ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านสระขี้ตุ่น -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 75,300
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 18,800
- -
 2.บ้านมาบกราด -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 62,700
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 3.บ้านโกรกกระหาด -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - ทำนา 3,000
- -
 4.บ้านนา -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 5.บ้านโป่งกระสัง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 62,700
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 6.บ้านตะเคียนงาม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 7,000
- -
 7.วัดกุดพิมาน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 61,300
- -
 8.บ้านหนองไทร -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,200
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 9.บ้านกุดไผ่
 - ปลาดุกในบ่อดิน 10,900
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 10.บ้านขามทะเลสอ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 11.บ้านหิงห้อย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 18,700
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 2,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 2,400
- -
 12.บ้านโตนดพูนผลวิทยา
 - เลี้ยงปลาดุก(บ่อ) 30,000
-
 13.บ้านดอนขวาง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 8,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 14.บ้านโกรกลึก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 105,200
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 8,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 1,074,800 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net