ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านนบ
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 2.วัดท้าวโทะ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 15,800
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 3.เคียงศิริ
 - ปลาดุกในบ่อดิน 29,100
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 7,600
-
 - ปลูกพริกไทย 12,100
-
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-
 4.บ้านบ่อกรูด
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 22,000
-
 5.บ้านท่าจันทน์ -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 6.บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 7.วัดชนสังขรณพิจิตร
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 8.วัดดอนใคร
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 22,500
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 44,500
-
 9.วัดปลักปลา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 30,000
-
 10.ชุมชนใหม่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 11.วัดสุชน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 33,000
-
 12.บ้านเขายวนเฒ่า -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 73,500
-
 13.บ้านวังลุง
 - เลี้ยงปลา 27,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปาล์ม(ต้น) 11,800
-
 14.วัดยางทอง -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 34,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 15.วัดยางงาม -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 16.บ้านหน้าเขาวัด -
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 28,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 22,500
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 13,500
-

รวมงบที่จัดสรร 979,600 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net