ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านเขานางสางหัว -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 2.บ้านน้ำโจน -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 3.บ้านหนองโสน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
- -
 4.บ้านหนองแสลบ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 5.บ้านตลุงเหนือ
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 6.บ้านสระเตยพัฒนา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 7.บ้านโป่งไหม -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 8.บ้านหนองเตียน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 133,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 9.บ้านวังด้ง -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 10.บ้านหนองรี -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 11.เขาวงพระจันทร์ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 150,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 12.บ้านหนองแกใน -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 13.บ้านพุบอน -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 14.ชุมชนบ้านหลุมรัง -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 15.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 16.วัดใหม่ภูมิเจริญ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 17.บ้านหนองจั่น
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 18.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 18,900
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 19.บ้านวังใหญ่
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 20.บ้านหนองประดู่ -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 21.บ้านหนองนกแก้ว -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
- -
 22.บ้านหนองแกประชาสรรค์ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 30,400
- -
 - เลี้ยงปลาดุก(บ่อ) 17,700
- -
 - ปลูกผักในล้อ 7,000
- -
 23.บ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) -
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 83,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
- -
 - ปลูกแก้วมังกร 5,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 24.บ้านพยอมงาม -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 2,401,000 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net