บ้านกุดบง, 18.089393, 103.088866
บ้านใหม่, 18.113036, 103.083342
บ้านนิคมดงบัง, 18.081216, 103.094888
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์, 18.111765, 103.108612
บ้านโนนฤาษี, 18.115996, 103.145068
บ้านหนองกุ้ง, 18.140352, 103.109845
บ้านกลุ่มพัฒนา, 18.139793, 103.126823
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว, 18.081207, 103.095048
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย, 18.024241, 103.078421
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี, 18.04995, 103.094971
หมู่บ้านตัวอย่าง, 18.07938, 103.154568
บ้านห้วยเปลวเงือก, 18.059286, 103.142548
บ้านนาตาล, 18.074804, 103.184197
บ้านนาเพียงใหญ่, 18.03115, 103.145785
บ้านปักหมู, 18.080984, 103.200208
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์, 17.991356, 103.151985
ยูเนสโกสัมมนา, 18.068701, 103.078102
ชุมชนบ้านชุมช้าง, 17.998673, 103.080395
บ้านบัว, 17.963745, 103.160761
บ้านโนนหนามแท่ง, 17.966649, 103.085424
บ้านโพนทัน, 17.946019, 103.091945
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี, 18.003952, 103.094881
บ้านเซิม, 17.929663, 103.298677
บ้านท่าหนองพันทา, 17.928864, 103.340586
บ้านโคกกลาง, 17.943293, 103.270486
บ้านคำตอยูง, 17.95056, 103.324619
บ้านหนองแคนดอนสนุก, 17.9044, 103.033722
บ้านหนองแหวน, 17.876066, 102.969364
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน, 17.897943, 102.988003
บ้านทุ่งหลวงนาขาม, 17.92052, 102.985193
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท, 17.959045, 102.968249
บ้านแป้น, 17.923644, 103.101511
บ้านกุดแกลบ, 17.903826, 103.115586
บ้านหนองหอย, 17.874754, 103.17688
บ้านก่องขันธ์, 17.877138, 103.130323
บ้านดงสระพัง, 17.839247, 103.154234
บ้านต้อนเหนือ, 17.829543, 103.146554
บ้านนาหนัง, 17.925177, 103.130515
บ้านหนองแอก, 17.889452, 103.210693
บ้านผือ, 17.945905, 103.203567
บ้านคำจำปา, 17.847008, 103.311612
บ้านคำเจริญ, 17.862312, 103.267968
บ้านโพธิ์, 17.890333, 103.23703
บ้านคำปะกั้ง, 17.876906, 103.29581
บ้านปัก, 17.831385, 103.291838
บ้านดงกำพี้, 17.931763, 103.050659
ชุมชนบ้านปากสวย, 17.9705, 103.012652
บ้านวัดหลวง, 18.007237, 103.06557
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา, 17.970925, 103.038754
บ้านสร้างนางขาว, 17.896528, 103.004851
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี, 17.916222, 103.000664
บ้านหาดสั่ง, 17.906209, 103.06081
บ้านหนองอั้ว, 17.851727, 102.985867
บ้านเหล่าต่างคำ, 17.906802, 102.942408
บ้านเชียงอาด, 17.943844, 102.932645
บ้านนาเมย, 17.961566, 102.935461
บ้านโคกหัวภู, 17.945064, 102.936444
บ้านห้วยน้ำเย็น, 17.891539, 102.946485
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก, 17.993423, 103.363199
บ้านนาดี, 18.113036, 103.083342
เฝ้าไร่วิทยา, 17.943293, 103.270486
บ้านจับไม้, 18.030152, 103.339187
รสลินคัคณางค์, 18.043204, 103.342803
บ้านนาฮำ, 17.979464, 103.300933
บ้านหนองยาง, 17.977051, 103.293225
อนุบาลหนองควาย, 18.08794, 103.261233
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, 18.044328, 103.288896
บ้านโพนทอง, 18.048352, 103.231754
บ้านท่าคำบง, 18.1144, 103.291224
บ้านหนองวัวชุม, ,
บ้านกุดแคนโนนมันปลา, 18.023281, 103.206073
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์, 18.019893, 103.18499
บ้านหนองบัวเงิน, 18.034092, 103.211873
ป่าไม้อุทิศ ๘, 18.012293, 103.209348
บ้านหนองหลวง, 18.024946, 103.257223
บ้านแบง, 17.997028, 103.249105
เวทีราษฎร์บำรุง, 17.943178, 103.378626
บ้านโนนสะอาด, 17.904297, 103.332821
บ้านคำโคนสว่าง, 17.887598, 103.391823
สุทธสิริโสภา, 18.193821, 103.325433
บ้านนาทับไฮ, 18.211031, 103.291322
บ้านนาคำมูลชมภูพร, 18.166221, 103.298806
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร, 18.158317, 103.281
รุจีจินตกานนท์, 18.160716, 103.319258
บ้านหนองเค็ม, 18.203851, 103.310681
บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง, 18.198095, 103.268104
บ้านดอนเหมือด, 18.243349, 103.247053
บ้านต้อน, 18.277909, 103.254885
บ้านพระบาทนาหงส์, 18.185656, 103.248292
บ้านนาสิงห์, 18.18603, 103.233184
บ้านนายาง, 18.133078, 103.168753
บ้านสามัคคีชัย, 18.186294, 103.195318
บ้านโปร่งสำราญ, 18.172976, 103.175271
เตชะไพบูลย์ 1, 18.139131, 103.205438
บ้านดงดาล, 18.22685, 103.245459
อนุบาลนิคมเปงจาน, 18.273029, 103.223659
บ้านหนองคอน, 18.249425, 103.192901
บ้านโพนแพง, 18.260534, 103.188971
สนธิราษฎร์บำรุง, 18.258914, 103.19877
บ้านหนองแก้ว, 18.245982, 103.167202
บ้านน้ำเป, 18.158205, 103.143531
บ้านตาลชุม, 18.222194, 103.156931
นิคมเจริญชัย, 18.221901, 103.189216
บ้านนาชุมช้าง, 18.204667, 103.193509
บ้านโนนสวรรค์, 18.213535, 103.178405