บ้านแก้งขิงแคง, 16.206978, 103.101295
บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์, ,
บ้านหัวขัว, ,
บ้านหนองสระพังโนนสะอาด, 16.301858, 102.901286
บ้านโนนราษีโคกล่าม, 16.284786, 102.889741
บ้านวังโพน, ,
บ้านเหล่าพ่อหา, ,
บ้านโคกกลาง, ,
บ้านหนองเขื่อน, ,
บ้านวังกุง, 16.215906, 102.853205
บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร), ,
บ้านโนนเนาว์, ,
บ้านวังจาน, 16.18395, 102.906402
ดอนกลางนุกูลวิทย์, 16.157284, 102.882632
บ้านทิพโสต, ,
บ้านแพงหนองเหนือ, ,
บ้านม่วงน้อย, 16.279228, 102.984545
หนองโกวิทยกิจ, ,
บ้านโนนเมืองสองคอน, ,
บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์, 16.348575, 102.925341
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา, 16.343204, 102.949967
ชุมชนโพนงามโพนสวาง, 16.315706, 102.963838
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์, 16.313548, 103.059918
บ้านหนองบัวเรียน, 16.315146, 103.053158
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง, ,
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง, ,
บ้านผักหนอก, ,
บ้านโนนนกหอ, 16.309279, 103.075622
บ้านยางน้อย, 16.18395, 102.906402
บ้านป่าเป้า, ,
บ้านยางใหญ่, 16.288709, 103.100141
บ้านเลิงบัว, ,
บ้านเลิงใต้, 16.21335, 103.130169
หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์, 16.206645, 103.136237
บ้านบะหลวงหนองแวง, ,
บ้านวังยาววิทยายน, 16.237224, 102.920844
หินแห่เสริมศิลป์, 16.206634, 102.911132
บ้านหญ้าขาว, ,
บ้านเหล่าโพธิ์, 16.226619, 102.994789
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร, ,
บ้านแห่เหนือ, ,
บ้านท่าเดื่อ, ,
บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว, ,
บ้านโนนสัง, 16.291643, 103.002083
บ้านหนองปลาเข็ง, ,
บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย, 16.340403, 102.976145
บ้านคุยแพง, 16.394383, 102.952904
บ้านคุยเชือก, ,
บ้านกอกหนองผือ, 16.473119, 103.162455
บ้านโนนสูงวังขอนจิก, 16.113367, 102.952667
บ้านนาล้อมโคกสว่าง, ,
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง, ,
บ้านหนองเหล็ก, ,
บ้านหนองแวงสวนกล้วย, ,
บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี, ,
บ้านทันดู่เหนือ, ,
บ้านคุยโพธิ์, 16.246101, 103.064376
บ้านแก่งโกสุมท่างาม, 16.252306, 103.074451
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209, 16.249642, 103.05865
บ้านสังข์ทอง, ,
บ้านดอนกลอยหนองยาง, ,
บ้านโชคชัย, 16.249751, 103.037359
บ้านศรีสุข, ,
บ้านเขวาสะดืออิสาน, 16.198513, 103.07166
บ้านแท่นโนนหนองคู, ,
บ้านยางสินไชย หนองหาด, 16.195155, 103.047791
บ้านเหล่าหนองแคน, 16.18356, 103.026648
บ้านห้วยม่วง, ,
บ้านแห่บริหารวิทย์, 16.293885, 103.123372
บ้านดอนสันติ, ,
บ้านโพนทอง, ,
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก, ,
บ้านป่าปอ, ,
บ้านขามเปี้ย, 16.44036, 102.994069
บ้านกู่ทอง, 16.410939, 103.001869
บ้านเมืองเพ็ง, ,
บ้านโจดบัวบาน, 16.414288, 103.025874
บ้านหนองมันปลา, ,
บ้านหนองชาด, ,
บ้านหนองบุญชู, ,
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ, 16.421993, 103.09862
ศิริราษฎร์หมากหญ้า, 16.422207, 103.09845
บ้านหนองมะเม้า, ,
บ้านหนองแวง, 16.453793, 103.087154
บ้านเชียงยืน, ,
บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง, 16.421993, 103.098622
บ้านโคกสูง, 16.401384, 103.099505
บ้านแฝกโนนสำราญ, ,
บ้านค้อ, 16.400338, 103.140899
บ้านสะอาดดอนเงิน, 16.397881, 103.130489
บ้านผำ, ,
จินดาอารมณ์, 16.431982, 103.156939
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์), 16.362612, 103.038034
บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา, 16.376583, 103.063287
บ้านนาทอง, 16.403555, 103.058534
บ้านหนองซอน, ,
บ้านสีดาสระแก้ว, 16.373214, 103.150427
บ้านหนองไห, 16.373452, 103.140087
บ้านโพน, ,
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์, 16.47127, 103.068751
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา, ,
บ้านจานโนนสูง, 15.779435, 103.008006
บ้านโคกข่า, 16.488639, 103.087361
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139, ,
บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร), ,
บ้านขีหนองจิก, 16.365455, 103.101854
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม), ,
บ้านหนองเดิ่น, ,
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์, 16.384477, 102.999873
บ้านหนองล่าม, 16.356611, 103.030161
บ้านกุดรัง, 16.091502, 103.009311
บ้านกุดเม็ก, 16.05348, 103.021756
บ้านหัวช้าง, 16.07002, 103.002033
บ้านหนองคลองหัวขัว, ,
บ้านหนองแหน, ,
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ), ,
บ้านนาโพธิ์, 16.066607, 102.910638
บ้านหนองโดน, ,
บ้านโนนสมบูรณ์, 16.080003, 102.939056
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ, ,
บ้านโนนสะอาด, 16.060239, 102.951285
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว, ,
บ้านบ่อแกบ่อทอง, 16.018921, 102.995554
บ้านโสกคลอง, 15.965009, 102.975988
บ้านหนองบอน, ,
บ้านโสกกาวดาวเรือง, ,
บ้านศรีอรุณ, ,
บ้านห้วยแคนโนนสูง, ,
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์, ,
บ้านจอมทอง, ,
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย, 16.157657, 103.041275
บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม, 16.157657, 103.041275
บ้านหนองแสง, 16.09543, 103.053025
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก, 16.581884, 103.138849
บ้านโนนทัน, 16.615733, 103.165853
ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา, ,
บ้านหนองนาไร่เดียว, 16.615832, 103.165786
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี, 16.553712, 103.119004
อนุบาลชื่นชม, 16.554171, 103.171678
บ้านผือ, 16.49922, 103.105867
บ้านหนองกุง, 16.494147, 103.108988
บ้านกุดจอก, 16.49922, 103.105868
กระบากวิทยาคาร, 16.473119, 103.162455
บ้านผักแว่น, ,
บ้านส้มกบ, ,