ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.ดงพยุงสงเคราะห์ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,500
-
 2.ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 3.บ้านหนองกุงน้อย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 4.บ้านห้วยยาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 5.โนนเมืองวิทยาคาร
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 6.หนองพอกวิทยายน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 7.นามนราษฎร์นุเคราะห์
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
-
 8.ปากน้ำราษฎร์บำรุง
 - ลูกไก่พื้นเมือง 22,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 9.บ้านม่วงวิทยาคม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 10.โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 11.สะอาดโนนงามวิทยา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 25,000
-
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 32,500
-
 12.คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 27,000
-
 13.คำประถมนิคมสงเคราะห์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 14.คำโพนทองราษฎร์นิยม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15.บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 11,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 16.โคกกลางวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 17.นาคูณวิทยา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 18.วัดชัยสุนทร ...ยุบแล้ว -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 19.กลางหมื่นสงเคราะห์ -
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 32,500
-
 20.บ้านโนนโพธิ์ศรี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 21.หนองหัวช้าง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-

รวมงบที่จัดสรร 2,371,200 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net