ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านห้วยพลู
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 2.วัดรางกำหยาด
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 3.วัดบางไผ่นารถ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 4.วัดโพธิ์ -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 5.บ้านดงเกตุ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 10,000
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 27,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 11,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 6.บ้านหอมเกร็ด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 7.บ้านลานแหลม
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 34,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-

รวมงบที่จัดสรร 457,100 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net