ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 28,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 22,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 2.บ้านวังมน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3.บ้านโนนสะอาด
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 56,500
-
 4.บ้านโนนเที่ยง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 37,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 5.บ้านโนนศาลา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 6.บ้านหนองโง้ง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 7.บ้านจอมศรี
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 4,000
-
 8.บ้านโนนยาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 9.บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 7,400
-
 10.บ้านนากุดสิม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ทำนา 15,000
-
 11.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,000
-
 12.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 13.บ้านส้มป่อย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 14.บ้านหนองขามป้อม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
-
 15.บ้านโพนแพง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 16.บ้านกุดตาใกล้
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
-
 17.คำเมยราษฎร์พัฒนา
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 18.หนองบัวนอก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 19.บ้านนากระเดา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 20.บ้านจอมทอง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 21.บ้านจาน
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 22.บ้านคำหม่วย
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-

รวมงบที่จัดสรร 1,598,900 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net