ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.วัดธรรมรักขิตาราม
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 2.วัดหนองมะขาม
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 3.วัดเทพสถาพร -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 4.อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 2,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
- -
 5.บ้านหนองน้ำแดง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 6.บ้านศรีไกรลาศ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกฝรั่งกิมจู 10,000
-
 7.บ้านหนองบอนใต้
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 8.บ้านดอนจังหัน -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 57,800
- -
 - เลี้ยงปลา 35,000
- -
 9.บ้านหนองแฟบ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 10.วัดสระแก้ว
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 11.บ้านหนองไม้
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 12.บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
 - ปลูกมันสำปะหลัง 25,600
-
 13.บ้านคลองไทร
 - เลี้ยงเป็ดไข่ 24,500
-
 14.บ้านคลองน้ำโจน -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 15.บ้านหินดาด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ทำนา 2,300
-
 16.บ้านยุบใหญ่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 55,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 17.บ้านชุมม่วง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
-
 18.อนุบาลลาดยาว -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 135,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 1,161,000 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net