วัดโคกสลุง, 14.986052, 101.017695
วัดหนองตามิ่ง, 14.977086, 101.018108
ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน), 15.018968, 100.948369
บ้านเขาขวาง, 14.982929, 100.939908
บ้านห้วยสะอาด, 14.826901, 100.900758
วัดดำรงบุล, 14.809843, 100.917122
วัดมณีศรีโสภณ, 14.797508, 100.951341
ช่องสาริกา, 14.77733, 100.868025
บ้านหนองโพธิ์, 14.775915, 100.936825
ซอย 19 สาย 2 ขวา, 15.197664, 101.085497
บ้านดีลัง, 14.930921, 100.89345
พรหมรังษี, 14.844037, 100.908884
ซอย 12 สาย 4 ซ้าย, 14.88288, 100.905732
น้ำสุดวิไลประชาสรรค์, 14.93894, 101.141388
บ้านคลองสาริกา, 14.963836, 101.119525
วัดหนองนา, 15.042193, 100.539067
ซอย 17 สาย 2 ซ้าย, 14.850156, 100.957184
ซอย 16 สาย 3 ซ้าย, 14.868617, 100.943492
อนุบาลพัฒนานิคม, 14.851783, 100.991884
ซอย 26 สาย 4 ซ้าย, 14.897077, 101.035264
บ้านมะนาวหวาน, 14.935662, 101.097212
ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น, 14.838978, 101.062078
บ้านสหพันธ์อ่างทอง, 14.805051, 101.044574
บ้านสวนมะเดื่อ, 14.92154, 101.220812
บ้านซับโศก, 14.934926, 101.19377
วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม, 14.938189, 101.217991
บ้านคลองกลุ่ม, 14.982202, 101.271288
บ้านหนองปีกนก, 14.967809, 101.296458
บ้านเกาะรัง, 15.294057, 101.226373
บ้านหนองบง, 15.277231, 101.219779
บ้านลังกาประชาสรรค์, 15.335075, 101.25984
บ้านหนองปล้อง, 15.36759, 101.271892
บ้านเขาแหลม, 15.078606, 100.929344
บ้านเขายายกะตา, 15.170898, 101.064821
บ้านโกรกรกฟ้า, 15.218994, 101.062835
วัดศิริบรรพต, 15.21777, 101.125024
ชุมชนบ้านชัยบาดาล, 15.109964, 101.071123
บ้านลำโกฎิทอง, 15.115021, 101.072333
บ้านท่ามะกอก, 15.15324, 101.086713
บ้านหนองโกวิทยา, 15.117761, 101.329456
บ้านเขาตะแคง, 15.068556, 101.325338
บ้านท่าดินดำ, 15.175457, 101.14819
บ้านวังก้านเหลือง, 15.114714, 101.114378
บ้านหนองปลาไหล, 15.131302, 101.154807
บ้านท่ามะนาว, 15.196108, 101.148509
บ้านสันตะลุง, 15.19933, 101.163619
บ้านนาโสม, 15.2182, 101.302043
บ้านซับงูเหลือม, 15.192937, 101.313369
บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ, 15.247372, 101.307136
นิคมลำนารายณ์, 15.261985, 101.12624
บ้านไร่พัฒนา, 15.286954, 101.177918
บ้านโค้งรถไฟ, 15.254643, 101.178548
บ้านบัวชุม, 15.253486, 101.201654
บ้านเขาสมโภชน์, 15.118954, 101.277226
บ้านซับเค้าแมว, 15.11902, 101.2774
บ้านธงชัยสามัคคี, 15.193413, 101.195415
บ้านซับหินขวาง, 15.260934, 101.023607
บ้านใหม่สามัคคี, 15.230985, 101.097965
บ้านห้วยนา, 15.075683, 101.038079
บ้านม่วงค่อม, 15.078381, 101.004849
วัดสว่างอารมณ์, 15.07286, 101.019663
บ้านมะกอกหวาน, 15.075255, 101.051184
อนุบาลลำนารายณ์, 15.209322, 101.13364
วัดสุนทรเทพคีรี, 15.313772, 101.12546
บ้านซับไทร, 15.318904, 101.066594
บ้านซับผาสุก, 15.32281, 101.184833
บ้านดงน้อย, 15.306785, 101.104082
วัดโพธิ์งาม, 15.240282, 101.241306
บ้านบ่อน้ำ, 15.227877, 101.297146
บ้านทุ่งตาแก้ว, 15.128694, 101.036741
บ้านห้วยดีเลิศ, 15.149526, 101.050059
บ้านท่ากรวด, 15.043803, 101.078864
บ้านเนินทอง, 15.006576, 101.119452
บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์, 15.003353, 101.243329
บ้านทรัพย์เจริญ, 15.027537, 101.209791
บ้านซับจำปา, 15.045298, 101.231886
บ้านทะเลวังวัด, 15.01155, 101.169124
บ้านบ่อคู่, 15.077737, 101.184044
บ้านท่าตะโก, 15.101149, 101.093573
บ้านท่าหลวง, 15.073695, 101.092868
อนุบาลท่าหลวง, 15.073358, 101.112172
บ้านหนองประดู่, 15.133315, 101.196116
บ้านหนองหัวช้าง, 15.121787, 101.199988
ทรัพย์ราษฎร์บำรุง, 15.070706, 101.260354
บ้านทุ่งดินแดง, 14.998564, 101.281098
บ้านหัวลำ, 15.042605, 101.292932
บ้านหนองจาน, 15.016447, 101.27549
บ้านทุ่งท่าช้าง, 15.182391, 100.829249
บ้านด่านจันทร์, 15.19964, 100.926834
บ้านเขาหมูมัน, 15.255407, 100.919478
บ้านดงน้อย(สระโบสถ์), 15.256619, 100.982183
บ้านห้วยเขว้า, 15.156826, 100.867196
บ้านวังแขม, 15.183175, 100.871629
บ้านคลอง, 15.286387, 100.829038
บ้านมหาโพธิ, 15.271274, 100.837342
อนุบาลสระโบสถ์, 15.208217, 100.829596
บ้านห้วยใหญ่, 15.169897, 100.801039
อนุบาลโคกเจริญ, 15.374585, 100.821851
บ้านทะเลทอง, 15.36183, 100.784297
บ้านโคกแสมสาร, 15.271132, 101.33792
บ้านเขาราบ, 15.378679, 100.919492
บ้านวังตาอินทร์, 15.366693, 100.96403
บ้านสระเพลง, 15.368452, 100.918877
บ้านยางราก, 15.406877, 100.974036
บ้านพุกะชัด, 15.381223, 100.861865
บ้านห้วยสาราม, 15.460259, 100.865456
บ้านลำโป่งเพชร, 15.511294, 100.878101
บ้านแหลมชนแดน, 15.461076, 100.923314
บ้านหนองมะค่า, 15.434475, 100.919493
บ้านกุดตาเพชร, 15.472431, 101.348699
บ้านราษฎร์บำรุง, 15.530227, 101.340708
หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา, 15.501065, 101.337039
บ้านเหวตาบัว, 15.08456, 101.374977
บ้านปรางค์น้อย, 15.140367, 101.386124
บ้านเขารวก, 15.351084, 101.333531
บ้านวังทอง, 15.392552, 101.357347
บ้านศรีเมือง, 15.234707, 101.355421
บ้านด่านไทยล้อม, 15.19945, 101.354273
บ้านท่าเยี่ยม, 15.335105, 101.374534
บ้านลำสนธิ, 15.29799, 101.360637
บ้านหนองเกตุ, 15.290212, 101.323101
อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี), 15.271132, 101.33792
ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗, 15.271132, 101.33792
บ้านหนองขาม, 15.31616, 100.776923
บ้านชอนสมบูรณ์, 15.266187, 100.774154
บ้านหนองไทร, 15.271983, 100.739032
ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม, 15.182064, 100.676813
บ้านป่าเขว้า, 15.37953, 100.718012
บ้านโคกกลาง, 15.318066, 100.678952
บ้านบ่อดินสอพอง, 15.394172, 100.646253
บ้านดงดินแดง, 15.367384, 100.653676
บ้านหนองเสมา, 15.254656, 100.644494
บ้านใหม่โสพิมพ์, 15.276352, 100.630504
บ้านหนองไก่ห้าว, 15.246004, 100.709405
อนุบาลวัดหนองม่วง, 15.231917, 100.655172
บ้านไร่ทรัพย์เจริญ, 15.233489, 100.740156
บ้านหนองตะแบก, 15.258897, 100.701753
บ้านยางโทน, 15.245587, 100.695308