ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านนาดี
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,000
- -
 - ทำนา 2,400
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 7,740
- -
 2.บ้านโนนโชงโลง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3.เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 4.บ้านเขว้าวิทยา
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
- -
 - ลูกไก่เนื้อ 22,500
- -
 - ทำนา 9,000
- -
 5.บ้านโนนเพชรพิทยาคม
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 6.บ้านหนองนกคู่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 7.วัดบ้านดอนตะหนิน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 17,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 17,500
-
 8.ปราสาทหินนางรำ
 - พ่อแม่เป็ดเทศ 17,200
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,600
-
 - ทำนา 24,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 17,280
-
 9.บ้านโนนพุทรา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 10.อรพิมวิทยา
 - ปลาดุกในบ่อดิน 15,300
- -
 - ทำนา 3,000
- -
 11.สองห้องแวงน้อยวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 12.บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 13.วัดบ้านหนองคู
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 14.หนองกุงวันชาติ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15.บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 18,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 16.บ้านลุงตามัน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,000
-
 17.บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 18.บ้านหนองโดนรกฟ้า
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
-
 19.บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 40,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ทำนา 9,000
-
 20.บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 21.จตุคามพิทยาคม -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 22.บ้านโคกหินช้าง -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 10,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 23.วัดจันทนาราม -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 24.บ้านลุงประดู่ -
 - เลี้ยงปลา 25,000
-
 25.หนองบัวลอย
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
-
 26.ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
-
 27.บ้านโนนม่วง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 28.บ้านจาบ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 29.บ้านหนองตะคลอง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลูกกลัวย 5,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 17,000
-
 30.บ้านดอนหวาย
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 16,200
- -
 31.บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 32.บ้านดอนยาว
 - ปลาดุกในบ่อดิน 23,100
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 33.บ้านดอนตัดเรือ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
-

รวมงบที่จัดสรร 2,640,320 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net