บ้านคลองใหญ่ใต้, ,
รอดนิลวิทยา, 16.200426, 99.326085
บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี, 16.234652, 99.319029
บ้านสุขสำราญ, 16.252468, 99.28943
บ้านคลองพลูประชาสรรค์, 16.176028, 99.320026
อนุบาลคลองลาน, 16.20519, 99.312243
บ้านบึงหล่ม, ,
บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์), 16.2114, 99.354382
บ้านท่าช้าง, 16.191638, 99.34568
บ้านใหม่เจริญสุข, 16.244845, 99.341504
บ้านพรหมมาสามัคคี, 16.133501, 99.402426
บ้านคลองน้ำไหลใต้, 16.121881, 99.369733
บ้านโชคชัยพัฒนา, ,
บ้านทะเลพัฒนา, 16.09088, 99.458412
บ้านท่าข้ามสามัคคี, ,
ชุมชนบ้านคลองลาน, ,
บ้านปากคลองลาน, 16.071152, 99.382835
บ้านใหม่ธงชัย, 16.104986, 99.353293
บ้านแปลงสี่, 16.067982, 99.317897
บ้านคลองเตย, 16.11619, 99.329804
บ้านโป่งน้ำร้อน, ,
บ้านคลองไพร, 16.381228, 99.33265
บ้านคลองสมบูรณ์, 16.414814, 99.302643
บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย, 16.395107, 99.275566
บ้านคลองมดแดง, ,
บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร, 16.457734, 99.24686
บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา, 16.474395, 99.496361
บ้านท่ามะเขือ, 16.266014, 99.308863
บ้านเพชรนิยม, 16.275693, 99.277692
บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189, ,
บ้านหนองปรือ, ,
บ้านคลองแขยงวิทยา, 16.339431, 99.370591
สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37), 16.318622, 99.33627
บ้านปางลับแล, 16.288166, 99.321016
บ้านโนนตารอด, 16.081312, 99.774273
บ้านเกาะตาล, ,
ชุมชนบ้านโค้งไผ่, 16.105835, 99.719903
บ้านหัวรัง, 16.096986, 99.68008
บ้านวังโป่งพัฒนา, ,
บ้านสระตาพรม, 16.02994, 99.771572
บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88, 16.050297, 99.750263
บ้านโคกเลาะ, 16.076167, 99.729473
วัดคูหาสวรรค์, 15.960542, 99.763536
ประชาราษฎร์สามัคคี, ,
บ้านเปาะสวอง, ,
บ้านใหม่หนองยาง, 15.9589, 99.61821
บ้านหนองบอน, 15.944917, 99.695409
บ้านศรีเกษตรพัฒนา, 15.949476, 99.384133
บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา, 15.923633, 99.419191
คีรีวงศ์วัฒนา, 15.908606, 99.453666
บ้านปางมะนาว, 15.968206, 99.421361
อนุบาลปางมะค่า, 15.930454, 99.541767
บ้านพัดโบก, 15.930452, 99.54177
บ้านหนองน้ำแดง, 16.029358, 99.468483
บ้านเขาพริกไทย, ,
บ้านศรีไพศาล, 15.913922, 99.59596
บ้านคลองสะพานช้าง, 15.925231, 99.572281
บ้านส่องตาแล, 15.932337, 99.641981
บ้านโป่งแต้, 15.923573, 99.619896
บ้านวังน้ำพัฒนา, 16.031062, 99.455094
บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน, ,
บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์, 15.916752, 99.401228
อนุบาลขาณุวรลักษบุรี, 16.068781, 99.86302
บ้านหนองกระทุ่ม, ,
บ้านอุดมสามัคคี, 16.047288, 99.874265
บ้านวังพลับ, ,
บ้านหนองตะเคียน, ,
วัดพัฒนราษฎร์บำรุง, ,
บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร), 16.131945, 99.8176
บ้านบึงเสือเต้น, 16.154419, 99.858885
วัดปรีชาราษฎร์บำรุง, 16.107671, 99.833995
บ้านบึงหล่มสามัคคี, 16.154099, 99.859117
บ้านหัวเสลา, 16.091609, 99.842724
บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ, ,
บ้านวังน้ำซึม, ,
บ้านวังตาช่วย, 16.02877, 99.631162
บ้านหนองชุมแสง, ,
บ้านช่องลม, ,
บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม, 15.973929, 99.68119
บ้านไร่ดอนแตง, ,
บ้านเขาพริกอนุสรณ์, 16.082657, 99.59322
บ้านหนองช้างงาม, ,
บ้านวังล้อมรำลึก, 16.062893, 99.633739
บ้านจิตตมาสพัฒนา, 16.046231, 99.536193
บ้านวังหัวแหวนพัฒนา, ,
บ้านหนองชะแอน, 16.084361, 99.627951
ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504), 15.989174, 99.815713
บ้านรังแถว, ,
วชิรสารศึกษา, 16.000969, 99.798762
วัดสว่างอารมณ์, 16.071295, 99.847447
บ้านหาดชะอม, ,
วัดน้อยวรลักษณ์, 16.070067, 99.850218
วัดหนองเหมือด, 16.020924, 99.82849
ชุมชนประชาสามัคคี, 16.147735, 99.720053
พิบูลวิทยาคาร, 16.224604, 99.720041
บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27), 16.181705, 99.711157
ทุ่งน้อยพัฒนา, 16.232178, 99.578134
หนองปรือประชาสรรค์, ,
ประชารักษ์ศึกษา, 16.250643, 99.560552
บ้านหนองผักหนาม, 16.216301, 99.476124
บ้านท่าพุทรา, ,
วัดคลองเจริญ, 16.269323, 99.678863
บ้านคลองแขยง, ,
บ้านป่าเหียง, 16.337832, 99.755199
บ้านวังบัว, ,
วัดแสงอุทัย, 16.290205, 99.693853
บ้านสามแยก, ,
อนุบาลคลองขลุง, 16.234716, 99.733217
บ้านหนองจอก, ,
บ้านแม่ลาด, ,
วัดพรหมประดิษฐ์, ,
บ้านห้วยน้อย, 16.144761, 99.746084
บ้านร้อยไร่, ,
บ้านมาบคล้า, ,
บ้านวังหันน้ำดึง, 16.230169, 99.86869
บ้านทุ่งหันตรา, 16.248779, 99.838797
บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์), 16.170088, 99.796153
บ้านไร่ใหม่, 16.159068, 99.827399
บ้านบ่อทอง, ,
บ้านบึงลาด, ,
อนุบาลวังไทร, 16.2191873, 99.6251719
บ้านสามเรือน, 16.185952, 99.599018
อ่างทองราษฎร์วิทยา, 16.173438, 99.578045
บ้านกระโดนเตี้ย, ,
บ้านหนองทองหล่อ, 16.178417, 99.630802
บ้านช้างคับ, ,
บ้านทรัพย์มะนาว, 16.156137, 99.517811
บ้านนิคม, 16.204828, 99.756142
บ้านวังตะล่อม, 16.267011, 99.799881
บ้านวังน้ำ, 16.22633, 99.793249
บ้านคลองยาง, 16.205239, 99.778682
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี, 16.203443, 99.767501
วัดพิกุลทอง, 16.252845, 99.610596
วัดอุเบกขาราม, 16.257114, 99.628128
บ้านหนองโมก, 16.295630539706096, 99.60774250264525
บ้านถาวรวัฒนา, 16.245619, 99.896017
บ้านบึงสำราญ, 16.318353, 99.928442
บ้านหนองไผ่, 16.317734, 99.778006
บ้านศรีอุดมธัญญะ, 16.286714, 99.828717
อนุบาลทรายทองวัฒนา, ,
บ้านวังน้ำแดง, 16.277095, 99.7785
อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม), 16.298969, 99.781974
บ้านถนนน้อย, 16.288162, 99.881577
บ้านชุมนาก, 16.26745, 99.855174
บ้านคลองสุขใจ, 16.343788, 99.863689
บ้านทุ่งทอง, ,
บ้านดงเจริญ, 16.35513, 99.930666
บ้านเพชรมงคล, 16.030855, 99.377154
บ้านไพรสวรรค์, ,
บ้านคลองปลาสร้อย, ,
บ้านปางตาไว, 15.997006, 99.367041
บ้านตากฟ้าพัฒนา, 15.980567, 99.399489
บ้านคลองลึกพัฒนา, 16.035185, 99.398305
บ้านไผ่ยาวสามัคคี, ,
บ้านท่าขึ้น, 16.129362, 99.55637
บ้านโพธิ์ทอง, ,
บ้านคลองขุด, ,
อนุบาลปางศิลาทอง, 16.108486, 99.507092
บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง, 16.093752, 99.4625
บ้านหนองหิน, ,
บ้านเขาน้ำอุ่น, 16.067596, 99.412884
บ้านมอเจริญ, 16.110768, 99.467479
บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย, 16.144893, 99.492527
บ้านจอมทองพัฒนา, 16.074993, 99.472303
บ้านอุดมทรัพย์, 16.035063, 99.428494
บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5, ,
บ้านกระบวยทอง, ,
บ้านโนนพลวง, 16.166979, 99.92069
บ้านสามขา, ,
บ้านวังเจ้า, ,
บ้านโพธิ์เอน, ,
บ้านทุ่งซ่าน, ,
บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง, 16.228754, 99.972997
อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น), ,
บ้านดงเย็น, ,
บ้านศรีทองสามัคคี, ,
บ้านชายเคือง, 16.171594, 100.001181
บ้านวังชะโอน, ,
บ้านคอปล้อง, 16.261381, 99.943615
บ้านไผ่งาม, ,
บ้านระหานประชาศึกษา, 16.228454, 100.005978
บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต, ,