โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560

  เขตพื้นที่ แอดมินเขต     รายชื่อโรงเรียน รายงานสรุป
   สพป.กระบี่  นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก    
   สพป.กรุงเทพมหานคร  นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง    
   สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นางรพีพร สิงห์เจริญ    
   สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นางสาวศศิพร ศรีแก้ว    
   สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นางสาวนันท์ธัญพัชร์ ทองประเทือง    
   สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์    
   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์    
   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นางวรรณภา ศรีหะสุทธิ์    
   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นางสาวนิชามญจ์ ปัทมารัง    
   สพป.กำแพงเพชร เขต 1  นางจุฑามาศ รามสูต    
   สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ    
   สพป.ขอนแก่น เขต 1  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ    
   สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางนิรมล เสมอหน้า    
   สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์    
   สพป.ขอนแก่น เขต 4  นางสาวรัตนาภา สีหานาม    
   สพป.ขอนแก่น เขต 5  นางกฤษณา วงษ์ทรงยศ    
   สพป.จันทบุรี เขต 1  นางชุติกาญจน์ พูนชัย    
   สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสุชาดา ชยางคานนท์    
   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นางฐิติรัตน์ จันทร    
   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์    
   สพป.ชลบุรี เขต 1  นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์    
   สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง    
   สพป.ชลบุรี เขต 3  นางปิ่นเพชร แช่มช้อย    
   สพป.ชัยนาท  นางวีนัส เปรมทอง    
   สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์    
   สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นางศุภลักษณ์ กอบการดี    
   สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางลีลาวดี โพธิ์ทอง    
   สพป.ชุมพร เขต 1  นางจันทนา ทันประจำสินธุ์    
   สพป.ชุมพร เขต 2  นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ    
   สพป.ตรัง เขต 1  นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์    
   สพป.ตรัง เขต 2  นางสาลี ชีประวัติชัย    
   สพป.ตราด  นางสาวอังควรา รมยานนท์    
   สพป.ตาก เขต 1  นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา    
   สพป.ตาก เขต 2  นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง    
   สพป.นครนายก  นางสาวชัญญา พรมอ่อน    
   สพป.นครปฐม เขต 1  นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ    
   สพป.นครปฐม เขต 2  นางสาววีรวรรณ เจริญสุข    
   สพป.นครพนม เขต 1  นางศิรินทิพย์ นึกได้    
   สพป.นครพนม เขต 2  นางศันสนีย์ ชูแหวน    
   สพป.นครราชสีมา เขต 1  นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม    
   สพป.นครราชสีมา เขต 2  นางสาวลลิตา นิยมสุข    
   สพป.นครราชสีมา เขต 3  นางสิรดา ทองอินทร์    
   สพป.นครราชสีมา เขต 4  นางสาววิเชียร สุรินทร์    
   สพป.นครราชสีมา เขต 5  นางกฤษณา พลรักษ์    
   สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายธรณัส ศรีปราชญ์    
   สพป.นครราชสีมา เขต 7  นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ    
   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นางรัตติยา บุญสุภาพ    
   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นางสาววิสนีย์ นุราช    
   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นางวันทนา รังสิมันตุชาติ    
   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นางสุรภี พรหมสุข    
   สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ    
   สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นางกรพัฒน์ แตงทิพย์    
   สพป.นครสวรรค์ เขต 3  นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์    
   สพป.นนทบุรี เขต 1  นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์    
   สพป.นนทบุรี เขต 2  นางสาวชไมพร บูรณพล    
   สพป.นราธิวาส เขต 1  นางสาวกชสม มณีมาศ    
   สพป.นราธิวาส เขต 2  นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย    
   สพป.นราธิวาส เขต 3  นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล    
   สพป.น่าน เขต 1  นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ    
   สพป.น่าน เขต 2  นางมยุราพร อินไชย    
   สพป.บึงกาฬ  นายเสนอ รัมพณีนิล    
   สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นางสุดาพร หงษ์นคร    
   สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางปาณิสรา พลดอน    
   สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นางพรนภัส ละประโคน    
   สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ    
   สพป.ปทุมธานี เขต 1  นางสาวสมใจ แก้วเมตตา    
   สพป.ปทุมธานี เขต 2  นางรัชฎาพร ไชยรส    
   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นางรัชนี ปานแดง    
   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นางสาวจุรีพร ศรวงศ์    
   สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์    
   สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางสาวประภาภรณ์ บัวเรือง    
   สพป.ปัตตานี เขต 1  นางนุชนาฎ เขียวหมี    
   สพป.ปัตตานี เขต 2  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ    
   สพป.ปัตตานี เขต 3  นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ    
   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นางพนิดา สุดจะคอย    
   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางวรนุช ไทยประยูร    
   สพป.พะเยา เขต 1  นางจิรพรรณ จำรัส    
   สพป.พะเยา เขต 2  นางธนัญญา คำประเสริฐ    
   สพป.พังงา  นางอุษา สินจำเริญ    
   สพป.พัทลุง เขต 1  นางจุฑา ไชยพันธ์    
   สพป.พัทลุง เขต 2  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว    
   สพป.พิจิตร เขต 1  นางฉัตรชนก การเที่ยง    
   สพป.พิจิตร เขต 2  นางสาวอัญชลี วงหลอด    
   สพป.พิษณุโลก เขต 1  นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา    
   สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางณิชาภา สังข์เมือง    
   สพป.พิษณุโลก เขต 3  นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์    
   สพป.ภูเก็ต  นายชัยสิทธิ์ วิจิตร    
   สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางบุญร่วม ขันแก้ว    
   สพป.มหาสารคาม เขต 2  นางชไมพร ทิพย์สิงห์    
   สพป.มหาสารคาม เขต 3  นางสาวสุภาวดี แสนภักดี    
   สพป.มุกดาหาร  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์    
   สพป.ยะลา เขต 1  นางอุบลรัตน์ กิมาคม    
   สพป.ยะลา เขต 2  นางมุกดา ยะหริ่ง    
   สพป.ยะลา เขต 3  นายศรัทธา สุรัชตนันท์    
   สพป.ยโสธร เขต 1  นางศิริพรรณ แถวนาชุม    
   สพป.ยโสธร เขต 2  นางนางพิสมัย บวร    
   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  นางลำดวน พิมพ์วิชัย    
   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นางสุนันทา สิทธิสาร    
   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย    
   สพป.ระนอง  นางนวลจิรา ธรรมสิริพร    
   สพป.ระยอง เขต 1  นางสาวพัสน์นันท์ จิตต์ศรี    
   สพป.ระยอง เขต 2  นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล    
   สพป.ราชบุรี เขต 1  นางจันทนา โฉมศรี    
   สพป.ราชบุรี เขต 2  นางแสงเดือน สำเภา    
   สพป.ลพบุรี เขต 1  นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง    
   สพป.ลพบุรี เขต 2  นางนภาดา ขุนชนะ    
   สพป.ลำปาง เขต 1  นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์    
   สพป.ลำปาง เขต 2  นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร    
   สพป.ลำปาง เขต 3  นางสาวเกศสุดา ศรีใจ    
   สพป.ลำพูน เขต 1  นางสาวสิรีการ ขาวแสง    
   สพป.ลำพูน เขต 2  นางกรรณิการ์ โพธา    
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง    
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นางปิยะรัตน์ สาริกา    
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นางดวงพร ศรกล้า    
   สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นางจิรวรรธิ์ ยังใจ    
   สพป.สกลนคร เขต 1  นางวริญทิพย์ เครือทองศรี    
   สพป.สกลนคร เขต 2  นางวิไลวรรณ โง่นแน่น    
   สพป.สกลนคร เขต 3  นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง    
   สพป.สงขลา เขต 1  นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์    
   สพป.สงขลา เขต 2  นางสุคนธ์ ล่องวิไล    
   สพป.สงขลา เขต 3  นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์    
   สพป.สตูล  นางปรีดา มานะกล้า    
   สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์    
   สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นางศุกรรญา ทรัพย์สิน    
   สพป.สมุทรสงคราม  นางมาลัย ฉายศรี    
   สพป.สมุทรสาคร  นางสาวกัลยา คงบัน    
   สพป.สระบุรี เขต 1  นางณัฐกานต์ วัฒนเวช    
   สพป.สระบุรี เขต 2  นางกรกนก ชุ่มใจศรี    
   สพป.สระแก้ว เขต 1  นางสาวรัชนี วิลัย    
   สพป.สระแก้ว เขต 2  นายวริทธิ์ จารุเกษม    
   สพป.สิงห์บุรี  นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา    
   สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นางอรุณพร กัลย์จารึก    
   สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย    
   สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นางอภิญญา น้ำแก้ว    
   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นางสาวสุนันทินี ปลักปลา    
   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  นางดวงกมล เรือนงาม    
   สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางนิภา กิตติพลจักร    
   สพป.สุรินทร์ เขต 1  นางศิริพรรณ ชุมสุข    
   สพป.สุรินทร์ เขต 2  นางสายทอง สุระสังข์    
   สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางนิตยา ธรรมนาม    
   สพป.สุโขทัย เขต 1  นางพรพสุนิต กระการดี    
   สพป.สุโขทัย เขต 2  นางสุริรัชต์ ดีล้น    
   สพป.หนองคาย เขต 1  นางจีรพรรณ จเรรัชต์    
   สพป.หนองคาย เขต 2  นางเตือนใจ บุญบุตร    
   สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางกาญจนา พวงพันธุ์    
   สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  นางสาวชนัดตา ไทยถาวร    
   สพป.อ่างทอง  นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์    
   สพป.อำนาจเจริญ  นางพรพิศ กาญจนีย์    
   สพป.อุดรธานี เขต 1  นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี    
   สพป.อุดรธานี เขต 2  นางจุฬาพิศ นันทสุธา    
   สพป.อุดรธานี เขต 3  นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี    
   สพป.อุดรธานี เขต 4  นางศิริพร ชัยภูมี    
   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นางพิศมัย สุขศรี    
   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี    
   สพป.อุทัยธานี เขต 1  นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข    
   สพป.อุทัยธานี เขต 2  นายนิติ แกว่นกสิกร    
   สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา    
   สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์    
   สพป.อุบลราชธานี เขต 3  นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง    
   สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางวิวรรธนี เฉลิมทอง    
   สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นางธีราภรณ์ อรจันทร์    
   สพป.เชียงราย เขต 1  นางมาลิณี ดิสกุล    
   สพป.เชียงราย เขต 2  นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ    
   สพป.เชียงราย เขต 3  นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว    
   สพป.เชียงราย เขต 4  นางสาวรวิสุดา สาริวงค์    
   สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล    
   สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นางชลธิชา ชูเชื้อ    
   สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางนารากร สินธุศรี    
   สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นางชฎาพร ปราโมทย์    
   สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นางนฤมล จันทร์เขียว    
   สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นางณัฐพร ดอกแก้ว    
   สพป.เพชรบุรี เขต 1  นางปวรพร นกแก้ว    
   สพป.เพชรบุรี เขต 2  นางสาวโสภารัตน์ คงนุ่ม    
   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นางยุพา ตาลสุก    
   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นางรัชนีกร ไชยปะ    
   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม    
   สพป.เลย เขต 1  นางเกื้อกูล อาจแก้ว    
   สพป.เลย เขต 2  นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ    
   สพป.เลย เขต 3  นางสุทธิพร แสงมณี    
   สพป.แพร่ เขต 1  นางจรรมณี เฮงห่อ    
   สพป.แพร่ เขต 2  นางแสงหล้า สุดใจ    
   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายพิเชษฐ กันทาหอม    
   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นางสาวดวงสมร อินต๊ะ    

 


Powered By www.thaieducation.net