ประเสริฐแก้วอุทิศ, ,
ไตรคามประชาสรรค์, ,
บ้านแคนเหนือ, ,
โคกโกโคกกลาง, ,
บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า, 16.018434, 102.759073
บ้านหนองเจ้าเมือง, ,
บ้านไผ่ประถมศึกษา, 16.070868, 102.732509
บ้านหนองลุมพุก, 16.069508, 102.779024
วัดจันทร์ประสิทธิ์, ,
บ้านศิลานาโพธิ์, ,
บ้านโสกตลิ่งโสกจาน, 16.070833, 102.757135
บ้านทางพาดหนองแวงโอง, ,
บ้านหนองแวงไร่, 16.089059, 102.744333
บ้านเก่าน้อย, 16.033864, 102.721889
บ้านทุ่งมน, 16.121826, 102.736467
เบญจมิตรวิทยาคม, ,
บ้านเป้าประชาบำรุง, 16.108783, 102.696097
บ้านหนองผือกอบง, ,
บ้านเกิ้ง, 16.074853, 102.720317
ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ, 16.054545, 102.714545
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์, ,
บ้านขามเรียน, ,
บ้านชีกกค้อ, 16.16596, 102.655941
บ้านดู่ใหญ่, ,
บ้านเมืองเพีย, 16.075091, 102.659811
บ้านละว้า, ,
บ้านหนองนางขวัญ, ,
บ้านผักหวานโนนสวาง, ,
บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง, ,
บ้านกุดเชือก, 16.012891, 102.822187
บ้านขามป้อม, ,
บ้านลาน, 16.013995, 102.815844
บ้านสร้างเอี่ยน, 15.953204, 102.772318
บ้านหนองตับเต่า, ,
บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย, ,
บ้านป่าปอ, 15.918121, 102.804889
บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น, ,
บ้านเสือเฒ่า, ,
บ้านหนองดู่ดอนเปือย, ,
บ้านภูเหล็ก, 16.111337, 102.837309
บ้านหนองหญ้าปล้อง, ,
บ้านหนองรูแข้, ,
ไตรมิตรประชาบำรุง, 16.021538, 102.736512
เก่านาโนมีวิทยา, ,
จตุรมิตรบ้านไผ่, 16.060558, 102.772595
หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์, ,
บ้านหนองน้ำใส, ,
บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า, ,
บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว, 16.044143, 102.704202
บ้านหินลาดนาโนหนองกุง, 16.018501, 102.883763
บ้านหินตั้งโคกก่อง, 16.045578, 102.833657
บ้านสว่าง, ,
บ้านป่างิ้วหนองฮี, 16.049194, 102.810729
บ้านโกน้อย, ,
บ้านวังผือขามป้อม, ,
บ้านส้มป่อย, 15.911459, 102.896403
บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร, ,
บ้านหินฮาวลำวังชู, 15.966803, 102.8968
ชุมชนบ้านหัวขัว, 15.883871, 102.911312
ไตรคามประชาพัฒนา, ,
บ้านโนนสว่าง, 15.892897, 102.841533
บ้านวังม่วง, ,
บ้านโสกนาค, 15.886375, 102.799194
บ้านห้วยโป่ง, ,
บ้านห้วยแร่, ,
บ้านวังหินเก่าค้อ, 15.861194, 102.889079
บ้านนาเสียวโคกสว่าง, ,
บ้านสระแก้วประชาสรรค์, 15.83611, 102.910177
ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี, ,
บ้านโจด, ,
บ้านหนองขามบ่อหิน, 16.132292, 102.520379
บ้านหนองโนประชานุเคราะห์, ,
บ้านหนองม่วงหลุบคา, 16.097025, 102.554723
บ้านขุมดิน, 16.126801, 102.496644
บ้านเขวา, ,
บ้านบัว, ,
กุดขอนแก่นท่าเกษม, 16.303932, 102.496396
บ้านคำแคน, 16.303932, 102.496397
บ้านคำโซ่, 16.293307, 102.470841
บ้านคำน้อย, ,
บ้านคำปากดาว, ,
บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ, ,
บ้านป่าดู่, ,
บ้านห้วยแล้ง, ,
บ้านหนองขามวิทยา, 16.247785, 102.500382
บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์, 16.2838333, 102.6128966
บ้านท่าสวรรค์, 16.234784, 102.661777
บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์, 16.279912, 102.598122
บ้านโนนเค็ง, ,
บ้านโนนตุ่นศึกษา, 16.260434, 102.572325
บ้านไส้ไก่, ,
บ้านหัวนา, ,
บ้านหนองต่อโคกหนองโจด, 16.155435, 102.50668
หนองบัวเย็น, 16.231755, 102.477253
เหล่าใหญ่วิทยา, ,
สวัสดี, ,
หัวห้วยหัวฝาย, 16.126692, 102.474066
บัวเหลือง, ,
บ้านขามป้อมดอนยูง, 16.151937, 102.493796
บ้านนาข่า, ,
บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว), ,
บ้านโคกสูงพิทยาคาร, 16.207095, 102.428896
แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น, ,
บ้านแจ้งทัพม้า, ,
บ้านนางาม, ,
บ้านเสาเล้าหินแตก, 16.173538, 102.429739
บ้านหนองสองห้อง, 16.246135, 102.438556
บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล, ,
บ้านนาฮี, ,
บ้านโนนคุต, ,
โนนสวางวิทยาสรรค์, ,
โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง), ,
โพนเพ็กพัฒนวิทยา, 16.194615, 102.539806
หนองหญ้าปล้องวิทยา, ,
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา, ,
บ้านห้วยฮวก, ,
บ้านกอกป่าผุวิทยา, ,
บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์, 16.142734, 102.545358
ไตรมิตรศึกษา, ,
โนนเขวาประชารักษ์, ,
บ้านมูลตุ่น, ,
บ้านสวนหม่อน, 16.145898, 102.544682
บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง, ,
บ้านวังแคน, 16.145898, 102.544682
บ้านแจ้ง, 16.197368, 102.665285
บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร, 16.163875, 102.595801
บ้านโนนสำนัก, 16.149784, 102.59561
บ้านหนองแปน, ,
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด, ,
บ้านหนองไห, ,
บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์, ,
บ้านกุดเพียขอมเหนือ, ,
บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า, 16.063882, 102.6086
บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก, ,
ชุมชนบ้านชนบท, ,
บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย, ,
โนนพะยอมพิทยไพศาล, ,
บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง, 16.079476, 102.518317
บ้านห้วยไร่, ,
ร่มเย็นประชาสรรค์, ,
บ้านแท่น, ,
บ้านโนนแดงน้อย, 16.000764, 102.597045
สระแก้วโคกกลาง, ,
บ้านหัวนากลาง, ,
บ้านหันแฮด, ,
มาบตากล้าร่มเย็น, ,
บ้านหนองไฮหนองแวง, ,
บ้านปอแดง, 15.962224, 102.57897
บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง, 15.999245, 102.441455
บ้านโนนข่า, ,
บ้านวังแสง, ,
บ้านหูลิงโนนศิลา, ,
บ้านห้วยไผ่โนนคำมี, ,
บ้านห้วยยางประชาสรรค์, ,
ชุมชนโนนแสนสุข, ,
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง, ,
บ้านท่าม่วง, ,
บ้านวังเวินกุดหล่ม, 16.135228, 102.629425
บ้านโซ่งเหล่านาดี, 16.01379, 102.577233
บ้านทุ่มห้วย, 15.976544, 102.565272
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า, ,
บ้านหนองสะแบงหนองโน, ,
บ้านเหล่าเหนือ, 15.996005, 102.540064
บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา, 15.950706, 102.578034
ซับแดงซำไผ่, 16.084409, 102.329883
บ้านซับบอนซับเจริญ, 16.082516, 102.341198
บ้านนาจานซับสมบูรณ์, ,
บ้านนาตับเต่า, 16.04422, 102.316466
หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง, 16.065863, 102.362267
บ้านหินตั้ง, 16.043752, 102.343586
บ้านโสกนาดี, ,
บ้านแก้งค้อ, ,
บ้านนาแพงสงแดง, ,
บ้านโนนงาม, ,
บ้านโนนทองวิทยาคม, 16.105445, 102.423999
บ้านโนนสาวเอ้, ,
ดอนหมู, 16.088634, 102.42176
ชุมชนบ้านโคก, 16.073975, 102.412192
บ้านหนองทุ่มวิทยา, 16.09606, 102.386618
อุดมคงคาคีรีเขต, ,
บ้านโนนกระยอมกุดลอบ, 16.035554, 102.393661
บ้านโพธิ์ไชย, 16.064791, 102.40994
สามหมอโนนทัน, ,
บ้านมูลนาค, 16.030512, 102.373608
บ้านหนองหญ้ารังกา, 16.045762, 102.361657
บ้านโคกสำราญ, ,
บ้านดงหนองเกี่ยว, ,
บ้านดอนปอแดง, 16.159369, 102.706463
บ้านโนนพันชาติ, 16.177669, 102.702133
บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน, 16.17767, 102.702133
บ้านป่าม่วง, 16.177669, 102.702133
บ้านเล็บเงือก, ,
บ้านหนองมะเขือ, 16.17758, 102.702166
บ้านหนองหัวช้าง, 16.17767, 102.702133
บ้านโนนทัน, ,
บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก, ,
บ้านหนองขามสมบูรณ์, 16.275438, 102.776726
บ้านหนองผักตบ, ,
ชุมชนบ้านแฮด, 16.198832, 102.760864
ประชาพัฒนาบ้านแฮด, 16.195007, 102.749272
บ้านวังหว้า, 16.219316, 102.803512
บ้านหนองไฮขามเปี้ย, ,
บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง, ,
ขามป้อมประชานุกูล, ,
บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์, 16.178833, 102.795952
หนองแซงวิทยาคม, ,
บ้านหนองเต่า, ,
โนนคูณอัมพวัน, ,