304213, 100.041251
บ้านภูมิธรรม, 15.355555, 100.055077
ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์), 15.3274, 100.071781
วัดสังกัสรัตนคีรี, 15.374536, 100.017558
วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง, 15.483705, 100.022631
วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์), 15.453112, 100.033444
วัดตานาด, 15.472407, 100.012042
วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์), 15.471178, 99.981129
วัดอุโปสถาราม, 15.384712, 100.032033
วัดจักษา, 15.423114, 100.052969
วัดหนองแก, 15.411561, 99.97382
อนุบาลวัดหนองเต่า, 15.463057, 99.96154
บ้านหนองโพธิ์, 15.455772, 100.01318
วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล), 15.407127, 99.957664
วัดเนื้อร้อน, 15.393601, 99.959008
วัดหาดทนง, 15.418553, 100.089181
วัดสะพานหิน, 15.391861, 100.083703
อนุบาลเมืองอุทัยธานี, 15.378016, 100.025017
ชุมชนบ้านโคกหม้อ, 15.53789, 99.903527
บ้านโป่งเก้ง, 15.534904, 99.636129
บ้านวังเตย, 15.445436, 99.702261
บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี, 15.445065, 99.702334
บ้านหนองไผ่, 15.480445, 99.695501
วัดเขาปฐวี, 15.472127, 99.759377
วัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง), 15.436428, 99.774232
บ้านสวนขวัญ, 15.511941, 99.686448
อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา), 15.456371, 99.894257
วัดทุ่งนาไทย, 15.465826, 99.932108
บ้านคอดยาง, 15.528164, 99.742614
บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์), 15.494336, 99.804517
บ้านหนองแห้ว, 15.485222, 99.783064
บ้านหนองหญ้าปล้อง, 15.50192, 99.756522
บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์), 15.507531, 99.780002
วัดวังสาริกา, 15.473483, 99.793846
วัดดงพิกุล, 15.465868, 99.825266
บ้านหนองเมน, 15.50113, 99.872531
วัดหนองสระ, 15.447586, 99.81478
บ้านท่าดาน, 15.505677, 99.911174
วัดดอนหวาย, 15.587925, 99.819478
บ้านบ่อยาง, 15.595757, 99.686872
บ้านหนองตะเคียน, 15.58062, 99.632909
บ้านหนองรัก, 15.631686, 99.676173
บ้านวังเกษตร, 15.623903, 99.629998
บ้านเขาทองหลาง, 15.604811, 99.748537
บ้านทุ่งมน, 15.662461, 99.705726
บ้านหนองเข้, 15.65464, 99.720656
วัดวังบุญ, 15.64029, 99.800856
ชุมชนบ้านทุ่งสงบ, 15.615397, 99.794563
บ้านคลองข่อย, 15.600677, 99.583795
บ้านเขาผาลาด, 15.573453, 99.748602
บ้านหนองกี่, 15.555274, 99.79246
บ้านหนองแขวนกูบ, 15.535422, 99.807025
บ้านหนองสมบูรณ์, 15.567445, 99.692928
วัดเขาหินเทิน, 15.547531, 99.751336
บ้านหนองชุมเห็ด, 15.564184, 99.659173
อนุบาลสว่างอารมณ์, 15.585201, 99.858918
บ้านเนินก้าว, 15.610132, 99.845422
บ้านหนองยายดา, 15.562382, 99.847813
วัดดงแขวน, 15.52911, 99.831977
บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง, 15.629131, 99.870755
บ้านหนองแว่น, 15.61237, 99.888759
วัดเขาดาวเรือง, 15.590283, 99.900464
บ้านสระนารายณ์, 15.639845, 99.892412
ชุมชนวัดดงขวาง, 15.320949, 99.925199
วัดดอนกลอย, 15.395099, 99.915021
วัดท่าโพ, 15.381317, 99.977095
วัดทุ่งพึ่ง, 15.409751, 99.902832
วัดหนองเขื่อน, 15.427942, 99.925729
อนุบาลหนองขาหย่าง, 15.364529, 99.927494
วัดหนองแฟบ, 15.335776, 99.948477
วัดหนองระแหงเหนือ, 15.357556, 99.905911
บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117, 15.309669, 100.026133
บ้านปากดง, 15.311517, 99.966566
วัดห้วยรอบ, 15.392417, 99.904951