รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)*** 1
1. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ได้รับอาหารเสริม (นม) วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  ยังไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  อื่น ๆ
2. หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) 
 เทศบาล(ระบุชื่อ) เทศบาลเมืองลำตาเสา
3. ประเภทของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
 อื่น ๆ
4. ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ ยังไม่ได้รับอาหารเสริมนม
5. โรงเรียนแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้นักเรียนด้วยวิธีการใด
 ผู้บริหาร ครู นำไปแจกจ่ายให้นักเรียนที่บ้าน
 ผู้ปกครอง/นักเรียน มารับที่โรงเรียน
 ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน
 อื่น ๆ โรงเรียนยังไม่ได้รับอาหารเสริมนม
6. ข้อเสนอแนะ
         ถ้าจัดสรรเป็นนมกล่องให่นักเรียนในช่วง้ปิดเทอมจะสะดวกกว่า​ ้พราะนักเียนจะได้ดื่มนมได้ตรงเวลา​ เนื่องจากบางวันรถที่ส่งนมไม่ได้มาส่งหรือส่งไม่เป็นเวลา​ จึงต้องการเป็นนมกล่องเพราะสามารถจัดสรรให้ล่วงหน้าได้​ โรงเรียนจะได้ให้นักเรียนดื่มมนมได้ตรงเวลา
คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจาก อปท. แล้วหรือยัง?
 ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว
 ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
2. โรงเรียนคาดว่าจะดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในช่วงเปิดภาคเรียน หากต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19
โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน
โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันแล้วให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน
โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน
วิธีอื่น ๆ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
( )
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................