ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 2.วัดวังหิน -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 3.บ้านนาบอน
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,000
- -
 4.วัดสุวรรณคีรี -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 9,000
- -
 5.วัดทุ่งนาใหม่ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,500
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 6.บ้านนาเหนือ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 7.บ้านวังเต่า
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 8.บ้านโคกวัด -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 9.วัดมังคลาราม -
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 22,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 10.บ้านควนประชาสรรค์ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 11.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 12.บ้านวังธน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 13.บ้านสวนอาย
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
- -
 14.บ้านนาตำเสา -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
-
 15.บ้านทอนวังปราง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 16.บ้านนาพรุ -
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 16,500
- -
 17.ฉวาง -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 25,500
- -
 18.ชุมชนวัดสุวรรณาราม -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 25,500
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 19.วัดกะเปียด
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 20.บ้านนาเส
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 21.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 39,900
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 38,500
- -
 22.วัดใหม่
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 23.บ้านควนประ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 76,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 13,800
- -
 24.ชุมชนบ้านปากเสียว
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 1,751,200 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net