ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครนายก

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.วัดเอี่ยมประดิษฐ์ -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
-
 2.วัดเกาะกระชาย
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 3.วัดวังทิพย์พันธาราม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 4.บ้านบุ่งเข้ -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 1,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 4,000
- -
 5.วัดเกาะกา -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 28,600
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,400
- -
 6.วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 7.วัดศรีสุวรรณ -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 9,000
-
 8.วัดบ้านพริก
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 18,200
-
 9.ชุมชนวัดป่าขะ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 10.วัดหนองรี -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 11.ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 12.บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 13.บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -

รวมงบที่จัดสรร 612,600 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net