บ้านสร้อยศรี, 19.343184, 100.169033
บ้านดอนมูล(จุน), 19.324391, 100.175363
บ้านจุน, 19.303049, 100.163404
บ้านห้วยกั้ง, 19.326272, 100.143356
บ้านร่องแมด, 19.450649, 100.129571
บ้านสันหลวง, 19.428151, 100.135613
บ้านห้วยไคร้, 19.429643, 100.181724
ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว, 19.451116, 100.197107
บ้านแม่ทะลาย, 19.261863, 100.189715
บ้านธาตุขิงแกง, 19.294275, 100.188069
บ้านแม่วังช้าง, 19.281882, 100.224112
บ้านร่องย้าง, 19.431911, 100.08909
บ้านเวียงลอ, 19.448943, 100.092991
บ้านศรีเมืองชุม, 19.430088, 100.080073
บ้านน้ำจุน, 19.445697, 100.109033
บ้านพวงพยอม, 19.479602, 100.095739
บ้านสักลอ, 19.520259, 100.103274
บ้านสักทุ่ง, ,
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน), 19.341069, 100.123566
ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์), 19.354446, 100.129342
บ้านกิ่วแก้ว, 19.383419, 100.086781
บ้านปงสนุก(จุน), 19.392358, 100.129317
บ้านยางขาม, 19.386005, 100.166424
บ้านวังเค็มใหม่, 19.539289, 100.312798
ปัวพิทยา, 19.525743, 100.329952
บ้านร่องค้อม, 19.504235, 100.342349
บ้านปัวศรีพรม, 19.468615, 100.346497
บ้านฝายกวาง, 19.478405, 100.331567
บ้านแม่ต๋ำ, 19.481936, 100.243863
บ้านแวน, 19.489543, 100.269547
บ้านสันปูเลย, 19.569524, 100.20797
บ้านปางมดแดง, 19.528664, 100.163877
ชุมชนบ้านเชียงบาน, 19.510596, 100.281281
บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล), 19.520749, 100.286056
บ้านผาฮาว, 19.461488, 100.279388
บ้านหัวทุ่ง, 19.48103, 100.298335
บ้านร่องส้าน, 19.561872, 100.36646
บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์), 19.5222, 100.361603
บ้านโจ้โก้, 19.512476, 100.368609
บ้านใหม่ร่มเย็น, 19.53174, 100.369056
บ้านปางถ้ำ, 19.501221, 100.45634
บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์), 19.408002, 100.385199
บ้านถ้ำผาลาด, 19.468615, 100.346497
บ้านต้นผึ้ง, 19.472989, 100.490183
บ้านน้ำมิน, 19.425794, 100.431125
บ้านแฮะ(ปง), 19.401877, 100.398187
บ้านปี้, 19.491639, 100.34505
บ้านพระนั่งดิน, 19.495532, 100.325918
บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท), 19.522823, 100.302017
อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน), 19.535772, 100.292005
บ้านแวนโค้ง, 19.403715, 100.302988
บ้านทุ่งหล่ม, 19.463512, 100.321767
บ้านหนองบัวเงิน, 19.531272, 100.208285
จำบอน, 19.537147, 100.248542
บ้านผาลาด, 19.511312, 100.224011
ชัยชุมภู, 19.468113, 100.210177
บ้านไชยสถาน, 18.876727, 100.30765
บ้านท่าม่าน, 18.875079, 100.296377
ชุมชนบ้านหลวง, 18.89357, 100.310028
บ้านปงสนุก(เชียงม่วน), 18.873936, 100.286911
บ้านบ่อเบี้ย, 18.84837, 100.168598
อนุบาลเชียงม่วน, 18.882742, 100.278514
บ้านท่าฟ้าใต้, 19.01013, 100.275987
บ้านนาบัว, 18.979306, 100.143547
บ้านทุ่งมอก, 18.918224, 100.276879
บ้านสระ, 18.93867, 100.241734
บ้านทุ่งหนอง, 18.942559, 100.245231
บ้านท่าฟ้าเหนือ, 19.019246, 100.287724
บ้านวังบง, 19.159627, 100.347674
บ้านใหม่น้ำเงิน, 19.297937, 100.327428
ชุมชนบ้านดอนไชย, 19.260918, 100.367577
บ้านควรเก๊าเงา, 19.2688, 100.377444
บ้านเลี้ยว, 19.241666, 100.363684
บ้านแบ่ง, 19.280076, 100.376043
บ้านปัว, 19.24768, 100.34832
บ้านปางผักหม, 19.333391, 100.31745
บ้านสีพรม, 19.15282, 100.326604
บ้านป่าคา, 19.156729, 100.312869
บ้านใหม่พัฒนา, 19.168037, 100.319134
บ้านควรดง, 19.160128, 100.292249
บ้านดอนแก้ว, 19.22884, 100.320091
บ้านดอนเงิน, 19.237888, 100.330511
บ้านหลวง, 19.220535, 100.328963
บ้านดอนไชยป่าแขม, 19.229372, 100.351915
บ้านหล่ายฝายแก้ว, 19.210294, 100.319586
บ้านสันกลางนาดอ, 19.280079, 100.37184
บ้านแฮะ(เชียงคำ), 19.401877, 100.398187
บ้านทุ่งแต, 19.312518, 100.353123
อนุบาลปง, 19.168996, 100.280871
บ้านห้วยแม่แดง, 19.20537, 100.27039
บ้านดู่, 19.142486, 100.274093
ชุมชนบ้านบอน, 19.135987, 100.289889
บ้านหนุน, 19.131086, 100.268081
บ้านม่วง, 19.14842, 100.275595
บ้านบุญเรือง, 19.14881, 100.293562
ราชานุเคราะห์, 19.386149, 100.408996
บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์), 19.337184, 100.43286
บ้านแม่ทาย, 19.262383, 100.317873
บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก, 19.254493, 100.491471
บ้านขุนกำลัง, 19.108697, 100.389197
บ้านสันติสุข, 19.047436, 100.491665
บ้านนาอ้อม, 19.149646, 100.394233
บ้านสบขาม, 19.147593, 100.384466
บ้านผาตั้ง, 19.119465, 100.377572
บ้านน้ำปุก, 19.199559, 100.460204
บ้านสะแล่ง, 19.623877, 100.299127
บ้านร้องเชียงแรง, 19.609304, 100.294554
บ้านก๊อน้อย, 19.578323, 100.3475
บ้านทุ่งกล้วย, 19.588306, 100.374851
บ้านก๊อหลวง, 19.582924, 100.361082
บ้านสา, 19.599295, 100.395945
ชุมชนบ้านหนองเลา, 19.638832, 100.364891
บ้านป่าสัก, 19.616698, 100.345043
บ้านสถาน, 19.626926, 100.346717
บ้านทุ่งติ้ว, 19.643367, 100.352323
บ้านแก, 19.610411, 100.323154
บ้านสบบง, 19.578589, 100.299394
บ้านปง, 19.574315, 100.323914
บ้านฮวก, 19.686937, 100.40893
อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน), 19.565027, 100.297809
บ้านปงใหม่, 19.617839, 100.391943
บ้านดอนลาว, ,
บ้านห้วยสิงห์, ,
บ้านหนองท่าควาย, 19.186953, 100.308276
บ้านหมุ้น, 19.178117, 100.296904