บ้านกุดแข้, 16.581866, 104.576653
บ้านกุดแข้ใต้, 16.585454, 104.567894
บ้านดงยางนันทวัน, 16.603255, 104.581181
บ้านสามขามิตรภาพที่ 3, 16.689732, 104.662244
แก้งโนนคำประชาสรรค์, 16.729793, 104.561994
บ้านคำป่าหลาย, 16.731816, 104.66467
บ้านนาคำน้อย2, 16.732094, 104.620311
บ้านนาตะแบง1, 16.765938, 104.689096
บ้านนาสองห้อง, 16.698539, 104.698876
บ้านนาเสือหลายหนองยอ, 16.774492, 104.662335
คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา, 16.4971, 104.668328
บ้านคำเขือง, 16.512975, 104.644014
บ้านคำเม็ก, 16.51254, 104.679844
บ้านโค้งสำราญ, 16.440551, 104.629907
บ้านดงมัน, 16.458246, 104.646268
โนนสะอาดราษฎร์บำรุง, 16.486069, 104.690656
บ้านพรานอ้น, 16.510365, 104.633231
บ้านเหล่าคราม, 16.467295, 104.700879
บ้านเหมืองบ่า, 16.512623, 104.679923
บ้านนาดี2, 16.639756, 104.505167
บ้านสงเปือยเหนือ, 16.665645, 104.49889
ห้วยยางจอมมณี, 16.650234, 104.49071
บ้านไร่, 16.701174, 104.507454
บ้านดงมอน, 16.658268, 104.502911
บ้านดงเย็น, 16.385857, 104.697668
บ้านคำบง2, 16.406487, 104.660551
บ้านโคกขามเลียน, 16.361299, 104.676932
นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง, 16.36995, 104.739695
บ้านป่งโพน, 16.431525, 104.653038
บ้านโพนสวาง, 16.36524, 104.696201
บ้านสามขัว, 16.386962, 104.727582
บ้านหนองแคนนาจาน, 16.385585, 104.682651
บ้านบุ่งอุทัย, 16.500893, 104.746643
บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล", 16.468718, 104.805284
บ้านท่าไค้, 16.444822, 104.845348
บ้านโนนศรี, 16.476995, 104.778037
บ้านป่งเปือย, 16.467888, 104.475696
บ้านนาโด่, 16.447291, 104.538766
แก้งนาบอนพิทยาสรรค์, 16.520337, 104.471944
ชุมชนนาโสก, 16.509751, 104.517413
บ้านหนองน้ำเต้า, 16.431296, 104.548445
บ้านนาหัวภู, 16.505562, 104.583241
บ้านเหล่าป่าเป้ด, 16.516685, 104.508665
บ้านคำผักหนอกสงเปือย, 16.608537, 104.727904
บ้านดอนม่วย, 16.62563, 104.710554
บ้านหนองแอก, 16.642412, 104.694015
ชุมชนบางทรายใหญ่, 16.608537, 104.727904
บ้านหนองหอยป่าหวาย, 16.610856, 104.691104
บ้านป่าหวาย, 16.626618, 104.533457
บ้านพังคอง, 16.61793, 104.548964
บ้านสงเปือย, 16.607745, 104.575697
บ้านหนองบัว, 16.611958, 104.538764
บ้านหนองแวง, 16.585971, 104.52939
บ้านโคก1, 16.626623, 104.533462
บ้านคำผึ้ง, 16.594015, 104.511335
บ้านจอมมณีใต้, 16.605389, 104.499257
บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม), 16.630725, 104.488781
บ้านโนนตูม, 16.612557, 104.487662
บ้านหนองไผ่, 16.630721, 104.48878
บ้านผึ่งแดด, 16.62758, 104.484466
บ้านนาถ่อน, 16.534767, 104.598288
บ้านนาโสกน้อย, 16.597343, 104.607199
ชุมชนโพนทราย, 16.572961, 104.598986
บ้านม่วงหัก, 16.566727, 104.610102
บ้านหนองหญ้าไซย์, 16.590405, 104.59818
บ้านโพนไฮ, 16.617301, 104.008272
คำฮีเบญจวิทย์, 16.626388, 104.641604
บ้านแก่นเต่า, 16.593864, 104.620996
คำสายทองวิทยา, 16.527328, 104.70026
บ้านกุดโง้ง, 16.563385, 104.639587
บ้านดานคำ, 16.582289, 104.68239
นาคำน้อยวิทยา, 16.559593, 104.626473
เมืองใหม่, 16.544736, 104.706463
บ้านศูนย์ไหม, 16.551563, 104.670273
บ้านนาโปน้อย, 16.563389, 104.729888
มุกดาลัย, 16.540532, 104.726334
บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ, 16.578194, 104.721265
อนุบาลมุกดาหาร, 16.537894, 104.719562
ชุมชนศรีบุญเรือง, 16.538219, 104.729668
คำแฮดประชาสรรค์, 16.408526, 104.51048
บ้านนาหลวง2, 16.408199, 104.487305
บ้านบะ, 16.394928, 104.53251
บ้านป่าแดง, 16.38684, 104.543908
บ้านหนองสระพัง, 16.385224, 104.48499
บ้านอุ่มไผ่, 16.418522, 104.50315
ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย, 16.348457, 104.501614
บ้านคำบง1, 16.348446, 104.50163
บ้านคำพอก2, 16.321262, 104.522197
บำรุงพงศ์อุปถัมภ์, 16.340618, 104.519997
ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน, 16.348446, 104.50163
บ้านห้วยกอก1, 16.387016, 104.564865
เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์, 16.351334, 104.578789
บ้านนากอก, 16.395336, 104.549653
บ้านนาสองเหมือง, 16.369663, 104.589609
บ้านน้ำเที่ยง 2, 16.413247, 104.561009
บ้านนาอุดม, 16.234139, 104.605703
บ้านขอนแก่น, 16.26346, 104.62551
บ้านคำไหล, 16.270577, 104.572432
คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3, 16.26341, 104.625483
บ้านป่าเตย, 16.255027, 104.591469
บ้านโนนเกษม, 16.354306, 104.548866
บ้านภูแผงม้า, 16.307879, 104.583919
ชุมชนบ้านม่วงไข่, 16.354512, 104.528705
บ้านคำสร้อย, 16.374583, 104.555843
บ้านด่านมน, 16.347557, 104.5585
บ้านคำนางโอก, 16.40936, 104.456759
บ้านหนองนกเขียน, 16.34619, 104.436559
บ้านนิคมร่มเกล้า, 16.382808, 104.449967
ป่งแดงวิทยาคม, 16.422827, 104.578541
บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน, 16.432935, 104.615728
บ้านโนนสะอาด2, 16.383692, 104.640279
หนองข่าประชาอุทิศ, 16.405975, 104.604649
บ้านหนองแวงใหญ่, 16.391437, 104.593062
ชุมชนดอนตาล, 16.316985, 104.920465
บ้านนาม่วง, 16.292661, 104.901279
บ้านโพนสว่าง, 16.299984, 104.909457
บ้านห้วยกอก2, 16.299105, 104.909515
นาสะเม็งวิทยา, 16.301668, 104.870586
บ้านโคกพัฒนา, 16.25986, 104.859843
บ้านนาสะโน, 16.338159, 104.873235
นาหว้าประชาสรรค์, 16.259781, 104.86006
บ้านหนองกระยัง, 16.274813, 104.822171
บ้านภูผาหอมพัฒนา, 16.249365, 104.803033
บ้านแก้ง2, 16.408478, 104.820314
บ้านคำดู่, 16.411599, 104.831063
บ้านดง, 16.408191, 104.837259
บ้านนาคำน้อย1, 16.411832, 104.837618
บ้านภูวง, 16.399127, 104.808477
บ้านภูล้อม, 16.224107, 104.799338
บ้านหนองบอน, 16.24585, 104.865897
บ้านบาก2, 16.223682, 104.871278
บ้านนายาง, 16.223626, 104.87123
ป่าไร่ป่าชาดวิทยา, 16.221835, 104.726465
บ้านห้วยทราย2, 16.281678, 104.694768
บ้านหนองเม็ก, 16.22658, 104.775023
บ้านนาทาม, 16.281667, 104.694609
บ้านนาป่ง, 16.228351, 104.689941
บ้านนามน, 16.227052, 104.759204
บ้านโนนสวาท, 16.230443, 104.671235
ชุมชนโพธิ์ไทร, 16.389012, 104.85483
บ้านนาโพธิ์, 16.351793, 104.87671
บ้านโคกหนองหล่ม, 16.407152, 104.85451
บ้านเหล่าหมี, 16.340082, 104.80342
บ้านโคกสว่าง1, 16.35909, 104.798803
บ้านเหล่าแขมทอง, 16.333715, 104.771602
บ้านท่าห้วยคำ, 16.350407, 104.778895
บ้านนายอ, 16.370328, 104.817221
บ้านป่าพยอม, 16.355845, 104.785416
สยามกลการ4, 16.330479, 104.762952
บ้านกกตูม, 16.84065, 104.239027
บ้านแก้งนาง, 16.704773, 104.238845
บ้านขัวสูง, 16.87602, 104.162935
บ้านนาหินกอง, 16.740154, 104.204537
บ้านปากช่อง, 16.740148, 104.204553
บ้านสานแว้, 16.765482, 104.159854
หมู่บ้านป่าไม้, 16.82345, 104.116117
บ้านชะโนด 2, 16.813843, 104.602142
บ้านหนองยาง, 16.798264, 104.632841
บ้านย้อมพัฒนา, 16.794331, 104.655739
บ้านโสก, 16.798242, 104.516942
บ้านเปียด, 16.794739, 104.527882
บ้านโพนแดง, 16.838678, 104.5295
บ้านดงหลวง, 16.798241, 104.516942
บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ, 16.805688, 104.410335
บ้านนาหลัก, 16.790228, 104.435622
บ้านฝั่งแดง, 16.80116, 104.388766
บ้านมะนาว, 16.82788, 104.333422
บ้านหนองคอง, 16.788039, 104.379227
พระราชทานบ้านหนองหมู, 16.806038, 104.410617
บ้านก้านเหลืองดง, 16.742865, 104.546462
ร่มเกล้า, 16.754572, 104.510351
ชุมชนบ้านหนองบัว, 16.812401, 104.579862
บ้านน้ำบ่อดง, 16.832375, 104.563171
บ้านเหล่าดง, 16.813821, 104.562031
บ้านหนองหนาว, 16.813808, 104.562025
ชุมชนบ้านคำชะอี, 16.535127, 104.362602
บ้านกกไฮโนนน้ำคำ, 16.507594, 104.343313
บ้านแก้งช้างเนียม, 16.570199, 104.279649
บ้านนาปุ่ง, 16.539008, 104.390249
บ้านโนนสว่าง1, 16.574799, 104.32793
บ้านหนองกะปาด, 16.523815, 104.370231
วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย , 16.538715, 104.384983
บ้านกลาง, 16.504043, 104.414295
คำบกราษฎร์นุกูล, 16.511831, 104.40772
บ้านบาก ๑, 16.522242, 104.395949
บ้านห้วยลำโมง, 16.506593, 104.425641
บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501, 16.575142, 104.41902
บ้านหนองเอี่ยนดง , 16.547779, 104.411511
ห้วยตาเปอะ, 16.719378, 104.299149
บ้านค้อวิทยาคาร, 16.635031, 104.425445
บ้านโคก2, 16.648932, 104.407985
บ้านดงยาง1, 16.639909, 104.404697
ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้), 16.626783, 104.440419
บ้านโนนสังข์ศรี, 16.594582, 104.45152
บ้านซ่ง, ,
บ้านม่วง, 16.607669, 104.399628
บ้านแมด, 16.62714, 104.392978
บ้านเหล่า, 16.626472, 104.409692
บ้านหนองสระพังทอง, 16.651379, 104.439098
บ้านดอนป่าแคน, 16.674662, 104.421564
บ้านตูมหวาน, 16.660227, 104.416352
บ้านแฝก, 16.64488, 104.446942
บ้านโพนงาม, 16.659764, 104.437723
บ้านนาหลวง1, 16.596487, 104.481237
บ้านหนองบง, 16.613307, 104.457329
บ้านหนองเอี่ยน, 16.616875, 104.458027
บ้านโคกสว่าง2, 16.596423, 104.487923
บ้านหนองไฮ, 16.580811, 104.492655
บ้านเหล่าสร้างถ่อ, 16.586939, 104.483696
เมืองพาลุกากรภูมิ, 16.674209, 104.747901
บ้านชะโนด 1, 16.678054, 104.748604
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา, 16.807403, 104.707138
บ้านขามป้อม, 16.658033, 104.706992
บ้านทรายทอง, 16.653565, 104.737848
ชุมชนบ้านบางทรายน้อย, 16.640331, 104.732662
บ้านสองคอน, 16.777714, 104.733904
บ้านป่งขาม, 16.753273, 104.745178
บ้านนาขามป้อมวิทยาคม, 16.741705, 104.708894
บ้านนาดีโคกสวาท, 16.744374, 104.714621
บ้านหว้านใหญ่, 16.716237, 104.75406
หนองผือดอนม่วง, 16.715802, 104.731246
บ้านหว้านน้อย, 16.697672, 104.755285
บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง, 16.72583, 104.713433
บ้านโนนสว่าง 2, 16.705969, 104.709801
บ้านโนนยาง, 16.484992, 104.326986
บ้านคำพอก 1, 16.494585, 104.251196
บ้านงิ้ว, 16.498142, 104.283175
บ้านวังนอง, 16.461374, 104.260837
บ้านหนองโอใหญ่, 16.484511, 104.334467
บ้านคำพี้, 16.40201, 104.346996
บ้านเป้าป่าแสด, 16.415892, 104.341935
บ้านภู, 16.444534, 104.336115
บ้านวังไฮ, 16.451811, 104.386236
บ้านนาตะแบง 2, 16.481666, 104.350683
บ้านบุ่ง, 16.456389, 104.419733
บ้านโคกกลาง, 16.401452, 104.383294
บ้านแวง, 16.372377, 104.364909
บ้านโคกหินกอง, 16.351283, 104.386055
หลุบปึ้ง, 16.393843, 104.376886
บ้านเหล่าน้อย, 16.393835, 104.376869
บ้านนาหนองแคน, 16.463416, 104.368135
บ้านคันแท, 16.480922, 104.371695
ชุมชนเมืองหนองสูง, 16.481666, 104.350683
บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา, 16.617301, 104.008272