ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านหนองแสง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 2.บ้านโนนสำราญ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 3.บ้านหนองหญ้าขาว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ทำนา 30,000
-
 4.บ้านโคกตะพาบ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 5.วัดบ้านงิ้ว -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 6.บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 7.ไทยรัฐวิทยา18
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 8.บ้านหนองบัวสามัคคี
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 12,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 12,300
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 2,000
-
 9.บ้านคอนเมือง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 202,000
-
 10.วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 40,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - ทำนา 15,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 0
-

รวมงบที่จัดสรร 858,500 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net