ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.วัดบ้านดอนกลาง
 - ปลาสวาย 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 2.ยางคำวิทยา -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 71,000
-
 3.หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 4.ห้วยเตยวิทยา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 5.ผดุงราษฎร์วิทยา -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 5,000
-
 - ลูกไก่พื้นเมือง 15,000
-
 - ปลูกกลัวย 5,000
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 5,000
-
 6.นาดีหลุมข้าววิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 7.โนนสูงวิทยา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 14,000
- -
 8.ท่าคันโทวิทยายน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
-
 - เลี้ยงเป็ดพื้นเมือง 19,500
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 19,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 9.บ้านชัยศรีสุข
 - ลูกไก่เนื้อ 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 10.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 93,600
-
 11.โคกเครือวิทยา -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 12.โนนเตาไหหนองแก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 13.บ้านชัยศรี
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 14.คำมันปลาผดุงวิทย์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 52,800
-
 15.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 65,000
-
 16.หนองแสงวิทยา -
 - ลูกไก่เนื้อ 17,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-

รวมงบที่จัดสรร 1,148,500 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net