โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560

  โรงเรียน ภาพกิจกรรม ดูรายงาน
1.  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน
2.  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย
3.  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น
4.  โรงเรียน บ้านหนองไทร
5.  โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง
6.  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
7.  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
8.  โรงเรียน บ้านวังค้อ
9.  โรงเรียน บ้านวังปลาฝา
10.  โรงเรียน บ้านสำราญ
11.  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย
12.  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย
13.  โรงเรียน บ้านโปร่งโก
14.  โรงเรียน บ้านโมย
15.  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า
16.  โรงเรียนกมลศรี
17.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์
18.  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี
19.  โรงเรียนคลองบางกะสี
20.  โรงเรียนคลองสอง
21.  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม
22.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
23.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์
24.  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์
25.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม
26.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
27.  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม
28.  โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา
29.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
30.  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
31.  โรงเรียนชายเขาวิทยา
32.  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
33.  โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
34.  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
35.  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
36.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
37.  โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ
38.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
39.  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
40.  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
41.  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
42.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
43.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
44.  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
45.  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
46.  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่
47.  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
48.  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
49.  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
50.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว
51.  โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
52.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง
53.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
54.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
55.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
56.  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
57.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
58.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
59.  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
60.  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
61.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
62.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ
63.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
64.  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
65.  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
66.  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
67.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
68.  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
69.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก
70.  โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง
71.  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง
72.  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
73.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
74.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม
75.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ
76.  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
77.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์
78.  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
79.  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
80.  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
81.  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม
82.  โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
83.  โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
84.  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง
85.  โรงเรียนชุมชนใหม่
86.  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
87.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
88.  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา
89.  โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ
90.  โรงเรียนด่านสิงขร
91.  โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
92.  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ
93.  โรงเรียนตระการพืชผล
94.  โรงเรียนตลาดคลองสวน
95.  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186
96.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
97.  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
98.  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
99.  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
100.  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
101.  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
102.  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา
103.  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
104.  โรงเรียนทุ่งพะยอม
105.  โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา
106.  โรงเรียนธาราคีรี
107.  โรงเรียนนาคูณวิทยา
108.  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา
109.  โรงเรียนนาป่ามโนรถ
110.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
111.  โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน
112.  โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
113.  โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501)
114.  โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง
115.  โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
116.  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
117.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6
118.  โรงเรียนนิคมพัฒนา7
119.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1
120.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
121.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
122.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
123.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
124.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
125.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13
126.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5
127.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9
128.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
129.  โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง
130.  โรงเรียนบางไทร
131.  โรงเรียนบ้านกรอบ
132.  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
133.  โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศร)
134.  โรงเรียนบ้านกระเจา
135.  โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
136.  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
137.  โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
138.  โรงเรียนบ้านกราม
139.  โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ
140.  โรงเรียนบ้านกลาง
141.  โรงเรียนบ้านกลาง
142.  โรงเรียนบ้านกลางนา
143.  โรงเรียนบ้านกวางดีด
144.  โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
145.  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา
146.  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์
147.  โรงเรียนบ้านกะทิง
148.  โรงเรียนบ้านกะวัน
149.  โรงเรียนบ้านกะแอก
150.  โรงเรียนบ้านกะไหล
151.  โรงเรียนบ้านกันตรวจ
152.  โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
153.  โรงเรียนบ้านกาเนะ
154.  โรงเรียนบ้านกาแร
155.  โรงเรียนบ้านกาโสด
156.  โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98
157.  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
158.  โรงเรียนบ้านกุดจอก
159.  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้
160.  โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก
161.  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
162.  โรงเรียนบ้านกุดแคน
163.  โรงเรียนบ้านกุดไผ่
164.  โรงเรียนบ้านกุมแป
165.  โรงเรียนบ้านกู่
166.  โรงเรียนบ้านกูวิง
167.  โรงเรียนบ้านกูเล็ง
168.  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก
169.  โรงเรียนบ้านขนวน
170.  โรงเรียนบ้านขนา
171.  โรงเรียนบ้านขนุน
172.  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
173.  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน
174.  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
175.  โรงเรียนบ้านขอนหาด
176.  โรงเรียนบ้านขอนแป้น
177.  โรงเรียนบ้านข่อย
178.  โรงเรียนบ้านขัน
179.  โรงเรียนบ้านขาม
180.  โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ
181.  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
182.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
183.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
184.  โรงเรียนบ้านขุน
185.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
186.  โรงเรียนบ้านคชศิลา
187.  โรงเรียนบ้านคนชุม
188.  โรงเรียนบ้านคลอง 21
189.  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
190.  โรงเรียนบ้านคลองครก
191.  โรงเรียนบ้านคลองจัน
192.  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
193.  โรงเรียนบ้านคลองดู่
194.  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา
195.  โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ
196.  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ
197.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่
198.  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้
199.  โรงเรียนบ้านคลองผักขม
200.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
201.  โรงเรียนบ้านคลองม่วง
202.  โรงเรียนบ้านคลองวัว
203.  โรงเรียนบ้านคลองสง
204.  โรงเรียนบ้านคลองสระ
205.  โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง)
206.  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
207.  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
208.  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง
209.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
210.  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
211.  โรงเรียนบ้านควน
212.  โรงเรียนบ้านควนขัน
213.  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด
214.  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว
215.  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม
216.  โรงเรียนบ้านควนแหวง
217.  โรงเรียนบ้านควนโคกยา
218.  โรงเรียนบ้านควนโตน
219.  โรงเรียนบ้านค้อ
220.  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ
221.  โรงเรียนบ้านคอนสา
222.  โรงเรียนบ้านคอนสาร
223.  โรงเรียนบ้านคอนเมือง
224.  โรงเรียนบ้านค้อบอน
225.  โรงเรียนบ้านคอพรุ
226.  โรงเรียนบ้านค่าย
227.  โรงเรียนบ้านค่าย
228.  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
229.  โรงเรียนบ้านคำข่า
230.  โรงเรียนบ้านคำครั่ง
231.  โรงเรียนบ้านคำนางโอก
232.  โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
233.  โรงเรียนบ้านคำม่วง
234.  โรงเรียนบ้านคำสะอาด
235.  โรงเรียนบ้านคำหม่วย
236.  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข
237.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก
238.  โรงเรียนบ้านคำแหว
239.  โรงเรียนบ้านคึม
240.  โรงเรียนบ้านคึมยาว
241.  โรงเรียนบ้านคุ้ม
242.  โรงเรียนบ้านคูบ
243.  โรงเรียนบ้านคูบัว
244.  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ
245.  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
246.  โรงเรียนบ้านจองกอ
247.  โรงเรียนบ้านจอมทอง
248.  โรงเรียนบ้านจอหอ
249.  โรงเรียนบ้านจันทัย
250.  โรงเรียนบ้านจันลา
251.  โรงเรียนบ้านจาน
252.  โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
253.  โรงเรียนบ้านจาบ
254.  โรงเรียนบ้านจิก
255.  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12
256.  โรงเรียนบ้านจูดแดง
257.  โรงเรียนบ้านจูโวะ
258.  โรงเรียนบ้านฉลองชัย
259.  โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่
260.  โรงเรียนบ้านช่องลม
261.  โรงเรียนบ้านช่องโค
262.  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
263.  โรงเรียนบ้านชะม่วง
264.  โรงเรียนบ้านชัยศรี
265.  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข
266.  โรงเรียนบ้านช้างคลอด
267.  โรงเรียนบ้านชายเคือง
268.  โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
269.  โรงเรียนบ้านซับบอน
270.  โรงเรียนบ้านซับอีลุม
271.  โรงเรียนบ้านซำม่วง
272.  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
273.  โรงเรียนบ้านซำหวาย
274.  โรงเรียนบ้านซีเยาะ
275.  โรงเรียนบ้านซือเลาะ
276.  โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)
277.  โรงเรียนบ้านดงกระชู
278.  โรงเรียนบ้านดงกำพี้
279.  โรงเรียนบ้านดงดาล
280.  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
281.  โรงเรียนบ้านดงบุญนาค
282.  โรงเรียนบ้านดงยาง
283.  โรงเรียนบ้านดงลาน
284.  โรงเรียนบ้านดงเกตุ
285.  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม
286.  โรงเรียนบ้านดวน
287.  โรงเรียนบ้านดวน
288.  โรงเรียนบ้านดอนกลาง
289.  โรงเรียนบ้านดอนขวาง
290.  โรงเรียนบ้านดอนจำปา
291.  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
292.  โรงเรียนบ้านดอนชัย
293.  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ
294.  โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
295.  โรงเรียนบ้านดอนนา
296.  โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน
297.  โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม
298.  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่
299.  โรงเรียนบ้านดอนยานาง
300.  โรงเรียนบ้านดอนยาว
301.  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
302.  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ
303.  โรงเรียนบ้านดอนหวาย
304.  โรงเรียนบ้านดอนอุดม
305.  โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด
306.  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้
307.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
308.  โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน
309.  โรงเรียนบ้านดอนไชย
310.  โรงเรียนบ้านดอยคำ
311.  โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
312.  โรงเรียนบ้านดอเฮะ
313.  โรงเรียนบ้านดาดอุดม
314.  โรงเรียนบ้านด่าน
315.  โรงเรียนบ้านด่านโลด
316.  โรงเรียนบ้านดือแย
317.  โรงเรียนบ้านดุซงยอ
318.  โรงเรียนบ้านดู่
319.  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
320.  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
321.  โรงเรียนบ้านต้นไทร
322.  โรงเรียนบ้านตระกาจ
323.  โรงเรียนบ้านตระแบกงาม
324.  โรงเรียนบ้านตราด
325.  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
326.  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
327.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
328.  โรงเรียนบ้านตลุง
329.  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
330.  โรงเรียนบ้านตอหลัง
331.  โรงเรียนบ้านตอออ
332.  โรงเรียนบ้านตอแล
333.  โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล
334.  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
335.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี
336.  โรงเรียนบ้านตะเบาะ
337.  โรงเรียนบ้านตะเสะ
338.  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง
339.  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ
340.  โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ
341.  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์
342.  โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
343.  โรงเรียนบ้านตาด
344.  โรงเรียนบ้านตาดข่า
345.  โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)
346.  โรงเรียนบ้านตาทอง
347.  โรงเรียนบ้านตาปรก
348.  โรงเรียนบ้านตามุง
349.  โรงเรียนบ้านตาสุด
350.  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ
351.  โรงเรียนบ้านตาเพชร
352.  โรงเรียนบ้านตาโอง
353.  โรงเรียนบ้านติ้ว
354.  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
355.  โรงเรียนบ้านตีบใต้
356.  โรงเรียนบ้านตือระ
357.  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม
358.  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา
359.  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด.
360.  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์
361.  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้
362.  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว
363.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
364.  โรงเรียนบ้านทรายขาว
365.  โรงเรียนบ้านทรายมูล
366.  โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
367.  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
368.  โรงเรียนบ้านทอน
369.  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง
370.  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก
371.  โรงเรียนบ้านท่าก่อ
372.  โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
373.  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง
374.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง
375.  โรงเรียนบ้านท่าด้วง
376.  โรงเรียนบ้านท่าด่าน
377.  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี
378.  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน
379.  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม
380.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
381.  โรงเรียนบ้านทาป่าเปา
382.  โรงเรียนบ้านท่าพง
383.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง
384.  โรงเรียนบ้านท่ามะแกง
385.  โรงเรียนบ้านท่ายางชุม
386.  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
387.  โรงเรียนบ้านท่าสัก
388.  โรงเรียนบ้านท่าเชียด
389.  โรงเรียนบ้านท่าเวียง
390.  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
391.  โรงเรียนบ้านท่าเสลา
392.  โรงเรียนบ้านท่าโก
393.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
394.  โรงเรียนบ้านท่าโรง
395.  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม
396.  โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง
397.  โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก
398.  โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง
399.  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
400.  โรงเรียนบ้านทุ่งงาย
401.  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง
402.  โรงเรียนบ้านทุ่งนารี
403.  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน
404.  โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง
405.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
406.  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
407.  โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ
408.  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
409.  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
410.  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
411.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
412.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
413.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
414.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
415.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
416.  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
417.  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง
418.  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
419.  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร
420.  โรงเรียนบ้านนบ
421.  โรงเรียนบ้านนา
422.  โรงเรียนบ้านนากระเดา
423.  โรงเรียนบ้านนากลาง
424.  โรงเรียนบ้านนากอ
425.  โรงเรียนบ้านนาก๊อก
426.  โรงเรียนบ้านนากุดสิม
427.  โรงเรียนบ้านนาคลอง
428.  โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
429.  โรงเรียนบ้านนางัว
430.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว
431.  โรงเรียนบ้านนางแดด
432.  โรงเรียนบ้านนาดี
433.  โรงเรียนบ้านนาดี
434.  โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
435.  โรงเรียนบ้านนาทองสุก
436.  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
437.  โรงเรียนบ้านนาบง
438.  โรงเรียนบ้านนาบอน
439.  โรงเรียนบ้านนาประดู่
440.  โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
441.  โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
442.  โรงเรียนบ้านนาพง
443.  โรงเรียนบ้านนามั่ง
444.  โรงเรียนบ้านนายาง
445.  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
446.  โรงเรียนบ้านนาลาน
447.  โรงเรียนบ้านนาวง
448.  โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง
449.  โรงเรียนบ้านนาส่วง
450.  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
451.  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์
452.  โรงเรียนบ้านนาอ้อม
453.  โรงเรียนบ้านนาเปอะ
454.  โรงเรียนบ้านนาเมือง
455.  โรงเรียนบ้านนาเรือง
456.  โรงเรียนบ้านนาเลิน
457.  โรงเรียนบ้านนาเส
458.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ
459.  โรงเรียนบ้านนาเหมือง
460.  โรงเรียนบ้านนาโด่
461.  โรงเรียนบ้านนาโนน
462.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
463.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
464.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่
465.  โรงเรียนบ้านนาไคร้
466.  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม
467.  โรงเรียนบ้านน้ำคำ
468.  โรงเรียนบ้านน้ำดำ
469.  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
470.  โรงเรียนบ้านน้ำท่วม
471.  โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย
472.  โรงเรียนบ้านน้ำพุง
473.  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
474.  โรงเรียนบ้านน้ำมี
475.  โรงเรียนบ้านน้ำมุด
476.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
477.  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง
478.  โรงเรียนบ้านน้ำสอด
479.  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า
480.  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
481.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
482.  โรงเรียนบ้านน้ำใส
483.  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8
484.  โรงเรียนบ้านนิบง
485.  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ
486.  โรงเรียนบ้านบก
487.  โรงเรียนบ้านบกหัก
488.  โรงเรียนบ้านบระเอ็ง
489.  โรงเรียนบ้านบละแต
490.  โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล
491.  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า
492.  โรงเรียนบ้านบ่อ
493.  โรงเรียนบ้านบ่อ
494.  โรงเรียนบ้านบ่อกรูด
495.  โรงเรียนบ้านบ่อทราย
496.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง
497.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง
498.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด
499.  โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
500.  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม
501.  โรงเรียนบ้านบอเกาะ
502.  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36)
503.  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี
504.  โรงเรียนบ้านบัวงาม
505.  โรงเรียนบ้านบัวท่า
506.  โรงเรียนบ้านบัววัฒนา
507.  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด
508.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
509.  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง
510.  โรงเรียนบ้านบางมะนาว
511.  โรงเรียนบ้านบางราพา
512.  โรงเรียนบ้านบางเหรียง
513.  โรงเรียนบ้านบางโรง
514.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
515.  โรงเรียนบ้านบางไทร
516.  โรงเรียนบ้านบายอ
517.  โรงเรียนบ้านบารายี
518.  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง
519.  โรงเรียนบ้านบาโง
520.  โรงเรียนบ้านบาโงปะแต
521.  โรงเรียนบ้านบาโงมูลง
522.  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ
523.  โรงเรียนบ้านบึง
524.  โรงเรียนบ้านบึงพระราม
525.  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
526.  โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
527.  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
528.  โรงเรียนบ้านบือราแง
529.  โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ
530.  โรงเรียนบ้านบุ่ง
531.  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
532.  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน
533.  โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร
534.  โรงเรียนบ้านปงใหม่
535.  โรงเรียนบ้านประจําไม้
536.  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)
537.  โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ
538.  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
539.  โรงเรียนบ้านปลักแตน
540.  โรงเรียนบ้านปลัดมุม
541.  โรงเรียนบ้านปลายราง
542.  โรงเรียนบ้านปลายละหาน
543.  โรงเรียนบ้านปลายศอก
544.  โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
545.  โรงเรียนบ้านปะดะดอ
546.  โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ
547.  โรงเรียนบ้านปะแดลางา
548.  โรงเรียนบ้านปัก
549.  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
550.  โรงเรียนบ้านปากคะยาง
551.  โรงเรียนบ้านปากด่าน
552.  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
553.  โรงเรียนบ้านปากบุ่ง
554.  โรงเรียนบ้านปากปรน
555.  โรงเรียนบ้านปากปิง
556.  โรงเรียนบ้านปากสระ
557.  โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ
558.  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
559.  โรงเรียนบ้านปากแซง
560.  โรงเรียนบ้านปากไพ
561.  โรงเรียนบ้านป่าขนุน
562.  โรงเรียนบ้านป่าข่า
563.  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
564.  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ)
565.  โรงเรียนบ้านปาง
566.  โรงเรียนบ้านปางกอม
567.  โรงเรียนบ้านปางปอย
568.  โรงเรียนบ้านปางส้าน
569.  โรงเรียนบ้านปางฮ่าง
570.  โรงเรียนบ้านป่าชัน
571.  โรงเรียนบ้านปาดังยอ
572.  โรงเรียนบ้านป่าตึง
573.  โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง)
574.  โรงเรียนบ้านป่าผาง
575.  โรงเรียนบ้านป่ายาง
576.  โรงเรียนบ้านป่ายางมน
577.  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้
578.  โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
579.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน
580.  โรงเรียนบ้านป่าเด็ง
581.  โรงเรียนบ้านป่าเลา
582.  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ
583.  โรงเรียนบ้านป่าแต้ว
584.  โรงเรียนบ้านป่าไผ่
585.  โรงเรียนบ้านป่าไร่
586.  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
587.  โรงเรียนบ้านปุดเนียม
588.  โรงเรียนบ้านปูยู
589.  โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ
590.  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ
591.  โรงเรียนบ้านผักเฮือก
592.  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย
593.  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)
594.  โรงเรียนบ้านผาเยอ
595.  โรงเรียนบ้านผาเวียง
596.  โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
597.  โรงเรียนบ้านผึ้งโดม
598.  โรงเรียนบ้านพงสิม
599.  โรงเรียนบ้านพญาวัง
600.  โรงเรียนบ้านพนมนาง
601.  โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง
602.  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
603.  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง
604.  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน
605.  โรงเรียนบ้านพรุนายขาว
606.  โรงเรียนบ้านพรุบัว
607.  โรงเรียนบ้านพรุเตย
608.  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
609.  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2
610.  โรงเรียนบ้านพัดโบก
611.  โรงเรียนบ้านพุใหญ่
612.  โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
613.  โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า
614.  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
615.  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่
616.  โรงเรียนบ้านภูพานทอง
617.  โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา
618.  โรงเรียนบ้านม่วง
619.  โรงเรียนบ้านม่วงชุม
620.  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
621.  โรงเรียนบ้านม่วงมูล
622.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
623.  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์
624.  โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก
625.  โรงเรียนบ้านม่วงฮี
626.  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
627.  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
628.  โรงเรียนบ้านมอเจริญ
629.  โรงเรียนบ้านมะค่า
630.  โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง
631.  โรงเรียนบ้านมะยาง
632.  โรงเรียนบ้านมาบกรูด
633.  โรงเรียนบ้านมาบยางพร
634.  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
635.  โรงเรียนบ้านยมเบือ
636.  โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
637.  โรงเรียนบ้านยะหอ
638.  โรงเรียนบ้านยะออ
639.  โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า
640.  โรงเรียนบ้านยางคำ
641.  โรงเรียนบ้านยางช้า
642.  โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด
643.  โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี
644.  โรงเรียนบ้านยางลาด
645.  โรงเรียนบ้านยางเครือ
646.  โรงเรียนบ้านยางแก้ว
647.  โรงเรียนบ้านยางโทน
648.  โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ
649.  โรงเรียนบ้านยือนัง
650.  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่
651.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
652.  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
653.  โรงเรียนบ้านร่องส้าน
654.  โรงเรียนบ้านระหว่างควน
655.  โรงเรียนบ้านระโยง
656.  โรงเรียนบ้านรังย้อย
657.  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์
658.  โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม
659.  โรงเรียนบ้านรินหลวง
660.  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
661.  โรงเรียนบ้านล่องควน
662.  โรงเรียนบ้านละลูน
663.  โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
664.  โรงเรียนบ้านละหาร
665.  โรงเรียนบ้านละแอ
666.  โรงเรียนบ้านลาน
667.  โรงเรียนบ้านลาเมาะ
668.  โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล
669.  โรงเรียนบ้านลาแล
670.  โรงเรียนบ้านลำดวน
671.  โรงเรียนบ้านลำพุก
672.  โรงเรียนบ้านลำเปา
673.  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
674.  โรงเรียนบ้านลือนาคำ
675.  โรงเรียนบ้านลือเน็ง
676.  โรงเรียนบ้านลุงตามัน
677.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา
678.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู
679.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง
680.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ
681.  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ
682.  โรงเรียนบ้านวังกวาง
683.  โรงเรียนบ้านวังชะโอน
684.  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
685.  โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
686.  โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น
687.  โรงเรียนบ้านวังปลา
688.  โรงเรียนบ้านวังมน
689.  โรงเรียนบ้านวังม่วง
690.  โรงเรียนบ้านวังยาว
691.  โรงเรียนบ้านวังยาว
692.  โรงเรียนบ้านวังรี
693.  โรงเรียนบ้านวังลึก
694.  โรงเรียนบ้านวังลุง
695.  โรงเรียนบ้านวังสายทอง
696.  โรงเรียนบ้านวังสำราญ
697.  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง
698.  โรงเรียนบ้านวังหิน
699.  โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง
700.  โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
701.  โรงเรียนบ้านวังเต่า
702.  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
703.  โรงเรียนบ้านวังใหม่
704.  โรงเรียนบ้านวังไชย
705.  โรงเรียนบ้านว่าน
706.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
707.  โรงเรียนบ้านศรีพงัน
708.  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
709.  โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ
710.  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
711.  โรงเรียนบ้านศาลาลาย
712.  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว
713.  โรงเรียนบ้านศิลา
714.  โรงเรียนบ้านศิลาทอง
715.  โรงเรียนบ้านศิลาทอง
716.  โรงเรียนบ้านศิวาลัย
717.  โรงเรียนบ้านสงยาง
718.  โรงเรียนบ้านสบบง
719.  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
720.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย
721.  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
722.  โรงเรียนบ้านสมสะอาด
723.  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง)
724.  โรงเรียนบ้านสระบัว(แดนดง)
725.  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
726.  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
727.  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
728.  โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง
729.  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
730.  โรงเรียนบ้านสร้างโพน
731.  โรงเรียนบ้านสวนจันทน์
732.  โรงเรียนบ้านสวนหอม
733.  โรงเรียนบ้านสวนอาย
734.  โรงเรียนบ้านสว่าง
735.  โรงเรียนบ้านสว่างใต้
736.  โรงเรียนบ้านสวาย
737.  โรงเรียนบ้านสวาย
738.  โรงเรียนบ้านสวายสนิท
739.  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
740.  โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง
741.  โรงเรียนบ้านสะพุง
742.  โรงเรียนบ้านสะลวงนอก
743.  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
744.  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย
745.  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่
746.  โรงเรียนบ้านสะแล่ง
747.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
748.  โรงเรียนบ้านสันติ
749.  โรงเรียนบ้านสันติสุข
750.  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
751.  โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี)
752.  โรงเรียนบ้านสันปอธง
753.  โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่
754.  โรงเรียนบ้านสา
755.  โรงเรียนบ้านสากอ
756.  โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ
757.  โรงเรียนบ้านสานแว้
758.  โรงเรียนบ้านสามขัว
759.  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
760.  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
761.  โรงเรียนบ้านสามเส้า
762.  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร
763.  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์
764.  โรงเรียนบ้านสายหมอ
765.  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา
766.  โรงเรียนบ้านสำเภาลูน
767.  โรงเรียนบ้านสำโหรง
768.  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย
769.  โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ
770.  โรงเรียนบ้านสุเหร่า
771.  โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา
772.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ
773.  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
774.  โรงเรียนบ้านหนองกก
775.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
776.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
777.  โรงเรียนบ้านหนองกระบือ
778.  โรงเรียนบ้านหนองกรับ
779.  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
780.  โรงเรียนบ้านหนองกลอย
781.  โรงเรียนบ้านหนองกุง
782.  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง
783.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
784.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่
785.  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
786.  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม
787.  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์
788.  โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว
789.  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
790.  โรงเรียนบ้านหนองคัน
791.  โรงเรียนบ้านหนองคาง
792.  โรงเรียนบ้านหนองคู
793.  โรงเรียนบ้านหนองคู
794.  โรงเรียนบ้านหนองคู
795.  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย
796.  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
797.  โรงเรียนบ้านหนองจั่น
798.  โรงเรียนบ้านหนองจำนัก
799.  โรงเรียนบ้านหนองจิก
800.  โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง
801.  โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก
802.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง
803.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
804.  โรงเรียนบ้านหนองซา
805.  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน
806.  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง
807.  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
808.  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า
809.  โรงเรียนบ้านหนองตายอด
810.  โรงเรียนบ้านหนองตูม
811.  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
812.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
813.  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่
814.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
815.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
816.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
817.  โรงเรียนบ้านหนองบก
818.  โรงเรียนบ้านหนองบัว
819.  โรงเรียนบ้านหนองบัว
820.  โรงเรียนบ้านหนองบัว
821.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)
822.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม)
823.  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
824.  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
825.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
826.  โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช
827.  โรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน)
828.  โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ
829.  โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
830.  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
831.  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ
832.  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
833.  โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
834.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง
835.  โรงเรียนบ้านหนองพลับ
836.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง
837.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง
838.  โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
839.  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม
840.  โรงเรียนบ้านหนองรวก
841.  โรงเรียนบ้านหนองรี
842.  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
843.  โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง
844.  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
845.  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
846.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
847.  โรงเรียนบ้านหนองสะโน
848.  โรงเรียนบ้านหนองสังข์
849.  โรงเรียนบ้านหนองสามขา
850.  โรงเรียนบ้านหนองหงอก
851.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
852.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
853.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)
854.  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว
855.  โรงเรียนบ้านหนองหมี
856.  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
857.  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย
858.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี
859.  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
860.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง
861.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง
862.  โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)
863.  โรงเรียนบ้านหนองหิน
864.  โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง
865.  โรงเรียนบ้านหนองอาสา
866.