ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านปูยู
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 2.บ้านกูแบอีแก -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 3.บ้านตอหลัง
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 19,400
-
 4.ราชภักดี
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 28,000
-
 5.วัดพระพุทธ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,500
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 20,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 2,000
-
 6.บ้านบาโงฮูมอ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 7.วัดโบราณสถิตย์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 8.บ้านตะโละบูเก๊ะ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 9.บ้านจุฬาภรณ์ 12 -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 18,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 10.บ้านปะดะดอ
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 42,150
-
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 11.บ้านบือราแง
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 12.บ้านลาแล
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 1,200
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 13.บ้านบอเกาะ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 14.บ้านลูโบ๊ะซามา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 15.บ้านเกาะสะท้อน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 231,900
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 30,000
-
 16.บ้านโต๊ะเวาะ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 17.บ้านแอแว
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 18.บ้านนูโร๊ะ -
 - เลี้ยงปลา 40,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 19.สุคิริน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 20.บ้านดอเฮะ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 14,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 21.บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 22.บ้านสากอ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 15,180
-
 - ปลูกผักทั่วไป 25,000
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 20,000
-
 23.บ้านบาลูกายาอิง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,500
-
 24.บ้านตอแล
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 25.บ้านตะเหลี่ยง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 250,000
-
 26.บ้านไม้แก่น
 - เลี้ยงไก่ไข่ 126,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
-
 27.บ้านตาเซะเหนือ
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 28.บ้านปาดังยอ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 29.วัดเกษตรธิการาม
 - เลี้ยงเป็ดไข่ 75,000
-
 - เลี้ยงปลาดุกในกระชัง 14,300
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 30.บ้านบางขุนทอง -
 - ไก่พื้นเมือง 24,600
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 90,000
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 20,500
-
 31.บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 70,000
-
 32.วัดโคกมะม่วง
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 33.วัดเกาะสวาด
 - ปลูกผักทั่วไป 8,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 34.บ้านแฆแบ๊ะ
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 35.บ้านฆอเลาะทูวอ
 - ปลาดุกในบ่อดิน 23,100
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 34,600
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 10,000
-
 36.บ้านกวาลอซีรา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 14,500
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 14,090
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 37.บ้านลูโบ๊ะลือซง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 44,500
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 36,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 1,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 38.บ้านปูโป๊ะ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 27,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 40,800
-
 39.บ้านยะหอ
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 40.นิคมพัฒนา7
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 41.นิคมพัฒนา 6
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - ปลาสวาย 32,000
-
 42.บ้านศรีพงัน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 43.รักไทย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 7,700
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 44.บ้านน้ำใส
 - เลี้ยงไก่ไข่ 109,200
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 14,000
-
 45.บ้านตอออ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 46.บ้านหัวคลอง
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,500
-
 47.บ้านบาโง
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-

รวมงบที่จัดสรร 5,314,020 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net