ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 2.บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 3.ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 4.วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-

รวมงบที่จัดสรร 154,600 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net