ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านสวนหอม -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 2.บ้านปรางค์ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 8,600
- -
 3.บ้านทรัพย์เจริญ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 4.บ้านหนองบอน -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 24,000
- -
 5.บ้านช่องโค
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 6.บ้านหนองไทร
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 7.บ้านหนองสาย
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 - ทำนา 40,800
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 8.ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 9.บ้านหนองขาม -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 10.บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 50,000
-
 11.บ้านเมืองรัง -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 12.วัดพะโค -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 13.วัดหนองนา -
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 32,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 14.บ้านหนองไผ่ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
- -
 15.บ้านพระนารายณ์ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 22,800
-
 16.รัฐการุณวิทยา -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 16,000
- -
 17.อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย -
 - เลี้ยงสุกรขุน 56,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 71,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 14,600
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 17,200
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 17,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,000
- -
 18.บ้านโคกสำโรง -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 29,500
- -
 19.บ้านจอมศรี -
 - ทำนา 12,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 6,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 8,000
- -
 - ลูกไก่เนื้อ 17,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 20.บ้านโคกพระ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 35,500
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 15,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 21.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,000
- -
 22.บ้านหลุ่งประดู่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 15,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 8,000
- -
 23.ชุมชนบ้านทับสวาย -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 24.บ้านหนองยาง -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 42,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 18,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -

รวมงบที่จัดสรร 1,977,800 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net