โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560

  โรงเรียน ดูรายงาน
1.  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย
2.  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น
3.  โรงเรียน บ้านหนองไทร
4.  โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง
5.  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
6.  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
7.  โรงเรียน บ้านวังค้อ
8.  โรงเรียน บ้านวังปลาฝา
9.  โรงเรียน บ้านสำราญ
10.  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
11.  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ
12.  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย
13.  โรงเรียน บ้านโปร่งโก
14.  โรงเรียน บ้านโมย
15.  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า
16.  โรงเรียนกมลศรี
17.  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี
18.  โรงเรียนคลองบางกะสี
19.  โรงเรียนคลองสอง
20.  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม
21.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
22.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์
23.  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์
24.  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา
25.  โรงเรียนคุรุสภา
26.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
27.  โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา
28.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
29.  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
30.  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
31.  โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
32.  โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา
33.  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
34.  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
35.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
36.  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
37.  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
38.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
39.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
40.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน
41.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
42.  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
43.  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
44.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
45.  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
46.  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
47.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว
48.  โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
49.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง
50.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
51.  โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน
52.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
53.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
54.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
55.  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
56.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
57.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
58.  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
59.  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
61.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ
62.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
63.  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
64.  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
65.  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
66.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
67.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก
68.  โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง
69.  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
70.  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
71.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
72.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม
73.  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
74.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
75.  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
76.  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
77.  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
78.  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม
79.  โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
80.  โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
81.  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง
82.  โรงเรียนชุมชนใหม่
83.  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
84.  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา
85.  โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ
86.  โรงเรียนด่านซ้าย
87.  โรงเรียนด่านสิงขร
88.  โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
89.  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ
90.  โรงเรียนตลาดคลองสวน
91.  โรงเรียนตลาดสํารอง
92.  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186
93.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
94.  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
95.  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
96.  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
97.  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
98.  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
99.  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา
100.  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
101.  โรงเรียนทุ่งพะยอม
102.  โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
103.  โรงเรียนธาราคีรี
104.  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา
105.  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา
106.  โรงเรียนนาป่ามโนรถ
107.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
108.  โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน
109.  โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
110.  โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501)
111.  โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง
112.  โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
113.  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
114.  โรงเรียนนิคมพัฒนา7
115.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1
116.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
117.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
118.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
119.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
120.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
121.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13
122.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5
123.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9
124.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
125.  โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง
126.  โรงเรียนบางไทร
127.  โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา
128.  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
129.  โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศร)
130.  โรงเรียนบ้านกระเจา
131.  โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
132.  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
133.  โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
134.  โรงเรียนบ้านกราม
135.  โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ
136.  โรงเรียนบ้านกลาง
137.  โรงเรียนบ้านกลาง
138.  โรงเรียนบ้านกลาง
139.  โรงเรียนบ้านกวางดีด
140.  โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
141.  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา
142.  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์
143.  โรงเรียนบ้านกะทิง
144.  โรงเรียนบ้านกะวัน
145.  โรงเรียนบ้านกะแอก
146.  โรงเรียนบ้านกะไหล
147.  โรงเรียนบ้านกันตรวจ
148.  โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
149.  โรงเรียนบ้านกาแร
150.  โรงเรียนบ้านกาโสด
151.  โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
152.  โรงเรียนบ้านกุดจอก
153.  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร
154.  โรงเรียนบ้านกุดชมภู
155.  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้
156.  โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
157.  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
158.  โรงเรียนบ้านกุดแคน
159.  โรงเรียนบ้านกุดแท่น
160.  โรงเรียนบ้านกุดไผ่
161.  โรงเรียนบ้านกุมแป
162.  โรงเรียนบ้านกู่
163.  โรงเรียนบ้านกูวิง
164.  โรงเรียนบ้านกูเล็ง
165.  โรงเรียนบ้านขนวน
166.  โรงเรียนบ้านขนา
167.  โรงเรียนบ้านขนุน
168.  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
169.  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน
170.  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
171.  โรงเรียนบ้านขอนแป้น
172.  โรงเรียนบ้านขัน
173.  โรงเรียนบ้านขาม
174.  โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ
175.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
176.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
177.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
178.  โรงเรียนบ้านขุน
179.  โรงเรียนบ้านคชศิลา
180.  โรงเรียนบ้านคนชุม
181.  โรงเรียนบ้านคลอง 21
182.  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
183.  โรงเรียนบ้านคลองครก
184.  โรงเรียนบ้านคลองจัน
185.  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
186.  โรงเรียนบ้านคลองดู่
187.  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา
188.  โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ
189.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่
190.  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้
191.  โรงเรียนบ้านคลองผักขม
192.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
193.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง
194.  โรงเรียนบ้านคลองวัว
195.  โรงเรียนบ้านคลองสง
196.  โรงเรียนบ้านคลองสระ
197.  โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง)
198.  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
199.  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
200.  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง
201.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
202.  โรงเรียนบ้านคลองไทร
203.  โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
204.  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
205.  โรงเรียนบ้านควน
206.  โรงเรียนบ้านควนขัน
207.  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว
208.  โรงเรียนบ้านควนหินแท่น
209.  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม
210.  โรงเรียนบ้านควนแหวง
211.  โรงเรียนบ้านควนโคกยา
212.  โรงเรียนบ้านควนโตน
213.  โรงเรียนบ้านค้อ
214.  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
215.  โรงเรียนบ้านคอนสา
216.  โรงเรียนบ้านคอนสาร
217.  โรงเรียนบ้านคอนเมือง
218.  โรงเรียนบ้านค้อบอน
219.  โรงเรียนบ้านคอพรุ
220.  โรงเรียนบ้านคันพะลาน
221.  โรงเรียนบ้านค่าย
222.  โรงเรียนบ้านค่าย
223.  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
224.  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง
225.  โรงเรียนบ้านคำก้อม
226.  โรงเรียนบ้านคำข่า
227.  โรงเรียนบ้านคำครั่ง
228.  โรงเรียนบ้านคำนางโอก
229.  โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
230.  โรงเรียนบ้านคำผง
231.  โรงเรียนบ้านคำม่วง
232.  โรงเรียนบ้านคำสะอาด
233.  โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง
234.  โรงเรียนบ้านคำหม่วย
235.  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข
236.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก
237.  โรงเรียนบ้านคำแคน
238.  โรงเรียนบ้านคำแหว
239.  โรงเรียนบ้านคึม
240.  โรงเรียนบ้านคึมยาว
241.  โรงเรียนบ้านคูบ
242.  โรงเรียนบ้านคูบัว
243.  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ
244.  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
245.  โรงเรียนบ้านจองกอ
246.  โรงเรียนบ้านจอมทอง
247.  โรงเรียนบ้านจอมศรี
248.  โรงเรียนบ้านจอหอ
249.  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง
250.  โรงเรียนบ้านจันทัย
251.  โรงเรียนบ้านจาน
252.  โรงเรียนบ้านจาน
253.  โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
254.  โรงเรียนบ้านจาบ
255.  โรงเรียนบ้านจิก
256.  โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
257.  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12
258.  โรงเรียนบ้านจูดแดง
259.  โรงเรียนบ้านจูโวะ
260.  โรงเรียนบ้านฉลองชัย
261.  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่
262.  โรงเรียนบ้านช่องลม
263.  โรงเรียนบ้านช่องโค
264.  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
265.  โรงเรียนบ้านชะแม
266.  โรงเรียนบ้านชัยศรี
267.  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข
268.  โรงเรียนบ้านชากนา
269.  โรงเรียนบ้านช้างคลอด
270.  โรงเรียนบ้านชายเคือง
271.  โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
272.  โรงเรียนบ้านชุมม่วง
273.  โรงเรียนบ้านซับบอน
274.  โรงเรียนบ้านซับเดื่อ
275.  โรงเรียนบ้านซำม่วง
276.  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
277.  โรงเรียนบ้านซำหวาย
278.  โรงเรียนบ้านซีเยาะ
279.  โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)
280.  โรงเรียนบ้านดงกระชู
281.  โรงเรียนบ้านดงกำพี้
282.  โรงเรียนบ้านดงดาล
283.  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
284.  โรงเรียนบ้านดงบุญนาค
285.  โรงเรียนบ้านดงยาง
286.  โรงเรียนบ้านดงลาน
287.  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
288.  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ
289.  โรงเรียนบ้านดงเกตุ
290.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
291.  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม
292.  โรงเรียนบ้านดวน
293.  โรงเรียนบ้านดอนกลาง
294.  โรงเรียนบ้านดอนขวาง
295.  โรงเรียนบ้านดอนจำปา
296.  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
297.  โรงเรียนบ้านดอนชัย
298.  โรงเรียนบ้านดอนดู่
299.  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ
300.  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
301.  โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
302.  โรงเรียนบ้านดอนนา
303.  โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน
304.  โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม
305.  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่
306.  โรงเรียนบ้านดอนยาว
307.  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
308.  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ
309.  โรงเรียนบ้านดอนหวาย
310.  โรงเรียนบ้านดอนอุดม
311.  โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด
312.  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
313.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
314.  โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน
315.  โรงเรียนบ้านดอนไชย
316.  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
317.  โรงเรียนบ้านดอยคำ
318.  โรงเรียนบ้านดอยผีลู
319.  โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
320.  โรงเรียนบ้านดอเฮะ
321.  โรงเรียนบ้านดาดอุดม
322.  โรงเรียนบ้านด่าน
323.  โรงเรียนบ้านด่านโลด
324.  โรงเรียนบ้านดือแย
325.  โรงเรียนบ้านดุซงยอ
326.  โรงเรียนบ้านดู่
327.  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
328.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
329.  โรงเรียนบ้านต้นไทร
330.  โรงเรียนบ้านตระกาจ
331.  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม
332.  โรงเรียนบ้านตราด
333.  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
334.  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
335.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
336.  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
337.  โรงเรียนบ้านตอหลัง
338.  โรงเรียนบ้านตอแล
339.  โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล
340.  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
341.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี
342.  โรงเรียนบ้านตะเบาะ
343.  โรงเรียนบ้านตะเสะ
344.  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง
345.  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ
346.  โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ
347.  โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
348.  โรงเรียนบ้านตาด
349.  โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)
350.  โรงเรียนบ้านตาทอง
351.  โรงเรียนบ้านตาปรก
352.  โรงเรียนบ้านตามุง
353.  โรงเรียนบ้านตาสุด
354.  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ
355.  โรงเรียนบ้านตาเพชร
356.  โรงเรียนบ้านตาโอง
357.  โรงเรียนบ้านติ้ว
358.  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
359.  โรงเรียนบ้านตีบใต้
360.  โรงเรียนบ้านตือระ
361.  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
362.  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม
363.  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา
364.  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด.
365.  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์
366.  โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง
367.  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้
368.  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
369.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
370.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
371.  โรงเรียนบ้านทรายขาว
372.  โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
373.  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
374.  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง
375.  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย
376.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
377.  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ
378.  โรงเรียนบ้านทับผึ้ง
379.  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก
380.  โรงเรียนบ้านท่าก่อ
381.  โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
382.  โรงเรียนบ้านทางขวาง
383.  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง
384.  โรงเรียนบ้านท่าด้วง
385.  โรงเรียนบ้านท่าด่าน
386.  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี
387.  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน
388.  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม
389.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
390.  โรงเรียนบ้านทาป่าเปา
391.  โรงเรียนบ้านท่าพง
392.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง
393.  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ)
394.  โรงเรียนบ้านท่ามะแกง
395.  โรงเรียนบ้านท่ายางชุม
396.  โรงเรียนบ้านท่าลาด
397.  โรงเรียนบ้านท่าศิลา
398.  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
399.  โรงเรียนบ้านท่าสัก
400.  โรงเรียนบ้านท่าเวียง
401.  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
402.  โรงเรียนบ้านท่าเสลา
403.  โรงเรียนบ้านท่าโก
404.  โรงเรียนบ้านท่าโรง
405.  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
406.  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง
407.  โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก
408.  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
409.  โรงเรียนบ้านทุ่งงาย
410.  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง
411.  โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
412.  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน
413.  โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง
414.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
415.  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
416.  โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ
417.  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
418.  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
419.  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
420.  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
421.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
422.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
423.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
424.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
425.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
426.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
427.  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง
428.  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
429.  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร
430.  โรงเรียนบ้านนบ
431.  โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน
432.  โรงเรียนบ้านนา
433.  โรงเรียนบ้านนากระเดา
434.  โรงเรียนบ้านนากลาง
435.  โรงเรียนบ้านนากอ
436.  โรงเรียนบ้านนาก๊อก
437.  โรงเรียนบ้านนากุดสิม
438.  โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
439.  โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
440.  โรงเรียนบ้านนางัว
441.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว
442.  โรงเรียนบ้านนางแดด
443.  โรงเรียนบ้านนาดี
444.  โรงเรียนบ้านนาดี
445.  โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
446.  โรงเรียนบ้านนาทม
447.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
448.  โรงเรียนบ้านนาบง
449.  โรงเรียนบ้านนาบอน
450.  โรงเรียนบ้านนาประดู่
451.  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
452.  โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
453.  โรงเรียนบ้านนามั่ง
454.  โรงเรียนบ้านนายาง
455.  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
456.  โรงเรียนบ้านนาลาน
457.  โรงเรียนบ้านนาวง
458.  โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
459.  โรงเรียนบ้านนาส่วง
460.  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
461.  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์
462.  โรงเรียนบ้านนาอ้อม
463.  โรงเรียนบ้านนาเปอะ
464.  โรงเรียนบ้านนาเมือง
465.  โรงเรียนบ้านนาเรือง
466.  โรงเรียนบ้านนาเลา
467.  โรงเรียนบ้านนาเลิน
468.  โรงเรียนบ้านนาเส
469.  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ
470.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ
471.  โรงเรียนบ้านนาเหมือง
472.  โรงเรียนบ้านนาเอือด
473.  โรงเรียนบ้านนาโด่
474.  โรงเรียนบ้านนาโนน
475.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
476.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
477.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่
478.  โรงเรียนบ้านนาไคร้
479.  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม
480.  โรงเรียนบ้านน้ำคำ
481.  โรงเรียนบ้านน้ำดำ
482.  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
483.  โรงเรียนบ้านน้ำท่วม
484.  โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย
485.  โรงเรียนบ้านน้ำปาย
486.  โรงเรียนบ้านน้ำพุง
487.  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
488.  โรงเรียนบ้านน้ำมี
489.  โรงเรียนบ้านน้ำมุด
490.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
491.  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง
492.  โรงเรียนบ้านน้ำสอด
493.  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
494.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
495.  โรงเรียนบ้านน้ำใส
496.  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8
497.  โรงเรียนบ้านนิบง
498.  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ
499.  โรงเรียนบ้านนเรศ
500.  โรงเรียนบ้านบกหัก
501.  โรงเรียนบ้านบระเอ็ง
502.  โรงเรียนบ้านบละแต
503.  โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล
504.  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า
505.  โรงเรียนบ้านบ่อ
506.  โรงเรียนบ้านบ่อกรูด
507.  โรงเรียนบ้านบ่อคู่
508.  โรงเรียนบ้านบ่อทราย
509.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง
510.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง
511.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด
512.  โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
513.  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม
514.  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36)
515.  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี
516.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
517.  โรงเรียนบ้านบัวงาม
518.  โรงเรียนบ้านบัวท่า
519.  โรงเรียนบ้านบัววัฒนา
520.  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด
521.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
522.  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง
523.  โรงเรียนบ้านบางมวง
524.  โรงเรียนบ้านบางมะนาว
525.  โรงเรียนบ้านบางราพา
526.  โรงเรียนบ้านบางเหรียง
527.  โรงเรียนบ้านบางโรง
528.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
529.  โรงเรียนบ้านบารายี
530.  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง
531.  โรงเรียนบ้านบาโง
532.  โรงเรียนบ้านบาโงมูลง
533.  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ
534.  โรงเรียนบ้านบึงพระราม
535.  โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
536.  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
537.  โรงเรียนบ้านบือราแง
538.  โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ
539.  โรงเรียนบ้านบุ่ง
540.  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
541.  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน
542.  โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร
543.  โรงเรียนบ้านประจําไม้
544.  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)
545.  โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ
546.  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
547.  โรงเรียนบ้านปลักแตน
548.  โรงเรียนบ้านปลายราง
549.  โรงเรียนบ้านปลายละหาน
550.  โรงเรียนบ้านปลาโด
551.  โรงเรียนบ้านปอ
552.  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
553.  โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
554.  โรงเรียนบ้านปะดะดอ
555.  โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ
556.  โรงเรียนบ้านปะแดลางา
557.  โรงเรียนบ้านปัก
558.  โรงเรียนบ้านปากคะยาง
559.  โรงเรียนบ้านปากบุ่ง
560.  โรงเรียนบ้านปากปรน
561.  โรงเรียนบ้านปากปิง
562.  โรงเรียนบ้านปากสระ
563.  โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ
564.  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
565.  โรงเรียนบ้านปากแซง
566.  โรงเรียนบ้านปากไพ
567.  โรงเรียนบ้านป่าขนุน
568.  โรงเรียนบ้านป่าข่า
569.  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
570.  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ)
571.  โรงเรียนบ้านป่าคาย
572.  โรงเรียนบ้านปาง
573.  โรงเรียนบ้านปางกอม
574.  โรงเรียนบ้านปางส้าน
575.  โรงเรียนบ้านปางฮ่าง
576.  โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ
577.  โรงเรียนบ้านป่าชัน
578.  โรงเรียนบ้านปาดังยอ
579.  โรงเรียนบ้านป่าตาล
580.  โรงเรียนบ้านป่าตึง
581.  โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง)
582.  โรงเรียนบ้านป่าผาง
583.  โรงเรียนบ้านป่ายาง
584.  โรงเรียนบ้านป่ายางมน
585.  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้
586.  โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
587.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน
588.  โรงเรียนบ้านป่าเด็ง
589.  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ
590.  โรงเรียนบ้านป่าแต้ว
591.  โรงเรียนบ้านป่าไผ่
592.  โรงเรียนบ้านป่าไร่
593.  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
594.  โรงเรียนบ้านปุดเนียม
595.  โรงเรียนบ้านปูยู
596.  โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ
597.  โรงเรียนบ้านผักเฮือก
598.  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย
599.  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
600.  โรงเรียนบ้านผาเยอ
601.  โรงเรียนบ้านผาเวียง
602.  โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
603.  โรงเรียนบ้านผึ้งโดม
604.  โรงเรียนบ้านพงสิม
605.  โรงเรียนบ้านพญาวัง
606.  โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง
607.  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
608.  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง
609.  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน
610.  โรงเรียนบ้านพรุนายขาว
611.  โรงเรียนบ้านพรุบัว
612.  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
613.  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2
614.  โรงเรียนบ้านพัดโบก
615.  โรงเรียนบ้านพุใหญ่
616.  โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
617.  โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า
618.  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
619.  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่
620.  โรงเรียนบ้านภูพานทอง
621.  โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา
622.  โรงเรียนบ้านม่วง
623.  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
624.  โรงเรียนบ้านม่วงมูล
625.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
626.  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์
627.  โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก
628.  โรงเรียนบ้านม่วงฮี
629.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
630.  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
631.  โรงเรียนบ้านมะค่า
632.  โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง
633.  โรงเรียนบ้านมะยาง
634.  โรงเรียนบ้านมะหินหลวง
635.  โรงเรียนบ้านมาบกรูด
636.  โรงเรียนบ้านมาบยางพร
637.  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
638.  โรงเรียนบ้านยมเบือ
639.  โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
640.  โรงเรียนบ้านยะหอ
641.  โรงเรียนบ้านยะออ
642.  โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า
643.  โรงเรียนบ้านยางช้า
644.  โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด
645.  โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี
646.  โรงเรียนบ้านยางลาด
647.  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
648.  โรงเรียนบ้านยางเครือ
649.  โรงเรียนบ้านยางแก้ว
650.  โรงเรียนบ้านยางโทน
651.  โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ
652.  โรงเรียนบ้านยือนัง
653.  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่
654.  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร
655.  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
656.  โรงเรียนบ้านร่องส้าน
657.  โรงเรียนบ้านระวิง
658.  โรงเรียนบ้านระหว่างควน
659.  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
660.  โรงเรียนบ้านระโยง
661.  โรงเรียนบ้านรังย้อย
662.  โรงเรียนบ้านรัดปูน
663.  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์
664.  โรงเรียนบ้านรินหลวง
665.  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
666.  โรงเรียนบ้านล่องควน
667.  โรงเรียนบ้านล้อแตก
668.  โรงเรียนบ้านละลูน
669.  โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
670.  โรงเรียนบ้านละหาร
671.  โรงเรียนบ้านละแอ
672.  โรงเรียนบ้านลาน
673.  โรงเรียนบ้านลานแหลม
674.  โรงเรียนบ้านลาเมาะ
675.  โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล
676.  โรงเรียนบ้านลาแล
677.  โรงเรียนบ้านลำดวน
678.  โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
679.  โรงเรียนบ้านลำพุก
680.  โรงเรียนบ้านลำเปา
681.  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
682.  โรงเรียนบ้านลือนาคำ
683.  โรงเรียนบ้านลือเน็ง
684.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา
685.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู
686.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง
687.  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ
688.  โรงเรียนบ้านวังกวาง
689.  โรงเรียนบ้านวังชะโอน
690.  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
691.  โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
692.  โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น
693.  โรงเรียนบ้านวังมน
694.  โรงเรียนบ้านวังม่วง
695.  โรงเรียนบ้านวังยาว
696.  โรงเรียนบ้านวังยาว
697.  โรงเรียนบ้านวังรี
698.  โรงเรียนบ้านวังลุง
699.  โรงเรียนบ้านวังสายทอง
700.  โรงเรียนบ้านวังสาร
701.  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
702.  โรงเรียนบ้านวังหิน
703.  โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง
704.  โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
705.  โรงเรียนบ้านวังเต่า
706.  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
707.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่
708.  โรงเรียนบ้านวังใหม่
709.  โรงเรียนบ้านวังไชย
710.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
711.  โรงเรียนบ้านศรีพงัน
712.  โรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ
713.  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
714.  โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ
715.  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
716.  โรงเรียนบ้านศาลาลาย
717.  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว
718.  โรงเรียนบ้านศิลา
719.  โรงเรียนบ้านศิลาทอง
720.  โรงเรียนบ้านศิลาทอง
721.  โรงเรียนบ้านศิวาลัย
722.  โรงเรียนบ้านสงยาง
723.  โรงเรียนบ้านสบบง
724.  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
725.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย
726.  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
727.  โรงเรียนบ้านสมสะอาด
728.  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน)
729.  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง)
730.  โรงเรียนบ้านสระบัว(แดนดง)
731.  โรงเรียนบ้านสระสะแก
732.  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
733.  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
734.  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
735.  โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง
736.  โรงเรียนบ้านสร้างโพน
737.  โรงเรียนบ้านสวนจันทน์
738.  โรงเรียนบ้านสวนหอม
739.  โรงเรียนบ้านสวนอาย
740.  โรงเรียนบ้านสวาย
741.  โรงเรียนบ้านสวาย
742.  โรงเรียนบ้านสวายสนิท
743.  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
744.  โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง
745.  โรงเรียนบ้านสะพานยูง
746.  โรงเรียนบ้านสะพุง
747.  โรงเรียนบ้านสะลวงนอก
748.  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
749.  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย
750.  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
751.  โรงเรียนบ้านสะแล่ง
752.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
753.  โรงเรียนบ้านสันติสุข
754.  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
755.  โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)
756.  โรงเรียนบ้านสันปอธง
757.  โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่
758.  โรงเรียนบ้านสา
759.  โรงเรียนบ้านสากอ
760.  โรงเรียนบ้านสานแว้
761.  โรงเรียนบ้านสามขัว
762.  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
763.  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
764.  โรงเรียนบ้านสามเส้า
765.  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร
766.  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์
767.  โรงเรียนบ้านสายหมอ
768.  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา
769.  โรงเรียนบ้านสำเภาลูน
770.  โรงเรียนบ้านสำโรง(ท่าตูม)
771.  โรงเรียนบ้านสีสุก
772.  โรงเรียนบ้านสี่แจ
773.  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
774.  โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ
775.  โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา
776.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ
777.  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
778.  โรงเรียนบ้านหนองกก
779.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
780.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
781.  โรงเรียนบ้านหนองกระบือ
782.  โรงเรียนบ้านหนองกลอย
783.  โรงเรียนบ้านหนองกุง
784.  โรงเรียนบ้านหนองกุง
785.  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช)
786.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
787.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่
788.  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
789.  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม
790.  โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว
791.  โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า
792.  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
793.  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
794.  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน
795.  โรงเรียนบ้านหนองคัน
796.  โรงเรียนบ้านหนองคาง
797.  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง
798.  โรงเรียนบ้านหนองคู
799.  โรงเรียนบ้านหนองคู
800.  โรงเรียนบ้านหนองคู
801.  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
802.  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
803.  โรงเรียนบ้านหนองจั่น
804.  โรงเรียนบ้านหนองจำนัก
805.  โรงเรียนบ้านหนองจิก
806.  โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง
807.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง
808.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
809.  โรงเรียนบ้านหนองซา
810.  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน
811.  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
812.  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง
813.  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
814.  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
815.  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย
816.  โรงเรียนบ้านหนองตายอด
817.  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว
818.  โรงเรียนบ้านหนองตุ
819.  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม
820.  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
821.  โรงเรียนบ้านหนองถาวร
822.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
823.  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่
824.  โรงเรียนบ้านหนองนกทา
825.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
826.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
827.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
828.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
829.  โรงเรียนบ้านหนองบก
830.  โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
831.  โรงเรียนบ้านหนองบัว
832.  โรงเรียนบ้านหนองบัว
833.  โรงเรียนบ้านหนองบัว
834.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)
835.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม)
836.  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
837.  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
838.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
839.  โรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน)
840.  โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ
841.  โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
842.  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
843.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
844.  โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์
845.  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ
846.  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
847.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง
848.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง
849.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง
850.  โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
851.  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
852.  โรงเรียนบ้านหนองยูง
853.  โรงเรียนบ้านหนองรวก
854.  โรงเรียนบ้านหนองรี
855.  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
856.  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
857.  โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง
858.  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
859.  โรงเรียนบ้านหนองสระ
860.  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
861.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
862.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
863.  โรงเรียนบ้านหนองสะโน
864.  โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
865.  โรงเรียนบ้านหนองสังข์
866.  โรงเรียนบ้านหนองสามขา
867.  โรงเรียนบ้านหนองหงอก
868.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
869.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
870.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)
871.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
872.  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว
873.  โรงเรียนบ้านหนองหมี
874.  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
875.  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
876.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี
877.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง
878.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง
879.  โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)
880.  โรงเรียนบ้านหนองหิน
881.  โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง
882.  โรงเรียนบ้านหนองอาสา
883.  โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ
884.  โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง
885.  โรงเรียนบ้านหนองเขียว
886.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า
887.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
888.  โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
889.  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน
890.  โรงเรียนบ้านหนองแขม
891.  โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา
892.  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
893.  โรงเรียนบ้านหนองแซง
894.  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
895.  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ
896.  โรงเรียนบ้านหนองแปน
897.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
898.  โรงเรียนบ้านหนองแรต
899.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
900.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด
901.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง
902.  โรงเรียนบ้านหนองแสง
903.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
904.  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า
905.  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ
906.  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ
907.  โรงเรียนบ้านหนองโรง
908.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
909.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว
910.  โรงเรียนบ้านหนองไทร
911.  โรงเรียนบ้านหนองไทร
912.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่
913.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา
914.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
915.  โรงเรียนบ้านหนองไม้
916.  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
917.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่
918.  โรงเรียนบ้านหนองไฮ
919.  โรงเรียนบ้านหน้าซึง
920.  โรงเรียนบ้านหน้าทอง
921.  โรงเรียนบ้านหมากมาย
922.  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี
923.  โรงเรียนบ้านหลวง
924.  โรงเรียนบ้านหลังเขา
925.  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
926.  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่
927.  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด
928.  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
929.  โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง
930.  โรงเรียนบ้านห้วยตม
931.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย
932.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย
933.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย
934.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
935.  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย
936.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
937.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ
938.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ
939.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา
940.  โรงเรียนบ้านห้วยบง
941.  โรงเรียนบ้านห้วยบง
942.  โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)
943.  โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง
944.  โรงเรียนบ้านห้วยปู
945.  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง
946.  โรงเรียนบ้านห้วยพลู
947.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
948.  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว
949.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง
950.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง
951.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง
952.  โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ
953.  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
954.  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
955.  โรงเรียนบ้านห้วยส้าน
956.  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน
957.  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม
958.  โรงเรียนบ้านห้วยหาน
959.  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ
960.  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง
961.  โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
962.  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา
963.  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน
964.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม
965.  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง
966.  โรงเรียนบ้านห้วยแดง
967.  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
968.  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น
969.  โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง
970.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
971.  โรงเรียนบ้านห้วยไค้
972.  โรงเรียนบ้านหว้า
973.  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
974.  โรงเรียนบ้านหวาย
975.  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง
976.  โรงเรียนบ้านห่องปอ
977.  โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
978.  โรงเรียนบ้านหัวข่วง
979.  โรงเรียนบ้านหัวคลอง
980.  โรงเรียนบ้านหัวช้าง
981.  โรงเรียนบ้านหัวดง
982.  โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง
983.  โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
984.  โรงเรียนบ้านหัวรัง
985.  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว
986.  โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)
987.  โรงเรียนบ้านหาญ
988.  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม
989.  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง
990.  โรงเรียนบ้านหิงห้อย
991.  โรงเรียนบ้านหินดาด
992.  โรงเรียนบ้านหินสูง
993.  โรงเรียนบ้านหินห่อม
994.  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
995.  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ
996.  โรงเรียนบ้านอ้อน
997.  โรงเรียนบ้านอังกุล
998.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
999.  โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ
1000.  โรงเรียนบ้านอิงโค้ง
1001.  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
1002.  โรงเรียนบ้านอีง่อง
1003.  โรงเรียนบ้านอีบุ๊
1004.  โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
1005.  โรงเรียนบ้านอีโยะ
1006.  โรงเรียนบ้านอุดมสุข
1007.  โรงเรียนบ้านอุมุง
1008.  โรงเรียนบ้านอูนดง
1009.  โรงเรียนบ้านอูนนา
1010.  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
1011.  โรงเรียนบ้านเกวต
1012.  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
1013.  โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
1014.  โรงเรียนบ้านเกาะยาว
1015.  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
1016.  โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด
1017.  โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
1018.  โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
1019.  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
1020.  โรงเรียนบ้านเขากอบ
1021.  โรงเรียนบ้านเขากำแพง
1022.  โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว
1023.  โรงเรียนบ้านเขาตอก
1024.  โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง
1025.  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก
1026.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
1027.  โรงเรียนบ้านเขานาใน
1028.  โรงเรียนบ้านเขาปูน
1029.  โรงเรียนบ้านเขาฝาก
1030.  โรงเรียนบ้านเขาพลวง
1031.  โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
1032.  โรงเรียนบ้านเขารักษ์
1033.  โรงเรียนบ้านเขาล้าน
1034.  โรงเรียนบ้านเขาสัก
1035.  โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง
1036.  โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
1037.  โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี
1038.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง
1039.  โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง
1040.  โรงเรียนบ้านเจาะกือแย
1041.  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม
1042.  โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง
1043.  โรงเรียนบ้านเซิม
1044.  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ
1045.  โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา
1046.  โรงเรียนบ้านเตง
1047.  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา
1048.  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)
1049.  โรงเรียนบ้านเตียนอาง
1050.  โรงเรียนบ้านเทพนคร
1051.  โรงเรียนบ้านเทพา
1052.  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
1053.  โรงเรียนบ้านเนินยาง
1054.  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์
1055.  โรงเรียนบ้านเป้า
1056.  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
1057.  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ
1058.  โรงเรียนบ้านเปียะ
1059.  โรงเรียนบ้านเมี่ยง
1060.  โรงเรียนบ้านเมืองคง
1061.  โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์
1062.  โรงเรียนบ้านเมืองบาง
1063.  โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
1064.  โรงเรียนบ้านเลา
1065.  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม
1066.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
1067.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
1068.  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
1069.  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม
1070.  โรงเรียนบ้านเสี้ยว
1071.  โรงเรียนบ้านเสียว
1072.  โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1073.  โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
1074.  โรงเรียนบ้านเหนือ
1075.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง
1076.  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
1077.  โรงเรียนบ้านเหล่า
1078.  โรงเรียนบ้านเหล่า (ท่าตูม)
1079.  โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง
1080.  โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา
1081.  โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
1082.  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
1083.  โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
1084.  โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง
1085.  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ
1086.  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
1087.  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
1088.  โรงเรียนบ้านแก้งซาว
1089.  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง
1090.  โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
1091.  โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ
1092.  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)
1093.  โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง
1094.  โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง
1095.  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน
1096.  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น
1097.  โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
1098.  โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
1099.  โรงเรียนบ้านแควมะกอก
1100.  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ
1101.  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
1102.  โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
1103.  โรงเรียนบ้านแพงศรี
1104.  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
1105.  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
1106.  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ
1107.  โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
1108.  โรงเรียนบ้านแม่คะตวน
1109.  โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
1110.  โรงเรียนบ้านแม่งะ
1111.  โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)
1112.  โรงเรียนบ้านแม่ทะ
1113.  โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ
1114.  โรงเรียนบ้านแม่นะ
1115.  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ
1116.  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน
1117.  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
1118.  โรงเรียนบ้านแม่ปาง
1119.  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น
1120.  โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
1121.  โรงเรียนบ้านแม่สลิด
1122.  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
1123.  โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน
1124.  โรงเรียนบ้านแม่เทย
1125.  โรงเรียนบ้านแม่แขก
1126.  โรงเรียนบ้านแม่แต
1127.  โรงเรียนบ้านแม่โกปี่
1128.  โรงเรียนบ้านแม่ใจ
1129.  โรงเรียนบ้านแยหนองแคน
1130.  โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
1131.  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ
1132.  โรงเรียนบ้านแหลมไทร
1133.  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร
1134.  โรงเรียนบ้านแอแว
1135.  โรงเรียนบ้านโกรกลึก
1136.  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน)
1137.  โรงเรียนบ้านโคกกระจง
1138.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง
1139.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(บรบือ)
1140.  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
1141.  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
1142.  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน
1143.  โรงเรียนบ้านโคกกอ
1144.  โรงเรียนบ้านโคกก่อง
1145.  โรงเรียนบ้านโคกกะชาย
1146.  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
1147.  โรงเรียนบ้านโคกงาม
1148.  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ
1149.  โรงเรียนบ้านโคกตาล
1150.  โรงเรียนบ้านโคกนกทา
1151.  โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
1152.  โรงเรียนบ้านโคกพยอม
1153.  โรงเรียนบ้านโคกพระ
1154.  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม
1155.  โรงเรียนบ้านโคกม้า
1156.  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
1157.  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
1158.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า
1159.  โรงเรียนบ้านโคกสง่า
1160.  โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
1161.  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
1162.  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี
1163.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
1164.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
1165.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
1166.  โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)
1167.  โรงเรียนบ้านโคกหม้อ
1168.  โรงเรียนบ้านโคกหอม
1169.  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
1170.  โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ
1171.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
1172.  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
1173.  โรงเรียนบ้านโชกใต้
1174.  โรงเรียนบ้านโชค(บัวเชด)
1175.  โรงเรียนบ้านโซกม่วง
1176.  โรงเรียนบ้านโดด
1177.  โรงเรียนบ้านโดนอาว
1178.  โรงเรียนบ้านโตนด
1179.  โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา
1180.  โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง
1181.  โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง
1182.  โรงเรียนบ้านโนนงาม
1183.  โรงเรียนบ้านโนนงาม
1184.  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา
1185.  โรงเรียนบ้านโนนจิก
1186.  โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง
1187.  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง
1188.  โรงเรียนบ้านโนนตาด
1189.  โรงเรียนบ้านโนนทอง
1190.  โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
1191.  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
1192.  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
1193.  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
1194.  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
1195.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
1196.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
1197.  โรงเรียนบ้านโนนยาง
1198.  โรงเรียนบ้านโนนยานาง
1199.  โรงเรียนบ้านโนนศาลา
1200.  โรงเรียนบ้านโนนสง่า
1201.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
1202.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์
1203.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย)
1204.  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน)
1205.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
1206.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น)
1207.  โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง
1208.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1209.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1210.  โรงเรียนบ้านโนนสูง
1211.  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ
1212.  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมือง)
1213.  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา
1214.  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
1215.  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
1216.  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
1217.  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ
1218.  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง
1219.  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม
1220.  โรงเรียนบ้านโนนแคน
1221.  โรงเรียนบ้านโนนแดง
1222.  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง
1223.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี
1224.  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
1225.  โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี
1226.  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง
1227.  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ
1228.  โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง
1229.  โรงเรียนบ้านโป่งนก
1230.  โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
1231.  โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์
1232.  โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล)
1233.  โรงเรียนบ้านโป่งเกต
1234.  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์
1235.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
1236.  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
1237.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
1238.  โรงเรียนบ้านโพนงาม
1239.  โรงเรียนบ้านโพนงาม
1240.  โรงเรียนบ้านโพนแพง
1241.  โรงเรียนบ้านโละ
1242.  โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1243.  โรงเรียนบ้านโสกกระแต้
1244.  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง
1245.  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว
1246.  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว
1247.  โรงเรียนบ้านโสกภารา
1248.  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
1249.  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
1250.  โรงเรียนบ้านโสกแสง
1251.  โรงเรียนบ้านโหละหนุน
1252.  โรงเรียนบ้านโฮ